تحقیق و تفحص مجلس از واگذاری معادن سرعت گرفت

تحقیق و تفحص از فعالیت‌ها و واگذاری معادن که پیش‌تر از سوی مجلس کلید خورده بود هفته جاری با تحویل گزارش‌های استانی وارد فاز

ادامه

قیمت نبشی مورخ ۱۳۹۶/۱۰/۱۶

قیمت ابعاد شرکت ۲۳۱۰۰ ۴۰*۴۰*۳*۶۰۰۰ ناب تبریز ۲۲۹۰۰ ۴۰*۴۰*۴*۶۰۰۰ ۲۳۵۰۰ ۴۵*۴۵*۴*۶۰۰۰ ۲۳۴۰۰ ۴۵*۴۵*۵*۶۰۰۰ ۲۳۱۰۰ ۵۰*۵۰*۳*۶۰۰۰ ۲۳۰۰۰ ۵۰*۵۰*۴*۶۰۰۰ ۲۳۰۰۰ ۶۰*۶۰*۴*۶۰۰۰ ۲۳۶۰۰ ۶۳*۶۳*۵*۶۰۰۰ ۲۳۶۰۰ ۶۳*۶۳*۶*۶۰۰۰ ۲۴۰۰۰

ادامه