شماره تماس : 03191001858

شماره تماس : 03191001858

شماره تماس : 03191001858
مجتمع جهان فولاد سیرجان
factory-img
نام کارخانه

مجتمع جهان فولاد سیرجان

مدیر عامل

-

آدرس دفتر مرکزی

-

آدرس کارخانه

-

قیمت ها
محصول کارخانه زمان واحد قیمت تغییرات
میلگرد 12-A3 مجتمع جهان فولاد سیرجان

18 آبان 1400

ساعت : 17:08
کیلوگرم

16,520

سه شنبه 1400/8/18

920+ تومان

5.57%
میلگرد 14-A3 مجتمع جهان فولاد سیرجان

18 آبان 1400

ساعت : 17:08
کیلوگرم

16,420

سه شنبه 1400/8/18

920+ تومان

5.6%
میلگرد 16-A3 مجتمع جهان فولاد سیرجان

18 آبان 1400

ساعت : 17:08
کیلوگرم

16,420

سه شنبه 1400/8/18

920+ تومان

5.6%
میلگرد 18-A3 مجتمع جهان فولاد سیرجان

18 آبان 1400

ساعت : 17:08
کیلوگرم

16,250

سه شنبه 1400/8/18

950+ تومان

5.85%
میلگرد 20-A3 مجتمع جهان فولاد سیرجان

18 آبان 1400

ساعت : 17:08
کیلوگرم

16,250

سه شنبه 1400/8/18

950+ تومان

5.85%
میلگرد 22-A3 مجتمع جهان فولاد سیرجان

18 آبان 1400

ساعت : 17:08
کیلوگرم

16,250

سه شنبه 1400/8/18

950+ تومان

5.85%
میلگرد 25-A3 مجتمع جهان فولاد سیرجان

18 آبان 1400

ساعت : 17:08
کیلوگرم

16,250

سه شنبه 1400/8/18

950+ تومان

5.85%
میلگرد 28-A3 مجتمع جهان فولاد سیرجان

18 آبان 1400

ساعت : 17:08
کیلوگرم

16,250

سه شنبه 1400/8/18

950+ تومان

5.85%
میلگرد 32-A3 مجتمع جهان فولاد سیرجان

18 آبان 1400

ساعت : 17:08
کیلوگرم

16,250

سه شنبه 1400/8/18

8,350+ تومان

51.38%
میلگرد 12-A3 مجتمع جهان فولاد سیرجان

09 تیر 1400

ساعت : 12:04
کیلوگرم

15,600

چهارشنبه 1400/4/9

300+ تومان

1.92%
میلگرد 14-A3 مجتمع جهان فولاد سیرجان

09 تیر 1400

ساعت : 12:04
کیلوگرم

15,500

چهارشنبه 1400/4/9

300+ تومان

1.94%
میلگرد 16-A3 مجتمع جهان فولاد سیرجان

09 تیر 1400

ساعت : 12:04
کیلوگرم

15,500

چهارشنبه 1400/4/9

300+ تومان

1.94%
میلگرد 18-A3 مجتمع جهان فولاد سیرجان

09 تیر 1400

ساعت : 12:04
کیلوگرم

15,300

چهارشنبه 1400/4/9

300+ تومان

1.96%
میلگرد 20-A3 مجتمع جهان فولاد سیرجان

09 تیر 1400

ساعت : 12:04
کیلوگرم

15,300

چهارشنبه 1400/4/9

300+ تومان

1.96%
میلگرد 22-A3 مجتمع جهان فولاد سیرجان

09 تیر 1400

ساعت : 12:04
کیلوگرم

15,300

چهارشنبه 1400/4/9

300+ تومان

1.96%
میلگرد 25-A3 مجتمع جهان فولاد سیرجان

09 تیر 1400

ساعت : 12:04
کیلوگرم

15,300

چهارشنبه 1400/4/9

300+ تومان

1.96%
میلگرد 28-A3 مجتمع جهان فولاد سیرجان

09 تیر 1400

ساعت : 12:04
کیلوگرم

15,300

چهارشنبه 1400/4/9

300+ تومان

1.96%
میلگرد 14-A3 مجتمع جهان فولاد سیرجان

12 خرداد 1400

ساعت : 10:03
کیلوگرم

15,200

چهارشنبه 1400/3/12

400+ تومان

2.63%
میلگرد 12-A3 مجتمع جهان فولاد سیرجان

12 خرداد 1400

ساعت : 10:03
کیلوگرم

15,300

چهارشنبه 1400/3/12

400+ تومان

2.61%
میلگرد 16-A3 مجتمع جهان فولاد سیرجان

12 خرداد 1400

ساعت : 10:03
کیلوگرم

15,200

چهارشنبه 1400/3/12

400+ تومان

2.63%
میلگرد 18-A3 مجتمع جهان فولاد سیرجان

12 خرداد 1400

ساعت : 10:03
کیلوگرم

15,000

چهارشنبه 1400/3/12

350+ تومان

2.33%
میلگرد 20-A3 مجتمع جهان فولاد سیرجان

12 خرداد 1400

ساعت : 10:03
کیلوگرم

15,000

چهارشنبه 1400/3/12

350+ تومان

2.33%
میلگرد 22-A3 مجتمع جهان فولاد سیرجان

12 خرداد 1400

ساعت : 10:03
کیلوگرم

15,000

چهارشنبه 1400/3/12

350+ تومان

2.33%
میلگرد 25-A3 مجتمع جهان فولاد سیرجان

12 خرداد 1400

ساعت : 10:03
کیلوگرم

15,000

چهارشنبه 1400/3/12

350+ تومان

2.33%
میلگرد 28-A3 مجتمع جهان فولاد سیرجان

12 خرداد 1400

ساعت : 10:03
کیلوگرم

15,000

چهارشنبه 1400/3/12

350+ تومان

2.33%
میلگرد 12-A3 مجتمع جهان فولاد سیرجان

05 خرداد 1400

ساعت : 13:03
کیلوگرم

14,900

چهارشنبه 1400/3/5

450+ تومان

3.02%
میلگرد 14-A3 مجتمع جهان فولاد سیرجان

05 خرداد 1400

ساعت : 13:03
کیلوگرم

14,800

چهارشنبه 1400/3/5

450+ تومان

3.04%
میلگرد 16-A3 مجتمع جهان فولاد سیرجان

05 خرداد 1400

ساعت : 13:03
کیلوگرم

14,800

چهارشنبه 1400/3/5

450+ تومان

3.04%
میلگرد 18-A3 مجتمع جهان فولاد سیرجان

05 خرداد 1400

ساعت : 13:03
کیلوگرم

14,650

چهارشنبه 1400/3/5

450+ تومان

3.07%
میلگرد 20-A3 مجتمع جهان فولاد سیرجان

05 خرداد 1400

ساعت : 13:03
کیلوگرم

14,650

چهارشنبه 1400/3/5

450+ تومان

3.07%
میلگرد 22-A3 مجتمع جهان فولاد سیرجان

05 خرداد 1400

ساعت : 13:03
کیلوگرم

14,650

چهارشنبه 1400/3/5

450+ تومان

3.07%
میلگرد 25-A3 مجتمع جهان فولاد سیرجان

05 خرداد 1400

ساعت : 13:03
کیلوگرم

14,650

چهارشنبه 1400/3/5

450+ تومان

3.07%
میلگرد 28-A3 مجتمع جهان فولاد سیرجان

05 خرداد 1400

ساعت : 13:03
کیلوگرم

14,650

چهارشنبه 1400/3/5

450+ تومان

3.07%
میلگرد 12-A3 مجتمع جهان فولاد سیرجان

02 خرداد 1400

ساعت : 12:03
کیلوگرم

14,450

یکشنبه 1400/3/2

250+ تومان

1.73%
میلگرد 14-A3 مجتمع جهان فولاد سیرجان

02 خرداد 1400

ساعت : 12:03
کیلوگرم

14,350

یکشنبه 1400/3/2

250+ تومان

1.74%
میلگرد 16-A3 مجتمع جهان فولاد سیرجان

02 خرداد 1400

ساعت : 12:03
کیلوگرم

14,350

یکشنبه 1400/3/2

250+ تومان

1.74%
میلگرد 18-A3 مجتمع جهان فولاد سیرجان

02 خرداد 1400

ساعت : 12:03
کیلوگرم

14,200

یکشنبه 1400/3/2

300+ تومان

2.11%
میلگرد 20-A3 مجتمع جهان فولاد سیرجان

02 خرداد 1400

ساعت : 12:03
کیلوگرم

14,200

یکشنبه 1400/3/2

300+ تومان

2.11%
میلگرد 22-A3 مجتمع جهان فولاد سیرجان

02 خرداد 1400

ساعت : 12:03
کیلوگرم

14,200

یکشنبه 1400/3/2

300+ تومان

2.11%
میلگرد 25-A3 مجتمع جهان فولاد سیرجان

02 خرداد 1400

ساعت : 12:03
کیلوگرم

14,200

یکشنبه 1400/3/2

300+ تومان

2.11%
میلگرد 28-A3 مجتمع جهان فولاد سیرجان

02 خرداد 1400

ساعت : 12:03
کیلوگرم

14,200

یکشنبه 1400/3/2

300+ تومان

2.11%
میلگرد 12-A3 مجتمع جهان فولاد سیرجان

22 اردیبهشت 1400

ساعت : 12:02
کیلوگرم

14,200

چهارشنبه 1400/2/22

0 تومان

-
