شماره تماس : 03136287485

شماره تماس : 03136287485

شماره تماس : 03136287485
فولاد راد همدان
factory-img
نام کارخانه

فولاد راد همدان

مدیر عامل

-

آدرس دفتر مرکزی

-

آدرس کارخانه

-

قیمت ها
محصول کارخانه زمان واحد قیمت تغییرات
میلگرد 8-A2 فولاد راد همدان

03 بهمن 1400

ساعت : 10:11
کیلوگرم

16,245

یکشنبه 1400/11/3

170+ تومان

1.05%
میلگرد 10-A2 فولاد راد همدان

03 بهمن 1400

ساعت : 10:11
کیلوگرم

15,895

یکشنبه 1400/11/3

170+ تومان

1.07%
میلگرد 12-A3 فولاد راد همدان

03 بهمن 1400

ساعت : 10:11
کیلوگرم

15,645

یکشنبه 1400/11/3

170+ تومان

1.09%
میلگرد 14-A3 فولاد راد همدان

03 بهمن 1400

ساعت : 10:11
کیلوگرم

15,545

یکشنبه 1400/11/3

170+ تومان

1.09%
میلگرد 16-A3 فولاد راد همدان

03 بهمن 1400

ساعت : 10:11
کیلوگرم

15,545

یکشنبه 1400/11/3

170+ تومان

1.09%
میلگرد 18-A3 فولاد راد همدان

03 بهمن 1400

ساعت : 10:11
کیلوگرم

15,545

یکشنبه 1400/11/3

170+ تومان

1.09%
میلگرد 20-A3 فولاد راد همدان

03 بهمن 1400

ساعت : 10:11
کیلوگرم

15,545

یکشنبه 1400/11/3

170+ تومان

1.09%
میلگرد 22-A3 فولاد راد همدان

03 بهمن 1400

ساعت : 10:11
کیلوگرم

15,545

یکشنبه 1400/11/3

170+ تومان

1.09%
میلگرد 25-A3 فولاد راد همدان

03 بهمن 1400

ساعت : 10:11
کیلوگرم

15,595

یکشنبه 1400/11/3

170+ تومان

1.09%
میلگرد 28-A3 فولاد راد همدان

03 بهمن 1400

ساعت : 10:11
کیلوگرم

15,595

یکشنبه 1400/11/3

170+ تومان

1.09%
میلگرد 32-A3 فولاد راد همدان

03 بهمن 1400

ساعت : 10:11
کیلوگرم

15,745

یکشنبه 1400/11/3

170+ تومان

1.08%
میلگرد 8-A2 فولاد راد همدان

02 بهمن 1400

ساعت : 10:11
کیلوگرم

16,075

شنبه 1400/11/2

0 تومان

-
میلگرد 10-A2 فولاد راد همدان

02 بهمن 1400

ساعت : 10:11
کیلوگرم

15,725

شنبه 1400/11/2

0 تومان

-
میلگرد 12-A3 فولاد راد همدان

02 بهمن 1400

ساعت : 10:11
کیلوگرم

15,475

شنبه 1400/11/2

0 تومان

-
میلگرد 14-A3 فولاد راد همدان

02 بهمن 1400

ساعت : 10:11
کیلوگرم

15,375

شنبه 1400/11/2

0 تومان

-
میلگرد 16-A3 فولاد راد همدان

02 بهمن 1400

ساعت : 10:11
کیلوگرم

15,375

شنبه 1400/11/2

0 تومان

-
میلگرد 18-A3 فولاد راد همدان

02 بهمن 1400

ساعت : 10:11
کیلوگرم

15,375

شنبه 1400/11/2

0 تومان

-
میلگرد 20-A3 فولاد راد همدان

02 بهمن 1400

ساعت : 10:11
کیلوگرم

15,375

شنبه 1400/11/2

0 تومان

-
میلگرد 22-A3 فولاد راد همدان

02 بهمن 1400

ساعت : 10:11
کیلوگرم

15,375

شنبه 1400/11/2

0 تومان

-
میلگرد 25-A3 فولاد راد همدان

02 بهمن 1400

ساعت : 10:11
کیلوگرم

15,425

شنبه 1400/11/2

0 تومان

-
میلگرد 28-A3 فولاد راد همدان

02 بهمن 1400

ساعت : 10:11
کیلوگرم

15,425

شنبه 1400/11/2

0 تومان

-
میلگرد 32-A3 فولاد راد همدان

02 بهمن 1400

ساعت : 10:11
کیلوگرم

15,575

شنبه 1400/11/2

0 تومان

-
میلگرد 8-A2 فولاد راد همدان

30 دی 1400

ساعت : 10:10
کیلوگرم

16,075

پنج شنبه 1400/10/30

0 تومان

-
میلگرد 10-A2 فولاد راد همدان

30 دی 1400

ساعت : 10:10
کیلوگرم

15,725

پنج شنبه 1400/10/30

0 تومان

-
میلگرد 12-A3 فولاد راد همدان

30 دی 1400

ساعت : 10:10
کیلوگرم

15,475

پنج شنبه 1400/10/30

0 تومان

-
میلگرد 14-A3 فولاد راد همدان

30 دی 1400

ساعت : 10:10
کیلوگرم

15,375

پنج شنبه 1400/10/30

0 تومان

-
میلگرد 16-A3 فولاد راد همدان

30 دی 1400

ساعت : 10:10
کیلوگرم

15,375

پنج شنبه 1400/10/30

0 تومان

-
میلگرد 18-A3 فولاد راد همدان

30 دی 1400

ساعت : 10:10
کیلوگرم

15,375

پنج شنبه 1400/10/30

0 تومان

-
میلگرد 20-A3 فولاد راد همدان

30 دی 1400

ساعت : 10:10
کیلوگرم

15,375

پنج شنبه 1400/10/30

0 تومان

-
میلگرد 22-A3 فولاد راد همدان

30 دی 1400

ساعت : 10:10
کیلوگرم

15,375

پنج شنبه 1400/10/30

0 تومان

-
میلگرد 25-A3 فولاد راد همدان

30 دی 1400

ساعت : 10:10
کیلوگرم

15,425

پنج شنبه 1400/10/30

0 تومان

-
میلگرد 28-A3 فولاد راد همدان

30 دی 1400

ساعت : 10:10
کیلوگرم

15,425

پنج شنبه 1400/10/30

0 تومان

-
میلگرد 32-A3 فولاد راد همدان

30 دی 1400

ساعت : 10:10
کیلوگرم

15,575

پنج شنبه 1400/10/30

0 تومان

-
میلگرد 8-A2 فولاد راد همدان

29 دی 1400

ساعت : 10:10
کیلوگرم

16,075

چهارشنبه 1400/10/29

420- تومان

-2.61%

میلگرد 10-A2 فولاد راد همدان

29 دی 1400

ساعت : 10:10
کیلوگرم

15,725

چهارشنبه 1400/10/29

420- تومان

-2.67%

میلگرد 12-A3 فولاد راد همدان

29 دی 1400

ساعت : 10:10
کیلوگرم

15,475

چهارشنبه 1400/10/29

420- تومان

-2.71%

میلگرد 14-A3 فولاد راد همدان

29 دی 1400

ساعت : 10:10
کیلوگرم

15,375

چهارشنبه 1400/10/29

420- تومان

-2.73%

میلگرد 16-A3 فولاد راد همدان

29 دی 1400

ساعت : 10:10
کیلوگرم

15,375

چهارشنبه 1400/10/29

420- تومان

-2.73%

میلگرد 18-A3 فولاد راد همدان

29 دی 1400

ساعت : 10:10
کیلوگرم

15,375

چهارشنبه 1400/10/29

420- تومان

-2.73%

میلگرد 20-A3 فولاد راد همدان

29 دی 1400

ساعت : 10:10
کیلوگرم

15,375

چهارشنبه 1400/10/29

420- تومان

-2.73%

میلگرد 22-A3 فولاد راد همدان

29 دی 1400

ساعت : 10:10
کیلوگرم

15,375

چهارشنبه 1400/10/29

420- تومان

-2.73%

میلگرد 25-A3 فولاد راد همدان

29 دی 1400

ساعت : 10:10
کیلوگرم

15,425

چهارشنبه 1400/10/29

420- تومان

-2.72%

میلگرد 28-A3 فولاد راد همدان

29 دی 1400

ساعت : 10:10
کیلوگرم

15,425

چهارشنبه 1400/10/29

420- تومان

-2.72%

میلگرد 32-A3 فولاد راد همدان

29 دی 1400

