شماره تماس : 03136287485

شماره تماس : 03136287485

شماره تماس : 03136287485
کارخانجات
سایز (mm)
نوع
قیمت میلگرد
محصول کارخانه زمان واحد قیمت تغییرات جزئیات
میلگرد 28-A3 فولاد شاهین بناب

06 آذر 1400

ساعت : 11:09
کیلوگرم

16,550

شنبه 1400/9/6

0 تومان

-
جزئیات
میلگرد 32-A3 فولاد امیرکبیر خزر

06 آذر 1400

ساعت : 11:09
کیلوگرم

16,300

شنبه 1400/9/6

0 تومان

-
جزئیات
میلگرد 32-A3 فولاد شاهین بناب

06 آذر 1400

ساعت : 11:09
کیلوگرم

16,550

شنبه 1400/9/6

0 تومان

-
جزئیات
میلگرد 8-A2 فولاد سیادن ابهر

06 آذر 1400

ساعت : 11:09
کیلوگرم

16,600

شنبه 1400/9/6

0 تومان

-
جزئیات
میلگرد 8-A3 نورد گرم سمنان

06 آذر 1400

ساعت : 11:09
کیلوگرم

17,550

شنبه 1400/9/6

0 تومان

-
جزئیات
میلگرد 10-A2 فولاد سیادن ابهر

06 آذر 1400

ساعت : 11:09
کیلوگرم

15,800

شنبه 1400/9/6

0 تومان

-
جزئیات
میلگرد 10-A3 فولاد سیادن ابهر

06 آذر 1400

ساعت : 11:09
کیلوگرم

16,300

شنبه 1400/9/6

0 تومان

-
جزئیات
میلگرد 10-A3 نورد گرم سمنان

06 آذر 1400

ساعت : 11:09
کیلوگرم

16,650

شنبه 1400/9/6

0 تومان

-
جزئیات
میلگرد 12-A2 فولاد سیادن ابهر

06 آذر 1400

ساعت : 11:09
کیلوگرم

15,800

شنبه 1400/9/6

0 تومان

-
جزئیات
میلگرد 12-A3 فولاد سیادن ابهر

06 آذر 1400

ساعت : 11:09
کیلوگرم

16,300

شنبه 1400/9/6

0 تومان

-
جزئیات
میلگرد 12-A3 نورد گرم سمنان

06 آذر 1400

ساعت : 11:09
کیلوگرم

16,550

شنبه 1400/9/6

0 تومان

-
جزئیات
میلگرد 14-A3 فولاد سیادن ابهر

06 آذر 1400

ساعت : 11:09
کیلوگرم

15,800

شنبه 1400/9/6

0 تومان

-
جزئیات
میلگرد 16-A3 فولاد سیادن ابهر

06 آذر 1400

ساعت : 11:09
کیلوگرم

15,800

شنبه 1400/9/6

0 تومان

-
جزئیات
میلگرد 18-A3 فولاد سیادن ابهر

06 آذر 1400

ساعت : 11:09
کیلوگرم

15,800

شنبه 1400/9/6

0 تومان

-
جزئیات
میلگرد 20-A3 فولاد سیادن ابهر

06 آذر 1400

ساعت : 11:09
کیلوگرم

15,800

شنبه 1400/9/6

0 تومان

-
جزئیات
میلگرد 22-A3 فولاد سیادن ابهر

06 آذر 1400

ساعت : 11:09
کیلوگرم

15,800

شنبه 1400/9/6

0 تومان

-
جزئیات
میلگرد 25-A3 فولاد سیادن ابهر

06 آذر 1400

ساعت : 11:09
کیلوگرم

15,800

شنبه 1400/9/6

0 تومان

-
جزئیات
میلگرد 28-A3 فولاد سیادن ابهر

06 آذر 1400

ساعت : 11:09
کیلوگرم

15,800

شنبه 1400/9/6

0 تومان

-
جزئیات
میلگرد 8-A2 فولاد سیرجان حدید جنوب

06 آذر 1400

ساعت : 10:09
کیلوگرم

16,900

شنبه 1400/9/6

0 تومان

-
جزئیات
میلگرد 10-A2 فولاد سیرجان حدید جنوب

06 آذر 1400

ساعت : 10:09
کیلوگرم

16,800

شنبه 1400/9/6

0 تومان

-
جزئیات
مقالات درباره میلگرد
news
میلگرد و کاربرد های آن

و سطرآنچنان که لازم است، و برای شرایط فعلی تکنولوژی مورد نیاز، و کاربردهای متنوع با هدف بهبود ابزارهای کاربردی می باشد، کتابهای زیادی در شصت و سه درصد گذشته حال

news
میلگرد و کاربرد های آن

و سطرآنچنان که لازم است، و برای شرایط فعلی تکنولوژی مورد نیاز، و کاربردهای متنوع با هدف بهبود ابزارهای کاربردی می باشد، کتابهای زیادی در شصت و سه درصد گذشته حال

news
میلگرد و کاربرد های آن

و سطرآنچنان که لازم است، و برای شرایط فعلی تکنولوژی مورد نیاز، و کاربردهای متنوع با هدف بهبود ابزارهای کاربردی می باشد، کتابهای زیادی در شصت و سه درصد گذشته حال

news
میلگرد و کاربرد های آن

و سطرآنچنان که لازم است، و برای شرایط فعلی تکنولوژی مورد نیاز، و کاربردهای متنوع با هدف بهبود ابزارهای کاربردی می باشد، کتابهای زیادی در شصت و سه درصد گذشته حال