روند تغییرات قیمت میلگرد در بورس فلزات لندن در یک هفته منتهی به ۲۴ آذر ۱۳۹۶

روند تغییرات قیمت میلگرد در بورس فلزات لندن در یک هفته منتهی به ۲۴ آذر۱۳۹۶  

ادامه

روند تغییرات قیمت بیلت در بورس_تانگ_شان چین در یک هفته منتهی به امروز ۲۵ آذر ۱۳۹۶

روند تغییرات قیمت بیلت در بورس_تانگ_شان چین در یک هفته منتهی به امروز ۲۵ آذر ۱۳۹۶

ادامه