میلگرد 14-A3 مجتمع جهان فولاد سیرجان

22 اردیبهشت 1400

ساعت : 12:02
کیلوگرم

14,100

چهارشنبه 1400/2/22

0 تومان

-
میلگرد 16-A3 مجتمع جهان فولاد سیرجان

22 اردیبهشت 1400

ساعت : 12:02
کیلوگرم

14,100

چهارشنبه 1400/2/22

0 تومان

-
میلگرد 18-A3 مجتمع جهان فولاد سیرجان

22 اردیبهشت 1400

ساعت : 12:02
کیلوگرم

13,900

چهارشنبه 1400/2/22

0 تومان

-
میلگرد 20-A3 مجتمع جهان فولاد سیرجان

22 اردیبهشت 1400

ساعت : 12:02
کیلوگرم

13,900

چهارشنبه 1400/2/22

0 تومان

-
میلگرد 22-A3 مجتمع جهان فولاد سیرجان

22 اردیبهشت 1400

ساعت : 12:02
کیلوگرم

13,900

چهارشنبه 1400/2/22

0 تومان

-
میلگرد 25-A3 مجتمع جهان فولاد سیرجان

22 اردیبهشت 1400

ساعت : 12:02
کیلوگرم

13,900

چهارشنبه 1400/2/22

0 تومان

-
میلگرد 28-A3 مجتمع جهان فولاد سیرجان

22 اردیبهشت 1400

ساعت : 12:02
کیلوگرم

13,900

چهارشنبه 1400/2/22

0 تومان

-
میلگرد 12-A3 مجتمع جهان فولاد سیرجان

20 اردیبهشت 1400

ساعت : 13:02
کیلوگرم

14,200

دوشنبه 1400/2/20

0 تومان

-
میلگرد 14-A3 مجتمع جهان فولاد سیرجان

20 اردیبهشت 1400

ساعت : 13:02
کیلوگرم

14,100

دوشنبه 1400/2/20

0 تومان

-
میلگرد 16-A3 مجتمع جهان فولاد سیرجان

20 اردیبهشت 1400

ساعت : 13:02
کیلوگرم

14,100

دوشنبه 1400/2/20

0 تومان

-
میلگرد 18-A3 مجتمع جهان فولاد سیرجان

20 اردیبهشت 1400

ساعت : 13:02
کیلوگرم

13,900

دوشنبه 1400/2/20

0 تومان

-
میلگرد 20-A3 مجتمع جهان فولاد سیرجان

20 اردیبهشت 1400

ساعت : 13:02
کیلوگرم

13,900

دوشنبه 1400/2/20

0 تومان

-
میلگرد 22-A3 مجتمع جهان فولاد سیرجان

20 اردیبهشت 1400

ساعت : 13:02
کیلوگرم

13,900

دوشنبه 1400/2/20

0 تومان

-
میلگرد 25-A3 مجتمع جهان فولاد سیرجان

20 اردیبهشت 1400

ساعت : 13:02
کیلوگرم

13,900

دوشنبه 1400/2/20

0 تومان

-
میلگرد 28-A3 مجتمع جهان فولاد سیرجان

20 اردیبهشت 1400

ساعت : 13:02
کیلوگرم

13,900

دوشنبه 1400/2/20

0 تومان

-
میلگرد 12-A3 مجتمع جهان فولاد سیرجان

19 اردیبهشت 1400

ساعت : 12:02
کیلوگرم

14,200

یکشنبه 1400/2/19

0 تومان

-
میلگرد 14-A3 مجتمع جهان فولاد سیرجان

19 اردیبهشت 1400

ساعت : 12:02
کیلوگرم

14,100

یکشنبه 1400/2/19

0 تومان

-
میلگرد 16-A3 مجتمع جهان فولاد سیرجان

19 اردیبهشت 1400

ساعت : 12:02
کیلوگرم

14,100

یکشنبه 1400/2/19

0 تومان

-
میلگرد 18-A3 مجتمع جهان فولاد سیرجان

19 اردیبهشت 1400

ساعت : 12:02
کیلوگرم

13,900

یکشنبه 1400/2/19

0 تومان

-
میلگرد 20-A3 مجتمع جهان فولاد سیرجان

19 اردیبهشت 1400

ساعت : 12:02
کیلوگرم

13,900

یکشنبه 1400/2/19

0 تومان

-
میلگرد 22-A3 مجتمع جهان فولاد سیرجان

19 اردیبهشت 1400

ساعت : 12:02
کیلوگرم

13,900

یکشنبه 1400/2/19

0 تومان

-
میلگرد 25-A3 مجتمع جهان فولاد سیرجان

19 اردیبهشت 1400

ساعت : 12:02
کیلوگرم

13,900

یکشنبه 1400/2/19

0 تومان

-
میلگرد 28-A3 مجتمع جهان فولاد سیرجان

19 اردیبهشت 1400

ساعت : 12:02
کیلوگرم

13,900

یکشنبه 1400/2/19

0 تومان

-
میلگرد 12-A3 مجتمع جهان فولاد سیرجان

16 اردیبهشت 1400

ساعت : 12:02
کیلوگرم

14,200

پنج شنبه 1400/2/16

0 تومان

-
میلگرد 14-A3 مجتمع جهان فولاد سیرجان

16 اردیبهشت 1400

ساعت : 12:02
کیلوگرم

14,100

پنج شنبه 1400/2/16

0 تومان

-
میلگرد 16-A3 مجتمع جهان فولاد سیرجان

16 اردیبهشت 1400

ساعت : 12:02
کیلوگرم

14,100

پنج شنبه 1400/2/16

0 تومان

-
میلگرد 18-A3 مجتمع جهان فولاد سیرجان

16 اردیبهشت 1400

ساعت : 12:02
کیلوگرم

13,900

پنج شنبه 1400/2/16

0 تومان

-
میلگرد 20-A3 مجتمع جهان فولاد سیرجان

16 اردیبهشت 1400

ساعت : 12:02
کیلوگرم

13,900

پنج شنبه 1400/2/16

0 تومان

-
میلگرد 22-A3 مجتمع جهان فولاد سیرجان

16 اردیبهشت 1400

ساعت : 12:02
کیلوگرم

13,900

پنج شنبه 1400/2/16

0 تومان

-
میلگرد 25-A3 مجتمع جهان فولاد سیرجان

16 اردیبهشت 1400

ساعت : 12:02
کیلوگرم

13,900

پنج شنبه 1400/2/16

0 تومان

-
میلگرد 28-A3 مجتمع جهان فولاد سیرجان

16 اردیبهشت 1400

ساعت : 12:02
کیلوگرم

13,900

پنج شنبه 1400/2/16

0 تومان

-
میلگرد 12-A3 مجتمع جهان فولاد سیرجان

15 اردیبهشت 1400

ساعت : 13:02
کیلوگرم

14,200

چهارشنبه 1400/2/15

900+ تومان

6.34%
میلگرد 14-A3 مجتمع جهان فولاد سیرجان

15 اردیبهشت 1400

ساعت : 13:02
کیلوگرم

14,100

چهارشنبه 1400/2/15

450+ تومان

3.19%
میلگرد 16-A3 مجتمع جهان فولاد سیرجان

15 اردیبهشت 1400

ساعت : 13:02
کیلوگرم

14,100

چهارشنبه 1400/2/15

450+ تومان

3.19%
میلگرد 18-A3 مجتمع جهان فولاد سیرجان

15 اردیبهشت 1400

ساعت : 13:02
کیلوگرم

13,900

چهارشنبه 1400/2/15

400+ تومان

2.88%
میلگرد 20-A3 مجتمع جهان فولاد سیرجان

15 اردیبهشت 1400

ساعت : 13:02
کیلوگرم

13,900

چهارشنبه 1400/2/15

400+ تومان

2.88%
میلگرد 22-A3 مجتمع جهان فولاد سیرجان

15 اردیبهشت 1400

ساعت : 13:02
کیلوگرم

13,900

چهارشنبه 1400/2/15

400+ تومان

2.88%
میلگرد 25-A3 مجتمع جهان فولاد سیرجان

15 اردیبهشت 1400

ساعت : 13:02
کیلوگرم

13,900

چهارشنبه 1400/2/15

400+ تومان

2.88%
میلگرد 28-A3 مجتمع جهان فولاد سیرجان

15 اردیبهشت 1400

ساعت : 13:02
کیلوگرم

13,900

چهارشنبه 1400/2/15

400+ تومان

2.88%
میلگرد 14-A3 مجتمع جهان فولاد سیرجان

06 اردیبهشت 1400

ساعت : 13:02
کیلوگرم

13,650

دوشنبه 1400/2/6

0 تومان

-
میلگرد 16-A3 مجتمع جهان فولاد سیرجان

06 اردیبهشت 1400

ساعت : 13:02
کیلوگرم

13,650

دوشنبه 1400/2/6

0 تومان

-
میلگرد 18-A3 مجتمع جهان فولاد سیرجان

06 اردیبهشت 1400

ساعت : 13:02
کیلوگرم

13,500

دوشنبه 1400/2/6

0 تومان

-
میلگرد 20-A3 مجتمع جهان فولاد سیرجان

06 اردیبهشت 1400

ساعت : 13:02
کیلوگرم

13,500

دوشنبه 1400/2/6

0 تومان

-
میلگرد 22-A3 مجتمع جهان فولاد سیرجان

06 اردیبهشت 1400

ساعت : 13:02
کیلوگرم

13,500

دوشنبه 1400/2/6

0 تومان

-
میلگرد 25-A3 مجتمع جهان فولاد سیرجان

06 اردیبهشت 1400

ساعت : 13:02
کیلوگرم

13,500

دوشنبه 1400/2/6

0 تومان

