قیمت میلگرد مورخ ۱۳۹۶/۱۰/۱۱

قیمت میلگرد A2 مورخ ۱۳۹۶/۱۰/۱۱

سایر سایزها

۱۶

۱۴

۱۲

۱۰

۸

شرکت

ردیف

***

***

***

A2:21200

A2:21200

***

ذوب آهن اردبیل

۱

***

***

***

***

A2:21100

***

خرم دشت

۲

***

***

***

A2:22000

A2:22000

A2:23000

قزوین

۳

***

***

***

***

A2:22050

A2:23000

پارس آرمان

۴

***

***

***

***

A2:23300

A2:23000

درپاد تبریز

۵

***

***

***

A2:22200

A2:22200

A2:23000

کیان کاشان

۶

***

***

***

***

A2:21350

A2:23000

ظفر بناب

۷

A2:23100

A2:23100

A2:23100

A2:23100

A2:22500

A2:23000

آناهیتا گیلان

۸

***

A2:22800

***

***

A2:23000

***

روهینا جنوب

۹

***

A2:21101

***

A2:21193

A2:21927

***

فولاد برد سیر کرمان

۱۰

***

***

***

***

A2:20830

A2:23000

آذرفولاد امین تیکه داش

۱۱

***

***

***

A2:22250

A2:22250

***

نورد آریان فولاد

۱۲

 

قیمت میلگرد A3 مورخ ۱۳۹۶/۱۰/۱۱

سایر سایزها

۱۶

۱۴

۱۲

۱۰

۸

شرکت

ردیف

۱۸-۲۸: ۲۳۰۰۰

۳۲:۲۳۰۰۰

A3:23000

***

A3:23200

A3:23800

A3:24200

روهینا جنوب

۱

۱۸-۳۲: ۲۰۶۴۰

A3:20640

A3:20640

A3:20640

A3:21740

***

آذر فولاد امین تیکمه داش

۲

۱۸-۲۸: ۲۳۰۰۰

۳۲: ۲۳۰۰۰

A3:23000

A3:23000

A3:23000

 

***

در پاد تبریز

۳

۱۸-۲۸: ۲۳۲۰۰

۳۲: ۲۳۵۵۰

A3:23200

A3:23200

A3:23550

A3:24100

***

فولاد نیشابور

۴

۱۸-۲۸: ۲۳۳۵۰

A3:22350

A3:22350

A3:23500

A3:23500

***

فایکو

۵

۱۸-۲۸: ۲۰۴۵۸

A3:20458

A3:20458

***

***

***

نیک صدرای توس

۶

۱۸-۲۵: ۲۰۸۲۵

۲۸:۲۱۰۰۹

۳۲: ۲۱۰۰۹

A3:20825

A3:20825

***

***

***

صبا فولاد زاگرس

۷

۱۸-۳۲: ۲۱۴۶۸

A3:21927

***

A3:21927

***

***

فولادکویر کاشان

۸

۱۸: ۲۲۰۵۰

۲۲-۲۸: ۲۲۰۵۰

A3:22050

A3:22050

A3:22250

***

***

نورد آریان فولاد

۹

۲۲-۲۵: ۲۰۵۵۰

A3:20550

A3:20550

***

***

***

سیما فولاد جهان

۱۰

۱۸-۲۵: ۲۲۰۰۰

A3:22000

A3:22300

A3:22500

***

***

ارگ تبریز

۱۱

۱۸-۲۸: ۲۱۰۰۰

A3:21000

A3:21000

A3:21000

***

***

ظفر بناب

۱۲

۱۸-۲۲:۲۰۹۱۷

A3:20917

A3:20917

***

***

***

ایوان غرب

۱۳

۱۸-۲۰:۲۲۰۰۰

A3:22000

***

A3:22200

A3:22200

***

آریا ذوب

۱۴

***

A3:21050

A3:21050

A3:21650

A3:21650

***

ذوب آهن اردبیل

۱۵

***

***

***

A3:21376

A3:22569

***

فولاد برد سیر کرمان

۱۶

***

***

***

***

A3: 21550

***

فولاد خرم دشت

۱۷

 

قیمت میلگرد A4 مورخ ۱۳۹۶/۱۰/۱۱

سایر سایزها

۱۶

۱۴

۱۲

۱۰

۸

شرکت

ردیف

۱۸-۲۸: ۲۲۷۰۰

۳۲:۲۲۷۰۰

A4:22700

A4:22700

***

***

***

روهینا جنوب

۱

۱۸-۳۲: ۲۲۵۶۹

A4:22752

A4:22752

***

A4:23670

***

فولادکویر کاشان

۲

 

در تلگرام با ما باشید.

مطالب مرتبط