شماره تماس : 03136287485

شماره تماس : 03136287485

شماره تماس : 03136287485
فولاد شاهین بناب
factory-img
نام کارخانه

فولاد شاهین بناب

مدیر عامل

-

آدرس دفتر مرکزی

-

آدرس کارخانه

-

قیمت ها
محصول کارخانه زمان واحد قیمت تغییرات
میلگرد 8-A2 فولاد شاهین بناب

02 بهمن 1400

ساعت : 12:11
کیلوگرم

15,700

شنبه 1400/11/2

200+ تومان

1.27%
میلگرد 10-A2 فولاد شاهین بناب

02 بهمن 1400

ساعت : 12:11
کیلوگرم

15,400

شنبه 1400/11/2

200+ تومان

1.3%
میلگرد 12-A3 فولاد شاهین بناب

02 بهمن 1400

ساعت : 12:11
کیلوگرم

15,400

شنبه 1400/11/2

200+ تومان

1.3%
میلگرد 14-A3 فولاد شاهین بناب

02 بهمن 1400

ساعت : 12:11
کیلوگرم

15,100

شنبه 1400/11/2

200+ تومان

1.32%
میلگرد 16-A3 فولاد شاهین بناب

02 بهمن 1400

ساعت : 12:11
کیلوگرم

15,100

شنبه 1400/11/2

200+ تومان

1.32%
میلگرد 18-A3 فولاد شاهین بناب

02 بهمن 1400

ساعت : 12:11
کیلوگرم

15,100

شنبه 1400/11/2

200+ تومان

1.32%
میلگرد 20-A3 فولاد شاهین بناب

02 بهمن 1400

ساعت : 12:11
کیلوگرم

15,100

شنبه 1400/11/2

200+ تومان

1.32%
میلگرد 22-A3 فولاد شاهین بناب

02 بهمن 1400

ساعت : 12:11
کیلوگرم

15,100

شنبه 1400/11/2

200+ تومان

1.32%
میلگرد 25-A3 فولاد شاهین بناب

02 بهمن 1400

ساعت : 12:11
کیلوگرم

15,100

شنبه 1400/11/2

200+ تومان

1.32%
میلگرد 28-A3 فولاد شاهین بناب

02 بهمن 1400

ساعت : 12:11
کیلوگرم

15,100

شنبه 1400/11/2

200+ تومان

1.32%
میلگرد 32-A3 فولاد شاهین بناب

02 بهمن 1400

ساعت : 12:11
کیلوگرم

15,100

شنبه 1400/11/2

200+ تومان

1.32%
میلگرد 8-A2 فولاد شاهین بناب

02 بهمن 1400

ساعت : 12:11
کیلوگرم

15,500

شنبه 1400/11/2

0 تومان

-
میلگرد 10-A2 فولاد شاهین بناب

02 بهمن 1400

ساعت : 12:11
کیلوگرم

15,200

شنبه 1400/11/2

0 تومان

-
میلگرد 12-A3 فولاد شاهین بناب

02 بهمن 1400

ساعت : 12:11
کیلوگرم

15,200

شنبه 1400/11/2

0 تومان

-
میلگرد 14-A3 فولاد شاهین بناب

02 بهمن 1400

ساعت : 12:11
کیلوگرم

14,900

شنبه 1400/11/2

0 تومان

-
میلگرد 16-A3 فولاد شاهین بناب

02 بهمن 1400

ساعت : 12:11
کیلوگرم

14,900

شنبه 1400/11/2

0 تومان

-
میلگرد 18-A3 فولاد شاهین بناب

02 بهمن 1400

ساعت : 12:11
کیلوگرم

14,900

شنبه 1400/11/2

0 تومان

-
میلگرد 20-A3 فولاد شاهین بناب

02 بهمن 1400

ساعت : 12:11
کیلوگرم

14,900

شنبه 1400/11/2

0 تومان

-
میلگرد 22-A3 فولاد شاهین بناب

02 بهمن 1400

ساعت : 12:11
کیلوگرم

14,900

شنبه 1400/11/2

0 تومان

-
میلگرد 25-A3 فولاد شاهین بناب

02 بهمن 1400

ساعت : 12:11
کیلوگرم

14,900

شنبه 1400/11/2

0 تومان

-
میلگرد 28-A3 فولاد شاهین بناب

02 بهمن 1400

ساعت : 12:11
کیلوگرم

14,900

شنبه 1400/11/2

0 تومان

-
میلگرد 32-A3 فولاد شاهین بناب

02 بهمن 1400

ساعت : 12:11
کیلوگرم

14,900

شنبه 1400/11/2

0 تومان

-
میلگرد 8-A2 فولاد شاهین بناب

29 دی 1400

ساعت : 11:10
کیلوگرم

15,500

چهارشنبه 1400/10/29

100- تومان

-0.65%

میلگرد 10-A2 فولاد شاهین بناب

29 دی 1400

ساعت : 11:10
کیلوگرم

15,200

چهارشنبه 1400/10/29

100- تومان

-0.66%

میلگرد 12-A3 فولاد شاهین بناب

29 دی 1400

ساعت : 11:10
کیلوگرم

15,200

چهارشنبه 1400/10/29

100- تومان

-0.66%

میلگرد 14-A3 فولاد شاهین بناب

29 دی 1400

ساعت : 11:10
کیلوگرم

14,900

چهارشنبه 1400/10/29

100- تومان

-0.67%

میلگرد 16-A3 فولاد شاهین بناب

29 دی 1400

ساعت : 11:10
کیلوگرم

14,900

چهارشنبه 1400/10/29

100- تومان

-0.67%

میلگرد 18-A3 فولاد شاهین بناب

29 دی 1400

ساعت : 11:10
کیلوگرم

14,900

چهارشنبه 1400/10/29

100- تومان

-0.67%

میلگرد 20-A3 فولاد شاهین بناب

29 دی 1400

ساعت : 11:10
کیلوگرم

14,900

چهارشنبه 1400/10/29

100- تومان

-0.67%

میلگرد 22-A3 فولاد شاهین بناب

29 دی 1400

ساعت : 11:10
کیلوگرم

14,900

چهارشنبه 1400/10/29

100- تومان

-0.67%

میلگرد 25-A3 فولاد شاهین بناب

29 دی 1400

ساعت : 11:10
کیلوگرم

14,900

چهارشنبه 1400/10/29

100- تومان

-0.67%

میلگرد 28-A3 فولاد شاهین بناب

29 دی 1400

ساعت : 11:10
کیلوگرم

14,900

چهارشنبه 1400/10/29

100- تومان

-0.67%

میلگرد 32-A3 فولاد شاهین بناب

29 دی 1400

ساعت : 11:10
کیلوگرم

14,900

چهارشنبه 1400/10/29

100- تومان

-0.67%

میلگرد 8-A2 فولاد شاهین بناب

27 دی 1400

ساعت : 11:10
کیلوگرم

15,600

دوشنبه 1400/10/27

0 تومان

-
میلگرد 10-A2 فولاد شاهین بناب

27 دی 1400

ساعت : 11:10
کیلوگرم

15,300

دوشنبه 1400/10/27

0 تومان

-
میلگرد 12-A3 فولاد شاهین بناب

27 دی 1400

ساعت : 11:10
کیلوگرم

15,300

دوشنبه 1400/10/27

0 تومان

-
میلگرد 14-A3 فولاد شاهین بناب

27 دی 1400

ساعت : 11:10
کیلوگرم

15,000

دوشنبه 1400/10/27

0 تومان

-
میلگرد 16-A3 فولاد شاهین بناب

27 دی 1400

ساعت : 11:10
کیلوگرم

15,000

دوشنبه 1400/10/27

0 تومان

-
میلگرد 18-A3 فولاد شاهین بناب

27 دی 1400

ساعت : 11:10
کیلوگرم

15,000

دوشنبه 1400/10/27

0 تومان

-
میلگرد 20-A3 فولاد شاهین بناب

27 دی 1400

ساعت : 11:10
کیلوگرم

15,000

دوشنبه 1400/10/27

0 تومان

-
میلگرد 22-A3 فولاد شاهین بناب

27 دی 1400

ساعت : 11:10
کیلوگرم

15,000

دوشنبه 1400/10/27

0 تومان

-
میلگرد 25-A3 فولاد شاهین بناب

27 دی 1400

ساعت : 11:10
کیلوگرم

15,000

دوشنبه 1400/10/27

0 تومان

-
میلگرد 28-A3 فولاد شاهین بناب

27 دی 1400

ساعت : 11:10
کیلوگرم

15,000

دوشنبه 1400/10/27

0 تومان

-
میلگرد 32-A3 فولاد شاهین بناب

27 دی 1400

ساعت : 11:10
کیلوگرم

