• 031-36295535
  • info@Felezat.com

فولادسازی سپید دشت در بین طرح های ۷ گانه فولادی

انتشار: 1397/4/10

فاز دوم فولاد سپید دشت که شامل پروژه فولادسازی می باشد در شرایط مطلوبی بوده و به پیشرفت فیزیکی 67 درصد رسیده است.

مرکز تخصصی فلزات: محمود ارباب زاده، مدیرعامـل شـرکت فـولاد سپیددشـت چهارمحال و بختیاری درخصـوص آخریـن وضعیـت پروژۀ فولادسـازی ایـن شـرکت گفـت: در پـی راه انـدازی موفقیت آمیـز واحـد احیـا مسـتقیم ایـن پـــروژه، در فـاز دوم، عملیـــــات احـــــداث واحـــــد فولادســـازی ایـــــن شرکــــت نیــــز بـا پیشـرفت ۶۷ درصدی در وضعیت مناسـبی نسـبت بـه دیگـر طرح هـای هفتگانه استانی قرار دارد. اربـاب زاده بـا اشـاره بـه اینکـه بیـش از نیمـی از تجهیـزات پـروژه شـامل جرثقیل های سالن های آهن قراضه، ذوب و ریخته گـری و اسـلب، ماشـین ریخته گری، کـورۀ EAF ،تجهیـزات تولیـد گاز ا کسـیژن و نیتـروژن، سیسـتم آب و پمپ خانـه، کمپرسـورهای هـوای فشـرده و SVC وارد سـایت کارخانـه شـده اسـت، از نصـب ایـن تجهیـزات تـا پایـان سـال جـاری خبـر داد و افـزود: بـا برطـرف شـدن برخـی موانـع، در سـال ۱۳۹۸ شـاهد بهره بـرداری از ایـن پـروژه به عنـوان اولیـن واحـد فولادسـازی طر ح هـای اسـتانی خواهیـم بـود. وی رونـد عملکـرد کارکنـان واحـد احیـا مسـتقیم شـرکت فـولاد سپیددشـت چهارمحـال و بختیـاری را خـوب دانسـت و خاطرنشـان کـرد: واحـد احیـا مسـتقیم این شـرکت به عنوان فاز اول فولاد سپیددشـت در سـه ماهه اول سـال جـاری بیـش از ۱۵۵ هـزار تـن آهـن اسـفنجی تولیـد کـرده اسـت. ارباب زاده در بخش دیگری از سخنان خود اظهـار داشـت: کارکنـان ایـن شـرکت بـا ارائـۀ پیشـنهادهای متنـوع و بکارگیری تمامـی ظرفیت هـای موجـود درخصـوص کاهـش مصـارف انـرژی و آب بـه دسـتاوردهای منــــاسبـــی رسیـــــده اند و توانســـته انــــد میـزان مصـرف آب در خـط تولیـد را از کاهـش د هنـد.

وی در همین رابطه از حمایت های شـرکت فـولاد مبارکـه و سـایر سـهامداران شـرکت فـولاد سپیددشـت چهارمحـال و بختیاری تشـکر و قدردانـی کـرد.

منبع: چیلان
عنوان
شرکت
قیمت کنونی
تغییرات قیمت
محل بارگیری
بروز رسانی
خرید
عنوان
شرکت
کشور
واحدپول
قیمت کنونی
تغییرات قیمت
بروز رسانی

خبر های مشابه

مركز تخصصى فلزات با هدف اطلاع رسانى زنجیره كامل فولاد و در راستاى شفاف سازى صنعت فلزات پا به عرصه نهاد. این مركز در طى سالیان متوالى تلاش كرده است با فراهم سازى اطلاعات جامع زنجیره فولاد به پیشبرد صنعت فولاد كمکى در توان خود كرده باشد. در مركز تخصصى فلزات به طور روزانه و لحظه اى قیمت محصولات زنجیره فولاد، عرضه و معاملات بورس صنعت فولاد، اخبار صنعت و رویداد هاى مرتبط اطلاع رسانى مى شود. امید است صنعتگران و بازرگان با در دست داشتن این اطلاعات به تحلیلى درست از بازار دست یابد و بتواند با تسلط بر بازار به تجارتى موفق دست یابند.

بر چسب ها

  • 031-36295535
  • info@Felezat.com