قیمت میلگرد مورخ ۱۳۹۶/۱۰/۱۲

قیمت میلگرد A2 مورخ ۱۳۹۶/۱۰/۱۲

سایر سایزها

۱۶

۱۴

۱۲

۱۰

۸

شرکت

***

***

***

۲۱۰۰۰

۲۱۰۰۰

***

ذوب آهن اردبیل

***

***

***

***

۲۰۹۰۰

***

خرم دشت

***

***

***

۲۲۰۰۰

۲۲۰۰۰

۲۳۰۰۰

قزوین

***

***

***

***

۲۲۰۵۰

۲۳۰۵۰

پارس آرمان

***

***

***

***

۲۳۰۰۰

۲۳۳۰۰

درپاد تبریز

***

***

***

۲۱۹۰۰

۲۱۹۰۰

***

کیان کاشان

۱۸-۳۲: ۲۳۱۰۰

۲۲۹۰۰

۲۲۹۰۰

۲۲۹۰۰

۲۳۲۰۰

۲۳۵۰۰

آناهیتا گیلان

***

۲۲۸۰۰

***

***

***

***

روهینا جنوب

***

۲۰۹۱۸

***

۲۱۰۰۹

۲۱۷۴۳

***

فولاد برد سیر کرمان

***

***

***

***

۲۲۷۰۰

۲۳۰۰۰

آذرفولاد امین تیکمه داش

***

***

***

۲۱۹۵۰

۲۱۹۵۰

***

نورد آریان فولاد

***

***

***

***

***

۲۲۰۱۸

کویر کاشان

***

***

***

***

۲۰۸۳۰

۲۱۱۰۰

کاوه تیکمه داش

***

***

***

۲۱۹۰۰

۲۱۹۰۰

***

فولاد البرز غرب

***

***

***

***

۲۳۲۰۰

***

امیرکبیر خزر

***

***

***

۲۲۱۰۰

۲۲۱۰۰

۲۳۳۰۰

فولاد سپهر ایرانیان

 

قیمت میلگرد A3 مورخ ۱۳۹۶/۱۰/۱۲

سایر سایزها

۱۶

۱۴

۱۲

۱۰

۸

شرکت

۱۸-۲۸: ۲۳۰۰۰

۳۲: ۲۳۰۰۰

***

۲۳۰۰۰

***

۲۳۹۰۰

۲۴۲۰۰

روهینا جنوب

۱۸-۳۲: ۲۲۵۰۰

۲۲۵۰۰

۲۲۵۰۰

۲۲۵۰۰

۲۳۷۰۰

***

آذر فولاد امین تیکمه داش

۱۸-۳۲: ۲۰۶۴۰

۲۰۶۴۰

۲۰۶۴۰

۲۰۶۴۰

۲۱۷۴۰

***

کاوه تیکمه داش

۱۸-۲۸: ۲۲۷۰۰

۳۲: ۲۲۷۰۰

۲۲۷۰۰

۲۲۷۰۰

۲۲۷۰۰

***

***

در پاد تبریز

۱۸-۲۸: ۲۳۰۰۰

۳۲: ۲۳۵۵۰

۲۳۰۰۰

۲۳۰۰۰

۲۳۵۵۰

۲۴۱۰۰

***

فولاد نیشابور

۱۸-۳۲: ۲۲۱۰۰

۲۲۱۰۰

۲۲۱۰۰

۲۳۰۰۰

۲۳۳۰۰

***

فایکو

۱۸-۲۸: ۲۰۴۵۸

۳۲: ۲۰۷۳۳

۲۰۴۵۸

۲۰۴۵۸

۲۰۷۳۳

***

***

نیک صدرای توس

۱۸-۲۵: ۲۰۷۳۳

۲۸: ۲۰۹۱۷

۳۲: ۲۰۹۱۷

۲۰۷۳۳

۲۰۷۳۳

***

***

***

صبا فولاد زاگرس

۱۸-۳۲: ۲۱۷۰۰

۲۱۷۰۰

۲۱۷۰۰

۲۱۹۵۰

***

***

نورد آریان فولاد

۲۲-۲۵: ۲۰۴۶۰

۲۰۴۶۰

۲۰۴۶۰

۲۰۵۵۰

***

***

سیما فولاد جهان

۱۸-۲۵: ۲۱۸۰۰

۲۱۸۰۰

۲۲۰۰۰

۲۲۲۰۰

***

***

ارگ تبریز

۱۸-۲۲: ۲۰۷۳۴

۲۰۷۳۴

۲۰۷۳۴

***

***

***

ایوان غرب

۱۸-۲۰: ۲۱۹۰۰

۲۱۹۰۰

***

۲۲۱۰۰

۲۲۱۰۰

***

آریا ذوب

***

۲۰۸۰۰

۲۰۸۰۰

۲۱۴۵۰

۲۱۴۵۰

***

ذوب آهن اردبیل

***

***

***

۲۱۱۹۳

۲۲۳۸۵

***

فولاد برد سیر کرمان

***

***

***

***

۲۱۳۵۰

***

فولاد خرم دشت

۱۸-۲۵: ۲۲۵۰۰

۲۲۵۰۰

***

۲۳۲۰۰

۲۳۵۰۰

***

فولاد شاهرود

۱۸-۳۲: ۲۱۴۶۸

۳۶ : ۲۱۵۶۰

۲۱۹۲۷

۲۱۹۲۷

***

***

۲۲۵۶۹

کویر کاشان

۱۸-۲۵: ۲۲۱۰۰

۲۸-۳۲: ۲۲۵۰۰

۲۲۱۰۰

۲۳۶۰۰

۲۳۶۰۰

۲۳۶۰۰

***

پرشین فولاد

۱۸-۲۲: ۲۱۹۰۰

۲۱۹۰۰

***

***

***

***

البرز غرب

۱۸-۲۲: ۲۲۳۰۰

۲۲۳۰۰

***

۲۲۸۰۰

***

***

امیرکبیر خزر

***

***

۲۲۷۰۰

۲۳۱۰۰

***

***

سپهر ایرانیان

 

قیمت میلگرد A4 مورخ ۱۳۹۶/۱۰/۱۲

سایر سایزها

۱۶

۱۴

۱۲

۱۰

۸

شرکت

ردیف

۱۸-۳۲: ۲۳۷۰۰

۲۳۷۰۰

۲۳۷۰۰

***

***

***

روهینا جنوب

۱

۱۸-۳۲: ۲۲۵۶۹

۲۲۷۵۲

۲۲۷۵۲

***

۲۳۶۷۰

***

فولادکویر کاشان

۲

 

در تلگرام با ما باشد.

مطالب مرتبط

پاسخ دهید

نشانی ایمیل شما منتشر نخواهد شد. بخش‌های موردنیاز علامت‌گذاری شده‌اند *