15,000

دوشنبه 1400/10/27

0 تومان

-
میلگرد 8-A2 فولاد شاهین بناب

25 دی 1400

ساعت : 11:10
کیلوگرم

15,600

شنبه 1400/10/25

0 تومان

-
میلگرد 10-A2 فولاد شاهین بناب

25 دی 1400

ساعت : 11:10
کیلوگرم

15,300

شنبه 1400/10/25

0 تومان

-
میلگرد 12-A3 فولاد شاهین بناب

25 دی 1400

ساعت : 11:10
کیلوگرم

15,300

شنبه 1400/10/25

0 تومان

-
میلگرد 14-A3 فولاد شاهین بناب

25 دی 1400

ساعت : 11:10
کیلوگرم

15,000

شنبه 1400/10/25

0 تومان

-
میلگرد 16-A3 فولاد شاهین بناب

25 دی 1400

ساعت : 11:10
کیلوگرم

15,000

شنبه 1400/10/25

0 تومان

-
میلگرد 18-A3 فولاد شاهین بناب

25 دی 1400

ساعت : 11:10
کیلوگرم

15,000

شنبه 1400/10/25

0 تومان

-
میلگرد 20-A3 فولاد شاهین بناب

25 دی 1400

ساعت : 11:10
کیلوگرم

15,000

شنبه 1400/10/25

0 تومان

-
میلگرد 22-A3 فولاد شاهین بناب

25 دی 1400

ساعت : 11:10
کیلوگرم

15,000

شنبه 1400/10/25

0 تومان

-
میلگرد 25-A3 فولاد شاهین بناب

25 دی 1400

ساعت : 11:10
کیلوگرم

15,000

شنبه 1400/10/25

0 تومان

-
میلگرد 28-A3 فولاد شاهین بناب

25 دی 1400

ساعت : 11:10
کیلوگرم

15,000

شنبه 1400/10/25

0 تومان

-
میلگرد 32-A3 فولاد شاهین بناب

25 دی 1400

ساعت : 11:10
کیلوگرم

15,000

شنبه 1400/10/25

0 تومان

-
میلگرد 8-A2 فولاد شاهین بناب

23 دی 1400

ساعت : 11:10
کیلوگرم

15,600

پنج شنبه 1400/10/23

50- تومان

-0.32%

میلگرد 10-A2 فولاد شاهین بناب

23 دی 1400

ساعت : 11:10
کیلوگرم

15,300

پنج شنبه 1400/10/23

50- تومان

-0.33%

میلگرد 12-A3 فولاد شاهین بناب

23 دی 1400

ساعت : 11:10
کیلوگرم

15,300

پنج شنبه 1400/10/23

50- تومان

-0.33%

میلگرد 14-A3 فولاد شاهین بناب

23 دی 1400

ساعت : 11:10
کیلوگرم

15,000

پنج شنبه 1400/10/23

50- تومان

-0.33%

میلگرد 16-A3 فولاد شاهین بناب

23 دی 1400

ساعت : 11:10
کیلوگرم

15,000

پنج شنبه 1400/10/23

50- تومان

-0.33%

میلگرد 18-A3 فولاد شاهین بناب

23 دی 1400

ساعت : 11:10
کیلوگرم

15,000

پنج شنبه 1400/10/23

50- تومان

-0.33%

میلگرد 20-A3 فولاد شاهین بناب

23 دی 1400

ساعت : 11:10
کیلوگرم

15,000

پنج شنبه 1400/10/23

50- تومان

-0.33%

میلگرد 22-A3 فولاد شاهین بناب

23 دی 1400

ساعت : 11:10
کیلوگرم

15,000

پنج شنبه 1400/10/23

50- تومان

-0.33%

میلگرد 25-A3 فولاد شاهین بناب

23 دی 1400

ساعت : 11:10
کیلوگرم

15,000

پنج شنبه 1400/10/23

50- تومان

-0.33%

میلگرد 28-A3 فولاد شاهین بناب

23 دی 1400

ساعت : 11:10
کیلوگرم

15,000

پنج شنبه 1400/10/23

50- تومان

-0.33%

میلگرد 32-A3 فولاد شاهین بناب

23 دی 1400

ساعت : 11:10
کیلوگرم

15,000

پنج شنبه 1400/10/23

50- تومان

-0.33%

میلگرد 8-A2 فولاد شاهین بناب

19 دی 1400

ساعت : 11:10
کیلوگرم

15,650

یکشنبه 1400/10/19

300- تومان

-1.92%

میلگرد 10-A2 فولاد شاهین بناب

19 دی 1400

ساعت : 11:10
کیلوگرم

15,350

یکشنبه 1400/10/19

300- تومان

-1.95%

میلگرد 12-A3 فولاد شاهین بناب

19 دی 1400

ساعت : 11:10
کیلوگرم

15,350

یکشنبه 1400/10/19

300- تومان

-1.95%

میلگرد 14-A3 فولاد شاهین بناب

19 دی 1400

ساعت : 11:10
کیلوگرم

15,050

یکشنبه 1400/10/19

300- تومان

-1.99%

میلگرد 16-A3 فولاد شاهین بناب

19 دی 1400

ساعت : 11:10
کیلوگرم

15,050

یکشنبه 1400/10/19

300- تومان

-1.99%

میلگرد 18-A3 فولاد شاهین بناب

19 دی 1400

ساعت : 11:10
کیلوگرم

15,050

یکشنبه 1400/10/19

300- تومان

-1.99%

میلگرد 20-A3 فولاد شاهین بناب

19 دی 1400

ساعت : 11:10
کیلوگرم

15,050

یکشنبه 1400/10/19

300- تومان

-1.99%

میلگرد 22-A3 فولاد شاهین بناب

19 دی 1400

ساعت : 11:10
کیلوگرم

15,050

یکشنبه 1400/10/19

300- تومان

-1.99%

میلگرد 25-A3 فولاد شاهین بناب

19 دی 1400

ساعت : 11:10
کیلوگرم

15,050

یکشنبه 1400/10/19

300- تومان

-1.99%

میلگرد 28-A3 فولاد شاهین بناب

19 دی 1400

ساعت : 11:10
کیلوگرم

15,050

یکشنبه 1400/10/19

300- تومان

-1.99%

میلگرد 32-A3 فولاد شاهین بناب

19 دی 1400

ساعت : 11:10
کیلوگرم

15,050

یکشنبه 1400/10/19

300- تومان

-1.99%

میلگرد 8-A2 فولاد شاهین بناب

18 دی 1400

ساعت : 11:10
کیلوگرم

15,950

شنبه 1400/10/18

0 تومان

-
میلگرد 10-A2 فولاد شاهین بناب

18 دی 1400

ساعت : 11:10
کیلوگرم

15,650

شنبه 1400/10/18

0 تومان

-
میلگرد 12-A3 فولاد شاهین بناب

18 دی 1400

ساعت : 11:10
کیلوگرم

15,650

شنبه 1400/10/18

0 تومان

-
میلگرد 14-A3 فولاد شاهین بناب

18 دی 1400

ساعت : 11:10
کیلوگرم

15,350

شنبه 1400/10/18

0 تومان

-
میلگرد 16-A3 فولاد شاهین بناب

18 دی 1400

ساعت : 11:10
کیلوگرم

15,350

شنبه 1400/10/18

0 تومان

-
میلگرد 18-A3 فولاد شاهین بناب

18 دی 1400

ساعت : 11:10
کیلوگرم

15,350

شنبه 1400/10/18

0 تومان

-
میلگرد 20-A3 فولاد شاهین بناب

18 دی 1400

ساعت : 11:10
کیلوگرم

15,350

شنبه 1400/10/18

0 تومان

-
میلگرد 22-A3 فولاد شاهین بناب

18 دی 1400

ساعت : 11:10
کیلوگرم

15,350

شنبه 1400/10/18

0 تومان

-
میلگرد 25-A3 فولاد شاهین بناب

18 دی 1400

ساعت : 11:10
کیلوگرم

15,350

شنبه 1400/10/18

0 تومان

-
میلگرد 28-A3 فولاد شاهین بناب

18 دی 1400

ساعت : 11:10
کیلوگرم

15,350

شنبه 1400/10/18

0 تومان

-
میلگرد 32-A3 فولاد شاهین بناب

18 دی 1400

ساعت : 11:10
کیلوگرم

15,350

شنبه 1400/10/18

0 تومان

-
میلگرد 8-A2 فولاد شاهین بناب

15 دی 1400

ساعت : 12:10
کیلوگرم

15,950

چهارشنبه 1400/10/15

0 تومان

-
میلگرد 10-A2 فولاد شاهین بناب

15 دی 1400

ساعت : 12:10
کیلوگرم