ساعت : 10:10
کیلوگرم

15,575

چهارشنبه 1400/10/29

420- تومان

-2.7%

میلگرد 8-A2 فولاد راد همدان

28 دی 1400

ساعت : 10:10
کیلوگرم

16,495

سه شنبه 1400/10/28

0 تومان

-
میلگرد 10-A2 فولاد راد همدان

28 دی 1400

ساعت : 10:10
کیلوگرم

16,145

سه شنبه 1400/10/28

0 تومان

-
میلگرد 12-A3 فولاد راد همدان

28 دی 1400

ساعت : 10:10
کیلوگرم

15,895

سه شنبه 1400/10/28

0 تومان

-
میلگرد 14-A3 فولاد راد همدان

28 دی 1400

ساعت : 10:10
کیلوگرم

15,795

سه شنبه 1400/10/28

0 تومان

-
میلگرد 16-A3 فولاد راد همدان

28 دی 1400

ساعت : 10:10
کیلوگرم

15,795

سه شنبه 1400/10/28

0 تومان

-
میلگرد 18-A3 فولاد راد همدان

28 دی 1400

ساعت : 10:10
کیلوگرم

15,795

سه شنبه 1400/10/28

0 تومان

-
میلگرد 20-A3 فولاد راد همدان

28 دی 1400

ساعت : 10:10
کیلوگرم

15,795

سه شنبه 1400/10/28

0 تومان

-
میلگرد 22-A3 فولاد راد همدان

28 دی 1400

ساعت : 10:10
کیلوگرم

15,795

سه شنبه 1400/10/28

0 تومان

-
میلگرد 25-A3 فولاد راد همدان

28 دی 1400

ساعت : 10:10
کیلوگرم

15,845

سه شنبه 1400/10/28

0 تومان

-
میلگرد 28-A3 فولاد راد همدان

28 دی 1400

ساعت : 10:10
کیلوگرم

15,845

سه شنبه 1400/10/28

0 تومان

-
میلگرد 32-A3 فولاد راد همدان

28 دی 1400

ساعت : 10:10
کیلوگرم

15,995

سه شنبه 1400/10/28

0 تومان

-
میلگرد 8-A2 فولاد راد همدان

27 دی 1400

ساعت : 10:10
کیلوگرم

16,495

دوشنبه 1400/10/27

0 تومان

-
میلگرد 10-A2 فولاد راد همدان

27 دی 1400

ساعت : 10:10
کیلوگرم

16,145

دوشنبه 1400/10/27

0 تومان

-
میلگرد 12-A3 فولاد راد همدان

27 دی 1400

ساعت : 10:10
کیلوگرم

15,895

دوشنبه 1400/10/27

0 تومان

-
میلگرد 14-A3 فولاد راد همدان

27 دی 1400

ساعت : 10:10
کیلوگرم

15,795

دوشنبه 1400/10/27

0 تومان

-
میلگرد 16-A3 فولاد راد همدان

27 دی 1400

ساعت : 10:10
کیلوگرم

15,795

دوشنبه 1400/10/27

0 تومان

-
میلگرد 18-A3 فولاد راد همدان

27 دی 1400

ساعت : 10:10
کیلوگرم

15,795

دوشنبه 1400/10/27

0 تومان

-
میلگرد 20-A3 فولاد راد همدان

27 دی 1400

ساعت : 10:10
کیلوگرم

15,795

دوشنبه 1400/10/27

0 تومان

-
میلگرد 22-A3 فولاد راد همدان

27 دی 1400

ساعت : 10:10
کیلوگرم

15,795

دوشنبه 1400/10/27

0 تومان

-
میلگرد 25-A3 فولاد راد همدان

27 دی 1400

ساعت : 10:10
کیلوگرم

15,845

دوشنبه 1400/10/27

0 تومان

-
میلگرد 28-A3 فولاد راد همدان

27 دی 1400

ساعت : 10:10
کیلوگرم

15,845

دوشنبه 1400/10/27

0 تومان

-
میلگرد 32-A3 فولاد راد همدان

27 دی 1400

ساعت : 10:10
کیلوگرم

15,995

دوشنبه 1400/10/27

0 تومان

-
میلگرد 8-A2 فولاد راد همدان

26 دی 1400

ساعت : 10:10
کیلوگرم

16,495

یکشنبه 1400/10/26

0 تومان

-
میلگرد 10-A2 فولاد راد همدان

26 دی 1400

ساعت : 10:10
کیلوگرم

16,145

یکشنبه 1400/10/26

0 تومان

-
میلگرد 12-A3 فولاد راد همدان

26 دی 1400

ساعت : 10:10
کیلوگرم

15,895

یکشنبه 1400/10/26

0 تومان

-
میلگرد 14-A3 فولاد راد همدان

26 دی 1400

ساعت : 10:10
کیلوگرم

15,795

یکشنبه 1400/10/26

0 تومان

-
میلگرد 16-A3 فولاد راد همدان

26 دی 1400

ساعت : 10:10
کیلوگرم

15,795

یکشنبه 1400/10/26

0 تومان

-
میلگرد 18-A3 فولاد راد همدان

26 دی 1400

ساعت : 10:10
کیلوگرم

15,795

یکشنبه 1400/10/26

0 تومان

-
میلگرد 20-A3 فولاد راد همدان

26 دی 1400

ساعت : 10:10
کیلوگرم

15,795

یکشنبه 1400/10/26

0 تومان

-
میلگرد 22-A3 فولاد راد همدان

26 دی 1400

ساعت : 10:10
کیلوگرم

15,795

یکشنبه 1400/10/26

0 تومان

-
میلگرد 25-A3 فولاد راد همدان

26 دی 1400

ساعت : 10:10
کیلوگرم

15,845

یکشنبه 1400/10/26

0 تومان

-
میلگرد 28-A3 فولاد راد همدان

26 دی 1400

ساعت : 10:10
کیلوگرم

15,845

یکشنبه 1400/10/26

0 تومان

-
میلگرد 32-A3 فولاد راد همدان

26 دی 1400

ساعت : 10:10
کیلوگرم

15,995

یکشنبه 1400/10/26

0 تومان

-
میلگرد 8-A2 فولاد راد همدان

25 دی 1400

ساعت : 10:10
کیلوگرم

16,495

شنبه 1400/10/25

0 تومان

-
میلگرد 10-A2 فولاد راد همدان

25 دی 1400

ساعت : 10:10
کیلوگرم

16,145

شنبه 1400/10/25

0 تومان

-
میلگرد 12-A3 فولاد راد همدان

25 دی 1400

ساعت : 10:10
کیلوگرم

15,895

شنبه 1400/10/25

0 تومان

-
میلگرد 14-A3 فولاد راد همدان

25 دی 1400

ساعت : 10:10
کیلوگرم

15,795

شنبه 1400/10/25

0 تومان

-
میلگرد 16-A3 فولاد راد همدان

25 دی 1400

ساعت : 10:10
کیلوگرم

15,795

شنبه 1400/10/25

0 تومان

-
میلگرد 18-A3 فولاد راد همدان

25 دی 1400

ساعت : 10:10
کیلوگرم

15,795

شنبه 1400/10/25

0 تومان

-
میلگرد 20-A3 فولاد راد همدان

25 دی 1400

ساعت : 10:10
کیلوگرم

15,795

شنبه 1400/10/25

0 تومان

-
میلگرد 22-A3 فولاد راد همدان

25 دی 1400

ساعت : 10:10
کیلوگرم

15,795

شنبه 1400/10/25

0 تومان

-
میلگرد 25-A3 فولاد راد همدان

25 دی 1400

ساعت : 10:10
کیلوگرم

15,845

شنبه 1400/10/25

0 تومان

-
میلگرد 28-A3 فولاد راد همدان

25 دی 1400

ساعت : 10:10
کیلوگرم

15,845

شنبه 1400/10/25

0 تومان

-
میلگرد 32-A3 فولاد راد همدان

25 دی 1400

ساعت : 10:10
کیلوگرم

15,995

شنبه 1400/10/25

0 تومان

-
میلگرد 8-A2 فولاد راد همدان

23 دی 1400

ساعت : 10:10
کیلوگرم

16,495

پنج شنبه 1400/10/23

0 تومان

-
میلگرد 10-A2 فولاد راد همدان

23 دی 1400

ساعت : 10:10
کیلوگرم

16,145

پنج شنبه 1400/10/23

0 تومان

-
میلگرد 12-A3 فولاد راد همدان

23 دی 1400

ساعت : 10:10
کیلوگرم

15,895

پنج شنبه 1400/10/23

0 تومان

-
