قیمت میلگرد مورخ ۱۳۹۶/۱۰/۱۳

قیمت میلگرد A2  

سایر سایزها

۱۶

۱۴

۱۲

۱۰

۸

شرکت

***

***

***

۲۰۸۰۰

۲۰۸۰۰

***

ذوب آهن اردبیل

***

***

***

***

۲۰۶۰۰

***

خرم دشت

***

***

***

***

۲۲۸۰۰

۲۳۱۰۰

درپاد تبریز

***

***

***

۲۱۹۰۰

۲۱۹۰۰

***

کیان کاشان

۱۸-۳۲: ۲۲۶۰۰

۲۲۶۰۰

۲۲۶۰۰

۲۲۶۰۰

۲۲۹۰۰

۲۳۲۰۰

آناهیتا گیلان

***

۲۲۸۰۰

***

***

***

***

روهینا جنوب

***

۲۰۷۳۴

***

۲۰۸۳۶

۲۱۳۷۶

***

فولاد برد سیر کرمان

***

***

***

***

۲۲۷۰۰

۲۳۰۰۰

آذرفولاد امین تیکمه داش

***

***

***

۲۱۹۵۰

۲۱۹۵۰

***

نورد آریان فولاد

***

***

***

۲۱۱۰

۲۱۱۰۱

۲۲۰۱۸

کویر کاشان

***

***

***

***

۲۰۸۳۰

۲۱۱۰۰

کاوه تیکمه داش

***

***

***

۲۱۸۰۰

۲۱۸۰۰

***

فولاد البرز غرب

***

***

***

***

۲۳۱۰۰

***

امیرکبیر خزر

***

***

***

۲۲۱۰۰

۲۲۱۰۰

۲۳۳۰۰

فولاد سپهر ایرانیان

 

 

 

 

۲۲۸۰۰

۲۳۰۰۰

شاهین بناب

 

قیمت میلگرد A3  

سایر سایزها

۱۶

۱۴

۱۲

۱۰

۸

شرکت

۱۸: ۲۳۰۰۰

۲۲-۲۸: ۲۳۰۰۰

۳۲: ۲۳۰۰۰

***

۲۳۰۰۰

***

۲۳۹۰۰

۲۴۲۰۰

روهینا جنوب

۱۸-۳۲: ۲۲۵۰۰

۲۲۵۰۰

۲۲۵۰۰

۲۲۵۰۰

۲۳۷۰۰

***

آذر فولاد امین تیکمه داش

۱۸-۳۲: ۲۰۶۴۰

۲۰۶۴۰

۲۰۶۴۰

۲۰۶۴۰

۲۱۷۴۰

***

کاوه تیکمه داش

۱۸-۲۸: ۲۲۵۰۰

۳۲: ۲۲۵۰۰

۲۲۵۰۰

۲۲۵۰۰

۲۲۵۰۰

***

***

در پاد تبریز

۱۸-۲۸: ۲۲۰۵۰

۳۲: ۲۳۰۵۰

۲۲۰۵۰

۲۲۰۵۰

۲۳۰۵۰

۲۳۶۰۰

***

فولاد نیشابور

۱۸-۲۸: ۲۰۴۵۸

۳۲: ۲۰۷۳۳

۲۰۴۵۸

۲۰۴۵۸

۲۰۷۳۳

***

***

نیک صدرای توس

۱۸-۲۵: ۲۰۶۴۲

۲۸: ۲۰۸۲۵

۳۲: ۲۰۸۲۵

۲۰۶۴۲

۲۰۶۴۲

***

***

***

صبا فولاد زاگرس

۱۸-۳۲: ۲۱۷۰۰

۲۱۷۰۰

۲۱۷۰۰

۲۱۹۵۰

***

***

نورد آریان فولاد

۱۸-۲۵: ۲۱۶۵۰

۲۱۶۵۰

۲۱۷۰۰

۲۲۲۰۰

***

***

ارگ تبریز

۱۸-۲۲: ۲۰۷۳۴

۲۰۷۳۴

۲۰۷۳۴

***

***

***

ایوان غرب

۱۸-۲۰: ۲۱۷۰۰

۲۱۷۰۰

***

۲۱۹۰۰

۲۱۹۰۰

***

آریا ذوب

***

۲۰۶۰۰

۲۰۶۰۰

۲۱۲۵۰

۲۱۲۵۰

***

ذوب آهن اردبیل

۲۵: ۲۰۹۱۷

***

***

۲۱۰۰۹

۲۲۲۰۲

***

فولاد برد سیر کرمان

***

***

***

***

۲۱۰۵۰

***

فولاد خرم دشت

۱۸-۲۵: ۲۲۶۰۰

۲۲۶۰۰

***

۲۳۳۰۰

۲۳۶۰۰

***

فولاد شاهرود

۱۸-۳۲: ۲۱۴۶۸

۳۶ : ۲۱۵۶۰

۲۱۹۲۷

۲۱۹۲۷

۲۱۹۲۷

۲۲۵۶۹

۲۲۵۶۹

کویر کاشان

۱۸-۲۵: ۲۲۱۰۰

۲۸-۳۲: ۲۲۵۰۰

۲۲۱۰۰

۲۳۶۰۰

۲۳۶۰۰

۲۳۶۰۰

***

پرشین فولاد

۱۸-۲۲: ۲۱۸۰۰

۲۱۸۰۰

***

***

***

***

البرز غرب

۱۸: ۲۲۱۰۰

۲۲-۲۸: ۲۲۱۰۰

۲۲۱۰۰

۲۲۱۰۰

۲۲۶۰۰

***

***

امیرکبیر خزر

***

***

۲۲۷۰۰

۲۳۱۰۰

***

***

سپهر ایرانیان

۸-۲۵: ۲۲۳۰۰

۲۲۳۰۰

۲۲۳۰۰

۲۲۳۰۰

۲۳۶۰۰

۲۳۸۰۰

شاهین بناب

 

قیمت میلگرد A4  

سایر سایزها

۱۶

۱۴

۱۲

۱۰

۸

شرکت

ردیف

۱۸-۳۲: ۲۳۷۰۰

۲۳۷۰۰

۲۳۷۰۰

***

***

***

روهینا جنوب

۱

۱۸-۳۲: ۲۲۵۶۹

۲۲۷۵۲

۲۲۷۵۲

***

۲۳۶۷۰

***

فولادکویر کاشان

۲

 

در تلگرام با ما باشید

مطالب مرتبط