-
میلگرد 28-A3 مجتمع جهان فولاد سیرجان

06 اردیبهشت 1400

ساعت : 13:02
کیلوگرم

13,500

دوشنبه 1400/2/6

0 تومان

-
میلگرد 14-A3 مجتمع جهان فولاد سیرجان

05 اردیبهشت 1400

ساعت : 12:02
کیلوگرم

13,650

یکشنبه 1400/2/5

0 تومان

-
میلگرد 16-A3 مجتمع جهان فولاد سیرجان

05 اردیبهشت 1400

ساعت : 12:02
کیلوگرم

13,650

یکشنبه 1400/2/5

0 تومان

-
میلگرد 18-A3 مجتمع جهان فولاد سیرجان

05 اردیبهشت 1400

ساعت : 12:02
کیلوگرم

13,500

یکشنبه 1400/2/5

0 تومان

-
میلگرد 20-A3 مجتمع جهان فولاد سیرجان

05 اردیبهشت 1400

ساعت : 12:02
کیلوگرم

13,500

یکشنبه 1400/2/5

0 تومان

-
میلگرد 22-A3 مجتمع جهان فولاد سیرجان

05 اردیبهشت 1400

ساعت : 12:02
کیلوگرم

13,500

یکشنبه 1400/2/5

0 تومان

-
میلگرد 25-A3 مجتمع جهان فولاد سیرجان

05 اردیبهشت 1400

ساعت : 12:02
کیلوگرم

13,500

یکشنبه 1400/2/5

0 تومان

-
میلگرد 28-A3 مجتمع جهان فولاد سیرجان

05 اردیبهشت 1400

ساعت : 12:02
کیلوگرم

13,500

یکشنبه 1400/2/5

0 تومان

-
میلگرد 14-A3 مجتمع جهان فولاد سیرجان

04 اردیبهشت 1400

ساعت : 11:02
کیلوگرم

13,650

شنبه 1400/2/4

0 تومان

-
میلگرد 16-A3 مجتمع جهان فولاد سیرجان

04 اردیبهشت 1400

ساعت : 11:02
کیلوگرم

13,650

شنبه 1400/2/4

0 تومان

-
میلگرد 18-A3 مجتمع جهان فولاد سیرجان

04 اردیبهشت 1400

ساعت : 11:02
کیلوگرم

13,500

شنبه 1400/2/4

0 تومان

-
میلگرد 20-A3 مجتمع جهان فولاد سیرجان

04 اردیبهشت 1400

ساعت : 11:02
کیلوگرم

13,500

شنبه 1400/2/4

0 تومان

-
میلگرد 22-A3 مجتمع جهان فولاد سیرجان

04 اردیبهشت 1400

ساعت : 11:02
کیلوگرم

13,500

شنبه 1400/2/4

0 تومان

-
میلگرد 25-A3 مجتمع جهان فولاد سیرجان

04 اردیبهشت 1400

ساعت : 11:02
کیلوگرم

13,500

شنبه 1400/2/4

0 تومان

-
میلگرد 28-A3 مجتمع جهان فولاد سیرجان

04 اردیبهشت 1400

ساعت : 11:02
کیلوگرم

13,500

شنبه 1400/2/4

0 تومان

-
میلگرد 14-A3 مجتمع جهان فولاد سیرجان

02 اردیبهشت 1400

ساعت : 12:02
کیلوگرم

13,650

پنج شنبه 1400/2/2

400+ تومان

2.93%
میلگرد 16-A3 مجتمع جهان فولاد سیرجان

02 اردیبهشت 1400

ساعت : 12:02
کیلوگرم

13,650

پنج شنبه 1400/2/2

400+ تومان

2.93%
میلگرد 18-A3 مجتمع جهان فولاد سیرجان

02 اردیبهشت 1400

ساعت : 12:02
کیلوگرم

13,500

پنج شنبه 1400/2/2

450+ تومان

3.33%
میلگرد 20-A3 مجتمع جهان فولاد سیرجان

02 اردیبهشت 1400

ساعت : 12:02
کیلوگرم

13,500

پنج شنبه 1400/2/2

450+ تومان

3.33%
میلگرد 22-A3 مجتمع جهان فولاد سیرجان

02 اردیبهشت 1400

ساعت : 12:02
کیلوگرم

13,500

پنج شنبه 1400/2/2

450+ تومان

3.33%
میلگرد 25-A3 مجتمع جهان فولاد سیرجان

02 اردیبهشت 1400

ساعت : 12:02
کیلوگرم

13,500

پنج شنبه 1400/2/2

450+ تومان

3.33%
میلگرد 28-A3 مجتمع جهان فولاد سیرجان

02 اردیبهشت 1400

ساعت : 12:02
کیلوگرم

13,500

پنج شنبه 1400/2/2

450+ تومان

3.33%
میلگرد 14-A3 مجتمع جهان فولاد سیرجان

28 فروردین 1400

ساعت : 14:01
کیلوگرم

13,250

شنبه 1400/1/28

100+ تومان

0.75%
میلگرد 16-A3 مجتمع جهان فولاد سیرجان

28 فروردین 1400

ساعت : 14:01
کیلوگرم

13,250

شنبه 1400/1/28

100+ تومان

0.75%
میلگرد 18-A3 مجتمع جهان فولاد سیرجان

28 فروردین 1400

ساعت : 14:01
کیلوگرم

13,050

شنبه 1400/1/28

0 تومان

-
میلگرد 20-A3 مجتمع جهان فولاد سیرجان

28 فروردین 1400

ساعت : 14:01
کیلوگرم

13,050

شنبه 1400/1/28

0 تومان

-
میلگرد 22-A3 مجتمع جهان فولاد سیرجان

28 فروردین 1400

ساعت : 14:01
کیلوگرم

13,050

شنبه 1400/1/28

0 تومان

-
میلگرد 25-A3 مجتمع جهان فولاد سیرجان

28 فروردین 1400

ساعت : 14:01
کیلوگرم

13,050

شنبه 1400/1/28

0 تومان

-
میلگرد 28-A3 مجتمع جهان فولاد سیرجان

28 فروردین 1400

ساعت : 14:01
کیلوگرم

13,050

شنبه 1400/1/28

0 تومان

-
میلگرد 14-A3 مجتمع جهان فولاد سیرجان

26 فروردین 1400

ساعت : 12:01
کیلوگرم

13,150

پنج شنبه 1400/1/26

0 تومان

-
میلگرد 16-A3 مجتمع جهان فولاد سیرجان

26 فروردین 1400

ساعت : 12:01
کیلوگرم

13,150

پنج شنبه 1400/1/26

0 تومان

-
میلگرد 18-A3 مجتمع جهان فولاد سیرجان

26 فروردین 1400

ساعت : 12:01
کیلوگرم

13,050

پنج شنبه 1400/1/26

0 تومان

-
میلگرد 20-A3 مجتمع جهان فولاد سیرجان

26 فروردین 1400

ساعت : 12:01
کیلوگرم

13,050

پنج شنبه 1400/1/26

0 تومان

-
میلگرد 22-A3 مجتمع جهان فولاد سیرجان

26 فروردین 1400

ساعت : 12:01
کیلوگرم

13,050

پنج شنبه 1400/1/26

0 تومان

-
میلگرد 25-A3 مجتمع جهان فولاد سیرجان

26 فروردین 1400

ساعت : 12:01
کیلوگرم

13,050

پنج شنبه 1400/1/26

0 تومان

-
میلگرد 28-A3 مجتمع جهان فولاد سیرجان

26 فروردین 1400

ساعت : 12:01
کیلوگرم

13,050

پنج شنبه 1400/1/26

0 تومان

-
میلگرد 22-A3 مجتمع جهان فولاد سیرجان

25 فروردین 1400

ساعت : 14:01
کیلوگرم

13,050

چهارشنبه 1400/1/25

450+ تومان

3.45%
میلگرد 25-A3 مجتمع جهان فولاد سیرجان

25 فروردین 1400

ساعت : 14:01
کیلوگرم

13,050

چهارشنبه 1400/1/25

450+ تومان

3.45%
میلگرد 28-A3 مجتمع جهان فولاد سیرجان

25 فروردین 1400

ساعت : 14:01
کیلوگرم

13,050

چهارشنبه 1400/1/25

450+ تومان

3.45%
میلگرد 14-A3 مجتمع جهان فولاد سیرجان

25 فروردین 1400

ساعت : 14:01
کیلوگرم

13,150

چهارشنبه 1400/1/25

350+ تومان

2.66%
میلگرد 16-A3 مجتمع جهان فولاد سیرجان

25 فروردین 1400

ساعت : 14:01
کیلوگرم

13,150

چهارشنبه 1400/1/25

350+ تومان

2.66%
میلگرد 18-A3 مجتمع جهان فولاد سیرجان

25 فروردین 1400

ساعت : 14:01
کیلوگرم

13,050

چهارشنبه 1400/1/25

450+ تومان

3.45%
میلگرد 20-A3 مجتمع جهان فولاد سیرجان

25 فروردین 1400

ساعت : 14:01
کیلوگرم

13,050

چهارشنبه 1400/1/25

450+ تومان

3.45%
میلگرد 14-A3 مجتمع جهان فولاد سیرجان

23 فروردین 1400

ساعت : 12:01
کیلوگرم

12,800

دوشنبه 1400/1/23

0 تومان

-
میلگرد 16-A3 مجتمع جهان فولاد سیرجان

23 فروردین 1400

ساعت : 12:01
کیلوگرم

12,800

دوشنبه 1400/1/23

0 تومان