میلگرد 14-A3 فولاد راد همدان

23 دی 1400

ساعت : 10:10
کیلوگرم

15,795

پنج شنبه 1400/10/23

0 تومان

-
میلگرد 16-A3 فولاد راد همدان

23 دی 1400

ساعت : 10:10
کیلوگرم

15,795

پنج شنبه 1400/10/23

0 تومان

-
میلگرد 18-A3 فولاد راد همدان

23 دی 1400

ساعت : 10:10
کیلوگرم

15,795

پنج شنبه 1400/10/23

0 تومان

-
میلگرد 20-A3 فولاد راد همدان

23 دی 1400

ساعت : 10:10
کیلوگرم

15,795

پنج شنبه 1400/10/23

0 تومان

-
میلگرد 22-A3 فولاد راد همدان

23 دی 1400

ساعت : 10:10
کیلوگرم

15,795

پنج شنبه 1400/10/23

0 تومان

-
میلگرد 25-A3 فولاد راد همدان

23 دی 1400

ساعت : 10:10
کیلوگرم

15,845

پنج شنبه 1400/10/23

0 تومان

-
میلگرد 28-A3 فولاد راد همدان

23 دی 1400

ساعت : 10:10
کیلوگرم

15,845

پنج شنبه 1400/10/23

0 تومان

-
میلگرد 32-A3 فولاد راد همدان

23 دی 1400

ساعت : 10:10
کیلوگرم

15,995

پنج شنبه 1400/10/23

0 تومان

-
میلگرد 8-A2 فولاد راد همدان

22 دی 1400

ساعت : 10:10
کیلوگرم

16,495

چهارشنبه 1400/10/22

0 تومان

-
میلگرد 10-A2 فولاد راد همدان

22 دی 1400

ساعت : 10:10
کیلوگرم

16,145

چهارشنبه 1400/10/22

0 تومان

-
میلگرد 12-A3 فولاد راد همدان

22 دی 1400

ساعت : 10:10
کیلوگرم

15,895

چهارشنبه 1400/10/22

0 تومان

-
میلگرد 14-A3 فولاد راد همدان

22 دی 1400

ساعت : 10:10
کیلوگرم

15,795

چهارشنبه 1400/10/22

0 تومان

-
میلگرد 16-A3 فولاد راد همدان

22 دی 1400

ساعت : 10:10
کیلوگرم

15,795

چهارشنبه 1400/10/22

0 تومان

-
میلگرد 18-A3 فولاد راد همدان

22 دی 1400

ساعت : 10:10
کیلوگرم

15,795

چهارشنبه 1400/10/22

0 تومان

-
میلگرد 20-A3 فولاد راد همدان

22 دی 1400

ساعت : 10:10
کیلوگرم

15,795

چهارشنبه 1400/10/22

0 تومان

-
میلگرد 22-A3 فولاد راد همدان

22 دی 1400

ساعت : 10:10
کیلوگرم

15,795

چهارشنبه 1400/10/22

0 تومان

-
میلگرد 25-A3 فولاد راد همدان

22 دی 1400

ساعت : 10:10
کیلوگرم

15,845

چهارشنبه 1400/10/22

0 تومان

-
میلگرد 28-A3 فولاد راد همدان

22 دی 1400

ساعت : 10:10
کیلوگرم

15,845

چهارشنبه 1400/10/22

0 تومان

-
میلگرد 32-A3 فولاد راد همدان

22 دی 1400

ساعت : 10:10
کیلوگرم

15,995

چهارشنبه 1400/10/22

0 تومان

-
میلگرد 8-A2 فولاد راد همدان

21 دی 1400

ساعت : 10:10
کیلوگرم

16,495

سه شنبه 1400/10/21

0 تومان

-
میلگرد 10-A2 فولاد راد همدان

21 دی 1400

ساعت : 10:10
کیلوگرم

16,145

سه شنبه 1400/10/21

0 تومان

-
میلگرد 12-A3 فولاد راد همدان

21 دی 1400

ساعت : 10:10
کیلوگرم

15,895

سه شنبه 1400/10/21

0 تومان

-
میلگرد 14-A3 فولاد راد همدان

21 دی 1400

ساعت : 10:10
کیلوگرم

15,795

سه شنبه 1400/10/21

0 تومان

-
میلگرد 16-A3 فولاد راد همدان

21 دی 1400

ساعت : 10:10
کیلوگرم

15,795

سه شنبه 1400/10/21

0 تومان

-
میلگرد 18-A3 فولاد راد همدان

21 دی 1400

ساعت : 10:10
کیلوگرم

15,795

سه شنبه 1400/10/21

0 تومان

-
میلگرد 20-A3 فولاد راد همدان

21 دی 1400

ساعت : 10:10
کیلوگرم

15,795

سه شنبه 1400/10/21

0 تومان

-
میلگرد 22-A3 فولاد راد همدان

21 دی 1400

ساعت : 10:10
کیلوگرم

15,795

سه شنبه 1400/10/21

0 تومان

-
میلگرد 25-A3 فولاد راد همدان

21 دی 1400

ساعت : 10:10
کیلوگرم

15,845

سه شنبه 1400/10/21

0 تومان

-
میلگرد 28-A3 فولاد راد همدان

21 دی 1400

ساعت : 10:10
کیلوگرم

15,845

سه شنبه 1400/10/21

0 تومان

-
میلگرد 32-A3 فولاد راد همدان

21 دی 1400

ساعت : 10:10
کیلوگرم

15,995

سه شنبه 1400/10/21

0 تومان

-
میلگرد 8-A2 فولاد راد همدان

20 دی 1400

ساعت : 10:10
کیلوگرم

16,495

دوشنبه 1400/10/20

0 تومان

-
میلگرد 10-A2 فولاد راد همدان

20 دی 1400

ساعت : 10:10
کیلوگرم

16,145

دوشنبه 1400/10/20

0 تومان

-
میلگرد 12-A3 فولاد راد همدان

20 دی 1400

ساعت : 10:10
کیلوگرم

15,895

دوشنبه 1400/10/20

0 تومان

-
میلگرد 14-A3 فولاد راد همدان

20 دی 1400

ساعت : 10:10
کیلوگرم

15,795

دوشنبه 1400/10/20

0 تومان

-
میلگرد 16-A3 فولاد راد همدان

20 دی 1400

ساعت : 10:10
کیلوگرم

15,795

دوشنبه 1400/10/20

0 تومان

-
میلگرد 18-A3 فولاد راد همدان

20 دی 1400

ساعت : 10:10
کیلوگرم

15,795

دوشنبه 1400/10/20

0 تومان

-
میلگرد 20-A3 فولاد راد همدان

20 دی 1400

ساعت : 10:10
کیلوگرم

15,795

دوشنبه 1400/10/20

0 تومان

-
میلگرد 22-A3 فولاد راد همدان

20 دی 1400

ساعت : 10:10
کیلوگرم

15,795

دوشنبه 1400/10/20

0 تومان

-
میلگرد 25-A3 فولاد راد همدان

20 دی 1400

ساعت : 10:10
کیلوگرم

15,845

دوشنبه 1400/10/20

0 تومان

-
میلگرد 28-A3 فولاد راد همدان

20 دی 1400

ساعت : 10:10
کیلوگرم

15,845

دوشنبه 1400/10/20

0 تومان

-
میلگرد 32-A3 فولاد راد همدان

20 دی 1400

ساعت : 10:10
کیلوگرم

15,995

دوشنبه 1400/10/20

0 تومان

-
میلگرد 8-A2 فولاد راد همدان

19 دی 1400

ساعت : 10:10
کیلوگرم

16,495

یکشنبه 1400/10/19

0 تومان

-
میلگرد 10-A2 فولاد راد همدان

19 دی 1400

ساعت : 10:10
کیلوگرم

16,145

یکشنبه 1400/10/19

0 تومان

-
میلگرد 12-A3 فولاد راد همدان

19 دی 1400

ساعت : 10:10
کیلوگرم

15,895

یکشنبه 1400/10/19

0 تومان

-
میلگرد 14-A3 فولاد راد همدان

19 دی 1400

ساعت : 10:10
کیلوگرم

15,795

یکشنبه 1400/10/19

0 تومان

-
میلگرد 16-A3 فولاد راد همدان

19 دی 1400

ساعت : 10:10
کیلوگرم

15,795

یکشنبه 1400/10/19

0 تومان

-
میلگرد 18-A3 فولاد راد همدان

19 دی 1400

ساعت : 10:10
کیلوگرم

15,795

یکشنبه 1400/10/19

0 تومان

-
میلگرد 20-A3 فولاد راد همدان

