• میلگرد و مقاطع
 • مواد اولیه
 • شمش
 • میلگرد
 • تیرآهن
 • نبشی
 • ناودانی
 • پروفیل
کارخانه عنوان زمان واحد قیمت تغییرات خرید
میلگرد 10-A3 فولاد بافق میلگرد 10-A3 فولاد بافق 13آذر1399 ساعت : ۱۲:۵۷ کیلوگرم 11,750تومان پنجشنبه 1399/9/13 200تومان 0.02% میلگرد فولاد بافق
میلگرد 14-A3 نیک صدرا توس میلگرد 14-A3 نیک صدرا توس 13آذر1399 ساعت : ۱۲:۲۴ کیلوگرم 11,080تومان پنجشنبه 1399/9/13 10تومان 0% میلگرد نیک صدرا توس
میلگرد 12-A3 سرمد ابرکوه میلگرد 12-A3 سرمد ابرکوه 13آذر1399 ساعت : ۱۲:۰۵ کیلوگرم 11,350تومان پنجشنبه 1399/9/13 -150تومان -0.01% میلگرد سرمد ابرکوه
میلگرد 14-A3 ارگ تبریز میلگرد 14-A3 ارگ تبریز 13آذر1399 ساعت : ۱۲:۰۳ کیلوگرم 10,650تومان پنجشنبه 1399/9/13 450تومان 0.04% میلگرد ارگ تبریز
میلگرد 12-A3 آریان فولاد میلگرد 12-A3 آریان فولاد 13آذر1399 ساعت : ۱۱:۵۷ کیلوگرم 11,300تومان پنجشنبه 1399/9/13 0تومان 0% میلگرد آریان فولاد
میلگرد 14-A3 صبا فولاد زاگرس میلگرد 14-A3 صبا فولاد زاگرس 13آذر1399 ساعت : ۱۱:۵۵ کیلوگرم 11,130تومان پنجشنبه 1399/9/13 0تومان 0% میلگرد صبا فولاد زاگرس
میلگرد 18-A3 کیان فولاد ابهر میلگرد 18-A3 کیان فولاد ابهر 13آذر1399 ساعت : ۱۱:۵۲ کیلوگرم 10,600تومان پنجشنبه 1399/9/13 -100تومان -0.01% میلگرد کیان فولاد ابهر
میلگرد 10-A2 فولاد خرمدشت میلگرد 10-A2 فولاد خرمدشت 13آذر1399 ساعت : ۱۱:۵۱ کیلوگرم 10,800تومان پنجشنبه 1399/9/13 0تومان 0% میلگرد فولاد خرمدشت
میلگرد 8-A2 آذر فولاد امین میلگرد 8-A2 آذر فولاد امین 13آذر1399 ساعت : ۱۱:۵۱ کیلوگرم 11,400تومان پنجشنبه 1399/9/13 0تومان 0% میلگرد آذر فولاد امین
میلگرد 8-A2 درپاد میلگرد 8-A2 درپاد 13آذر1399 ساعت : ۱۱:۴۷ کیلوگرم 11,300تومان پنجشنبه 1399/9/13 0تومان 0% میلگرد درپاد
میلگرد 8-A2 فولاد صنعت بناب میلگرد 8-A2 فولاد صنعت بناب 13آذر1399 ساعت : ۱۱:۳۴ کیلوگرم 11,450تومان پنجشنبه 1399/9/13 0تومان 0% میلگرد فولاد صنعت بناب
میلگرد 10-A2 امیرکبیر خزر میلگرد 10-A2 امیرکبیر خزر 13آذر1399 ساعت : ۱۱:۳۰ کیلوگرم 11,100تومان پنجشنبه 1399/9/13 0تومان 0% میلگرد امیرکبیر خزر
میلگرد 10-A3 پرشین فولاد میلگرد 10-A3 پرشین فولاد 13آذر1399 ساعت : ۱۱:۲۸ کیلوگرم 11,400تومان پنجشنبه 1399/9/13 0تومان 0% میلگرد پرشین فولاد
کارخانه عنوان زمان واحد قیمت تغییرات خرید
تیرآهن 20 آریان فولاد تیرآهن 20 آریان فولاد 13آذر1399 ساعت : ۱۱:۵۸ کیلوگرم 3,100,000تومان پنجشنبه 1399/9/13 0تومان 0% تیرآهن آریان فولاد