15,650

چهارشنبه 1400/10/15

0 تومان

-
میلگرد 12-A3 فولاد شاهین بناب

15 دی 1400

ساعت : 12:10
کیلوگرم

15,650

چهارشنبه 1400/10/15

0 تومان

-
میلگرد 14-A3 فولاد شاهین بناب

15 دی 1400

ساعت : 12:10
کیلوگرم

15,350

چهارشنبه 1400/10/15

0 تومان

-
میلگرد 16-A3 فولاد شاهین بناب

15 دی 1400

ساعت : 12:10
کیلوگرم

15,350

چهارشنبه 1400/10/15

0 تومان

-
میلگرد 18-A3 فولاد شاهین بناب

15 دی 1400

ساعت : 12:10
کیلوگرم

15,350

چهارشنبه 1400/10/15

0 تومان

-
میلگرد 20-A3 فولاد شاهین بناب

15 دی 1400

ساعت : 12:10
کیلوگرم

15,350

چهارشنبه 1400/10/15

0 تومان

-
میلگرد 22-A3 فولاد شاهین بناب

15 دی 1400

ساعت : 12:10
کیلوگرم

15,350

چهارشنبه 1400/10/15

0 تومان

-
میلگرد 25-A3 فولاد شاهین بناب

15 دی 1400

ساعت : 12:10
کیلوگرم

15,350

چهارشنبه 1400/10/15

0 تومان

-
میلگرد 28-A3 فولاد شاهین بناب

15 دی 1400

ساعت : 12:10
کیلوگرم

15,350

چهارشنبه 1400/10/15

0 تومان

-
میلگرد 32-A3 فولاد شاهین بناب

15 دی 1400

ساعت : 12:10
کیلوگرم

15,350

چهارشنبه 1400/10/15

0 تومان

-
میلگرد 8-A2 فولاد شاهین بناب

12 دی 1400

ساعت : 11:10
کیلوگرم

15,950

یکشنبه 1400/10/12

0 تومان

-
میلگرد 10-A2 فولاد شاهین بناب

12 دی 1400

ساعت : 11:10
کیلوگرم

15,650

یکشنبه 1400/10/12

0 تومان

-
میلگرد 12-A3 فولاد شاهین بناب

12 دی 1400

ساعت : 11:10
کیلوگرم

15,650

یکشنبه 1400/10/12

0 تومان

-
میلگرد 14-A3 فولاد شاهین بناب

12 دی 1400

ساعت : 11:10
کیلوگرم

15,350

یکشنبه 1400/10/12

0 تومان

-
میلگرد 16-A3 فولاد شاهین بناب

12 دی 1400

ساعت : 11:10
کیلوگرم

15,350

یکشنبه 1400/10/12

0 تومان

-
میلگرد 18-A3 فولاد شاهین بناب

12 دی 1400

ساعت : 11:10
کیلوگرم

15,350

یکشنبه 1400/10/12

0 تومان

-
میلگرد 20-A3 فولاد شاهین بناب

12 دی 1400

ساعت : 11:10
کیلوگرم

15,350

یکشنبه 1400/10/12

0 تومان

-
میلگرد 22-A3 فولاد شاهین بناب

12 دی 1400

ساعت : 11:10
کیلوگرم

15,350

یکشنبه 1400/10/12

0 تومان

-
میلگرد 25-A3 فولاد شاهین بناب

12 دی 1400

ساعت : 11:10
کیلوگرم

15,350

یکشنبه 1400/10/12

0 تومان

-
میلگرد 28-A3 فولاد شاهین بناب

12 دی 1400

ساعت : 11:10
کیلوگرم

15,350

یکشنبه 1400/10/12

0 تومان

-
میلگرد 32-A3 فولاد شاهین بناب

12 دی 1400

ساعت : 11:10
کیلوگرم

15,350

یکشنبه 1400/10/12

0 تومان

-
میلگرد 8-A2 فولاد شاهین بناب

09 دی 1400

ساعت : 11:10
کیلوگرم

15,950

پنج شنبه 1400/10/9

0 تومان

-
میلگرد 10-A2 فولاد شاهین بناب

09 دی 1400

ساعت : 11:10
کیلوگرم

15,650

پنج شنبه 1400/10/9

0 تومان

-
میلگرد 12-A3 فولاد شاهین بناب

09 دی 1400

ساعت : 11:10
کیلوگرم

15,650

پنج شنبه 1400/10/9

0 تومان

-
میلگرد 14-A3 فولاد شاهین بناب

09 دی 1400

ساعت : 11:10
کیلوگرم

15,350

پنج شنبه 1400/10/9

100+ تومان

0.65%
میلگرد 16-A3 فولاد شاهین بناب

09 دی 1400

ساعت : 11:10
کیلوگرم

15,350

پنج شنبه 1400/10/9

100+ تومان

0.65%
میلگرد 18-A3 فولاد شاهین بناب

09 دی 1400

ساعت : 11:10
کیلوگرم

15,350

پنج شنبه 1400/10/9

100+ تومان

0.65%
میلگرد 20-A3 فولاد شاهین بناب

09 دی 1400

ساعت : 11:10
کیلوگرم

15,350

پنج شنبه 1400/10/9

100+ تومان

0.65%
میلگرد 22-A3 فولاد شاهین بناب

09 دی 1400

ساعت : 11:10
کیلوگرم

15,350

پنج شنبه 1400/10/9

100+ تومان

0.65%
میلگرد 25-A3 فولاد شاهین بناب

09 دی 1400

ساعت : 11:10
کیلوگرم

15,350

پنج شنبه 1400/10/9

100+ تومان

0.65%
میلگرد 28-A3 فولاد شاهین بناب

09 دی 1400

ساعت : 11:10
کیلوگرم

15,350

پنج شنبه 1400/10/9

100+ تومان

0.65%
میلگرد 32-A3 فولاد شاهین بناب

09 دی 1400

ساعت : 11:10
کیلوگرم

15,350

پنج شنبه 1400/10/9

100+ تومان

0.65%
میلگرد 8-A2 فولاد شاهین بناب

08 دی 1400

ساعت : 12:10
کیلوگرم

15,950

چهارشنبه 1400/10/8

350- تومان

-2.19%

میلگرد 10-A2 فولاد شاهین بناب

08 دی 1400

ساعت : 12:10
کیلوگرم

15,650

چهارشنبه 1400/10/8

350- تومان

-2.24%

میلگرد 12-A3 فولاد شاهین بناب

08 دی 1400

ساعت : 12:10
کیلوگرم

15,650

چهارشنبه 1400/10/8

350- تومان

-2.24%

میلگرد 14-A3 فولاد شاهین بناب

08 دی 1400

ساعت : 12:10
کیلوگرم

15,250

چهارشنبه 1400/10/8

450- تومان

-2.95%

میلگرد 16-A3 فولاد شاهین بناب

08 دی 1400

ساعت : 12:10
کیلوگرم

15,250

چهارشنبه 1400/10/8

450- تومان

-2.95%

میلگرد 18-A3 فولاد شاهین بناب

08 دی 1400

ساعت : 12:10
کیلوگرم

15,250

چهارشنبه 1400/10/8

450- تومان

-2.95%

میلگرد 20-A3 فولاد شاهین بناب

08 دی 1400

ساعت : 12:10
کیلوگرم

15,250

چهارشنبه 1400/10/8

450- تومان

-2.95%

میلگرد 22-A3 فولاد شاهین بناب

08 دی 1400

ساعت : 12:10
کیلوگرم

15,250

چهارشنبه 1400/10/8

450- تومان

-2.95%

میلگرد 25-A3 فولاد شاهین بناب

08 دی 1400

ساعت : 12:10
کیلوگرم

15,250

چهارشنبه 1400/10/8

450- تومان

-2.95%

میلگرد 28-A3 فولاد شاهین بناب

08 دی 1400

ساعت : 12:10
کیلوگرم

15,250

چهارشنبه 1400/10/8

450- تومان

-2.95%

میلگرد 32-A3 فولاد شاهین بناب

08 دی 1400

ساعت : 12:10
کیلوگرم

15,250

چهارشنبه 1400/10/8

450- تومان

-2.95%

میلگرد 14-A3 فولاد شاهین بناب

05 دی 1400

ساعت : 11:10
کیلوگرم

15,700

یکشنبه 1400/10/5

0 تومان

-
میلگرد 16-A3 فولاد شاهین بناب

05 دی 1400

ساعت : 11:10
کیلوگرم

15,700

یکشنبه 1400/10/5

0 تومان

-
میلگرد 18-A3 فولاد شاهین بناب

05 دی 1400

ساعت : 11:10
کیلوگرم

15,700

یکشنبه 1400/10/5

0 تومان

-
میلگرد 20-A3 فولاد شاهین بناب