19 دی 1400

ساعت : 10:10
کیلوگرم

15,795

یکشنبه 1400/10/19

0 تومان

-
میلگرد 22-A3 فولاد راد همدان

19 دی 1400

ساعت : 10:10
کیلوگرم

15,795

یکشنبه 1400/10/19

0 تومان

-
میلگرد 25-A3 فولاد راد همدان

19 دی 1400

ساعت : 10:10
کیلوگرم

15,845

یکشنبه 1400/10/19

0 تومان

-
میلگرد 28-A3 فولاد راد همدان

19 دی 1400

ساعت : 10:10
کیلوگرم

15,845

یکشنبه 1400/10/19

0 تومان

-
میلگرد 32-A3 فولاد راد همدان

19 دی 1400

ساعت : 10:10
کیلوگرم

15,995

یکشنبه 1400/10/19

0 تومان

-
میلگرد 8-A2 فولاد راد همدان

18 دی 1400

ساعت : 10:10
کیلوگرم

16,495

شنبه 1400/10/18

0 تومان

-
میلگرد 10-A2 فولاد راد همدان

18 دی 1400

ساعت : 10:10
کیلوگرم

16,145

شنبه 1400/10/18

0 تومان

-
میلگرد 12-A3 فولاد راد همدان

18 دی 1400

ساعت : 10:10
کیلوگرم

15,895

شنبه 1400/10/18

0 تومان

-
میلگرد 14-A3 فولاد راد همدان

18 دی 1400

ساعت : 10:10
کیلوگرم

15,795

شنبه 1400/10/18

0 تومان

-
میلگرد 16-A3 فولاد راد همدان

18 دی 1400

ساعت : 10:10
کیلوگرم

15,795

شنبه 1400/10/18

0 تومان

-
میلگرد 18-A3 فولاد راد همدان

18 دی 1400

ساعت : 10:10
کیلوگرم

15,795

شنبه 1400/10/18

0 تومان

-
میلگرد 20-A3 فولاد راد همدان

18 دی 1400

ساعت : 10:10
کیلوگرم

15,795

شنبه 1400/10/18

0 تومان

-
میلگرد 22-A3 فولاد راد همدان

18 دی 1400

ساعت : 10:10
کیلوگرم

15,795

شنبه 1400/10/18

0 تومان

-
میلگرد 25-A3 فولاد راد همدان

18 دی 1400

ساعت : 10:10
کیلوگرم

15,845

شنبه 1400/10/18

0 تومان

-
میلگرد 28-A3 فولاد راد همدان

18 دی 1400

ساعت : 10:10
کیلوگرم

15,845

شنبه 1400/10/18

0 تومان

-
میلگرد 32-A3 فولاد راد همدان

18 دی 1400

ساعت : 10:10
کیلوگرم

15,995

شنبه 1400/10/18

0 تومان

-
میلگرد 32-A3 فولاد راد همدان

14 دی 1400

ساعت : 10:10
کیلوگرم

15,995

سه شنبه 1400/10/14

0 تومان

-
میلگرد 8-A2 فولاد راد همدان

14 دی 1400

ساعت : 10:10
کیلوگرم

16,495

سه شنبه 1400/10/14

0 تومان

-
میلگرد 10-A2 فولاد راد همدان

14 دی 1400

ساعت : 10:10
کیلوگرم

16,145

سه شنبه 1400/10/14

0 تومان

-
میلگرد 12-A3 فولاد راد همدان

14 دی 1400

ساعت : 10:10
کیلوگرم

15,895

سه شنبه 1400/10/14

0 تومان

-
میلگرد 14-A3 فولاد راد همدان

14 دی 1400

ساعت : 10:10
کیلوگرم

15,795

سه شنبه 1400/10/14

0 تومان

-
میلگرد 16-A3 فولاد راد همدان

14 دی 1400

ساعت : 10:10
کیلوگرم

15,795

سه شنبه 1400/10/14

0 تومان

-
میلگرد 18-A3 فولاد راد همدان

14 دی 1400

ساعت : 10:10
کیلوگرم

15,795

سه شنبه 1400/10/14

0 تومان

-
میلگرد 20-A3 فولاد راد همدان

14 دی 1400

ساعت : 10:10
کیلوگرم

15,795

سه شنبه 1400/10/14

0 تومان

-
میلگرد 22-A3 فولاد راد همدان

14 دی 1400

ساعت : 10:10
کیلوگرم

15,795

سه شنبه 1400/10/14

0 تومان

-
میلگرد 25-A3 فولاد راد همدان

14 دی 1400

ساعت : 10:10
کیلوگرم

15,845

سه شنبه 1400/10/14

0 تومان

-
میلگرد 28-A3 فولاد راد همدان

14 دی 1400

ساعت : 10:10
کیلوگرم

15,845

سه شنبه 1400/10/14

0 تومان

-
میلگرد 8-A2 فولاد راد همدان

13 دی 1400

ساعت : 10:10
کیلوگرم

16,495

دوشنبه 1400/10/13

0 تومان

-
میلگرد 10-A2 فولاد راد همدان

13 دی 1400

ساعت : 10:10
کیلوگرم

16,145

دوشنبه 1400/10/13

0 تومان

-
میلگرد 12-A3 فولاد راد همدان

13 دی 1400

ساعت : 10:10
کیلوگرم

15,895

دوشنبه 1400/10/13

0 تومان

-
میلگرد 14-A3 فولاد راد همدان

13 دی 1400

ساعت : 10:10
کیلوگرم

15,795

دوشنبه 1400/10/13

0 تومان

-
میلگرد 16-A3 فولاد راد همدان

13 دی 1400

ساعت : 10:10
کیلوگرم

15,795

دوشنبه 1400/10/13

0 تومان

-
میلگرد 18-A3 فولاد راد همدان

13 دی 1400

ساعت : 10:10
کیلوگرم

15,795

دوشنبه 1400/10/13

0 تومان

-
میلگرد 20-A3 فولاد راد همدان

13 دی 1400

ساعت : 10:10
کیلوگرم

15,795

دوشنبه 1400/10/13

0 تومان

-
میلگرد 22-A3 فولاد راد همدان

13 دی 1400

ساعت : 10:10
کیلوگرم

15,795

دوشنبه 1400/10/13

0 تومان

-
میلگرد 25-A3 فولاد راد همدان

13 دی 1400

ساعت : 10:10
کیلوگرم

15,845

دوشنبه 1400/10/13

0 تومان

-
میلگرد 28-A3 فولاد راد همدان

13 دی 1400

ساعت : 10:10
کیلوگرم

15,845

دوشنبه 1400/10/13

0 تومان

-
میلگرد 32-A3 فولاد راد همدان

13 دی 1400

ساعت : 10:10
کیلوگرم

15,995

دوشنبه 1400/10/13

0 تومان

-
میلگرد 8-A2 فولاد راد همدان

12 دی 1400

ساعت : 10:10
کیلوگرم

16,495

یکشنبه 1400/10/12

0 تومان

-
میلگرد 10-A2 فولاد راد همدان

12 دی 1400

ساعت : 10:10
کیلوگرم

16,145

یکشنبه 1400/10/12

0 تومان

-
میلگرد 12-A3 فولاد راد همدان

12 دی 1400

ساعت : 10:10
کیلوگرم

15,895

یکشنبه 1400/10/12

0 تومان

-
میلگرد 14-A3 فولاد راد همدان

12 دی 1400

ساعت : 10:10
کیلوگرم

15,795

یکشنبه 1400/10/12

0 تومان

-
میلگرد 16-A3 فولاد راد همدان

12 دی 1400

ساعت : 10:10
کیلوگرم

15,795

یکشنبه 1400/10/12

0 تومان

-
میلگرد 18-A3 فولاد راد همدان

12 دی 1400

ساعت : 10:10
کیلوگرم

15,795

یکشنبه 1400/10/12

0 تومان

-
میلگرد 20-A3 فولاد راد همدان

12 دی 1400

ساعت : 10:10
کیلوگرم

15,795

یکشنبه 1400/10/12

0 تومان

-
میلگرد 22-A3 فولاد راد همدان

12 دی 1400

ساعت : 10:10
کیلوگرم

15,795

یکشنبه 1400/10/12

0 تومان

-
میلگرد 25-A3 فولاد راد همدان

12 دی 1400

ساعت : 10:10
کیلوگرم

15,845

یکشنبه 1400/10/12

0 تومان

-
میلگرد 28-A3 فولاد راد همدان

12 دی 1400

ساعت : 10:10
کیلوگرم

15,845

یکشنبه 1400/10/12

0 تومان

-
