قیمت ناودونی مورخ ۱۳۹۶/۱۰/۱۲

قیمت

ابعاد

شرکت

ردیف

۲۳۰۰۰

۱۰۰*۶۰۰۰

ناب تبریز

۱

۲۲۰۰۰

۱۰۰*۱۲۰۰۰

۲۳۰۰۰

۱۲۰*۶۰۰۰

۲۳۰۰۰

۱۲۰*۱۲۰۰۰

۲۳۲۰۰

۱۶۰*۶۰۰۰

۲۳۲۰۰

۱۶۰*۶۰۰۰

۲۳۳۰۰

۶ کوتاه سبک

جویا نورد( نورد گرم فلز)

۲

۲۳۱۰۰

۶ کوتاه سنگین

۲۳۲۰۰

۸ کوتاه سبک

۲۳۰۰۰

۸ کوتاه سنگین

۲۳۴۰۰

۸ کوتاه سبک

۲۳۲۰۰

۸ کوتاه سنگین

۲۳۲۰۰

۱۰ کوتاه سبک

۲۲۹۰۰

۱۰ کوتاه سنگین

۲۳۴۰۰

۱۰ کوتاه سبک

۲۲۰۰۰

۶

شکفته مشهد

۳

۲۲۰۰۰

۸

 

در تلگرام با ما باشید

مطالب مرتبط