قیمت شمش مورخ ۱۳۹۶/۱۰/۱۱

۱۵۰*۱۵۰

۱۲۵*۱۲۵

شرکت

ردیف

۵SP

۳SP

۵SP

۳SP

۱۹۳۰۰

***

***

***

پارس بوتیل یزد

۱

***

***

۱۹۹۰۰

***

تارا شمش

۲

***

***

۱۹۶۰۰

***

ایده آل شمش کویر میبد

۳

***

***

۱۹۵۰۰

***

اطمینان فولاد

۴

 

درتلگرام با ما باشد.

مطالب مرتبط