05 دی 1400

ساعت : 11:10
کیلوگرم

15,700

یکشنبه 1400/10/5

0 تومان

-
میلگرد 22-A3 فولاد شاهین بناب

05 دی 1400

ساعت : 11:10
کیلوگرم

15,700

یکشنبه 1400/10/5

0 تومان

-
میلگرد 25-A3 فولاد شاهین بناب

05 دی 1400

ساعت : 11:10
کیلوگرم

15,700

یکشنبه 1400/10/5

0 تومان

-
میلگرد 28-A3 فولاد شاهین بناب

05 دی 1400

ساعت : 11:10
کیلوگرم

15,700

یکشنبه 1400/10/5

0 تومان

-
میلگرد 32-A3 فولاد شاهین بناب

05 دی 1400

ساعت : 11:10
کیلوگرم

15,700

یکشنبه 1400/10/5

0 تومان

-
میلگرد 8-A2 فولاد شاهین بناب

05 دی 1400

ساعت : 11:10
کیلوگرم

16,300

یکشنبه 1400/10/5

0 تومان

-
میلگرد 10-A2 فولاد شاهین بناب

05 دی 1400

ساعت : 11:10
کیلوگرم

16,000

یکشنبه 1400/10/5

0 تومان

-
میلگرد 12-A3 فولاد شاهین بناب

05 دی 1400

ساعت : 11:10
کیلوگرم

16,000

یکشنبه 1400/10/5

0 تومان

-
میلگرد 8-A2 فولاد شاهین بناب

02 دی 1400

ساعت : 11:10
کیلوگرم

16,300

پنج شنبه 1400/10/2

0 تومان

-
میلگرد 10-A2 فولاد شاهین بناب

02 دی 1400

ساعت : 11:10
کیلوگرم

16,000

پنج شنبه 1400/10/2

0 تومان

-
میلگرد 12-A3 فولاد شاهین بناب

02 دی 1400

ساعت : 11:10
کیلوگرم

16,000

پنج شنبه 1400/10/2

0 تومان

-
میلگرد 14-A3 فولاد شاهین بناب

02 دی 1400

ساعت : 11:10
کیلوگرم

15,700

پنج شنبه 1400/10/2

0 تومان

-
میلگرد 16-A3 فولاد شاهین بناب

02 دی 1400

ساعت : 11:10
کیلوگرم

15,700

پنج شنبه 1400/10/2

0 تومان

-
میلگرد 18-A3 فولاد شاهین بناب

02 دی 1400

ساعت : 11:10
کیلوگرم

15,700

پنج شنبه 1400/10/2

0 تومان

-
میلگرد 20-A3 فولاد شاهین بناب

02 دی 1400

ساعت : 11:10
کیلوگرم

15,700

پنج شنبه 1400/10/2

0 تومان

-
میلگرد 22-A3 فولاد شاهین بناب

02 دی 1400

ساعت : 11:10
کیلوگرم

15,700

پنج شنبه 1400/10/2

0 تومان

-
میلگرد 25-A3 فولاد شاهین بناب

02 دی 1400

ساعت : 11:10
کیلوگرم

15,700

پنج شنبه 1400/10/2

0 تومان

-
میلگرد 28-A3 فولاد شاهین بناب

02 دی 1400

ساعت : 11:10
کیلوگرم

15,700

پنج شنبه 1400/10/2

0 تومان

-
میلگرد 32-A3 فولاد شاهین بناب

02 دی 1400

ساعت : 11:10
کیلوگرم

15,700

پنج شنبه 1400/10/2

0 تومان

-
میلگرد 8-A2 فولاد شاهین بناب

01 دی 1400

ساعت : 11:10
کیلوگرم

16,300

چهارشنبه 1400/10/1

0 تومان

-
میلگرد 10-A2 فولاد شاهین بناب

01 دی 1400

ساعت : 11:10
کیلوگرم

16,000

چهارشنبه 1400/10/1

0 تومان

-
میلگرد 12-A3 فولاد شاهین بناب

01 دی 1400

ساعت : 11:10
کیلوگرم

16,000

چهارشنبه 1400/10/1

0 تومان

-
میلگرد 14-A3 فولاد شاهین بناب

01 دی 1400

ساعت : 11:10
کیلوگرم

15,700

چهارشنبه 1400/10/1

0 تومان

-
میلگرد 16-A3 فولاد شاهین بناب

01 دی 1400

ساعت : 11:10
کیلوگرم

15,700

چهارشنبه 1400/10/1

0 تومان

-
میلگرد 18-A3 فولاد شاهین بناب

01 دی 1400

ساعت : 11:10
کیلوگرم

15,700

چهارشنبه 1400/10/1

0 تومان

-
میلگرد 20-A3 فولاد شاهین بناب

01 دی 1400

ساعت : 11:10
کیلوگرم

15,700

چهارشنبه 1400/10/1

0 تومان

-
میلگرد 22-A3 فولاد شاهین بناب

01 دی 1400

ساعت : 11:10
کیلوگرم

15,700

چهارشنبه 1400/10/1

0 تومان

-
میلگرد 25-A3 فولاد شاهین بناب

01 دی 1400

ساعت : 11:10
کیلوگرم

15,700

چهارشنبه 1400/10/1

0 تومان

-
میلگرد 28-A3 فولاد شاهین بناب

01 دی 1400

ساعت : 11:10
کیلوگرم

15,700

چهارشنبه 1400/10/1

0 تومان

-
میلگرد 32-A3 فولاد شاهین بناب

01 دی 1400

ساعت : 11:10
کیلوگرم

15,700

چهارشنبه 1400/10/1

0 تومان

-
میلگرد 8-A2 فولاد شاهین بناب

30 آذر 1400

ساعت : 11:09
کیلوگرم

16,300

سه شنبه 1400/9/30

0 تومان

-
میلگرد 10-A2 فولاد شاهین بناب

30 آذر 1400

ساعت : 11:09
کیلوگرم

16,000

سه شنبه 1400/9/30

0 تومان

-
میلگرد 12-A3 فولاد شاهین بناب

30 آذر 1400

ساعت : 11:09
کیلوگرم

16,000

سه شنبه 1400/9/30

0 تومان

-
میلگرد 14-A3 فولاد شاهین بناب

30 آذر 1400

ساعت : 11:09
کیلوگرم

15,700

سه شنبه 1400/9/30

0 تومان

-
میلگرد 16-A3 فولاد شاهین بناب

30 آذر 1400

ساعت : 11:09
کیلوگرم

15,700

سه شنبه 1400/9/30

0 تومان

-
میلگرد 18-A3 فولاد شاهین بناب

30 آذر 1400

ساعت : 11:09
کیلوگرم

15,700

سه شنبه 1400/9/30

0 تومان

-
میلگرد 20-A3 فولاد شاهین بناب

30 آذر 1400

ساعت : 11:09
کیلوگرم

15,700

سه شنبه 1400/9/30

0 تومان

-
میلگرد 22-A3 فولاد شاهین بناب

30 آذر 1400

ساعت : 11:09
کیلوگرم

15,700

سه شنبه 1400/9/30

0 تومان

-
میلگرد 25-A3 فولاد شاهین بناب

30 آذر 1400

ساعت : 11:09
کیلوگرم

15,700

سه شنبه 1400/9/30

0 تومان

-
میلگرد 28-A3 فولاد شاهین بناب

30 آذر 1400

ساعت : 11:09
کیلوگرم

15,700

سه شنبه 1400/9/30

0 تومان

-
میلگرد 32-A3 فولاد شاهین بناب

30 آذر 1400

ساعت : 11:09
کیلوگرم

15,700

سه شنبه 1400/9/30

0 تومان

-
میلگرد 8-A2 فولاد شاهین بناب

29 آذر 1400

ساعت : 11:09
کیلوگرم

16,300

دوشنبه 1400/9/29

100- تومان

-0.61%

میلگرد 10-A2 فولاد شاهین بناب

29 آذر 1400

ساعت : 11:09
کیلوگرم

16,000

دوشنبه 1400/9/29

100- تومان

-0.63%

میلگرد 12-A3 فولاد شاهین بناب

29 آذر 1400

ساعت : 11:09
کیلوگرم

16,000

دوشنبه 1400/9/29

100- تومان

-0.63%

میلگرد 14-A3 فولاد شاهین بناب

29 آذر 1400

ساعت : 11:09
کیلوگرم

15,700

دوشنبه 1400/9/29

100- تومان

-0.64%

میلگرد 16-A3 فولاد شاهین بناب

29 آذر 1400

ساعت : 11:09
کیلوگرم

15,700

دوشنبه 1400/9/29

100- تومان

-0.64%

میلگرد 18-A3 فولاد شاهین بناب

29 آذر 1400

ساعت : 11:09
کیلوگرم

15,700

دوشنبه 1400/9/29

100- تومان

-0.64%