-
میلگرد 18-A3 مجتمع جهان فولاد سیرجان

23 فروردین 1400

ساعت : 12:01
کیلوگرم

12,600

دوشنبه 1400/1/23

0 تومان

-
میلگرد 20-A3 مجتمع جهان فولاد سیرجان

23 فروردین 1400

ساعت : 12:01
کیلوگرم

12,600

دوشنبه 1400/1/23

0 تومان

-
میلگرد 22-A3 مجتمع جهان فولاد سیرجان

23 فروردین 1400

ساعت : 12:01
کیلوگرم

12,600

دوشنبه 1400/1/23

0 تومان

-
میلگرد 25-A3 مجتمع جهان فولاد سیرجان

23 فروردین 1400

ساعت : 12:01
کیلوگرم

12,600

دوشنبه 1400/1/23

0 تومان

-
میلگرد 28-A3 مجتمع جهان فولاد سیرجان

23 فروردین 1400

ساعت : 12:01
کیلوگرم

12,600

دوشنبه 1400/1/23

0 تومان

-
میلگرد 14-A3 مجتمع جهان فولاد سیرجان

22 فروردین 1400

ساعت : 12:01
کیلوگرم

12,800

یکشنبه 1400/1/22

0 تومان

-
میلگرد 16-A3 مجتمع جهان فولاد سیرجان

22 فروردین 1400

ساعت : 12:01
کیلوگرم

12,800

یکشنبه 1400/1/22

0 تومان

-
میلگرد 18-A3 مجتمع جهان فولاد سیرجان

22 فروردین 1400

ساعت : 12:01
کیلوگرم

12,600

یکشنبه 1400/1/22

0 تومان

-
میلگرد 20-A3 مجتمع جهان فولاد سیرجان

22 فروردین 1400

ساعت : 12:01
کیلوگرم

12,600

یکشنبه 1400/1/22

0 تومان

-
میلگرد 22-A3 مجتمع جهان فولاد سیرجان

22 فروردین 1400

ساعت : 12:01
کیلوگرم

12,600

یکشنبه 1400/1/22

0 تومان

-
میلگرد 25-A3 مجتمع جهان فولاد سیرجان

22 فروردین 1400

ساعت : 12:01
کیلوگرم

12,600

یکشنبه 1400/1/22

0 تومان

-
میلگرد 28-A3 مجتمع جهان فولاد سیرجان

22 فروردین 1400

ساعت : 12:01
کیلوگرم

12,600

یکشنبه 1400/1/22

0 تومان

-
میلگرد 14-A3 مجتمع جهان فولاد سیرجان

21 فروردین 1400

ساعت : 13:01
کیلوگرم

12,800

شنبه 1400/1/21

0 تومان

-
میلگرد 16-A3 مجتمع جهان فولاد سیرجان

21 فروردین 1400

ساعت : 13:01
کیلوگرم

12,800

شنبه 1400/1/21

0 تومان

-
میلگرد 18-A3 مجتمع جهان فولاد سیرجان

21 فروردین 1400

ساعت : 13:01
کیلوگرم

12,600

شنبه 1400/1/21

0 تومان

-
میلگرد 20-A3 مجتمع جهان فولاد سیرجان

21 فروردین 1400

ساعت : 13:01
کیلوگرم

12,600

شنبه 1400/1/21

0 تومان

-
میلگرد 22-A3 مجتمع جهان فولاد سیرجان

21 فروردین 1400

ساعت : 13:01
کیلوگرم

12,600

شنبه 1400/1/21

0 تومان

-
میلگرد 25-A3 مجتمع جهان فولاد سیرجان

21 فروردین 1400

ساعت : 13:01
کیلوگرم

12,600

شنبه 1400/1/21

0 تومان

-
میلگرد 28-A3 مجتمع جهان فولاد سیرجان

21 فروردین 1400

ساعت : 13:01
کیلوگرم

12,600

شنبه 1400/1/21

0 تومان

-
میلگرد 14-A3 مجتمع جهان فولاد سیرجان

19 فروردین 1400

ساعت : 11:01
کیلوگرم

12,800

پنج شنبه 1400/1/19

0 تومان

-
میلگرد 16-A3 مجتمع جهان فولاد سیرجان

19 فروردین 1400

ساعت : 11:01
کیلوگرم

12,800

پنج شنبه 1400/1/19

0 تومان

-
میلگرد 18-A3 مجتمع جهان فولاد سیرجان

19 فروردین 1400

ساعت : 11:01
کیلوگرم

12,600

پنج شنبه 1400/1/19

0 تومان

-
میلگرد 20-A3 مجتمع جهان فولاد سیرجان

19 فروردین 1400

ساعت : 11:01
کیلوگرم

12,600

پنج شنبه 1400/1/19

0 تومان

-
میلگرد 22-A3 مجتمع جهان فولاد سیرجان

19 فروردین 1400

ساعت : 11:01
کیلوگرم

12,600

پنج شنبه 1400/1/19

0 تومان

-
میلگرد 25-A3 مجتمع جهان فولاد سیرجان

19 فروردین 1400

ساعت : 11:01
کیلوگرم

12,600

پنج شنبه 1400/1/19

0 تومان

-
میلگرد 28-A3 مجتمع جهان فولاد سیرجان

19 فروردین 1400

ساعت : 11:01
کیلوگرم

12,600

پنج شنبه 1400/1/19

0 تومان

-
میلگرد 14-A3 مجتمع جهان فولاد سیرجان

18 فروردین 1400

ساعت : 11:01
کیلوگرم

12,800

چهارشنبه 1400/1/18

200+ تومان

1.56%
میلگرد 16-A3 مجتمع جهان فولاد سیرجان

18 فروردین 1400

ساعت : 11:01
کیلوگرم

12,800

چهارشنبه 1400/1/18

200+ تومان

1.56%
میلگرد 18-A3 مجتمع جهان فولاد سیرجان

18 فروردین 1400

ساعت : 11:01
کیلوگرم

12,600

چهارشنبه 1400/1/18

200+ تومان

1.59%
میلگرد 20-A3 مجتمع جهان فولاد سیرجان

18 فروردین 1400

ساعت : 11:01
کیلوگرم

12,600

چهارشنبه 1400/1/18

200+ تومان

1.59%
میلگرد 22-A3 مجتمع جهان فولاد سیرجان

18 فروردین 1400

ساعت : 11:01
کیلوگرم

12,600

چهارشنبه 1400/1/18

200+ تومان

1.59%
میلگرد 25-A3 مجتمع جهان فولاد سیرجان

18 فروردین 1400

ساعت : 11:01
کیلوگرم

12,600

چهارشنبه 1400/1/18

200+ تومان

1.59%
میلگرد 28-A3 مجتمع جهان فولاد سیرجان

18 فروردین 1400

ساعت : 11:01
کیلوگرم

12,600

چهارشنبه 1400/1/18

200+ تومان

1.59%
میلگرد 14-A3 مجتمع جهان فولاد سیرجان

23 اسفند 1399

ساعت : 13:12
کیلوگرم

12,600

شنبه 1399/12/23

0 تومان

-
میلگرد 16-A3 مجتمع جهان فولاد سیرجان

23 اسفند 1399

ساعت : 13:12
کیلوگرم

12,600

شنبه 1399/12/23

0 تومان

-
میلگرد 18-A3 مجتمع جهان فولاد سیرجان

23 اسفند 1399

ساعت : 13:12
کیلوگرم

12,400

شنبه 1399/12/23

0 تومان

-
میلگرد 20-A3 مجتمع جهان فولاد سیرجان

23 اسفند 1399

ساعت : 13:12
کیلوگرم

12,400

شنبه 1399/12/23

100+ تومان

0.81%
میلگرد 22-A3 مجتمع جهان فولاد سیرجان

23 اسفند 1399

ساعت : 13:12
کیلوگرم

12,400

شنبه 1399/12/23

0 تومان

-
میلگرد 25-A3 مجتمع جهان فولاد سیرجان

23 اسفند 1399

ساعت : 13:12
کیلوگرم

12,400

شنبه 1399/12/23

100+ تومان

0.81%
میلگرد 28-A3 مجتمع جهان فولاد سیرجان

23 اسفند 1399

ساعت : 13:12
کیلوگرم

12,400

شنبه 1399/12/23

0 تومان

-
میلگرد 14-A3 مجتمع جهان فولاد سیرجان

20 اسفند 1399

ساعت : 13:12
کیلوگرم

12,600

چهارشنبه 1399/12/20

150+ تومان

1.19%
میلگرد 16-A3 مجتمع جهان فولاد سیرجان

20 اسفند 1399

ساعت : 13:12
کیلوگرم

12,600

چهارشنبه 1399/12/20

150+ تومان

1.19%
میلگرد 18-A3 مجتمع جهان فولاد سیرجان

20 اسفند 1399

ساعت : 13:12
کیلوگرم

12,400

چهارشنبه 1399/12/20

100+ تومان

0.81%
میلگرد 20-A3 مجتمع جهان فولاد سیرجان

20 اسفند 1399

ساعت : 13:12
کیلوگرم

12,300

چهارشنبه 1399/12/20

0 تومان

-
میلگرد 22-A3 مجتمع جهان فولاد سیرجان

20 اسفند 1399

ساعت : 13:12
کیلوگرم

12,400

چهارشنبه 1399/12/20

100+ تومان

0.81%
میلگرد 25-A3 مجتمع جهان فولاد سیرجان