تیرآهن 14 جهان فولاد غرب تیرآهن 14 جهان فولاد غرب 13آذر1399 ساعت : ۱۱:۱۶ کیلوگرم 11,500تومان پنجشنبه 1399/9/13 0تومان 0% تیرآهن جهان فولاد غرب
تیرآهن 14 ظفر بناب تیرآهن 14 ظفر بناب 13آذر1399 ساعت : ۱۰:۴۱ کیلوگرم 11,450تومان پنجشنبه 1399/9/13 -50تومان 0% تیرآهن ظفر بناب
تیرآهن 14 صنعت ماهان تیرآهن 14 صنعت ماهان 13آذر1399 ساعت : ۱۰:۳۸ شاخه ایی 1,450,000تومان پنجشنبه 1399/9/13 0تومان 0% تیرآهن صنعت ماهان
تیرآهن 14 ناب تبریز تیرآهن 14 ناب تبریز 13آذر1399 ساعت : ۱۰:۲۹ کیلوگرم 11,500تومان پنجشنبه 1399/9/13 0تومان 0% تیرآهن ناب تبریز
تیرآهن 14 ماهکار فلز تیرآهن 14 ماهکار فلز 12آذر1399 ساعت : ۱۱:۰۶ کیلوگرم 11,700تومان چهارشنبه 1399/9/12 0تومان 0% تیرآهن ماهکار فلز
تیرآهن 14 فولاد البرز ایرانیان تیرآهن 14 فولاد البرز ایرانیان 22شهریور1399 ساعت : ۱۲:۰۴ کیلوگرم 11,900تومان شنبه 1399/6/22 1250تومان 0.12% تیرآهن فولاد البرز ایرانیان
کارخانه عنوان زمان واحد قیمت تغییرات خرید
نبشی50*50*4 استیل ذوب نبشی50*50*4 استیل ذوب 13آذر1399 ساعت : ۱۲:۰۴ کیلوگرم 11,100تومان پنجشنبه 1399/9/13 -350تومان 0% نبشی استیل ذوب
نبشی40*40*3 آریان فولاد نبشی40*40*3 آریان فولاد 13آذر1399 ساعت : ۱۱:۵۸ کیلوگرم 11,600تومان پنجشنبه 1399/9/13 0تومان 0% نبشی آریان فولاد
نبشی40*40*3 جاوید بناب نبشی40*40*3 جاوید بناب 13آذر1399 ساعت : ۱۱:۱۹ کیلوگرم 10,990تومان پنجشنبه 1399/9/13 400تومان 0.04% نبشی جاوید بناب
نبشی40*40*3 ناب تبریز نبشی40*40*3 ناب تبریز 13آذر1399 ساعت : ۱۰:۳۱ کیلوگرم 11,000تومان پنجشنبه 1399/9/13 0تومان 0% نبشی ناب تبریز
نبشی50*50*5 سپهر ایرانیان نبشی50*50*5 سپهر ایرانیان 13آذر1399 ساعت : ۱۰:۲۵ کیلوگرم 11,200تومان پنجشنبه 1399/9/13 0تومان 0% نبشی سپهر ایرانیان
نبشی80*80*8 جویا نورد نبشی80*80*8 جویا نورد 13آذر1399 ساعت : ۱۰:۲۴ کیلوگرم 11,000تومان پنجشنبه 1399/9/13 0تومان 0% نبشی جویا نورد
نبشی80*80*8 شکفته مشهد نبشی80*80*8 شکفته مشهد 12آذر1399 ساعت : ۱۳:۰۴ کیلوگرم 11,400تومان چهارشنبه 1399/9/12 850تومان 0.08% نبشی شکفته مشهد
نبشی40*40*2 فولاد کوهپایه نبشی40*40*2 فولاد کوهپایه 12آذر1399 ساعت : ۱۰:۲۱ کیلوگرم 12,850تومان چهارشنبه 1399/9/12 0تومان 0% نبشی فولاد کوهپایه
نبشی80*80*8 مگا استیل ایران نبشی80*80*8 مگا استیل ایران 10آذر1399 ساعت : ۱۱:۵۱ کیلوگرم 10,250تومان دوشنبه 1399/9/10 0تومان 0% نبشی مگا استیل ایران
