قیمت نبشی مورخ ۱۳۹۶/۱۰/۱۱

قیمت

ابعاد

شرکت

ردیف

۲۳۱۰۰

۴۰*۴۰*۳*۶۰۰۰

ناب تبریز

۱

۲۲۹۰۰

۴۰*۴۰*۴*۶۰۰۰

۲۳۵۰۰

۴۵*۴۵*۴*۶۰۰۰

۲۳۴۰۰

۴۵*۴۵*۵*۶۰۰۰

۲۳۱۰۰

۵۰*۵۰*۳*۶۰۰۰

۲۳۰۰۰

۵۰*۵۰*۴*۶۰۰۰

۲۳۰۰۰

۶۰*۶۰*۴*۶۰۰۰

۲۳۶۰۰

۶۳*۶۳*۵*۶۰۰۰

۲۳۶۰۰

۶۳*۶۳*۶*۶۰۰۰

۲۴۰۰۰

۷۰*۷۰*۴*۶۰۰۰

۲۳۹۰۰

۷۰*۷۰*۵*۶۰۰۰

۲۳۹۰۰

۷۰*۷۰*۶*۶۰۰۰

۲۳۹۰۰

۷۵*۷۵*۵*۶۰۰۰

۲۳۸۰۰

۷۵*۷۵*۶*۶۰۰۰

۲۲۹۰۰

۸۰*۸۰*۶*۶۰۰۰

۲۲۹۰۰

۸۰*۸۰*۷*۶۰۰۰

۲۲۹۰۰

۸۰*۸۰*۸*۶۰۰۰

۲۲۹۰۰

۱۰۰*۱۰۰*۱۰*۶۰۰۰

۲۳۰۵۰

۴۰*۴۰*۳*۶۰۰۰

نورد آریان فولاد

۲

۲۲۸۵۰

۴۰*۴۰*۴*۶۰۰۰

۲۲۸۵۰

۵۰*۵۰*۴*۶۰۰۰

۲۲۸۵۰

۵۰*۵۰*۵*۶۰۰۰

۲۲۸۵۰

۶۰*۶۰*۶*۶۰۰۰

۲۲۸۵۰

۸۰*۸۰*۸*۶۰۰۰

۲۲۸۵۰

۱۰۰*۱۰۰*۱۰*۶۰۰۰

۲۲۸۵۰

۱۲۰*۱۲۰*۱۲*۶۰۰۰

۲۳۸۰۰

۷۰*۷۰*۵*۶۰۰۰

جویا نورد( نورد گرم فلز)

۳

۲۳۸۰۰

۷۰*۷۰*۶*۶۰۰۰

۲۶۰۰۰

۷۰*۷۰*۷*۶۰۰۰

۲۳۲۰۰

۸۰*۸۰*۸*۶۰۰۰

۲۳۲۰۰۰

۸۰*۸۰*۸*۱۲۰۰۰

۲۲۸۰۰

۱۰۰*۱۰۰*۱۰*۶۰۰۰

۲۲۸۰۰

۱۰۰*۱۰۰*۱۰*۱۲۰۰۰

۲۲۸۰۰

۳ سبک

شکفته مشهد

۴

۲۲۸۰۰

۴ سبک

۲۲۸۰۰

۵ سبک

۲۲۸۰۰

۶ سبک

۲۲۸۰۰

۸ سبک

۲۳۳۰۰

۴۰*۴۰*۴*۶۰۰۰

فولاد جاوید بناب

۵

۲۳۳۰۰

۵۰*۵۰*۳*۶۰۰۰

۲۳۳۰۰

۵۰*۵۰*۴*۶۰۰۰

۲۳۳۰۰

۵۰*۵۰*۵*۶۰۰۰

 

با ما باشید در تلگرام

مطالب مرتبط