20 اسفند 1399

ساعت : 13:12
کیلوگرم

12,300

چهارشنبه 1399/12/20

0 تومان

-
میلگرد 28-A3 مجتمع جهان فولاد سیرجان

20 اسفند 1399

ساعت : 13:12
کیلوگرم

12,400

چهارشنبه 1399/12/20

100+ تومان

0.81%
میلگرد 14-A3 مجتمع جهان فولاد سیرجان

11 اسفند 1399

ساعت : 17:12
کیلوگرم

12,450

دوشنبه 1399/12/11

0 تومان

-
میلگرد 16-A3 مجتمع جهان فولاد سیرجان

11 اسفند 1399

ساعت : 17:12
کیلوگرم

12,450

دوشنبه 1399/12/11

0 تومان

-
میلگرد 18-A3 مجتمع جهان فولاد سیرجان

11 اسفند 1399

ساعت : 17:12
کیلوگرم

12,300

دوشنبه 1399/12/11

0 تومان

-
میلگرد 20-A3 مجتمع جهان فولاد سیرجان

11 اسفند 1399

ساعت : 17:12
کیلوگرم

12,300

دوشنبه 1399/12/11

0 تومان

-
میلگرد 22-A3 مجتمع جهان فولاد سیرجان

11 اسفند 1399

ساعت : 17:12
کیلوگرم

12,300

دوشنبه 1399/12/11

0 تومان

-
میلگرد 25-A3 مجتمع جهان فولاد سیرجان

11 اسفند 1399

ساعت : 17:12
کیلوگرم

12,300

دوشنبه 1399/12/11

0 تومان

-
میلگرد 28-A3 مجتمع جهان فولاد سیرجان

11 اسفند 1399

ساعت : 17:12
کیلوگرم

12,300

دوشنبه 1399/12/11

0 تومان

-
میلگرد 14-A3 مجتمع جهان فولاد سیرجان

11 اسفند 1399

ساعت : 13:12
کیلوگرم

12,450

دوشنبه 1399/12/11

0 تومان

-
میلگرد 16-A3 مجتمع جهان فولاد سیرجان

11 اسفند 1399

ساعت : 13:12
کیلوگرم

12,450

دوشنبه 1399/12/11

0 تومان

-
میلگرد 18-A3 مجتمع جهان فولاد سیرجان

11 اسفند 1399

ساعت : 13:12
کیلوگرم

12,300

دوشنبه 1399/12/11

0 تومان

-
میلگرد 20-A3 مجتمع جهان فولاد سیرجان

11 اسفند 1399

ساعت : 13:12
کیلوگرم

12,300

دوشنبه 1399/12/11

0 تومان

-
میلگرد 22-A3 مجتمع جهان فولاد سیرجان

11 اسفند 1399

ساعت : 13:12
کیلوگرم

12,300

دوشنبه 1399/12/11

0 تومان

-
میلگرد 25-A3 مجتمع جهان فولاد سیرجان

11 اسفند 1399

ساعت : 13:12
کیلوگرم

12,300

دوشنبه 1399/12/11

0 تومان

-
میلگرد 28-A3 مجتمع جهان فولاد سیرجان

11 اسفند 1399

ساعت : 13:12
کیلوگرم

12,300

دوشنبه 1399/12/11

0 تومان

-
میلگرد 14-A3 مجتمع جهان فولاد سیرجان

10 اسفند 1399

ساعت : 12:12
کیلوگرم

12,450

یکشنبه 1399/12/10

50- تومان

-0.401606%

میلگرد 16-A3 مجتمع جهان فولاد سیرجان

10 اسفند 1399

ساعت : 12:12
کیلوگرم

12,450

یکشنبه 1399/12/10

50- تومان

-0.401606%

میلگرد 18-A3 مجتمع جهان فولاد سیرجان

10 اسفند 1399

ساعت : 12:12
کیلوگرم

12,300

یکشنبه 1399/12/10

50- تومان

-0.406504%

میلگرد 20-A3 مجتمع جهان فولاد سیرجان

10 اسفند 1399

ساعت : 12:12
کیلوگرم

12,300

یکشنبه 1399/12/10

50- تومان

-0.406504%

میلگرد 22-A3 مجتمع جهان فولاد سیرجان

10 اسفند 1399

ساعت : 12:12
کیلوگرم

12,300

یکشنبه 1399/12/10

50- تومان

-0.406504%

میلگرد 25-A3 مجتمع جهان فولاد سیرجان

10 اسفند 1399

ساعت : 12:12
کیلوگرم

12,300

یکشنبه 1399/12/10

50- تومان

-0.406504%

میلگرد 28-A3 مجتمع جهان فولاد سیرجان

10 اسفند 1399

ساعت : 12:12
کیلوگرم

12,300

یکشنبه 1399/12/10

0 تومان

-
میلگرد 18-A3 مجتمع جهان فولاد سیرجان

16 بهمن 1399

ساعت : 11:11
کیلوگرم

12,350

پنج شنبه 1399/11/16

50- تومان

0%

میلگرد 20-A3 مجتمع جهان فولاد سیرجان

16 بهمن 1399

ساعت : 11:11
کیلوگرم

12,350

پنج شنبه 1399/11/16

50- تومان

0%

میلگرد 22-A3 مجتمع جهان فولاد سیرجان

16 بهمن 1399

ساعت : 11:11
کیلوگرم

12,350

پنج شنبه 1399/11/16

50- تومان

0%

میلگرد 25-A3 مجتمع جهان فولاد سیرجان

16 بهمن 1399

ساعت : 11:11
کیلوگرم

12,350

پنج شنبه 1399/11/16

50- تومان

0%

میلگرد 18-A3 مجتمع جهان فولاد سیرجان

14 بهمن 1399

ساعت : 13:11
کیلوگرم

12,400

سه شنبه 1399/11/14

200- تومان

-0.02%

میلگرد 20-A3 مجتمع جهان فولاد سیرجان

14 بهمن 1399

ساعت : 13:11
کیلوگرم

12,400

سه شنبه 1399/11/14

200- تومان

-0.02%

میلگرد 22-A3 مجتمع جهان فولاد سیرجان

14 بهمن 1399

ساعت : 13:11
کیلوگرم

12,400

سه شنبه 1399/11/14

200- تومان

-0.02%

میلگرد 25-A3 مجتمع جهان فولاد سیرجان

14 بهمن 1399

ساعت : 13:11
کیلوگرم

12,400

سه شنبه 1399/11/14

200- تومان

-0.02%

میلگرد 18-A3 مجتمع جهان فولاد سیرجان

13 بهمن 1399

ساعت : 13:11
کیلوگرم

12,600

دوشنبه 1399/11/13

100+ تومان

0.01%
میلگرد 20-A3 مجتمع جهان فولاد سیرجان

13 بهمن 1399

ساعت : 13:11
کیلوگرم

12,600

دوشنبه 1399/11/13

100+ تومان

0.01%
میلگرد 22-A3 مجتمع جهان فولاد سیرجان

13 بهمن 1399

ساعت : 13:11
کیلوگرم

12,600

دوشنبه 1399/11/13

100+ تومان

0.01%
میلگرد 25-A3 مجتمع جهان فولاد سیرجان

13 بهمن 1399

ساعت : 13:11
کیلوگرم

12,600

دوشنبه 1399/11/13

100+ تومان

0.01%
میلگرد 18-A3 مجتمع جهان فولاد سیرجان

12 بهمن 1399

ساعت : 13:11
کیلوگرم

12,500

یکشنبه 1399/11/12

100+ تومان

0.01%
میلگرد 20-A3 مجتمع جهان فولاد سیرجان

12 بهمن 1399

ساعت : 13:11
کیلوگرم

12,500

یکشنبه 1399/11/12

100+ تومان

0.01%
میلگرد 22-A3 مجتمع جهان فولاد سیرجان

12 بهمن 1399

ساعت : 13:11
کیلوگرم

12,500

یکشنبه 1399/11/12

100+ تومان

0.01%
میلگرد 25-A3 مجتمع جهان فولاد سیرجان

12 بهمن 1399

ساعت : 13:11
کیلوگرم

12,500

یکشنبه 1399/11/12

100+ تومان

0.01%
میلگرد 18-A3 مجتمع جهان فولاد سیرجان

12 بهمن 1399

ساعت : 13:11
کیلوگرم

12,400

یکشنبه 1399/11/12

50+ تومان

0%
میلگرد 20-A3 مجتمع جهان فولاد سیرجان

12 بهمن 1399

ساعت : 13:11
کیلوگرم

12,400

یکشنبه 1399/11/12

50+ تومان

0%
میلگرد 22-A3 مجتمع جهان فولاد سیرجان

12 بهمن 1399

ساعت : 13:11
کیلوگرم

12,400

یکشنبه 1399/11/12

50+ تومان

0%
میلگرد 25-A3 مجتمع جهان فولاد سیرجان

12 بهمن 1399

ساعت : 13:11
کیلوگرم

12,400

یکشنبه 1399/11/12

50+ تومان

0%
میلگرد 18-A3 مجتمع جهان فولاد سیرجان

11 بهمن 1399

ساعت : 13:11
کیلوگرم

12,350

شنبه 1399/11/11

50+ تومان

0%
میلگرد 20-A3 مجتمع جهان فولاد سیرجان

11 بهمن 1399

ساعت : 13:11
کیلوگرم

12,350

شنبه 1399/11/11

50+ تومان

0%