میلگرد 32-A3 فولاد راد همدان

12 دی 1400

ساعت : 10:10
کیلوگرم

15,995

یکشنبه 1400/10/12

0 تومان

-
میلگرد 8-A2 فولاد راد همدان

11 دی 1400

ساعت : 10:10
کیلوگرم

16,495

شنبه 1400/10/11

0 تومان

-
میلگرد 10-A2 فولاد راد همدان

11 دی 1400

ساعت : 10:10
کیلوگرم

16,145

شنبه 1400/10/11

0 تومان

-
میلگرد 12-A3 فولاد راد همدان

11 دی 1400

ساعت : 10:10
کیلوگرم

15,895

شنبه 1400/10/11

0 تومان

-
میلگرد 14-A3 فولاد راد همدان

11 دی 1400

ساعت : 10:10
کیلوگرم

15,795

شنبه 1400/10/11

0 تومان

-
میلگرد 16-A3 فولاد راد همدان

11 دی 1400

ساعت : 10:10
کیلوگرم

15,795

شنبه 1400/10/11

0 تومان

-
میلگرد 18-A3 فولاد راد همدان

11 دی 1400

ساعت : 10:10
کیلوگرم

15,795

شنبه 1400/10/11

0 تومان

-
میلگرد 20-A3 فولاد راد همدان

11 دی 1400

ساعت : 10:10
کیلوگرم

15,795

شنبه 1400/10/11

0 تومان

-
میلگرد 22-A3 فولاد راد همدان

11 دی 1400

ساعت : 10:10
کیلوگرم

15,795

شنبه 1400/10/11

0 تومان

-
میلگرد 25-A3 فولاد راد همدان

11 دی 1400

ساعت : 10:10
کیلوگرم

15,845

شنبه 1400/10/11

0 تومان

-
میلگرد 28-A3 فولاد راد همدان

11 دی 1400

ساعت : 10:10
کیلوگرم

15,845

شنبه 1400/10/11

0 تومان

-
میلگرد 32-A3 فولاد راد همدان

11 دی 1400

ساعت : 10:10
کیلوگرم

15,995

شنبه 1400/10/11

0 تومان

-
میلگرد 8-A2 فولاد راد همدان

09 دی 1400

ساعت : 10:10
کیلوگرم

16,495

پنج شنبه 1400/10/9

0 تومان

-
میلگرد 10-A2 فولاد راد همدان

09 دی 1400

ساعت : 10:10
کیلوگرم

16,145

پنج شنبه 1400/10/9

0 تومان

-
میلگرد 12-A3 فولاد راد همدان

09 دی 1400

ساعت : 10:10
کیلوگرم

15,895

پنج شنبه 1400/10/9

0 تومان

-
میلگرد 14-A3 فولاد راد همدان

09 دی 1400

ساعت : 10:10
کیلوگرم

15,795

پنج شنبه 1400/10/9

0 تومان

-
میلگرد 16-A3 فولاد راد همدان

09 دی 1400

ساعت : 10:10
کیلوگرم

15,795

پنج شنبه 1400/10/9

0 تومان

-
میلگرد 18-A3 فولاد راد همدان

09 دی 1400

ساعت : 10:10
کیلوگرم

15,795

پنج شنبه 1400/10/9

0 تومان

-
میلگرد 20-A3 فولاد راد همدان

09 دی 1400

ساعت : 10:10
کیلوگرم

15,795

پنج شنبه 1400/10/9

0 تومان

-
میلگرد 22-A3 فولاد راد همدان

09 دی 1400

ساعت : 10:10
کیلوگرم

15,795

پنج شنبه 1400/10/9

0 تومان

-
میلگرد 25-A3 فولاد راد همدان

09 دی 1400

ساعت : 10:10
کیلوگرم

15,845

پنج شنبه 1400/10/9

0 تومان

-
میلگرد 28-A3 فولاد راد همدان

09 دی 1400

ساعت : 10:10
کیلوگرم

15,845

پنج شنبه 1400/10/9

0 تومان

-
میلگرد 32-A3 فولاد راد همدان

09 دی 1400

ساعت : 10:10
کیلوگرم

15,995

پنج شنبه 1400/10/9

0 تومان

-
میلگرد 8-A2 فولاد راد همدان

07 دی 1400

ساعت : 10:10
کیلوگرم

16,495

سه شنبه 1400/10/7

0 تومان

-
میلگرد 10-A2 فولاد راد همدان

07 دی 1400

ساعت : 10:10
کیلوگرم

16,145

سه شنبه 1400/10/7

0 تومان

-
میلگرد 12-A3 فولاد راد همدان

07 دی 1400

ساعت : 10:10
کیلوگرم

15,895

سه شنبه 1400/10/7

0 تومان

-
میلگرد 14-A3 فولاد راد همدان

07 دی 1400

ساعت : 10:10
کیلوگرم

15,795

سه شنبه 1400/10/7

0 تومان

-
میلگرد 16-A3 فولاد راد همدان

07 دی 1400

ساعت : 10:10
کیلوگرم

15,795

سه شنبه 1400/10/7

0 تومان

-
میلگرد 18-A3 فولاد راد همدان

07 دی 1400

ساعت : 10:10
کیلوگرم

15,795

سه شنبه 1400/10/7

0 تومان

-
میلگرد 20-A3 فولاد راد همدان

07 دی 1400

ساعت : 10:10
کیلوگرم

15,795

سه شنبه 1400/10/7

0 تومان

-
میلگرد 22-A3 فولاد راد همدان

07 دی 1400

ساعت : 10:10
کیلوگرم

15,795

سه شنبه 1400/10/7

0 تومان

-
میلگرد 25-A3 فولاد راد همدان

07 دی 1400

ساعت : 10:10
کیلوگرم

15,845

سه شنبه 1400/10/7

0 تومان

-
میلگرد 28-A3 فولاد راد همدان

07 دی 1400

ساعت : 10:10
کیلوگرم

15,845

سه شنبه 1400/10/7

0 تومان

-
میلگرد 32-A3 فولاد راد همدان

07 دی 1400

ساعت : 10:10
کیلوگرم

15,995

سه شنبه 1400/10/7

0 تومان

-
میلگرد 14-A3 فولاد راد همدان

06 دی 1400

ساعت : 10:10
کیلوگرم

15,795

دوشنبه 1400/10/6

400- تومان

-2.53%

میلگرد 16-A3 فولاد راد همدان

06 دی 1400

ساعت : 10:10
کیلوگرم

15,795

دوشنبه 1400/10/6

400- تومان

-2.53%

میلگرد 18-A3 فولاد راد همدان

06 دی 1400

ساعت : 10:10
کیلوگرم

15,795

دوشنبه 1400/10/6

400- تومان

-2.53%

میلگرد 20-A3 فولاد راد همدان

06 دی 1400

ساعت : 10:10
کیلوگرم

15,795

دوشنبه 1400/10/6

400- تومان

-2.53%

میلگرد 22-A3 فولاد راد همدان

06 دی 1400

ساعت : 10:10
کیلوگرم

15,795

دوشنبه 1400/10/6

400- تومان

-2.53%

میلگرد 25-A3 فولاد راد همدان

06 دی 1400

ساعت : 10:10
کیلوگرم

15,845

دوشنبه 1400/10/6

400- تومان

-2.52%

میلگرد 28-A3 فولاد راد همدان

06 دی 1400

ساعت : 10:10
کیلوگرم

15,845

دوشنبه 1400/10/6

400- تومان

-2.52%

میلگرد 32-A3 فولاد راد همدان

06 دی 1400

ساعت : 10:10
کیلوگرم

15,995

دوشنبه 1400/10/6

400- تومان

-2.5%

میلگرد 8-A2 فولاد راد همدان

06 دی 1400

ساعت : 10:10
کیلوگرم

16,495

دوشنبه 1400/10/6

400- تومان

-2.42%

میلگرد 10-A2 فولاد راد همدان

06 دی 1400

ساعت : 10:10
کیلوگرم

16,145

دوشنبه 1400/10/6

400- تومان

-2.48%

میلگرد 12-A3 فولاد راد همدان

06 دی 1400

ساعت : 10:10
کیلوگرم

15,895

دوشنبه 1400/10/6

400- تومان

-2.52%

میلگرد 8-A2 فولاد راد همدان

06 دی 1400

ساعت : 10:10
کیلوگرم

16,895

دوشنبه 1400/10/6

0 تومان

-
میلگرد 10-A2 فولاد راد همدان

06 دی 1400

ساعت : 10:10
کیلوگرم

16,545

دوشنبه 1400/10/6

0 تومان

-