نبشی40*40*2.5 فولاد نستا نبشی40*40*2.5 فولاد نستا 6آذر1399 ساعت : ۱۱:۵۳ کیلوگرم 11,000تومان پنجشنبه 1399/9/6 0تومان 0% نبشی فولاد نستا
نبشی50*50*4 صبا فولاد منظومه نبشی50*50*4 صبا فولاد منظومه 10آبان1399 ساعت : ۱۳:۵۶ کیلوگرم 13,000تومان شنبه 1399/8/10 -600تومان -0.04% نبشی صبا فولاد منظومه
نبشی50*50*5 نصر آذربایجان نبشی50*50*5 نصر آذربایجان 16شهریور1399 ساعت : ۱۴:۵۴ کیلوگرم 11,750تومان یکشنبه 1399/6/16 0تومان 0% نبشی نصر آذربایجان
نبشی60*60*6 یاوران زنجان نبشی60*60*6 یاوران زنجان 14مرداد1399 ساعت : ۱۴:۴۵ کیلوگرم 11,200تومان سه شنبه 1399/5/14 0تومان 0% نبشی یاوران زنجان
کارخانه عنوان زمان واحد قیمت تغییرات خرید
ناودانی10طول12متری نصر آذربایجان ناودانی10طول12متری نصر آذربایجان 13آذر1399 ساعت : ۱۲:۵۵ کیلوگرم 11,800تومان پنجشنبه 1399/9/13 0تومان 0% ناودانی نصر آذربایجان
ناودانی8طول6متری ناب تبریز ناودانی8طول6متری ناب تبریز 13آذر1399 ساعت : ۱۰:۳۰ کیلوگرم 11,000تومان پنجشنبه 1399/9/13 0تومان 0% ناودانی ناب تبریز
ناودانی6طول6متری جویا نورد ناودانی6طول6متری جویا نورد 13آذر1399 ساعت : ۱۰:۲۴ کیلوگرم 11,000تومان پنجشنبه 1399/9/13 0تومان 0% ناودانی جویا نورد
ناودانی8طول6متری نورد سجاد ناودانی8طول6متری نورد سجاد 12آذر1399 ساعت : ۱۳:۳۹ کیلوگرم 11,400تومان چهارشنبه 1399/9/12 0تومان 0% ناودانی نورد سجاد
ناودانی10طول6متری شکفته مشهد ناودانی10طول6متری شکفته مشهد 12آذر1399 ساعت : ۱۳:۰۴ کیلوگرم 11,400تومان چهارشنبه 1399/9/12 850تومان 0.08% ناودانی شکفته مشهد
ناودانی14طول6متری مگا استیل ایران ناودانی14طول6متری مگا استیل ایران 10آذر1399 ساعت : ۱۱:۵۱ کیلوگرم 10,550تومان دوشنبه 1399/9/10 0تومان 0% ناودانی مگا استیل ایران
کارخانه عنوان زمان واحد قیمت تغییرات خرید
پروفیل2 تولیدی صنعتی کچو پروفیل2 تولیدی صنعتی کچو 13آذر1399 ساعت : ۱۲:۳۱ کیلوگرم 18,800تومان پنجشنبه 1399/9/13 0تومان 0% پروفیل تولیدی صنعتی کچو
پروفیل2 مبتکران صبا پروفیل2 مبتکران صبا 13آذر1399 ساعت : ۱۲:۳۱ کیلوگرم 18,400تومان پنجشنبه 1399/9/13 -200تومان -0.01% پروفیل مبتکران صبا
پروفیل2 صفاهان فراست پروفیل2 صفاهان فراست 13آذر1399 ساعت : ۱۲:۱۸ کیلوگرم 18,500تومان پنجشنبه 1399/9/13 0تومان 0% پروفیل صفاهان فراست
پروفیل2 صبح پارسیان پروفیل2 صبح پارسیان 13آذر1399 ساعت : ۱۲:۱۷ کیلوگرم 19,000تومان پنجشنبه 1399/9/13 0تومان 0% پروفیل صبح پارسیان