میلگرد 20-A3 فولاد شاهین بناب

29 آذر 1400

ساعت : 11:09
کیلوگرم

15,700

دوشنبه 1400/9/29

100- تومان

-0.64%

میلگرد 22-A3 فولاد شاهین بناب

29 آذر 1400

ساعت : 11:09
کیلوگرم

15,700

دوشنبه 1400/9/29

100- تومان

-0.64%

میلگرد 25-A3 فولاد شاهین بناب

29 آذر 1400

ساعت : 11:09
کیلوگرم

15,700

دوشنبه 1400/9/29

100- تومان

-0.64%

میلگرد 28-A3 فولاد شاهین بناب

29 آذر 1400

ساعت : 11:09
کیلوگرم

15,700

دوشنبه 1400/9/29

100- تومان

-0.64%

میلگرد 32-A3 فولاد شاهین بناب

29 آذر 1400

ساعت : 11:09
کیلوگرم

15,700

دوشنبه 1400/9/29

100- تومان

-0.64%

میلگرد 8-A2 فولاد شاهین بناب

28 آذر 1400

ساعت : 11:09
کیلوگرم

16,400

یکشنبه 1400/9/28

0 تومان

-
میلگرد 10-A2 فولاد شاهین بناب

28 آذر 1400

ساعت : 11:09
کیلوگرم

16,100

یکشنبه 1400/9/28

0 تومان

-
میلگرد 12-A3 فولاد شاهین بناب

28 آذر 1400

ساعت : 11:09
کیلوگرم

16,100

یکشنبه 1400/9/28

0 تومان

-
میلگرد 14-A3 فولاد شاهین بناب

28 آذر 1400

ساعت : 11:09
کیلوگرم

15,800

یکشنبه 1400/9/28

0 تومان

-
میلگرد 16-A3 فولاد شاهین بناب

28 آذر 1400

ساعت : 11:09
کیلوگرم

15,800

یکشنبه 1400/9/28

0 تومان

-
میلگرد 18-A3 فولاد شاهین بناب

28 آذر 1400

ساعت : 11:09
کیلوگرم

15,800

یکشنبه 1400/9/28

0 تومان

-
میلگرد 20-A3 فولاد شاهین بناب

28 آذر 1400

ساعت : 11:09
کیلوگرم

15,800

یکشنبه 1400/9/28

0 تومان

-
میلگرد 22-A3 فولاد شاهین بناب

28 آذر 1400

ساعت : 11:09
کیلوگرم

15,800

یکشنبه 1400/9/28

0 تومان

-
میلگرد 25-A3 فولاد شاهین بناب

28 آذر 1400

ساعت : 11:09
کیلوگرم

15,800

یکشنبه 1400/9/28

0 تومان

-
میلگرد 28-A3 فولاد شاهین بناب

28 آذر 1400

ساعت : 11:09
کیلوگرم

15,800

یکشنبه 1400/9/28

0 تومان

-
میلگرد 32-A3 فولاد شاهین بناب

28 آذر 1400

ساعت : 11:09
کیلوگرم

15,800

یکشنبه 1400/9/28

0 تومان

-
میلگرد 22-A3 فولاد شاهین بناب

27 آذر 1400

ساعت : 11:09
کیلوگرم

15,800

شنبه 1400/9/27

0 تومان

-
میلگرد 25-A3 فولاد شاهین بناب

27 آذر 1400

ساعت : 11:09
کیلوگرم

15,800

شنبه 1400/9/27

0 تومان

-
میلگرد 28-A3 فولاد شاهین بناب

27 آذر 1400

ساعت : 11:09
کیلوگرم

15,800

شنبه 1400/9/27

0 تومان

-
میلگرد 32-A3 فولاد شاهین بناب

27 آذر 1400

ساعت : 11:09
کیلوگرم

15,800

شنبه 1400/9/27

0 تومان

-
میلگرد 8-A2 فولاد شاهین بناب

27 آذر 1400

ساعت : 11:09
کیلوگرم

16,400

شنبه 1400/9/27

0 تومان

-
میلگرد 10-A2 فولاد شاهین بناب

27 آذر 1400

ساعت : 11:09
کیلوگرم

16,100

شنبه 1400/9/27

0 تومان

-
میلگرد 12-A3 فولاد شاهین بناب

27 آذر 1400

ساعت : 11:09
کیلوگرم

16,100

شنبه 1400/9/27

0 تومان

-
میلگرد 14-A3 فولاد شاهین بناب

27 آذر 1400

ساعت : 11:09
کیلوگرم

15,800

شنبه 1400/9/27

0 تومان

-
میلگرد 16-A3 فولاد شاهین بناب

27 آذر 1400

ساعت : 11:09
کیلوگرم

15,800

شنبه 1400/9/27

0 تومان

-
میلگرد 18-A3 فولاد شاهین بناب

27 آذر 1400

ساعت : 11:09
کیلوگرم

15,800

شنبه 1400/9/27

0 تومان

-
میلگرد 20-A3 فولاد شاهین بناب

27 آذر 1400

ساعت : 11:09
کیلوگرم

15,800

شنبه 1400/9/27

0 تومان

-
میلگرد 8-A2 فولاد شاهین بناب

24 آذر 1400

ساعت : 12:09
کیلوگرم

16,400

چهارشنبه 1400/9/24

0 تومان

-
میلگرد 10-A2 فولاد شاهین بناب

24 آذر 1400

ساعت : 12:09
کیلوگرم

16,100

چهارشنبه 1400/9/24

0 تومان

-
میلگرد 12-A3 فولاد شاهین بناب

24 آذر 1400

ساعت : 12:09
کیلوگرم

16,100

چهارشنبه 1400/9/24

0 تومان

-
میلگرد 14-A3 فولاد شاهین بناب

24 آذر 1400

ساعت : 12:09
کیلوگرم

15,800

چهارشنبه 1400/9/24

0 تومان

-
میلگرد 16-A3 فولاد شاهین بناب

24 آذر 1400

ساعت : 12:09
کیلوگرم

15,800

چهارشنبه 1400/9/24

0 تومان

-
میلگرد 18-A3 فولاد شاهین بناب

24 آذر 1400

ساعت : 12:09
کیلوگرم

15,800

چهارشنبه 1400/9/24

0 تومان

-
میلگرد 20-A3 فولاد شاهین بناب

24 آذر 1400

ساعت : 12:09
کیلوگرم

15,800

چهارشنبه 1400/9/24

0 تومان

-
میلگرد 22-A3 فولاد شاهین بناب

24 آذر 1400

ساعت : 12:09
کیلوگرم

15,800

چهارشنبه 1400/9/24

0 تومان

-
میلگرد 25-A3 فولاد شاهین بناب

24 آذر 1400

ساعت : 12:09
کیلوگرم

15,800

چهارشنبه 1400/9/24

0 تومان

-
میلگرد 28-A3 فولاد شاهین بناب

24 آذر 1400

ساعت : 12:09
کیلوگرم

15,800

چهارشنبه 1400/9/24

0 تومان

-
میلگرد 32-A3 فولاد شاهین بناب

24 آذر 1400

ساعت : 12:09
کیلوگرم

15,800

چهارشنبه 1400/9/24

0 تومان

-
میلگرد 8-A2 فولاد شاهین بناب

23 آذر 1400

ساعت : 12:09
کیلوگرم

16,400

سه شنبه 1400/9/23

300- تومان

-1.83%

میلگرد 10-A2 فولاد شاهین بناب

23 آذر 1400

ساعت : 12:09
کیلوگرم

16,100

سه شنبه 1400/9/23

300- تومان

-1.86%

میلگرد 12-A3 فولاد شاهین بناب

23 آذر 1400

ساعت : 12:09
کیلوگرم

16,100

سه شنبه 1400/9/23

300- تومان

-1.86%

میلگرد 14-A3 فولاد شاهین بناب

23 آذر 1400

ساعت : 12:09
کیلوگرم

15,800

سه شنبه 1400/9/23

300- تومان

-1.9%

میلگرد 16-A3 فولاد شاهین بناب

23 آذر 1400

ساعت : 12:09
کیلوگرم

15,800

سه شنبه 1400/9/23

300- تومان

-1.9%

میلگرد 18-A3 فولاد شاهین بناب

23 آذر 1400

ساعت : 12:09
کیلوگرم

15,800

سه شنبه 1400/9/23

300- تومان

-1.9%

میلگرد 20-A3 فولاد شاهین بناب

23 آذر 1400

ساعت : 12:09
کیلوگرم

15,800

سه شنبه 1400/9/23

300- تومان

-1.9%

میلگرد 22-A3 فولاد شاهین بناب

23 آذر 1400

ساعت : 12:09
کیلوگرم

15,800

سه شنبه 1400/9/23

300- تومان

-1.9%

میلگرد 25-A3 فولاد شاهین بناب

23 آذر 1400

ساعت : 12:09