میلگرد 12-A3 فولاد راد همدان

06 دی 1400

ساعت : 10:10
کیلوگرم

16,295

دوشنبه 1400/10/6

0 تومان

-
میلگرد 14-A3 فولاد راد همدان

06 دی 1400

ساعت : 10:10
کیلوگرم

16,195

دوشنبه 1400/10/6

0 تومان

-
میلگرد 16-A3 فولاد راد همدان

06 دی 1400

ساعت : 10:10
کیلوگرم

16,195

دوشنبه 1400/10/6

0 تومان

-
میلگرد 18-A3 فولاد راد همدان

06 دی 1400

ساعت : 10:10
کیلوگرم

16,195

دوشنبه 1400/10/6

0 تومان

-
میلگرد 20-A3 فولاد راد همدان

06 دی 1400

ساعت : 10:10
کیلوگرم

16,195

دوشنبه 1400/10/6

0 تومان

-
میلگرد 22-A3 فولاد راد همدان

06 دی 1400

ساعت : 10:10
کیلوگرم

16,195

دوشنبه 1400/10/6

0 تومان

-
میلگرد 25-A3 فولاد راد همدان

06 دی 1400

ساعت : 10:10
کیلوگرم

16,245

دوشنبه 1400/10/6

0 تومان

-
میلگرد 28-A3 فولاد راد همدان

06 دی 1400

ساعت : 10:10
کیلوگرم

16,245

دوشنبه 1400/10/6

0 تومان

-
میلگرد 32-A3 فولاد راد همدان

06 دی 1400

ساعت : 10:10
کیلوگرم

16,395

دوشنبه 1400/10/6

0 تومان

-
میلگرد 8-A2 فولاد راد همدان

05 دی 1400

ساعت : 10:10
کیلوگرم

16,895

یکشنبه 1400/10/5

0 تومان

-
میلگرد 10-A2 فولاد راد همدان

05 دی 1400

ساعت : 10:10
کیلوگرم

16,545

یکشنبه 1400/10/5

0 تومان

-
میلگرد 12-A3 فولاد راد همدان

05 دی 1400

ساعت : 10:10
کیلوگرم

16,295

یکشنبه 1400/10/5

0 تومان

-
میلگرد 14-A3 فولاد راد همدان

05 دی 1400

ساعت : 10:10
کیلوگرم

16,195

یکشنبه 1400/10/5

0 تومان

-
میلگرد 16-A3 فولاد راد همدان

05 دی 1400

ساعت : 10:10
کیلوگرم

16,195

یکشنبه 1400/10/5

0 تومان

-
میلگرد 18-A3 فولاد راد همدان

05 دی 1400

ساعت : 10:10
کیلوگرم

16,195

یکشنبه 1400/10/5

0 تومان

-
میلگرد 20-A3 فولاد راد همدان

05 دی 1400

ساعت : 10:10
کیلوگرم

16,195

یکشنبه 1400/10/5

0 تومان

-
میلگرد 22-A3 فولاد راد همدان

05 دی 1400

ساعت : 10:10
کیلوگرم

16,195

یکشنبه 1400/10/5

0 تومان

-
میلگرد 25-A3 فولاد راد همدان

05 دی 1400

ساعت : 10:10
کیلوگرم

16,245

یکشنبه 1400/10/5

0 تومان

-
میلگرد 28-A3 فولاد راد همدان

05 دی 1400

ساعت : 10:10
کیلوگرم

16,245

یکشنبه 1400/10/5

0 تومان

-
میلگرد 32-A3 فولاد راد همدان

05 دی 1400

ساعت : 10:10
کیلوگرم

16,395

یکشنبه 1400/10/5

0 تومان

-
میلگرد 12-A3 فولاد راد همدان

04 دی 1400

ساعت : 10:10
کیلوگرم

16,295

شنبه 1400/10/4

0 تومان

-
میلگرد 14-A3 فولاد راد همدان

04 دی 1400

ساعت : 10:10
کیلوگرم

16,195

شنبه 1400/10/4

0 تومان

-
میلگرد 16-A3 فولاد راد همدان

04 دی 1400

ساعت : 10:10
کیلوگرم

16,195

شنبه 1400/10/4

0 تومان

-
میلگرد 18-A3 فولاد راد همدان

04 دی 1400

ساعت : 10:10
کیلوگرم

16,195

شنبه 1400/10/4

0 تومان

-
میلگرد 20-A3 فولاد راد همدان

04 دی 1400

ساعت : 10:10
کیلوگرم

16,195

شنبه 1400/10/4

0 تومان

-
میلگرد 22-A3 فولاد راد همدان

04 دی 1400

ساعت : 10:10
کیلوگرم

16,195

شنبه 1400/10/4

0 تومان

-
میلگرد 25-A3 فولاد راد همدان

04 دی 1400

ساعت : 10:10
کیلوگرم

16,245

شنبه 1400/10/4

0 تومان

-
میلگرد 28-A3 فولاد راد همدان

04 دی 1400

ساعت : 10:10
کیلوگرم

16,245

شنبه 1400/10/4

0 تومان

-
میلگرد 32-A3 فولاد راد همدان

04 دی 1400

ساعت : 10:10
کیلوگرم

16,395

شنبه 1400/10/4

0 تومان

-
میلگرد 8-A2 فولاد راد همدان

04 دی 1400

ساعت : 10:10
کیلوگرم

16,895

شنبه 1400/10/4

0 تومان

-
میلگرد 10-A2 فولاد راد همدان

04 دی 1400

ساعت : 10:10
کیلوگرم

16,545

شنبه 1400/10/4

0 تومان

-
میلگرد 8-A2 فولاد راد همدان

02 دی 1400

ساعت : 10:10
کیلوگرم

16,895

پنج شنبه 1400/10/2

0 تومان

-
میلگرد 10-A2 فولاد راد همدان

02 دی 1400

ساعت : 10:10
کیلوگرم

16,545

پنج شنبه 1400/10/2

0 تومان

-
میلگرد 12-A3 فولاد راد همدان

02 دی 1400

ساعت : 10:10
کیلوگرم

16,295

پنج شنبه 1400/10/2

0 تومان

-
میلگرد 14-A3 فولاد راد همدان

02 دی 1400

ساعت : 10:10
کیلوگرم

16,195

پنج شنبه 1400/10/2

0 تومان

-
میلگرد 16-A3 فولاد راد همدان

02 دی 1400

ساعت : 10:10
کیلوگرم

16,195

پنج شنبه 1400/10/2

0 تومان

-
میلگرد 18-A3 فولاد راد همدان

02 دی 1400

ساعت : 10:10
کیلوگرم

16,195

پنج شنبه 1400/10/2

0 تومان

-
میلگرد 20-A3 فولاد راد همدان

02 دی 1400

ساعت : 10:10
کیلوگرم

16,195

پنج شنبه 1400/10/2

0 تومان

-
میلگرد 22-A3 فولاد راد همدان

02 دی 1400

ساعت : 10:10
کیلوگرم

16,195

پنج شنبه 1400/10/2

0 تومان

-
میلگرد 25-A3 فولاد راد همدان

02 دی 1400

ساعت : 10:10
کیلوگرم

16,245

پنج شنبه 1400/10/2

0 تومان

-
میلگرد 28-A3 فولاد راد همدان

02 دی 1400

ساعت : 10:10
کیلوگرم

16,245

پنج شنبه 1400/10/2

0 تومان

-
میلگرد 32-A3 فولاد راد همدان

02 دی 1400

ساعت : 10:10
کیلوگرم

16,395

پنج شنبه 1400/10/2

0 تومان

-
میلگرد 8-A2 فولاد راد همدان

01 دی 1400

ساعت : 10:10
کیلوگرم

16,895

چهارشنبه 1400/10/1

0 تومان

-
میلگرد 10-A2 فولاد راد همدان

01 دی 1400

ساعت : 10:10
کیلوگرم

16,545

چهارشنبه 1400/10/1

0 تومان

-
میلگرد 12-A3 فولاد راد همدان

01 دی 1400

ساعت : 10:10
کیلوگرم

16,295

چهارشنبه 1400/10/1

0 تومان

-
میلگرد 14-A3 فولاد راد همدان

01 دی 1400

ساعت : 10:10
کیلوگرم

16,195

چهارشنبه 1400/10/1

0 تومان

-
میلگرد 16-A3 فولاد راد همدان

01 دی 1400

ساعت : 10:10
کیلوگرم

16,195

چهارشنبه 1400/10/1

0 تومان

-
میلگرد 18-A3 فولاد راد همدان

01 دی 1400

ساعت : 10:10
کیلوگرم

16,195

چهارشنبه 1400/10/1

0 تومان

-