پروفیل2 تهران شرق پروفیل2 تهران شرق 13آذر1399 ساعت : ۱۲:۱۱ کیلوگرم 19,200تومان پنجشنبه 1399/9/13 100تومان 0.01% پروفیل تهران شرق
پروفیل2 لوله و پروفیل صابری پروفیل2 لوله و پروفیل صابری 13آذر1399 ساعت : ۱۲:۱۰ کیلوگرم 19,000تومان پنجشنبه 1399/9/13 -200تومان -0.01% پروفیل لوله و پروفیل صابری
پروفیل2 پروفیل یزد پروفیل2 پروفیل یزد 13آذر1399 ساعت : ۱۲:۰۹ کیلوگرم 18,900تومان پنجشنبه 1399/9/13 0تومان 0% پروفیل پروفیل یزد
پروفیل2.5 میلاد یزد پروفیل2.5 میلاد یزد 13آذر1399 ساعت : ۱۲:۰۸ کیلوگرم 18,900تومان پنجشنبه 1399/9/13 0تومان 0% پروفیل میلاد یزد
پروفیل2 نیکان پروفیل پروفیل2 نیکان پروفیل 13آذر1399 ساعت : ۱۱:۴۶ کیلوگرم 18,400تومان پنجشنبه 1399/9/13 100تومان 0.01% پروفیل نیکان پروفیل
پروفیل2 صدرا پروفیل پروفیل2 صدرا پروفیل 12آذر1399 ساعت : ۱۳:۳۷ کیلوگرم 18,800تومان چهارشنبه 1399/9/12 0تومان 0% پروفیل صدرا پروفیل
پروفیل2 گروه صنعتی یاران پروفیل2 گروه صنعتی یاران 10آذر1399 ساعت : ۱۴:۰۶ کیلوگرم 18,100تومان دوشنبه 1399/9/10 -2400تومان -0.12% پروفیل گروه صنعتی یاران
پروفیل2 پروفیل مشهد پروفیل2 پروفیل مشهد 19مهر1399 ساعت : ۱۳:۴۹ کیلوگرم 22,600تومان شنبه 1399/7/19 100تومان 0% پروفیل پروفیل مشهد
پروفیل2 لوله و پروفیل ساوه پروفیل2 لوله و پروفیل ساوه 1مهر1399 ساعت : ۱۴:۲۵ کیلوگرم 22,900تومان سه شنبه 1399/7/1 0تومان 0% پروفیل لوله و پروفیل ساوه
 • کک
 • آهن اسفنجی
 • فروآلیاژ
کارخانه عنوان زمان واحد قیمت تغییرات خرید
کارخانه عنوان زمان واحد قیمت تغییرات خرید
کارخانه عنوان زمان واحد قیمت تغییرات خرید
 • شمش
کارخانه عنوان زمان واحد قیمت تغییرات خرید
شمش 130*130*6m*5sp یزد 706 شمش 130*130*6m*5sp یزد 706 12آذر1399 ساعت : ۱۵:۱۲ کیلوگرم 10,000تومان چهارشنبه 1399/9/12 -100تومان -0.01% شمش یزد 706
شمش 125*125*6m*3sp یزد 711 شمش 125*125*6m*3sp یزد 711 12آذر1399 ساعت : ۱۵:۱۱ کیلوگرم 10,000تومان چهارشنبه 1399/9/12 -1000تومان -0.09% شمش یزد 711
شمش 125*125*6m*3sp یزد 701 شمش 125*125*6m*3sp یزد 701 12آذر1399 ساعت : ۱۵:۱۰ کیلوگرم 10,000تومان چهارشنبه 1399/9/12 -200تومان -0.02% شمش یزد 701
شمش 125*125*6m*3sp اصفهان 808 شمش 125*125*6m*3sp اصفهان 808 11آذر1399 ساعت : ۱۶:۱۳ کیلوگرم 10,000تومان سه شنبه 1399/9/11 600تومان 0.06% شمش اصفهان 808
شمش 125*125*6m*5sp اصفهان 809 شمش 125*125*6m*5sp اصفهان 809 11آذر1399 ساعت : ۱۶:۱۳ کیلوگرم 10,000تومان سه شنبه 1399/9/11 750تومان 0.08% شمش اصفهان 809