کیلوگرم

15,800

سه شنبه 1400/9/23

300- تومان

-1.9%

میلگرد 28-A3 فولاد شاهین بناب

23 آذر 1400

ساعت : 12:09
کیلوگرم

15,800

سه شنبه 1400/9/23

300- تومان

-1.9%

میلگرد 32-A3 فولاد شاهین بناب

23 آذر 1400

ساعت : 12:09
کیلوگرم

15,800

سه شنبه 1400/9/23

300- تومان

-1.9%

میلگرد 8-A2 فولاد شاهین بناب

22 آذر 1400

ساعت : 11:09
کیلوگرم

16,700

دوشنبه 1400/9/22

0 تومان

-
میلگرد 10-A2 فولاد شاهین بناب

22 آذر 1400

ساعت : 11:09
کیلوگرم

16,400

دوشنبه 1400/9/22

0 تومان

-
میلگرد 12-A3 فولاد شاهین بناب

22 آذر 1400

ساعت : 11:09
کیلوگرم

16,400

دوشنبه 1400/9/22

0 تومان

-
میلگرد 14-A3 فولاد شاهین بناب

22 آذر 1400

ساعت : 11:09
کیلوگرم

16,100

دوشنبه 1400/9/22

0 تومان

-
میلگرد 16-A3 فولاد شاهین بناب

22 آذر 1400

ساعت : 11:09
کیلوگرم

16,100

دوشنبه 1400/9/22

0 تومان

-
میلگرد 18-A3 فولاد شاهین بناب

22 آذر 1400

ساعت : 11:09
کیلوگرم

16,100

دوشنبه 1400/9/22

0 تومان

-
میلگرد 20-A3 فولاد شاهین بناب

22 آذر 1400

ساعت : 11:09
کیلوگرم

16,100

دوشنبه 1400/9/22

0 تومان

-
میلگرد 22-A3 فولاد شاهین بناب

22 آذر 1400

ساعت : 11:09
کیلوگرم

16,100

دوشنبه 1400/9/22

0 تومان

-
میلگرد 25-A3 فولاد شاهین بناب

22 آذر 1400

ساعت : 11:09
کیلوگرم

16,100

دوشنبه 1400/9/22

0 تومان

-
میلگرد 28-A3 فولاد شاهین بناب

22 آذر 1400

ساعت : 11:09
کیلوگرم

16,100

دوشنبه 1400/9/22

0 تومان

-
میلگرد 32-A3 فولاد شاهین بناب

22 آذر 1400

ساعت : 11:09
کیلوگرم

16,100

دوشنبه 1400/9/22

0 تومان

-
میلگرد 8-A2 فولاد شاهین بناب

21 آذر 1400

ساعت : 12:09
کیلوگرم

16,700

یکشنبه 1400/9/21

0 تومان

-
میلگرد 10-A2 فولاد شاهین بناب

21 آذر 1400

ساعت : 12:09
کیلوگرم

16,400

یکشنبه 1400/9/21

0 تومان

-
میلگرد 12-A3 فولاد شاهین بناب

21 آذر 1400

ساعت : 12:09
کیلوگرم

16,400

یکشنبه 1400/9/21

0 تومان

-
میلگرد 14-A3 فولاد شاهین بناب

21 آذر 1400

ساعت : 12:09
کیلوگرم

16,100

یکشنبه 1400/9/21

0 تومان

-
میلگرد 16-A3 فولاد شاهین بناب

21 آذر 1400

ساعت : 12:09
کیلوگرم

16,100

یکشنبه 1400/9/21

0 تومان

-
میلگرد 18-A3 فولاد شاهین بناب

21 آذر 1400

ساعت : 12:09
کیلوگرم

16,100

یکشنبه 1400/9/21

0 تومان

-
میلگرد 20-A3 فولاد شاهین بناب

21 آذر 1400

ساعت : 12:09
کیلوگرم

16,100

یکشنبه 1400/9/21

0 تومان

-
میلگرد 22-A3 فولاد شاهین بناب

21 آذر 1400

ساعت : 12:09
کیلوگرم

16,100

یکشنبه 1400/9/21

0 تومان

-
میلگرد 25-A3 فولاد شاهین بناب

21 آذر 1400

ساعت : 12:09
کیلوگرم

16,100

یکشنبه 1400/9/21

0 تومان

-
میلگرد 28-A3 فولاد شاهین بناب

21 آذر 1400

ساعت : 12:09
کیلوگرم

16,100

یکشنبه 1400/9/21

0 تومان

-
میلگرد 32-A3 فولاد شاهین بناب

21 آذر 1400

ساعت : 12:09
کیلوگرم

16,100

یکشنبه 1400/9/21

0 تومان

-
میلگرد 8-A2 فولاد شاهین بناب

18 آذر 1400

ساعت : 12:09
کیلوگرم

16,700

پنج شنبه 1400/9/18

0 تومان

-
میلگرد 10-A2 فولاد شاهین بناب

18 آذر 1400

ساعت : 12:09
کیلوگرم

16,400

پنج شنبه 1400/9/18

0 تومان

-
میلگرد 12-A3 فولاد شاهین بناب

18 آذر 1400

ساعت : 12:09
کیلوگرم

16,400

پنج شنبه 1400/9/18

0 تومان

-
میلگرد 14-A3 فولاد شاهین بناب

18 آذر 1400

ساعت : 12:09
کیلوگرم

16,100

پنج شنبه 1400/9/18

0 تومان

-
میلگرد 16-A3 فولاد شاهین بناب

18 آذر 1400

ساعت : 12:09
کیلوگرم

16,100

پنج شنبه 1400/9/18

0 تومان

-
میلگرد 18-A3 فولاد شاهین بناب

18 آذر 1400

ساعت : 12:09
کیلوگرم

16,100

پنج شنبه 1400/9/18

0 تومان

-
میلگرد 20-A3 فولاد شاهین بناب

18 آذر 1400

ساعت : 12:09
کیلوگرم

16,100

پنج شنبه 1400/9/18

0 تومان

-
میلگرد 22-A3 فولاد شاهین بناب

18 آذر 1400

ساعت : 12:09
کیلوگرم

16,100

پنج شنبه 1400/9/18

0 تومان

-
میلگرد 25-A3 فولاد شاهین بناب

18 آذر 1400

ساعت : 12:09
کیلوگرم

16,100

پنج شنبه 1400/9/18

0 تومان

-
میلگرد 28-A3 فولاد شاهین بناب

18 آذر 1400

ساعت : 12:09
کیلوگرم

16,100

پنج شنبه 1400/9/18

0 تومان

-
میلگرد 32-A3 فولاد شاهین بناب

18 آذر 1400

ساعت : 12:09
کیلوگرم

16,100

پنج شنبه 1400/9/18

0 تومان

-
میلگرد 8-A2 فولاد شاهین بناب

17 آذر 1400

ساعت : 12:09
کیلوگرم

16,700

چهارشنبه 1400/9/17

0 تومان

-
میلگرد 10-A2 فولاد شاهین بناب

17 آذر 1400

ساعت : 12:09
کیلوگرم

16,400

چهارشنبه 1400/9/17

0 تومان

-
میلگرد 12-A3 فولاد شاهین بناب

17 آذر 1400

ساعت : 12:09
کیلوگرم

16,400

چهارشنبه 1400/9/17

0 تومان

-
میلگرد 14-A3 فولاد شاهین بناب

17 آذر 1400

ساعت : 12:09
کیلوگرم

16,100

چهارشنبه 1400/9/17

0 تومان

-
میلگرد 16-A3 فولاد شاهین بناب

17 آذر 1400

ساعت : 12:09
کیلوگرم

16,100

چهارشنبه 1400/9/17

0 تومان

-
میلگرد 18-A3 فولاد شاهین بناب

17 آذر 1400

ساعت : 12:09
کیلوگرم

16,100

چهارشنبه 1400/9/17

0 تومان

-
میلگرد 20-A3 فولاد شاهین بناب

17 آذر 1400

ساعت : 12:09
کیلوگرم

16,100

چهارشنبه 1400/9/17

0 تومان

-
میلگرد 22-A3 فولاد شاهین بناب

17 آذر 1400

ساعت : 12:09
کیلوگرم

16,100

چهارشنبه 1400/9/17

0 تومان

-
میلگرد 25-A3 فولاد شاهین بناب

17 آذر 1400

ساعت : 12:09
کیلوگرم

16,100

چهارشنبه 1400/9/17

0 تومان

-
میلگرد 28-A3 فولاد شاهین بناب

17 آذر 1400

ساعت : 12:09
کیلوگرم

16,100

چهارشنبه 1400/9/17

0 تومان

-
میلگرد 32-A3 فولاد شاهین بناب

17 آذر 1400

ساعت : 12:09
کیلوگرم

16,100

چهارشنبه 1400/9/17

0 تومان

-
میلگرد 8-A2 فولاد شاهین بناب

16 آذر 1400