میلگرد 22-A3 مجتمع جهان فولاد سیرجان

11 بهمن 1399

ساعت : 13:11
کیلوگرم

12,350

شنبه 1399/11/11

50+ تومان

0%
میلگرد 25-A3 مجتمع جهان فولاد سیرجان

11 بهمن 1399

ساعت : 13:11
کیلوگرم

12,350

شنبه 1399/11/11

50+ تومان

0%
میلگرد 18-A3 مجتمع جهان فولاد سیرجان

11 بهمن 1399

ساعت : 11:11
کیلوگرم

12,300

شنبه 1399/11/11

0 تومان

-
میلگرد 20-A3 مجتمع جهان فولاد سیرجان

11 بهمن 1399

ساعت : 11:11
کیلوگرم

12,300

شنبه 1399/11/11

0 تومان

-
میلگرد 22-A3 مجتمع جهان فولاد سیرجان

11 بهمن 1399

ساعت : 11:11
کیلوگرم

12,300

شنبه 1399/11/11

0 تومان

-
میلگرد 25-A3 مجتمع جهان فولاد سیرجان

11 بهمن 1399

ساعت : 11:11
کیلوگرم

12,300

شنبه 1399/11/11

0 تومان

-
میلگرد 18-A3 مجتمع جهان فولاد سیرجان

09 بهمن 1399

ساعت : 11:11
کیلوگرم

12,300

پنج شنبه 1399/11/9

0 تومان

-
میلگرد 20-A3 مجتمع جهان فولاد سیرجان

09 بهمن 1399

ساعت : 11:11
کیلوگرم

12,300

پنج شنبه 1399/11/9

0 تومان

-
میلگرد 22-A3 مجتمع جهان فولاد سیرجان

09 بهمن 1399

ساعت : 11:11
کیلوگرم

12,300

پنج شنبه 1399/11/9

0 تومان

-
میلگرد 25-A3 مجتمع جهان فولاد سیرجان

09 بهمن 1399

ساعت : 11:11
کیلوگرم

12,300

پنج شنبه 1399/11/9

0 تومان

-
میلگرد 28-A3 مجتمع جهان فولاد سیرجان

09 بهمن 1399

ساعت : 11:11
کیلوگرم

12,300

پنج شنبه 1399/11/9

0 تومان

-
میلگرد 14-A3 مجتمع جهان فولاد سیرجان

08 بهمن 1399

ساعت : 12:11
کیلوگرم

12,500

چهارشنبه 1399/11/8

0 تومان

-
میلگرد 16-A3 مجتمع جهان فولاد سیرجان

08 بهمن 1399

ساعت : 12:11
کیلوگرم

12,500

چهارشنبه 1399/11/8

0 تومان

-
میلگرد 18-A3 مجتمع جهان فولاد سیرجان

08 بهمن 1399

ساعت : 12:11
کیلوگرم

12,300

چهارشنبه 1399/11/8

0 تومان

-
میلگرد 20-A3 مجتمع جهان فولاد سیرجان

08 بهمن 1399

ساعت : 12:11
کیلوگرم

12,300

چهارشنبه 1399/11/8

0 تومان

-
میلگرد 22-A3 مجتمع جهان فولاد سیرجان

08 بهمن 1399

ساعت : 12:11
کیلوگرم

12,300

چهارشنبه 1399/11/8

0 تومان

-
میلگرد 25-A3 مجتمع جهان فولاد سیرجان

08 بهمن 1399

ساعت : 12:11
کیلوگرم

12,300

چهارشنبه 1399/11/8

0 تومان

-
میلگرد 28-A3 مجتمع جهان فولاد سیرجان

08 بهمن 1399

ساعت : 12:11
کیلوگرم

12,300

چهارشنبه 1399/11/8

0 تومان

-
میلگرد 14-A3 مجتمع جهان فولاد سیرجان

07 بهمن 1399

ساعت : 13:11
کیلوگرم

12,500

سه شنبه 1399/11/7

0 تومان

-
میلگرد 16-A3 مجتمع جهان فولاد سیرجان

07 بهمن 1399

ساعت : 13:11
کیلوگرم

12,500

سه شنبه 1399/11/7

0 تومان

-
میلگرد 18-A3 مجتمع جهان فولاد سیرجان

07 بهمن 1399

ساعت : 13:11
کیلوگرم

12,300

سه شنبه 1399/11/7

0 تومان

-
میلگرد 22-A3 مجتمع جهان فولاد سیرجان

07 بهمن 1399

ساعت : 13:11
کیلوگرم

12,300

سه شنبه 1399/11/7

0 تومان

-
میلگرد 20-A3 مجتمع جهان فولاد سیرجان

07 بهمن 1399

ساعت : 13:11
کیلوگرم

12,300

سه شنبه 1399/11/7

0 تومان

-
میلگرد 25-A3 مجتمع جهان فولاد سیرجان

07 بهمن 1399

ساعت : 13:11
کیلوگرم

12,300

سه شنبه 1399/11/7

0 تومان

-
میلگرد 28-A3 مجتمع جهان فولاد سیرجان

07 بهمن 1399

ساعت : 13:11
کیلوگرم

12,300

سه شنبه 1399/11/7

0 تومان

-
میلگرد 14-A3 مجتمع جهان فولاد سیرجان

06 بهمن 1399

ساعت : 13:11
کیلوگرم

12,500

دوشنبه 1399/11/6

700- تومان

-0.05%

میلگرد 16-A3 مجتمع جهان فولاد سیرجان

06 بهمن 1399

ساعت : 13:11
کیلوگرم

12,500

دوشنبه 1399/11/6

700- تومان

-0.05%

میلگرد 18-A3 مجتمع جهان فولاد سیرجان

06 بهمن 1399

ساعت : 13:11
کیلوگرم

12,300

دوشنبه 1399/11/6

700- تومان

-0.05%

میلگرد 20-A3 مجتمع جهان فولاد سیرجان

06 بهمن 1399

ساعت : 13:11
کیلوگرم

12,300

دوشنبه 1399/11/6

700- تومان

-0.05%

میلگرد 22-A3 مجتمع جهان فولاد سیرجان

06 بهمن 1399

ساعت : 13:11
کیلوگرم

12,300

دوشنبه 1399/11/6

700- تومان

-0.05%

میلگرد 25-A3 مجتمع جهان فولاد سیرجان

06 بهمن 1399

ساعت : 13:11
کیلوگرم

12,300

دوشنبه 1399/11/6

700- تومان

-0.05%

میلگرد 28-A3 مجتمع جهان فولاد سیرجان

06 بهمن 1399

ساعت : 13:11
کیلوگرم

12,300

دوشنبه 1399/11/6

700- تومان

-0.05%

میلگرد 12-A3 مجتمع جهان فولاد سیرجان

05 بهمن 1399

ساعت : 15:11
کیلوگرم

13,300

یکشنبه 1399/11/5

300+ تومان

0.02%
میلگرد 14-A3 مجتمع جهان فولاد سیرجان

05 بهمن 1399

ساعت : 15:11
کیلوگرم

13,200

یکشنبه 1399/11/5

500+ تومان

0.04%
میلگرد 16-A3 مجتمع جهان فولاد سیرجان

05 بهمن 1399

ساعت : 15:11
کیلوگرم

13,200

یکشنبه 1399/11/5

500+ تومان

0.04%
میلگرد 18-A3 مجتمع جهان فولاد سیرجان

05 بهمن 1399

ساعت : 15:11
کیلوگرم

13,000

یکشنبه 1399/11/5

500+ تومان

0.04%
میلگرد 20-A3 مجتمع جهان فولاد سیرجان

05 بهمن 1399

ساعت : 15:11
کیلوگرم

13,000

یکشنبه 1399/11/5

500+ تومان

0.04%
میلگرد 22-A3 مجتمع جهان فولاد سیرجان

05 بهمن 1399

ساعت : 15:11
کیلوگرم

13,000

یکشنبه 1399/11/5

500+ تومان

0.04%
میلگرد 25-A3 مجتمع جهان فولاد سیرجان

05 بهمن 1399

ساعت : 15:11
کیلوگرم

13,000

یکشنبه 1399/11/5

500+ تومان

0.04%
میلگرد 28-A3 مجتمع جهان فولاد سیرجان

05 بهمن 1399

ساعت : 15:11
کیلوگرم

13,000

یکشنبه 1399/11/5

500+ تومان

0.04%
میلگرد 12-A3 مجتمع جهان فولاد سیرجان

30 دی 1399

ساعت : 12:10
کیلوگرم

13,000

سه شنبه 1399/10/30

500- تومان

-0.04%

میلگرد 14-A3 مجتمع جهان فولاد سیرجان

30 دی 1399

ساعت : 12:10
کیلوگرم

12,700

سه شنبه 1399/10/30

500- تومان

-0.04%

میلگرد 16-A3 مجتمع جهان فولاد سیرجان

30 دی 1399

ساعت : 12:10
کیلوگرم

12,700

سه شنبه 1399/10/30

500- تومان

-0.04%

میلگرد 18-A3 مجتمع جهان فولاد سیرجان

30 دی 1399

ساعت : 12:10
کیلوگرم

12,500

سه شنبه 1399/10/30

500- تومان

-0.04%

میلگرد 20-A3 مجتمع جهان فولاد سیرجان

30 دی 1399

ساعت : 12:10
کیلوگرم

12,500

سه شنبه 1399/10/30

500- تومان

-0.04%

میلگرد 22-A3 مجتمع جهان فولاد سیرجان

30 دی 1399

ساعت : 12:10
کیلوگرم

12,500

