قیمت نبشی ۱۳۹۶/۱۰/۱۳

قیمت

ابعاد

شرکت

۲۳۱۰۰

۴۰*۴۰*۳*۶۰۰۰

ناب تبریز

۲۲۹۰۰

۴۰*۴۰*۴*۶۰۰۰

۲۳۵۰۰

۴۵*۴۵*۴*۶۰۰۰

۲۳۴۰۰

۴۵*۴۵*۵*۶۰۰۰

۲۳۱۰۰

۵۰*۵۰*۳*۶۰۰۰

۲۳۰۰۰

۵۰*۵۰*۴*۶۰۰۰

۲۳۰۰۰

۶۰*۶۰*۴*۶۰۰۰

۲۳۶۰۰

۶۳*۶۳*۵*۶۰۰۰

۲۳۶۰۰

۶۳*۶۳*۶*۶۰۰۰

۲۴۰۰۰

۷۰*۷۰*۴*۶۰۰۰

۲۳۹۰۰

۷۰*۷۰*۵*۶۰۰۰

۲۳۹۰۰

۷۰*۷۰*۶*۶۰۰۰

۲۳۹۰۰

۷۵*۷۵*۵*۶۰۰۰

۲۳۸۰۰

۷۵*۷۵*۶*۶۰۰۰

۲۲۹۰۰

۸۰*۸۰*۶*۶۰۰۰

۲۲۹۰۰

۸۰*۸۰*۷*۶۰۰۰

۲۲۹۰۰

۸۰*۸۰*۸*۶۰۰۰

۲۲۹۰۰

۱۰۰*۱۰۰*۱۰*۶۰۰۰

۲۲۸۰۰

۴۰*۴۰*۳*۶۰۰۰

نورد آریان فولاد

۲۲۶۰۰

۴۰*۴۰*۴*۶۰۰۰

۲۲۶۰۰

۵۰*۵۰*۴*۶۰۰۰

۲۲۶۰۰

۵۰*۵۰*۵*۶۰۰۰

۲۲۶۰۰

۶۰*۶۰*۶*۶۰۰۰

۲۲۶۰۰

۸۰*۸۰*۸*۶۰۰۰

۲۲۶۰۰

۱۰۰*۱۰۰*۱۰*۶۰۰۰

۲۲۶۰۰

۱۲۰*۱۲۰*۱۲*۶۰۰۰

۲۲۲۰۰

۳ سبک

شکفته مشهد

۲۲۲۰۰

۴ سبک

۲۲۲۰۰

۵ سبک

۲۲۲۰۰

۶ سبک

۲۲۲۰۰

۸ سبک

۲۳۰۰۰

۴۰*۴۰*۴*۶۰۰۰

فولاد جاوید بناب

۲۳۰۰۰

۵۰*۵۰*۳*۶۰۰۰

۲۲۹۰۰

۵۰*۵۰*۴*۶۰۰۰

۲۲۹۰۰

۵۰*۵۰*۵*۶۰۰۰

۲۲۳۰۰

۳ استاندارد

فولاد نستا

۲۲۳۰۰

۴ استاندارد

۲۲۶۰۰

۱۰۰*۱۰۰*۱۰*۶۰۰۰

فولاد البرز غرب

۲۳۵۰۰

۱۰۰*۱۰۰*۱۰*۱۲۰۰۰

۲۲۶۰۰

۱۲۰*۱۲۰*۱۲*۶۰۰۰

۲۴۰۰۰

۱۲۰*۱۲۰*۱۲*۱۲۰۰۰

 

در تلگرام با ما باشید

مطالب مرتبط