ساعت : 12:09
کیلوگرم

16,700

سه شنبه 1400/9/16

0 تومان

-
میلگرد 10-A2 فولاد شاهین بناب

16 آذر 1400

ساعت : 12:09
کیلوگرم

16,400

سه شنبه 1400/9/16

0 تومان

-
میلگرد 12-A3 فولاد شاهین بناب

16 آذر 1400

ساعت : 12:09
کیلوگرم

16,400

سه شنبه 1400/9/16

0 تومان

-
میلگرد 14-A3 فولاد شاهین بناب

16 آذر 1400

ساعت : 12:09
کیلوگرم

16,100

سه شنبه 1400/9/16

0 تومان

-
میلگرد 16-A3 فولاد شاهین بناب

16 آذر 1400

ساعت : 12:09
کیلوگرم

16,100

سه شنبه 1400/9/16

0 تومان

-
میلگرد 18-A3 فولاد شاهین بناب

16 آذر 1400

ساعت : 12:09
کیلوگرم

16,100

سه شنبه 1400/9/16

0 تومان

-
میلگرد 20-A3 فولاد شاهین بناب

16 آذر 1400

ساعت : 12:09
کیلوگرم

16,100

سه شنبه 1400/9/16

0 تومان

-
میلگرد 22-A3 فولاد شاهین بناب

16 آذر 1400

ساعت : 12:09
کیلوگرم

16,100

سه شنبه 1400/9/16

0 تومان

-
میلگرد 25-A3 فولاد شاهین بناب

16 آذر 1400

ساعت : 12:09
کیلوگرم

16,100

سه شنبه 1400/9/16

0 تومان

-
میلگرد 28-A3 فولاد شاهین بناب

16 آذر 1400

ساعت : 12:09
کیلوگرم

16,100

سه شنبه 1400/9/16

0 تومان

-
میلگرد 32-A3 فولاد شاهین بناب

16 آذر 1400

ساعت : 12:09
کیلوگرم

16,100

سه شنبه 1400/9/16

0 تومان

-
میلگرد 8-A2 فولاد شاهین بناب

15 آذر 1400

ساعت : 11:09
کیلوگرم

16,700

دوشنبه 1400/9/15

0 تومان

-
میلگرد 10-A2 فولاد شاهین بناب

15 آذر 1400

ساعت : 11:09
کیلوگرم

16,400

دوشنبه 1400/9/15

0 تومان

-
میلگرد 12-A3 فولاد شاهین بناب

15 آذر 1400

ساعت : 11:09
کیلوگرم

16,400

دوشنبه 1400/9/15

0 تومان

-
میلگرد 14-A3 فولاد شاهین بناب

15 آذر 1400

ساعت : 11:09
کیلوگرم

16,100

دوشنبه 1400/9/15

0 تومان

-
میلگرد 16-A3 فولاد شاهین بناب

15 آذر 1400

ساعت : 11:09
کیلوگرم

16,100

دوشنبه 1400/9/15

0 تومان

-
میلگرد 18-A3 فولاد شاهین بناب

15 آذر 1400

ساعت : 11:09
کیلوگرم

16,100

دوشنبه 1400/9/15

0 تومان

-
میلگرد 20-A3 فولاد شاهین بناب

15 آذر 1400

ساعت : 11:09
کیلوگرم

16,100

دوشنبه 1400/9/15

0 تومان

-
میلگرد 22-A3 فولاد شاهین بناب

15 آذر 1400

ساعت : 11:09
کیلوگرم

16,100

دوشنبه 1400/9/15

0 تومان

-
میلگرد 25-A3 فولاد شاهین بناب

15 آذر 1400

ساعت : 11:09
کیلوگرم

16,100

دوشنبه 1400/9/15

0 تومان

-
میلگرد 28-A3 فولاد شاهین بناب

15 آذر 1400

ساعت : 11:09
کیلوگرم

16,100

دوشنبه 1400/9/15

0 تومان

-
میلگرد 32-A3 فولاد شاهین بناب

15 آذر 1400

ساعت : 11:09
کیلوگرم

16,100

دوشنبه 1400/9/15

0 تومان

-
میلگرد 8-A2 فولاد شاهین بناب

14 آذر 1400

ساعت : 11:09
کیلوگرم

16,700

یکشنبه 1400/9/14

100+ تومان

0.6%
میلگرد 10-A2 فولاد شاهین بناب

14 آذر 1400

ساعت : 11:09
کیلوگرم

16,400

یکشنبه 1400/9/14

100+ تومان

0.61%
میلگرد 12-A3 فولاد شاهین بناب

14 آذر 1400

ساعت : 11:09
کیلوگرم

16,400

یکشنبه 1400/9/14

100+ تومان

0.61%
میلگرد 14-A3 فولاد شاهین بناب

14 آذر 1400

ساعت : 11:09
کیلوگرم

16,100

یکشنبه 1400/9/14

100+ تومان

0.62%
میلگرد 16-A3 فولاد شاهین بناب

14 آذر 1400

ساعت : 11:09
کیلوگرم

16,100

یکشنبه 1400/9/14

100+ تومان

0.62%
میلگرد 18-A3 فولاد شاهین بناب

14 آذر 1400

ساعت : 11:09
کیلوگرم

16,100

یکشنبه 1400/9/14

100+ تومان

0.62%
میلگرد 20-A3 فولاد شاهین بناب

14 آذر 1400

ساعت : 11:09
کیلوگرم

16,100

یکشنبه 1400/9/14

100+ تومان

0.62%
میلگرد 22-A3 فولاد شاهین بناب

14 آذر 1400

ساعت : 11:09
کیلوگرم

16,100

یکشنبه 1400/9/14

100+ تومان

0.62%
میلگرد 25-A3 فولاد شاهین بناب

14 آذر 1400

ساعت : 11:09
کیلوگرم

16,100

یکشنبه 1400/9/14

100+ تومان

0.62%
میلگرد 28-A3 فولاد شاهین بناب

14 آذر 1400

ساعت : 11:09
کیلوگرم

16,100

یکشنبه 1400/9/14

100+ تومان

0.62%
میلگرد 32-A3 فولاد شاهین بناب

14 آذر 1400

ساعت : 11:09
کیلوگرم

16,100

یکشنبه 1400/9/14

100+ تومان

0.62%
میلگرد 8-A2 فولاد شاهین بناب

13 آذر 1400

ساعت : 11:09
کیلوگرم

16,600

شنبه 1400/9/13

100- تومان

-0.6%

میلگرد 10-A2 فولاد شاهین بناب

13 آذر 1400

ساعت : 11:09
کیلوگرم

16,300

شنبه 1400/9/13

100- تومان

-0.61%

میلگرد 12-A3 فولاد شاهین بناب

13 آذر 1400

ساعت : 11:09
کیلوگرم

16,300

شنبه 1400/9/13

100- تومان

-0.61%

میلگرد 14-A3 فولاد شاهین بناب

13 آذر 1400

ساعت : 11:09
کیلوگرم

16,000

شنبه 1400/9/13

100- تومان

-0.63%

میلگرد 16-A3 فولاد شاهین بناب

13 آذر 1400

ساعت : 11:09
کیلوگرم

16,000

شنبه 1400/9/13

100- تومان

-0.63%

میلگرد 18-A3 فولاد شاهین بناب

13 آذر 1400

ساعت : 11:09
کیلوگرم

16,000

شنبه 1400/9/13

100- تومان

-0.63%

میلگرد 20-A3 فولاد شاهین بناب

13 آذر 1400

ساعت : 11:09
کیلوگرم

16,000

شنبه 1400/9/13

100- تومان

-0.63%

میلگرد 22-A3 فولاد شاهین بناب

13 آذر 1400

ساعت : 11:09
کیلوگرم

16,000

شنبه 1400/9/13

100- تومان

-0.63%

میلگرد 25-A3 فولاد شاهین بناب

13 آذر 1400

ساعت : 11:09
کیلوگرم

16,000

شنبه 1400/9/13

100- تومان

-0.63%

میلگرد 28-A3 فولاد شاهین بناب

13 آذر 1400

ساعت : 11:09
کیلوگرم

16,000

شنبه 1400/9/13

100- تومان

-0.63%

میلگرد 32-A3 فولاد شاهین بناب

13 آذر 1400

ساعت : 11:09
کیلوگرم

16,000

شنبه 1400/9/13

100- تومان

-0.63%

میلگرد 8-A2 فولاد شاهین بناب

10 آذر 1400

ساعت : 11:09
کیلوگرم

16,700

چهارشنبه 1400/9/10

0 تومان

-
میلگرد 10-A2 فولاد شاهین بناب

10 آذر 1400

ساعت : 11:09
کیلوگرم

16,400

چهارشنبه 1400/9/10

0 تومان

-
میلگرد 12-A3 فولاد شاهین بناب

10 آذر 1400