میلگرد 20-A3 فولاد راد همدان

01 دی 1400

ساعت : 10:10
کیلوگرم

16,195

چهارشنبه 1400/10/1

0 تومان

-
میلگرد 22-A3 فولاد راد همدان

01 دی 1400

ساعت : 10:10
کیلوگرم

16,195

چهارشنبه 1400/10/1

0 تومان

-
میلگرد 25-A3 فولاد راد همدان

01 دی 1400

ساعت : 10:10
کیلوگرم

16,245

چهارشنبه 1400/10/1

0 تومان

-
میلگرد 28-A3 فولاد راد همدان

01 دی 1400

ساعت : 10:10
کیلوگرم

16,245

چهارشنبه 1400/10/1

0 تومان

-
میلگرد 32-A3 فولاد راد همدان

01 دی 1400

ساعت : 10:10
کیلوگرم

16,395

چهارشنبه 1400/10/1

0 تومان

-
میلگرد 8-A2 فولاد راد همدان

30 آذر 1400

ساعت : 10:09
کیلوگرم

16,895

سه شنبه 1400/9/30

200- تومان

-1.18%

میلگرد 10-A2 فولاد راد همدان

30 آذر 1400

ساعت : 10:09
کیلوگرم

16,545

سه شنبه 1400/9/30

200- تومان

-1.21%

میلگرد 12-A3 فولاد راد همدان

30 آذر 1400

ساعت : 10:09
کیلوگرم

16,295

سه شنبه 1400/9/30

200- تومان

-1.23%

میلگرد 14-A3 فولاد راد همدان

30 آذر 1400

ساعت : 10:09
کیلوگرم

16,195

سه شنبه 1400/9/30

200- تومان

-1.23%

میلگرد 16-A3 فولاد راد همدان

30 آذر 1400

ساعت : 10:09
کیلوگرم

16,195

سه شنبه 1400/9/30

200- تومان

-1.23%

میلگرد 18-A3 فولاد راد همدان

30 آذر 1400

ساعت : 10:09
کیلوگرم

16,195

سه شنبه 1400/9/30

200- تومان

-1.23%

میلگرد 20-A3 فولاد راد همدان

30 آذر 1400

ساعت : 10:09
کیلوگرم

16,195

سه شنبه 1400/9/30

200- تومان

-1.23%

میلگرد 22-A3 فولاد راد همدان

30 آذر 1400

ساعت : 10:09
کیلوگرم

16,195

سه شنبه 1400/9/30

200- تومان

-1.23%

میلگرد 25-A3 فولاد راد همدان

30 آذر 1400

ساعت : 10:09
کیلوگرم

16,245

سه شنبه 1400/9/30

200- تومان

-1.23%

میلگرد 28-A3 فولاد راد همدان

30 آذر 1400

ساعت : 10:09
کیلوگرم

16,245

سه شنبه 1400/9/30

200- تومان

-1.23%

میلگرد 32-A3 فولاد راد همدان

30 آذر 1400

ساعت : 10:09
کیلوگرم

16,395

سه شنبه 1400/9/30

200- تومان

-1.22%

میلگرد 8-A2 فولاد راد همدان

29 آذر 1400

ساعت : 10:09
کیلوگرم

17,095

دوشنبه 1400/9/29

0 تومان

-
میلگرد 10-A2 فولاد راد همدان

29 آذر 1400

ساعت : 10:09
کیلوگرم

16,745

دوشنبه 1400/9/29

0 تومان

-
میلگرد 12-A3 فولاد راد همدان

29 آذر 1400

ساعت : 10:09
کیلوگرم

16,495

دوشنبه 1400/9/29

0 تومان

-
میلگرد 14-A3 فولاد راد همدان

29 آذر 1400

ساعت : 10:09
کیلوگرم

16,395

دوشنبه 1400/9/29

0 تومان

-
میلگرد 16-A3 فولاد راد همدان

29 آذر 1400

ساعت : 10:09
کیلوگرم

16,395

دوشنبه 1400/9/29

0 تومان

-
میلگرد 18-A3 فولاد راد همدان

29 آذر 1400

ساعت : 10:09
کیلوگرم

16,395

دوشنبه 1400/9/29

0 تومان

-
میلگرد 20-A3 فولاد راد همدان

29 آذر 1400

ساعت : 10:09
کیلوگرم

16,395

دوشنبه 1400/9/29

0 تومان

-
میلگرد 22-A3 فولاد راد همدان

29 آذر 1400

ساعت : 10:09
کیلوگرم

16,395

دوشنبه 1400/9/29

0 تومان

-
میلگرد 25-A3 فولاد راد همدان

29 آذر 1400

ساعت : 10:09
کیلوگرم

16,445

دوشنبه 1400/9/29

0 تومان

-
میلگرد 28-A3 فولاد راد همدان

29 آذر 1400

ساعت : 10:09
کیلوگرم

16,445

دوشنبه 1400/9/29

0 تومان

-
میلگرد 32-A3 فولاد راد همدان

29 آذر 1400

ساعت : 10:09
کیلوگرم

16,595

دوشنبه 1400/9/29

0 تومان

-
میلگرد 8-A2 فولاد راد همدان

28 آذر 1400

ساعت : 10:09
کیلوگرم

17,095

یکشنبه 1400/9/28

290- تومان

-1.7%

میلگرد 10-A2 فولاد راد همدان

28 آذر 1400

ساعت : 10:09
کیلوگرم

16,745

یکشنبه 1400/9/28

290- تومان

-1.73%

میلگرد 12-A3 فولاد راد همدان

28 آذر 1400

ساعت : 10:09
کیلوگرم

16,495

یکشنبه 1400/9/28

290- تومان

-1.76%

میلگرد 14-A3 فولاد راد همدان

28 آذر 1400

ساعت : 10:09
کیلوگرم

16,395

یکشنبه 1400/9/28

290- تومان

-1.77%

میلگرد 16-A3 فولاد راد همدان

28 آذر 1400

ساعت : 10:09
کیلوگرم

16,395

یکشنبه 1400/9/28

290- تومان

-1.77%

میلگرد 18-A3 فولاد راد همدان

28 آذر 1400

ساعت : 10:09
کیلوگرم

16,395

یکشنبه 1400/9/28

290- تومان

-1.77%

میلگرد 20-A3 فولاد راد همدان

28 آذر 1400

ساعت : 10:09
کیلوگرم

16,395

یکشنبه 1400/9/28

290- تومان

-1.77%

میلگرد 22-A3 فولاد راد همدان

28 آذر 1400

ساعت : 10:09
کیلوگرم

16,395

یکشنبه 1400/9/28

290- تومان

-1.77%

میلگرد 25-A3 فولاد راد همدان

28 آذر 1400

ساعت : 10:09
کیلوگرم

16,445

یکشنبه 1400/9/28

290- تومان

-1.76%

میلگرد 28-A3 فولاد راد همدان

28 آذر 1400

ساعت : 10:09
کیلوگرم

16,445

یکشنبه 1400/9/28

290- تومان

-1.76%

میلگرد 32-A3 فولاد راد همدان

28 آذر 1400

ساعت : 10:09
کیلوگرم

16,595

یکشنبه 1400/9/28

290- تومان

-1.75%

میلگرد 8-A2 فولاد راد همدان

27 آذر 1400

ساعت : 10:09
کیلوگرم

17,385

شنبه 1400/9/27

0 تومان

-
میلگرد 10-A2 فولاد راد همدان

27 آذر 1400

ساعت : 10:09
کیلوگرم

17,035

شنبه 1400/9/27

0 تومان

-
میلگرد 12-A3 فولاد راد همدان

27 آذر 1400

ساعت : 10:09
کیلوگرم

16,785

شنبه 1400/9/27

0 تومان

-
میلگرد 14-A3 فولاد راد همدان

27 آذر 1400

ساعت : 10:09
کیلوگرم

16,685

شنبه 1400/9/27

0 تومان

-
میلگرد 16-A3 فولاد راد همدان

27 آذر 1400

ساعت : 10:09
کیلوگرم

16,685

شنبه 1400/9/27

0 تومان

-
میلگرد 18-A3 فولاد راد همدان

27 آذر 1400

ساعت : 10:09
کیلوگرم

16,685

شنبه 1400/9/27

0 تومان

-
میلگرد 20-A3 فولاد راد همدان

27 آذر 1400

ساعت : 10:09
کیلوگرم

16,685

شنبه 1400/9/27

0 تومان

-
میلگرد 22-A3 فولاد راد همدان

27 آذر 1400

ساعت : 10:09
کیلوگرم

16,685

شنبه 1400/9/27