سه شنبه 1399/10/30

500- تومان

-0.04%

میلگرد 25-A3 مجتمع جهان فولاد سیرجان

30 دی 1399

ساعت : 12:10
کیلوگرم

12,500

سه شنبه 1399/10/30

500- تومان

-0.04%

میلگرد 28-A3 مجتمع جهان فولاد سیرجان

30 دی 1399

ساعت : 12:10
کیلوگرم

12,500

سه شنبه 1399/10/30

500- تومان

-0.04%

میلگرد 12-A3 مجتمع جهان فولاد سیرجان

23 دی 1399

ساعت : 13:10
کیلوگرم

13,500

سه شنبه 1399/10/23

500- تومان

-0.04%

میلگرد 14-A3 مجتمع جهان فولاد سیرجان

23 دی 1399

ساعت : 13:10
کیلوگرم

13,200

سه شنبه 1399/10/23

500- تومان

-0.04%

میلگرد 16-A3 مجتمع جهان فولاد سیرجان

23 دی 1399

ساعت : 13:10
کیلوگرم

13,200

سه شنبه 1399/10/23

500- تومان

-0.04%

میلگرد 18-A3 مجتمع جهان فولاد سیرجان

23 دی 1399

ساعت : 13:10
کیلوگرم

13,000

سه شنبه 1399/10/23

500- تومان

-0.04%

میلگرد 20-A3 مجتمع جهان فولاد سیرجان

23 دی 1399

ساعت : 13:10
کیلوگرم

13,000

سه شنبه 1399/10/23

500- تومان

-0.04%

میلگرد 22-A3 مجتمع جهان فولاد سیرجان

23 دی 1399

ساعت : 13:10
کیلوگرم

13,000

سه شنبه 1399/10/23

500- تومان

-0.04%

میلگرد 25-A3 مجتمع جهان فولاد سیرجان

23 دی 1399

ساعت : 13:10
کیلوگرم

13,000

سه شنبه 1399/10/23

500- تومان

-0.04%

میلگرد 28-A3 مجتمع جهان فولاد سیرجان

23 دی 1399

ساعت : 13:10
کیلوگرم

13,000

سه شنبه 1399/10/23

500- تومان

-0.04%

میلگرد 12-A3 مجتمع جهان فولاد سیرجان

22 دی 1399

ساعت : 13:10
کیلوگرم

14,000

دوشنبه 1399/10/22

400+ تومان

0.03%
میلگرد 14-A3 مجتمع جهان فولاد سیرجان

22 دی 1399

ساعت : 13:10
کیلوگرم

13,700

دوشنبه 1399/10/22

750+ تومان

0.06%
میلگرد 16-A3 مجتمع جهان فولاد سیرجان

22 دی 1399

ساعت : 13:10
کیلوگرم

13,700

دوشنبه 1399/10/22

750+ تومان

0.06%
میلگرد 18-A3 مجتمع جهان فولاد سیرجان

22 دی 1399

ساعت : 13:10
کیلوگرم

13,500

دوشنبه 1399/10/22

750+ تومان

0.06%
میلگرد 20-A3 مجتمع جهان فولاد سیرجان

22 دی 1399

ساعت : 13:10
کیلوگرم

13,500

دوشنبه 1399/10/22

750+ تومان

0.06%
میلگرد 22-A3 مجتمع جهان فولاد سیرجان

22 دی 1399

ساعت : 13:10
کیلوگرم

13,500

دوشنبه 1399/10/22

750+ تومان

0.06%
میلگرد 25-A3 مجتمع جهان فولاد سیرجان

22 دی 1399

ساعت : 13:10
کیلوگرم

13,500

دوشنبه 1399/10/22

750+ تومان

0.06%
میلگرد 28-A3 مجتمع جهان فولاد سیرجان

22 دی 1399

ساعت : 13:10
کیلوگرم

13,500

دوشنبه 1399/10/22

750+ تومان

0.06%
میلگرد 16-A3 مجتمع جهان فولاد سیرجان

20 دی 1399

ساعت : 12:10
کیلوگرم

12,950

شنبه 1399/10/20

350- تومان

-0.03%

میلگرد 14-A3 مجتمع جهان فولاد سیرجان

20 دی 1399

ساعت : 11:10
کیلوگرم

12,950

شنبه 1399/10/20

350- تومان

-0.03%

میلگرد 18-A3 مجتمع جهان فولاد سیرجان

20 دی 1399

ساعت : 11:10
کیلوگرم

12,750

شنبه 1399/10/20

550- تومان

-0.04%

میلگرد 20-A3 مجتمع جهان فولاد سیرجان

20 دی 1399

ساعت : 11:10
کیلوگرم

12,750

شنبه 1399/10/20

350- تومان

-0.03%

میلگرد 22-A3 مجتمع جهان فولاد سیرجان

20 دی 1399

ساعت : 11:10
کیلوگرم

12,750

شنبه 1399/10/20

350- تومان

-0.03%

میلگرد 25-A3 مجتمع جهان فولاد سیرجان

20 دی 1399

ساعت : 11:10
کیلوگرم

12,750

شنبه 1399/10/20

350- تومان

-0.03%

میلگرد 28-A3 مجتمع جهان فولاد سیرجان

20 دی 1399

ساعت : 11:10
کیلوگرم

12,750

شنبه 1399/10/20

350- تومان

-0.03%

میلگرد 12-A3 مجتمع جهان فولاد سیرجان

16 دی 1399

ساعت : 12:10
کیلوگرم

13,600

سه شنبه 1399/10/16

100+ تومان

0.01%
میلگرد 14-A3 مجتمع جهان فولاد سیرجان

16 دی 1399

ساعت : 12:10
کیلوگرم

13,300

سه شنبه 1399/10/16

100+ تومان

0.01%
میلگرد 16-A3 مجتمع جهان فولاد سیرجان

16 دی 1399

ساعت : 12:10
کیلوگرم

13,300

سه شنبه 1399/10/16

100+ تومان

0.01%
میلگرد 18-A3 مجتمع جهان فولاد سیرجان

16 دی 1399

ساعت : 12:10
کیلوگرم

13,300

سه شنبه 1399/10/16

300+ تومان

0.02%
میلگرد 20-A3 مجتمع جهان فولاد سیرجان

16 دی 1399

ساعت : 12:10
کیلوگرم

13,100

سه شنبه 1399/10/16

100+ تومان

0.01%
میلگرد 22-A3 مجتمع جهان فولاد سیرجان

16 دی 1399

ساعت : 12:10
کیلوگرم

13,100

سه شنبه 1399/10/16

100+ تومان

0.01%
میلگرد 25-A3 مجتمع جهان فولاد سیرجان

16 دی 1399

ساعت : 12:10
کیلوگرم

13,100

سه شنبه 1399/10/16

100+ تومان

0.01%
میلگرد 28-A3 مجتمع جهان فولاد سیرجان

16 دی 1399

ساعت : 12:10
کیلوگرم

13,100

سه شنبه 1399/10/16

100+ تومان

0.01%
میلگرد 12-A3 مجتمع جهان فولاد سیرجان

14 دی 1399

ساعت : 12:10
کیلوگرم

13,500

یکشنبه 1399/10/14

100- تومان

-0.01%

میلگرد 14-A3 مجتمع جهان فولاد سیرجان

14 دی 1399

ساعت : 12:10
کیلوگرم

13,200

یکشنبه 1399/10/14

100- تومان

-0.01%

میلگرد 16-A3 مجتمع جهان فولاد سیرجان

14 دی 1399

ساعت : 12:10
کیلوگرم

13,200

یکشنبه 1399/10/14

100- تومان

-0.01%

میلگرد 18-A3 مجتمع جهان فولاد سیرجان

14 دی 1399

ساعت : 12:10
کیلوگرم

13,000

یکشنبه 1399/10/14

100- تومان

-0.01%

میلگرد 20-A3 مجتمع جهان فولاد سیرجان

14 دی 1399

ساعت : 12:10
کیلوگرم

13,000

یکشنبه 1399/10/14

100- تومان

-0.01%

میلگرد 22-A3 مجتمع جهان فولاد سیرجان

14 دی 1399

ساعت : 12:10
کیلوگرم

13,000

یکشنبه 1399/10/14

100- تومان

-0.01%

میلگرد 25-A3 مجتمع جهان فولاد سیرجان

14 دی 1399

ساعت : 12:10
کیلوگرم

13,000

یکشنبه 1399/10/14

100- تومان

-0.01%

میلگرد 28-A3 مجتمع جهان فولاد سیرجان

14 دی 1399

ساعت : 12:10
کیلوگرم

13,000

یکشنبه 1399/10/14

100- تومان

-0.01%

میلگرد 12-A3 مجتمع جهان فولاد سیرجان

13 دی 1399

ساعت : 12:10
کیلوگرم

13,600

شنبه 1399/10/13

100- تومان

-0.01%

میلگرد 14-A3 مجتمع جهان فولاد سیرجان

13 دی 1399

ساعت : 12:10
کیلوگرم

13,300

شنبه 1399/10/13

100- تومان

-0.01%

میلگرد 16-A3 مجتمع جهان فولاد سیرجان

13 دی 1399

ساعت : 12:10
کیلوگرم

13,300

شنبه 1399/10/13

100- تومان

-0.01%

میلگرد 18-A3 مجتمع جهان فولاد سیرجان

