قیمت نبشی مورخ ۱۳۹۶/۱۰/۱۲

قیمت

ابعاد

شرکت

ردیف

۲۳۱۰۰

۴۰*۴۰*۳*۶۰۰۰

ناب تبریز

۱

۲۲۹۰۰

۴۰*۴۰*۴*۶۰۰۰

۲۳۵۰۰

۴۵*۴۵*۴*۶۰۰۰

۲۳۴۰۰

۴۵*۴۵*۵*۶۰۰۰

۲۳۱۰۰

۵۰*۵۰*۳*۶۰۰۰

۲۳۰۰۰

۵۰*۵۰*۴*۶۰۰۰

۲۳۰۰۰

۶۰*۶۰*۴*۶۰۰۰

۲۳۶۰۰

۶۳*۶۳*۵*۶۰۰۰

۲۳۶۰۰

۶۳*۶۳*۶*۶۰۰۰

۲۴۰۰۰

۷۰*۷۰*۴*۶۰۰۰

۲۳۹۰۰

۷۰*۷۰*۵*۶۰۰۰

۲۳۹۰۰

۷۰*۷۰*۶*۶۰۰۰

۲۳۹۰۰

۷۵*۷۵*۵*۶۰۰۰

۲۳۸۰۰

۷۵*۷۵*۶*۶۰۰۰

۲۲۹۰۰

۸۰*۸۰*۶*۶۰۰۰

۲۲۹۰۰

۸۰*۸۰*۷*۶۰۰۰

۲۲۹۰۰

۸۰*۸۰*۸*۶۰۰۰

۲۲۹۰۰

۱۰۰*۱۰۰*۱۰*۶۰۰۰

۲۲۸۵۰

۴۰*۴۰*۳*۶۰۰۰

نورد آریان فولاد

۲

۲۲۶۰۰

۴۰*۴۰*۴*۶۰۰۰

۲۲۶۰۰

۵۰*۵۰*۴*۶۰۰۰

۲۲۶۰۰

۵۰*۵۰*۵*۶۰۰۰

۲۲۶۰۰

۶۰*۶۰*۶*۶۰۰۰

۲۲۶۰۰

۸۰*۸۰*۸*۶۰۰۰

۲۲۶۰۰

۱۰۰*۱۰۰*۱۰*۶۰۰۰

۲۳۶۰۰

۱۲۰*۱۲۰*۱۲*۶۰۰۰

۲۳۸۰۰

۷۰*۷۰*۵*۶۰۰۰

جویا نورد( نورد گرم فلز)

۳

۲۳۸۰۰

۷۰*۷۰*۶*۶۰۰۰

۲۶۰۰۰

۷۰*۷۰*۷*۶۰۰۰

۲۳۲۰۰

۸۰*۸۰*۸*۶۰۰۰

۲۳۲۰۰

۸۰*۸۰*۸*۱۲۰۰۰

۲۲۸۰۰

۱۰۰*۱۰۰*۱۰*۶۰۰۰

۲۲۸۰۰

۱۰۰*۱۰۰*۱۰*۱۲۰۰۰

۲۲۲۰۰

۳ سبک

شکفته مشهد

۴

۲۲۲۰۰

۴ سبک

۲۲۲۰۰

۵ سبک

۲۲۲۰۰

۶ سبک

۲۲۲۰۰

۸ سبک

۲۳۳۰۰

۴۰*۴۰*۴*۶۰۰۰

فولاد جاوید بناب

۵

۲۳۳۰۰

۵۰*۵۰*۳*۶۰۰۰

۲۳۳۰۰

۵۰*۵۰*۴*۶۰۰۰

۲۳۳۰۰

۵۰*۵۰*۵*۶۰۰۰

۲۲۳۰۰

۳ استاندارد

فولاد نستا

۶

۲۲۳۰۰

۴ استاندارد

۲۲۶۰۰

۱۰۰*۱۰۰*۱۰*۶۰۰۰

فولاد البرز غرب

۷

۲۳۵۰۰

۱۰۰*۱۰۰*۱۰*۱۲۰۰۰

۲۲۶۰۰

۱۲۰*۱۲۰*۱۲*۶۰۰۰

۲۴۰۰۰

۱۲۰*۱۲۰*۱۲*۱۲۰۰۰

 

در تلگرام با ما باشید

مطالب مرتبط