ساعت : 11:09
کیلوگرم

16,400

چهارشنبه 1400/9/10

0 تومان

-
میلگرد 14-A3 فولاد شاهین بناب

10 آذر 1400

ساعت : 11:09
کیلوگرم

16,100

چهارشنبه 1400/9/10

0 تومان

-
میلگرد 16-A3 فولاد شاهین بناب

10 آذر 1400

ساعت : 11:09
کیلوگرم

16,100

چهارشنبه 1400/9/10

0 تومان

-
میلگرد 18-A3 فولاد شاهین بناب

10 آذر 1400

ساعت : 11:09
کیلوگرم

16,100

چهارشنبه 1400/9/10

0 تومان

-
میلگرد 20-A3 فولاد شاهین بناب

10 آذر 1400

ساعت : 11:09
کیلوگرم

16,100

چهارشنبه 1400/9/10

0 تومان

-
میلگرد 22-A3 فولاد شاهین بناب

10 آذر 1400

ساعت : 11:09
کیلوگرم

16,100

چهارشنبه 1400/9/10

0 تومان

-
میلگرد 25-A3 فولاد شاهین بناب

10 آذر 1400

ساعت : 11:09
کیلوگرم

16,100

چهارشنبه 1400/9/10

0 تومان

-
میلگرد 28-A3 فولاد شاهین بناب

10 آذر 1400

ساعت : 11:09
کیلوگرم

16,100

چهارشنبه 1400/9/10

0 تومان

-
میلگرد 32-A3 فولاد شاهین بناب

10 آذر 1400

ساعت : 11:09
کیلوگرم

16,100

چهارشنبه 1400/9/10

0 تومان

-
میلگرد 8-A2 فولاد شاهین بناب

09 آذر 1400

ساعت : 13:09
کیلوگرم

16,700

سه شنبه 1400/9/9

100- تومان

-0.6%

میلگرد 10-A2 فولاد شاهین بناب

09 آذر 1400

ساعت : 13:09
کیلوگرم

16,400

سه شنبه 1400/9/9

100- تومان

-0.61%

میلگرد 12-A3 فولاد شاهین بناب

09 آذر 1400

ساعت : 13:09
کیلوگرم

16,400

سه شنبه 1400/9/9

100- تومان

-0.61%

میلگرد 14-A3 فولاد شاهین بناب

09 آذر 1400

ساعت : 13:09
کیلوگرم

16,100

سه شنبه 1400/9/9

150- تومان

-0.93%

میلگرد 16-A3 فولاد شاهین بناب

09 آذر 1400

ساعت : 13:09
کیلوگرم

16,100

سه شنبه 1400/9/9

150- تومان

-0.93%

میلگرد 18-A3 فولاد شاهین بناب

09 آذر 1400

ساعت : 13:09
کیلوگرم

16,100

سه شنبه 1400/9/9

150- تومان

-0.93%

میلگرد 20-A3 فولاد شاهین بناب

09 آذر 1400

ساعت : 13:09
کیلوگرم

16,100

سه شنبه 1400/9/9

150- تومان

-0.93%

میلگرد 22-A3 فولاد شاهین بناب

09 آذر 1400

ساعت : 13:09
کیلوگرم

16,100

سه شنبه 1400/9/9

150- تومان

-0.93%

میلگرد 25-A3 فولاد شاهین بناب

09 آذر 1400

ساعت : 13:09
کیلوگرم

16,100

سه شنبه 1400/9/9

150- تومان

-0.93%

میلگرد 28-A3 فولاد شاهین بناب

09 آذر 1400

ساعت : 13:09
کیلوگرم

16,100

سه شنبه 1400/9/9

150- تومان

-0.93%

میلگرد 32-A3 فولاد شاهین بناب

09 آذر 1400

ساعت : 13:09
کیلوگرم

16,100

سه شنبه 1400/9/9

150- تومان

-0.93%

میلگرد 8-A2 فولاد شاهین بناب

08 آذر 1400

ساعت : 13:09
کیلوگرم

16,800

دوشنبه 1400/9/8

300- تومان

-1.79%

میلگرد 10-A2 فولاد شاهین بناب

08 آذر 1400

ساعت : 13:09
کیلوگرم

16,500

دوشنبه 1400/9/8

300- تومان

-1.82%

میلگرد 12-A3 فولاد شاهین بناب

08 آذر 1400

ساعت : 13:09
کیلوگرم

16,500

دوشنبه 1400/9/8

300- تومان

-1.82%

میلگرد 14-A3 فولاد شاهین بناب

08 آذر 1400

ساعت : 13:09
کیلوگرم

16,250

دوشنبه 1400/9/8

300- تومان

-1.85%

میلگرد 16-A3 فولاد شاهین بناب

08 آذر 1400

ساعت : 13:09
کیلوگرم

16,250

دوشنبه 1400/9/8

300- تومان

-1.85%

میلگرد 18-A3 فولاد شاهین بناب

08 آذر 1400

ساعت : 13:09
کیلوگرم

16,250

دوشنبه 1400/9/8

300- تومان

-1.85%

میلگرد 20-A3 فولاد شاهین بناب

08 آذر 1400

ساعت : 13:09
کیلوگرم

16,250

دوشنبه 1400/9/8

300- تومان

-1.85%

میلگرد 22-A3 فولاد شاهین بناب

08 آذر 1400

ساعت : 13:09
کیلوگرم

16,250

دوشنبه 1400/9/8

300- تومان

-1.85%

میلگرد 25-A3 فولاد شاهین بناب

08 آذر 1400

ساعت : 13:09
کیلوگرم

16,250

دوشنبه 1400/9/8

300- تومان

-1.85%

میلگرد 28-A3 فولاد شاهین بناب

08 آذر 1400

ساعت : 13:09
کیلوگرم

16,250

دوشنبه 1400/9/8

300- تومان

-1.85%

میلگرد 32-A3 فولاد شاهین بناب

08 آذر 1400

ساعت : 13:09
کیلوگرم

16,250

دوشنبه 1400/9/8

300- تومان

-1.85%

میلگرد 8-A2 فولاد شاهین بناب

07 آذر 1400

ساعت : 11:09
کیلوگرم

17,100

یکشنبه 1400/9/7

0 تومان

-
میلگرد 10-A2 فولاد شاهین بناب

07 آذر 1400

ساعت : 11:09
کیلوگرم

16,800

یکشنبه 1400/9/7

0 تومان

-
میلگرد 12-A3 فولاد شاهین بناب

07 آذر 1400

ساعت : 11:09
کیلوگرم

16,800

یکشنبه 1400/9/7

0 تومان

-
میلگرد 14-A3 فولاد شاهین بناب

07 آذر 1400

ساعت : 11:09
کیلوگرم

16,550

یکشنبه 1400/9/7

0 تومان

-
میلگرد 16-A3 فولاد شاهین بناب

07 آذر 1400

ساعت : 11:09
کیلوگرم

16,550

یکشنبه 1400/9/7

0 تومان

-
میلگرد 18-A3 فولاد شاهین بناب

07 آذر 1400

ساعت : 11:09
کیلوگرم

16,550

یکشنبه 1400/9/7

0 تومان

-
میلگرد 20-A3 فولاد شاهین بناب

07 آذر 1400

ساعت : 11:09
کیلوگرم

16,550

یکشنبه 1400/9/7

0 تومان

-
میلگرد 22-A3 فولاد شاهین بناب

07 آذر 1400

ساعت : 11:09
کیلوگرم

16,550

یکشنبه 1400/9/7

0 تومان

-
میلگرد 25-A3 فولاد شاهین بناب

07 آذر 1400

ساعت : 11:09
کیلوگرم

16,550

یکشنبه 1400/9/7

0 تومان

-
میلگرد 28-A3 فولاد شاهین بناب

07 آذر 1400

ساعت : 11:09
کیلوگرم

16,550

یکشنبه 1400/9/7

0 تومان

-
میلگرد 32-A3 فولاد شاهین بناب

07 آذر 1400

ساعت : 11:09
کیلوگرم

16,550

یکشنبه 1400/9/7

0 تومان

-
میلگرد 8-A2 فولاد شاهین بناب

06 آذر 1400

ساعت : 11:09
کیلوگرم

17,100

شنبه 1400/9/6

0 تومان

-
میلگرد 10-A2 فولاد شاهین بناب

06 آذر 1400

ساعت : 11:09
کیلوگرم

16,800

شنبه 1400/9/6

0 تومان

-
میلگرد 12-A3 فولاد شاهین بناب

06 آذر 1400

ساعت : 11:09
کیلوگرم

16,800

شنبه 1400/9/6

0 تومان

-
میلگرد 14-A3 فولاد شاهین بناب

06 آذر 1400

ساعت : 11:09
کیلوگرم

16,550

شنبه 1400/9/6

0 تومان

-
میلگرد 16-A3 فولاد شاهین بناب