13 دی 1399

ساعت : 12:10
کیلوگرم

13,100

شنبه 1399/10/13

100- تومان

-0.01%

میلگرد 20-A3 مجتمع جهان فولاد سیرجان

13 دی 1399

ساعت : 12:10
کیلوگرم

13,100

شنبه 1399/10/13

100- تومان

-0.01%

میلگرد 22-A3 مجتمع جهان فولاد سیرجان

13 دی 1399

ساعت : 12:10
کیلوگرم

13,100

شنبه 1399/10/13

100- تومان

-0.01%

میلگرد 25-A3 مجتمع جهان فولاد سیرجان

13 دی 1399

ساعت : 12:10
کیلوگرم

13,100

شنبه 1399/10/13

100- تومان

-0.01%

میلگرد 28-A3 مجتمع جهان فولاد سیرجان

13 دی 1399

ساعت : 12:10
کیلوگرم

13,100

شنبه 1399/10/13

100- تومان

-0.01%

میلگرد 12-A3 مجتمع جهان فولاد سیرجان

11 دی 1399

ساعت : 10:10
کیلوگرم

13,700

پنج شنبه 1399/10/11

200- تومان

-0.01%

میلگرد 14-A3 مجتمع جهان فولاد سیرجان

11 دی 1399

ساعت : 10:10
کیلوگرم

13,400

پنج شنبه 1399/10/11

200- تومان

-0.01%

میلگرد 16-A3 مجتمع جهان فولاد سیرجان

11 دی 1399

ساعت : 10:10
کیلوگرم

13,400

پنج شنبه 1399/10/11

200- تومان

-0.01%

میلگرد 18-A3 مجتمع جهان فولاد سیرجان

11 دی 1399

ساعت : 10:10
کیلوگرم

13,200

پنج شنبه 1399/10/11

200- تومان

-0.01%

میلگرد 20-A3 مجتمع جهان فولاد سیرجان

11 دی 1399

ساعت : 10:10
کیلوگرم

13,200

پنج شنبه 1399/10/11

200- تومان

-0.01%

میلگرد 22-A3 مجتمع جهان فولاد سیرجان

11 دی 1399

ساعت : 10:10
کیلوگرم

13,200

پنج شنبه 1399/10/11

200- تومان

-0.01%

میلگرد 25-A3 مجتمع جهان فولاد سیرجان

11 دی 1399

ساعت : 10:10
کیلوگرم

13,200

پنج شنبه 1399/10/11

200- تومان

-0.01%

میلگرد 28-A3 مجتمع جهان فولاد سیرجان

11 دی 1399

ساعت : 10:10
کیلوگرم

13,200

پنج شنبه 1399/10/11

200- تومان

-0.01%

میلگرد 12-A3 مجتمع جهان فولاد سیرجان

10 دی 1399

ساعت : 11:10
کیلوگرم

13,900

چهارشنبه 1399/10/10

0 تومان

-
میلگرد 14-A3 مجتمع جهان فولاد سیرجان

10 دی 1399

ساعت : 11:10
کیلوگرم

13,600

چهارشنبه 1399/10/10

0 تومان

-
میلگرد 16-A3 مجتمع جهان فولاد سیرجان

10 دی 1399

ساعت : 11:10
کیلوگرم

13,600

چهارشنبه 1399/10/10

0 تومان

-
میلگرد 18-A3 مجتمع جهان فولاد سیرجان

10 دی 1399

ساعت : 11:10
کیلوگرم

13,400

چهارشنبه 1399/10/10

0 تومان

-
میلگرد 20-A3 مجتمع جهان فولاد سیرجان

10 دی 1399

ساعت : 11:10
کیلوگرم

13,400

چهارشنبه 1399/10/10

0 تومان

-
میلگرد 22-A3 مجتمع جهان فولاد سیرجان

10 دی 1399

ساعت : 11:10
کیلوگرم

13,400

چهارشنبه 1399/10/10

0 تومان

-
میلگرد 25-A3 مجتمع جهان فولاد سیرجان

10 دی 1399

ساعت : 11:10
کیلوگرم

13,400

چهارشنبه 1399/10/10

0 تومان

-
میلگرد 28-A3 مجتمع جهان فولاد سیرجان

10 دی 1399

ساعت : 11:10
کیلوگرم

13,400

چهارشنبه 1399/10/10

0 تومان

-
میلگرد 12-A3 مجتمع جهان فولاد سیرجان

09 دی 1399

ساعت : 13:10
کیلوگرم

13,900

سه شنبه 1399/10/9

550+ تومان

0.04%
میلگرد 14-A3 مجتمع جهان فولاد سیرجان

09 دی 1399

ساعت : 13:10
کیلوگرم

13,600

سه شنبه 1399/10/9

550+ تومان

0.04%
میلگرد 16-A3 مجتمع جهان فولاد سیرجان

09 دی 1399

ساعت : 13:10
کیلوگرم

13,600

سه شنبه 1399/10/9

550+ تومان

0.04%
میلگرد 18-A3 مجتمع جهان فولاد سیرجان

09 دی 1399

ساعت : 13:10
کیلوگرم

13,400

سه شنبه 1399/10/9

550+ تومان

0.04%
میلگرد 20-A3 مجتمع جهان فولاد سیرجان

09 دی 1399

ساعت : 13:10
کیلوگرم

13,400

سه شنبه 1399/10/9

550+ تومان

0.04%
میلگرد 22-A3 مجتمع جهان فولاد سیرجان

09 دی 1399

ساعت : 13:10
کیلوگرم

13,400

سه شنبه 1399/10/9

550+ تومان

0.04%
میلگرد 25-A3 مجتمع جهان فولاد سیرجان

09 دی 1399

ساعت : 13:10
کیلوگرم

13,400

سه شنبه 1399/10/9

550+ تومان

0.04%
میلگرد 28-A3 مجتمع جهان فولاد سیرجان

09 دی 1399

ساعت : 13:10
کیلوگرم

13,400

سه شنبه 1399/10/9

550+ تومان

0.04%
میلگرد 12-A3 مجتمع جهان فولاد سیرجان

08 دی 1399

ساعت : 13:10
کیلوگرم

13,350

دوشنبه 1399/10/8

50+ تومان

0%
میلگرد 14-A3 مجتمع جهان فولاد سیرجان

08 دی 1399

ساعت : 13:10
کیلوگرم

13,050

دوشنبه 1399/10/8

50+ تومان

0%
میلگرد 16-A3 مجتمع جهان فولاد سیرجان

08 دی 1399

ساعت : 13:10
کیلوگرم

13,050

دوشنبه 1399/10/8

50+ تومان

0%
میلگرد 18-A3 مجتمع جهان فولاد سیرجان

08 دی 1399

ساعت : 13:10
کیلوگرم

12,850

دوشنبه 1399/10/8

50+ تومان

0%
میلگرد 20-A3 مجتمع جهان فولاد سیرجان

08 دی 1399

ساعت : 13:10
کیلوگرم

12,850

دوشنبه 1399/10/8

50+ تومان

0%
میلگرد 22-A3 مجتمع جهان فولاد سیرجان

08 دی 1399

ساعت : 13:10
کیلوگرم

12,850

دوشنبه 1399/10/8

50+ تومان

0%
میلگرد 25-A3 مجتمع جهان فولاد سیرجان

08 دی 1399

ساعت : 13:10
کیلوگرم

12,850

دوشنبه 1399/10/8

50+ تومان

0%
میلگرد 28-A3 مجتمع جهان فولاد سیرجان

08 دی 1399

ساعت : 13:10
کیلوگرم

12,850

دوشنبه 1399/10/8

50+ تومان

0%
میلگرد 12-A3 مجتمع جهان فولاد سیرجان

07 دی 1399

ساعت : 13:10
کیلوگرم

13,300

یکشنبه 1399/10/7

2,200+ تومان

0.2%
میلگرد 14-A3 مجتمع جهان فولاد سیرجان

07 دی 1399

ساعت : 13:10
کیلوگرم

13,000

یکشنبه 1399/10/7

2,200+ تومان

0.2%
میلگرد 16-A3 مجتمع جهان فولاد سیرجان

07 دی 1399

ساعت : 13:10
کیلوگرم

13,000

یکشنبه 1399/10/7

2,200+ تومان

0.2%
میلگرد 18-A3 مجتمع جهان فولاد سیرجان

07 دی 1399

ساعت : 13:10
کیلوگرم

12,800

یکشنبه 1399/10/7

2,200+ تومان

0.21%
میلگرد 20-A3 مجتمع جهان فولاد سیرجان

07 دی 1399

ساعت : 13:10
کیلوگرم

12,800

یکشنبه 1399/10/7

2,200+ تومان

0.21%
میلگرد 22-A3 مجتمع جهان فولاد سیرجان

07 دی 1399

ساعت : 13:10
کیلوگرم

12,800

یکشنبه 1399/10/7

2,200+ تومان

0.21%
میلگرد 25-A3 مجتمع جهان فولاد سیرجان

07 دی 1399

ساعت : 13:10
کیلوگرم

12,800

یکشنبه 1399/10/7

2,200+ تومان

0.21%
میلگرد 28-A3 مجتمع جهان فولاد سیرجان

07 دی 1399

ساعت : 13:10
کیلوگرم

12,800

یکشنبه 1399/10/7

2,200+ تومان

0.21%
میلگرد 8-A3 مجتمع جهان فولاد سیرجان

06 آذر 1399

ساعت : 12:09