شماره تماس : 03136287485

شماره تماس : 03136287485

شماره تماس : 03136287485
کارخانجات
سایز (mm)
نوع
قیمت میلگرد
محصول کارخانه زمان واحد قیمت تغییرات جزئیات
میلگرد 20-A3 فولاد آریا ذوب

18 فروردین 1397

ساعت : 11:01
کیلوگرم

2,530

شنبه 1397/1/18

0 تومان

-
جزئیات
میلگرد 18-A3 فولاد آریا ذوب

18 فروردین 1397

ساعت : 11:01
کیلوگرم

2,530

شنبه 1397/1/18

0 تومان

-
جزئیات
میلگرد 16-A3 فولاد آریا ذوب

18 فروردین 1397

ساعت : 11:01
کیلوگرم

2,530

شنبه 1397/1/18

0 تومان

-
جزئیات
میلگرد 14-A3 فولاد آریا ذوب

18 فروردین 1397

ساعت : 11:01
کیلوگرم

2,530

شنبه 1397/1/18

0 تومان

-
جزئیات
میلگرد 12-A3 فولاد آریا ذوب

18 فروردین 1397

ساعت : 11:01
کیلوگرم

2,550

شنبه 1397/1/18

0 تومان

-
جزئیات
میلگرد 10-A2 فولاد آریا ذوب

18 فروردین 1397

ساعت : 11:01
کیلوگرم

2,550

شنبه 1397/1/18

0 تومان

-
جزئیات
میلگرد 10-A3 امیرکبیر خزر

18 فروردین 1397

ساعت : 11:01
کیلوگرم

2,650

شنبه 1397/1/18

160+ تومان

0%
جزئیات
میلگرد 25-A3 امیرکبیر خزر

18 فروردین 1397

ساعت : 11:01
کیلوگرم

2,550

شنبه 1397/1/18

20+ تومان

0%
جزئیات
میلگرد 22-A3 امیرکبیر خزر

18 فروردین 1397

ساعت : 11:01
کیلوگرم

2,550

شنبه 1397/1/18

20+ تومان

0%
جزئیات
میلگرد 20-A3 امیرکبیر خزر

18 فروردین 1397

ساعت : 11:01
کیلوگرم

2,550

شنبه 1397/1/18

20+ تومان

0%
جزئیات
میلگرد 18-A3 امیرکبیر خزر

18 فروردین 1397

ساعت : 11:01
کیلوگرم

2,550

شنبه 1397/1/18

20+ تومان

0%
جزئیات
میلگرد 16-A3 امیرکبیر خزر

18 فروردین 1397

ساعت : 11:01
کیلوگرم

2,550

شنبه 1397/1/18

20+ تومان

0%
جزئیات
میلگرد 14-A3 امیرکبیر خزر

18 فروردین 1397

ساعت : 11:01
کیلوگرم

2,550

شنبه 1397/1/18

20- تومان

0%

جزئیات
میلگرد 12-A3 امیرکبیر خزر

18 فروردین 1397

ساعت : 11:01
کیلوگرم

2,590

شنبه 1397/1/18

40- تومان

0%

جزئیات
میلگرد 32-A3 مجتمع آهن و فولاد بافق

18 فروردین 1397

ساعت : 11:01
کیلوگرم

2,600

شنبه 1397/1/18

30+ تومان

0%
جزئیات
میلگرد 28-A3 مجتمع آهن و فولاد بافق

18 فروردین 1397

ساعت : 11:01
کیلوگرم

2,600

شنبه 1397/1/18

30+ تومان

0%
جزئیات
میلگرد 25-A3 مجتمع آهن و فولاد بافق

18 فروردین 1397

ساعت : 11:01
کیلوگرم

2,600

شنبه 1397/1/18

30+ تومان

0%
جزئیات
میلگرد 22-A3 مجتمع آهن و فولاد بافق

18 فروردین 1397

ساعت : 11:01
کیلوگرم

2,600

شنبه 1397/1/18

30+ تومان

0%
جزئیات
میلگرد 20-A3 مجتمع آهن و فولاد بافق

18 فروردین 1397

ساعت : 11:01
کیلوگرم

2,600

شنبه 1397/1/18

30+ تومان

0%
جزئیات
میلگرد 18-A3 مجتمع آهن و فولاد بافق

18 فروردین 1397

ساعت : 11:01
کیلوگرم

2,600

شنبه 1397/1/18

30+ تومان

0%
جزئیات
مقالات درباره میلگرد
news
میلگرد و کاربرد های آن

و سطرآنچنان که لازم است، و برای شرایط فعلی تکنولوژی مورد نیاز، و کاربردهای متنوع با هدف بهبود ابزارهای کاربردی می باشد، کتابهای زیادی در شصت و سه درصد گذشته حال

news
میلگرد و کاربرد های آن

و سطرآنچنان که لازم است، و برای شرایط فعلی تکنولوژی مورد نیاز، و کاربردهای متنوع با هدف بهبود ابزارهای کاربردی می باشد، کتابهای زیادی در شصت و سه درصد گذشته حال

news
میلگرد و کاربرد های آن

و سطرآنچنان که لازم است، و برای شرایط فعلی تکنولوژی مورد نیاز، و کاربردهای متنوع با هدف بهبود ابزارهای کاربردی می باشد، کتابهای زیادی در شصت و سه درصد گذشته حال

news
میلگرد و کاربرد های آن

و سطرآنچنان که لازم است، و برای شرایط فعلی تکنولوژی مورد نیاز، و کاربردهای متنوع با هدف بهبود ابزارهای کاربردی می باشد، کتابهای زیادی در شصت و سه درصد گذشته حال