0 تومان

-
میلگرد 25-A3 فولاد راد همدان

27 آذر 1400

ساعت : 10:09
کیلوگرم

16,735

شنبه 1400/9/27

0 تومان

-
میلگرد 28-A3 فولاد راد همدان

27 آذر 1400

ساعت : 10:09
کیلوگرم

16,735

شنبه 1400/9/27

0 تومان

-
میلگرد 32-A3 فولاد راد همدان

27 آذر 1400

ساعت : 10:09
کیلوگرم

16,885

شنبه 1400/9/27

0 تومان

-
میلگرد 8-A2 فولاد راد همدان

25 آذر 1400

ساعت : 10:09
کیلوگرم

17,385

پنج شنبه 1400/9/25

90+ تومان

0.52%
میلگرد 10-A2 فولاد راد همدان

25 آذر 1400

ساعت : 10:09
کیلوگرم

17,035

پنج شنبه 1400/9/25

90+ تومان

0.53%
میلگرد 12-A3 فولاد راد همدان

25 آذر 1400

ساعت : 10:09
کیلوگرم

16,785

پنج شنبه 1400/9/25

90+ تومان

0.54%
میلگرد 14-A3 فولاد راد همدان

25 آذر 1400

ساعت : 10:09
کیلوگرم

16,685

پنج شنبه 1400/9/25

90+ تومان

0.54%
میلگرد 16-A3 فولاد راد همدان

25 آذر 1400

ساعت : 10:09
کیلوگرم

16,685

پنج شنبه 1400/9/25

90+ تومان

0.54%
میلگرد 18-A3 فولاد راد همدان

25 آذر 1400

ساعت : 10:09
کیلوگرم

16,685

پنج شنبه 1400/9/25

90+ تومان

0.54%
میلگرد 20-A3 فولاد راد همدان

25 آذر 1400

ساعت : 10:09
کیلوگرم

16,685

پنج شنبه 1400/9/25

90+ تومان

0.54%
میلگرد 22-A3 فولاد راد همدان

25 آذر 1400

ساعت : 10:09
کیلوگرم

16,685

پنج شنبه 1400/9/25

90+ تومان

0.54%
میلگرد 25-A3 فولاد راد همدان

25 آذر 1400

ساعت : 10:09
کیلوگرم

16,735

پنج شنبه 1400/9/25

90+ تومان

0.54%
میلگرد 28-A3 فولاد راد همدان

25 آذر 1400

ساعت : 10:09
کیلوگرم

16,735

پنج شنبه 1400/9/25

90+ تومان

0.54%
میلگرد 32-A3 فولاد راد همدان

25 آذر 1400

ساعت : 10:09
کیلوگرم

16,885

پنج شنبه 1400/9/25

90+ تومان

0.53%
میلگرد 8-A2 فولاد راد همدان

24 آذر 1400

ساعت : 10:09
کیلوگرم

17,295

چهارشنبه 1400/9/24

100+ تومان

0.58%
میلگرد 10-A2 فولاد راد همدان

24 آذر 1400

ساعت : 10:09
کیلوگرم

16,945

چهارشنبه 1400/9/24

100+ تومان

0.59%
میلگرد 12-A3 فولاد راد همدان

24 آذر 1400

ساعت : 10:09
کیلوگرم

16,695

چهارشنبه 1400/9/24

100+ تومان

0.6%
میلگرد 14-A3 فولاد راد همدان

24 آذر 1400

ساعت : 10:09
کیلوگرم

16,595

چهارشنبه 1400/9/24

100+ تومان

0.6%
میلگرد 16-A3 فولاد راد همدان

24 آذر 1400

ساعت : 10:09
کیلوگرم

16,595

چهارشنبه 1400/9/24

100+ تومان

0.6%
میلگرد 18-A3 فولاد راد همدان

24 آذر 1400

ساعت : 10:09
کیلوگرم

16,595

چهارشنبه 1400/9/24

100+ تومان

0.6%
میلگرد 20-A3 فولاد راد همدان

24 آذر 1400

ساعت : 10:09
کیلوگرم

16,595

چهارشنبه 1400/9/24

100+ تومان

0.6%
میلگرد 22-A3 فولاد راد همدان

24 آذر 1400

ساعت : 10:09
کیلوگرم

16,595

چهارشنبه 1400/9/24

100+ تومان

0.6%
میلگرد 25-A3 فولاد راد همدان

24 آذر 1400

ساعت : 10:09
کیلوگرم

16,645

چهارشنبه 1400/9/24

100+ تومان

0.6%
میلگرد 28-A3 فولاد راد همدان

24 آذر 1400

ساعت : 10:09
کیلوگرم

16,645

چهارشنبه 1400/9/24

100+ تومان

0.6%
میلگرد 32-A3 فولاد راد همدان

24 آذر 1400

ساعت : 10:09
کیلوگرم

16,795

چهارشنبه 1400/9/24

100+ تومان

0.6%
میلگرد 8-A2 فولاد راد همدان

23 آذر 1400

ساعت : 10:09
کیلوگرم

17,195

سه شنبه 1400/9/23

0 تومان

-
میلگرد 10-A2 فولاد راد همدان

23 آذر 1400

ساعت : 10:09
کیلوگرم

16,845

سه شنبه 1400/9/23

0 تومان

-
میلگرد 12-A3 فولاد راد همدان

23 آذر 1400

ساعت : 10:09
کیلوگرم

16,595

سه شنبه 1400/9/23

0 تومان

-
میلگرد 14-A3 فولاد راد همدان

23 آذر 1400

ساعت : 10:09
کیلوگرم

16,495

سه شنبه 1400/9/23

0 تومان

-
میلگرد 16-A3 فولاد راد همدان

23 آذر 1400

ساعت : 10:09
کیلوگرم

16,495

سه شنبه 1400/9/23

0 تومان

-
میلگرد 18-A3 فولاد راد همدان

23 آذر 1400

ساعت : 10:09
کیلوگرم

16,495

سه شنبه 1400/9/23

0 تومان

-
میلگرد 20-A3 فولاد راد همدان

23 آذر 1400

ساعت : 10:09
کیلوگرم

16,495

سه شنبه 1400/9/23

0 تومان

-
میلگرد 22-A3 فولاد راد همدان

23 آذر 1400

ساعت : 10:09
کیلوگرم

16,495

سه شنبه 1400/9/23

0 تومان

-
میلگرد 25-A3 فولاد راد همدان

23 آذر 1400

ساعت : 10:09
کیلوگرم

16,545

سه شنبه 1400/9/23

0 تومان

-
میلگرد 28-A3 فولاد راد همدان

23 آذر 1400

ساعت : 10:09
کیلوگرم

16,545

سه شنبه 1400/9/23

0 تومان

-
میلگرد 32-A3 فولاد راد همدان

23 آذر 1400

ساعت : 10:09
کیلوگرم

16,695

سه شنبه 1400/9/23

0 تومان

-
میلگرد 8-A2 فولاد راد همدان

22 آذر 1400

ساعت : 10:09
کیلوگرم

17,195

دوشنبه 1400/9/22

400- تومان

-2.33%

میلگرد 10-A2 فولاد راد همدان

22 آذر 1400

ساعت : 10:09
کیلوگرم

16,845

دوشنبه 1400/9/22

400- تومان

-2.37%

میلگرد 12-A3 فولاد راد همدان

22 آذر 1400

ساعت : 10:09
کیلوگرم

16,595

دوشنبه 1400/9/22

400- تومان

-2.41%

میلگرد 14-A3 فولاد راد همدان

22 آذر 1400

ساعت : 10:09
کیلوگرم

16,495

دوشنبه 1400/9/22

400- تومان

-2.42%

میلگرد 16-A3 فولاد راد همدان

22 آذر 1400

ساعت : 10:09
کیلوگرم

16,495

دوشنبه 1400/9/22

400- تومان

-2.42%

میلگرد 18-A3 فولاد راد همدان

22 آذر 1400

ساعت : 10:09
کیلوگرم

16,495

دوشنبه 1400/9/22

400- تومان

-2.42%

میلگرد 20-A3 فولاد راد همدان

22 آذر 1400

ساعت : 10:09
کیلوگرم

16,495

دوشنبه 1400/9/22

400- تومان

-2.42%

میلگرد 22-A3 فولاد راد همدان

22 آذر 1400

ساعت : 10:09
کیلوگرم

16,495

دوشنبه 1400/9/22

400- تومان

-2.42%

میلگرد 25-A3 فولاد راد همدان

22 آذر 1400

ساعت : 10:09
کیلوگرم

16,545

دوشنبه 1400/9/22

400- تومان

-2.42%