شماره تماس : 03136287485

شماره تماس : 03136287485

شماره تماس : 03136287485
کارخانجات
سایز (mm)
نوع
قیمت میلگرد
محصول کارخانه زمان واحد قیمت تغییرات جزئیات
میلگرد 20-A3 آذر فولاد امین تیکمه داش

15 فروردین 1397

ساعت : 14:01
کیلوگرم

2,590

چهارشنبه 1397/1/15

30+ تومان

0%
جزئیات
میلگرد 18-A3 آذر فولاد امین تیکمه داش

15 فروردین 1397

ساعت : 14:01
کیلوگرم

2,590

چهارشنبه 1397/1/15

30+ تومان

0%
جزئیات
میلگرد 14-A3 آذر فولاد امین تیکمه داش

15 فروردین 1397

ساعت : 14:01
کیلوگرم

2,590

چهارشنبه 1397/1/15

30+ تومان

0%
جزئیات
میلگرد 12-A3 آذر فولاد امین تیکمه داش

15 فروردین 1397

ساعت : 14:01
کیلوگرم

2,620

چهارشنبه 1397/1/15

40+ تومان

0%
جزئیات
میلگرد 10-A3 آذر فولاد امین تیکمه داش

15 فروردین 1397

ساعت : 14:01
کیلوگرم

2,720

چهارشنبه 1397/1/15

40+ تومان

0%
جزئیات
میلگرد 10-A2 آذر فولاد امین تیکمه داش

15 فروردین 1397

ساعت : 14:01
کیلوگرم

2,620

چهارشنبه 1397/1/15

40+ تومان

0%
جزئیات
میلگرد 8-A2 آذر فولاد امین تیکمه داش

15 فروردین 1397

ساعت : 14:01
کیلوگرم

2,640

چهارشنبه 1397/1/15

40+ تومان

0%
جزئیات
میلگرد 32-A3 صبا فولاد زاگرس

15 فروردین 1397

ساعت : 14:01
کیلوگرم

2,610

چهارشنبه 1397/1/15

20+ تومان

0%
جزئیات
میلگرد 28-A3 صبا فولاد زاگرس

15 فروردین 1397

ساعت : 14:01
کیلوگرم

2,610

چهارشنبه 1397/1/15

20+ تومان

0%
جزئیات
میلگرد 25-A3 صبا فولاد زاگرس

15 فروردین 1397

ساعت : 14:01
کیلوگرم

2,590

چهارشنبه 1397/1/15

20+ تومان

0%
جزئیات
میلگرد 22-A3 صبا فولاد زاگرس

15 فروردین 1397

ساعت : 14:01
کیلوگرم

2,590

چهارشنبه 1397/1/15

20+ تومان

0%
جزئیات
میلگرد 20-A3 صبا فولاد زاگرس

15 فروردین 1397

ساعت : 14:01
کیلوگرم

2,590

چهارشنبه 1397/1/15

20+ تومان

0%
جزئیات
میلگرد 18-A3 صبا فولاد زاگرس

15 فروردین 1397

ساعت : 14:01
کیلوگرم

2,590

چهارشنبه 1397/1/15

20+ تومان

0%
جزئیات
میلگرد 16-A3 صبا فولاد زاگرس

15 فروردین 1397

ساعت : 14:01
کیلوگرم

2,590

چهارشنبه 1397/1/15

20+ تومان

0%
جزئیات
میلگرد 14-A3 صبا فولاد زاگرس

15 فروردین 1397

ساعت : 14:01
کیلوگرم

2,590

چهارشنبه 1397/1/15

20+ تومان

0%
جزئیات
میلگرد 12-A3 صبا فولاد زاگرس

15 فروردین 1397

ساعت : 14:01
کیلوگرم

2,670

چهارشنبه 1397/1/15

20+ تومان

0%
جزئیات
میلگرد 10-A3 صبا فولاد زاگرس

15 فروردین 1397

ساعت : 14:01
کیلوگرم

2,690

چهارشنبه 1397/1/15

20+ تومان

0%
جزئیات
میلگرد 25-A3 کیان فولاد ابهر

15 فروردین 1397

ساعت : 14:01
کیلوگرم

2,550

چهارشنبه 1397/1/15

50+ تومان

0%
جزئیات
میلگرد 22-A3 کیان فولاد ابهر

15 فروردین 1397

ساعت : 14:01
کیلوگرم

2,550

چهارشنبه 1397/1/15

50+ تومان

0%
جزئیات
میلگرد 20-A3 کیان فولاد ابهر

15 فروردین 1397

ساعت : 14:01
کیلوگرم

2,550

چهارشنبه 1397/1/15

50+ تومان

0%
جزئیات
مقالات درباره میلگرد
news
میلگرد و کاربرد های آن

و سطرآنچنان که لازم است، و برای شرایط فعلی تکنولوژی مورد نیاز، و کاربردهای متنوع با هدف بهبود ابزارهای کاربردی می باشد، کتابهای زیادی در شصت و سه درصد گذشته حال

news
میلگرد و کاربرد های آن

و سطرآنچنان که لازم است، و برای شرایط فعلی تکنولوژی مورد نیاز، و کاربردهای متنوع با هدف بهبود ابزارهای کاربردی می باشد، کتابهای زیادی در شصت و سه درصد گذشته حال

news
میلگرد و کاربرد های آن

و سطرآنچنان که لازم است، و برای شرایط فعلی تکنولوژی مورد نیاز، و کاربردهای متنوع با هدف بهبود ابزارهای کاربردی می باشد، کتابهای زیادی در شصت و سه درصد گذشته حال

news
میلگرد و کاربرد های آن

و سطرآنچنان که لازم است، و برای شرایط فعلی تکنولوژی مورد نیاز، و کاربردهای متنوع با هدف بهبود ابزارهای کاربردی می باشد، کتابهای زیادی در شصت و سه درصد گذشته حال