شماره تماس : 03191001858

شماره تماس : 03191001858

شماره تماس : 03191001858
کارخانجات
سایز (mm)
نوع
قیمت میلگرد
محصول کارخانه زمان واحد قیمت تغییرات جزئیات
میلگرد 10-A3 ذوب آهن اردبیل

03 بهمن 1400

ساعت : 12:11
کیلوگرم

15,400

یکشنبه 1400/11/3

150+ تومان

0.97%
جزئیات
میلگرد 10-A3 ذوب آهن اردبیل

03 بهمن 1400

ساعت : 12:11
کیلوگرم

15,250

یکشنبه 1400/11/3

50- تومان

-0.33%

جزئیات
میلگرد 18-A3 فولاد بردسیر کرمان

03 بهمن 1400

ساعت : 12:11
کیلوگرم

14,600

یکشنبه 1400/11/3

200+ تومان

1.37%
جزئیات
میلگرد 16-A3 فولاد بردسیر کرمان

03 بهمن 1400

ساعت : 12:11
کیلوگرم

14,700

یکشنبه 1400/11/3

200+ تومان

1.36%
جزئیات
میلگرد 14-A3 فولاد بردسیر کرمان

03 بهمن 1400

ساعت : 12:11
کیلوگرم

14,700

یکشنبه 1400/11/3

200+ تومان

1.36%
جزئیات
میلگرد 12-A3 فولاد بردسیر کرمان

03 بهمن 1400

ساعت : 12:11
کیلوگرم

14,950

یکشنبه 1400/11/3

200+ تومان

1.34%
جزئیات
میلگرد 22-A3 درپاد تبریز

03 بهمن 1400

ساعت : 12:11
کیلوگرم

15,250

یکشنبه 1400/11/3

0 تومان

-
جزئیات
میلگرد 20-A3 درپاد تبریز

03 بهمن 1400

ساعت : 12:11
کیلوگرم

15,250

یکشنبه 1400/11/3

0 تومان

-
جزئیات
میلگرد 18-A3 درپاد تبریز

03 بهمن 1400

ساعت : 12:11
کیلوگرم

15,250

یکشنبه 1400/11/3

0 تومان

-
جزئیات
میلگرد 14-A3 درپاد تبریز

03 بهمن 1400

ساعت : 12:11
کیلوگرم

15,250

یکشنبه 1400/11/3

0 تومان

-
جزئیات
میلگرد 12-A3 درپاد تبریز

03 بهمن 1400

ساعت : 12:11
کیلوگرم

15,600

یکشنبه 1400/11/3

0 تومان

-
جزئیات
میلگرد 25-A3 مجتمع فولاد ارگ تبریز

03 بهمن 1400

ساعت : 12:11
کیلوگرم

15,000

یکشنبه 1400/11/3

550+ تومان

3.67%
جزئیات
میلگرد 20-A3 مجتمع فولاد ارگ تبریز

03 بهمن 1400

ساعت : 12:11
کیلوگرم

15,000

یکشنبه 1400/11/3

550+ تومان

3.67%
جزئیات
میلگرد 22-A3 مجتمع فولاد ارگ تبریز

03 بهمن 1400

ساعت : 12:11
کیلوگرم

15,000

یکشنبه 1400/11/3

550+ تومان

3.67%
جزئیات
میلگرد 18-A3 مجتمع فولاد ارگ تبریز

03 بهمن 1400

ساعت : 12:11
کیلوگرم

15,000

یکشنبه 1400/11/3

550+ تومان

3.67%
جزئیات
میلگرد 16-A3 مجتمع فولاد ارگ تبریز

03 بهمن 1400

ساعت : 12:11
کیلوگرم

15,050

یکشنبه 1400/11/3

350+ تومان

2.33%
جزئیات
میلگرد 14-A3 مجتمع فولاد ارگ تبریز

03 بهمن 1400

ساعت : 12:11
کیلوگرم

15,050

یکشنبه 1400/11/3

350+ تومان

2.33%
جزئیات
میلگرد 12-A3 مجتمع فولاد ارگ تبریز

03 بهمن 1400

ساعت : 12:11
کیلوگرم

15,200

یکشنبه 1400/11/3

300+ تومان

1.97%
جزئیات
میلگرد 10-A3 مجتمع فولاد ارگ تبریز

03 بهمن 1400

ساعت : 12:11
کیلوگرم

15,300

یکشنبه 1400/11/3

200+ تومان

1.31%
جزئیات
میلگرد 25-A3 فولاد ظفر بناب

03 بهمن 1400

ساعت : 12:11
کیلوگرم

15,300

یکشنبه 1400/11/3

100+ تومان

0.65%
جزئیات
مقالات درباره میلگرد
news
میلگرد و کاربرد های آن

و سطرآنچنان که لازم است، و برای شرایط فعلی تکنولوژی مورد نیاز، و کاربردهای متنوع با هدف بهبود ابزارهای کاربردی می باشد، کتابهای زیادی در شصت و سه درصد گذشته حال

news
میلگرد و کاربرد های آن

و سطرآنچنان که لازم است، و برای شرایط فعلی تکنولوژی مورد نیاز، و کاربردهای متنوع با هدف بهبود ابزارهای کاربردی می باشد، کتابهای زیادی در شصت و سه درصد گذشته حال

news
میلگرد و کاربرد های آن

و سطرآنچنان که لازم است، و برای شرایط فعلی تکنولوژی مورد نیاز، و کاربردهای متنوع با هدف بهبود ابزارهای کاربردی می باشد، کتابهای زیادی در شصت و سه درصد گذشته حال

news
میلگرد و کاربرد های آن

و سطرآنچنان که لازم است، و برای شرایط فعلی تکنولوژی مورد نیاز، و کاربردهای متنوع با هدف بهبود ابزارهای کاربردی می باشد، کتابهای زیادی در شصت و سه درصد گذشته حال