شمش 150*150*6m*5sp یزد 705 شمش 150*150*6m*5sp یزد 705 11آذر1399 ساعت : ۱۶:۱۲ کیلوگرم 10,100تومان سه شنبه 1399/9/11 900تومان 0.1% شمش یزد 705
شمش 125*125*6m*5sp قم 907 شمش 125*125*6m*5sp قم 907 10آذر1399 ساعت : ۱۶:۳۳ کیلوگرم 9,350تومان دوشنبه 1399/9/10 0تومان 0% شمش قم 907
شمش 125*125*6m*3sp اصفهان 810 شمش 125*125*6m*3sp اصفهان 810 10آذر1399 ساعت : ۱۶:۳۲ کیلوگرم 9,270تومان دوشنبه 1399/9/10 0تومان 0% شمش اصفهان 810
شمش 150*150*6m*5sp زنجان 902 شمش 150*150*6m*5sp زنجان 902 10آذر1399 ساعت : ۱۶:۳۱ کیلوگرم 9,350تومان دوشنبه 1399/9/10 -82650تومان -0.9% شمش زنجان 902
شمش 125*125*6m*5sp سمنان 905 شمش 125*125*6m*5sp سمنان 905 9آذر1399 ساعت : ۱۱:۴۴ کیلوگرم 9,250تومان یکشنبه 1399/9/9 -1850تومان -0.17% شمش سمنان 905
شمش 125*125*6m*5sp اصفهان 802 شمش 125*125*6m*5sp اصفهان 802 8آذر1399 ساعت : ۱۱:۴۲ کیلوگرم 9,300تومان شنبه 1399/9/8 300تومان 0.03% شمش اصفهان 802
شمش 125*125*6m*5sp سمنان 914 شمش 125*125*6m*5sp سمنان 914 8آذر1399 ساعت : ۱۱:۴۲ کیلوگرم 9,400تومان شنبه 1399/9/8 -1100تومان -0.1% شمش سمنان 914
شمش 150*150*6m*5sp یزد 715 شمش 150*150*6m*5sp یزد 715 8آذر1399 ساعت : ۱۱:۴۱ کیلوگرم 9,350تومان شنبه 1399/9/8 -1850تومان -0.17% شمش یزد 715

مرکز فلزات

گروه تامین صنعت (مالک برند مرکز فلزات) ، فعالیت حرفه ای خود را در سال 1387 آغاز نمود که به منظور ارائه خدمات علمی و مهندسی در زمینه‌ی مواد مصرفی صنعت ریخته گری، سایت حاضر را تحت عنوان مرکز  فلزات تاسیس کرد. گروه تامین صنعت فیدار فولاد در زمینه‌ی بازرگانی زنجیره فولاد با ارائه خدمات منحصر به فرد و محصولات با کیفیت خود به عنوان یکی از پیشگامان این صنعت شناخته می شود.

سبد محصولات این گروه در حال حاضر شامل:

قیمت  انواع محصولات آهن و فولاد و انواع مواد اولیه صنعت فولاد و قیمت میلگرد و نبشی و ناودانی و سایر پروفیلهای فولادی در سامانه مرکز فلزات به آدرس www.felezat.com موجود و به روز می باشد.

برخی از همکاران و مشتریان خوشنام این شرکت عبارتند از:

صنایع فولاد کرمان، آریا ذوب، راد همدان، کبکان مشهد، فولاد تابان کویر، سیرجان حدید جنوب، پارس بوتیل یزد، فولاد پالش یزد، فولاد حدید گستر یزد، ایده آل شمش کویر، فولاد تارا شمش، ذوب نورد زرفام، پارمیدا پولاد ایساتیس، پردیس صنعت زنده رود، چدن ذوب سپاهان، پارتاک ذوب اسپادانا، صنایع صدرا ذوب، هما استیل شرق سپاهان، صنایع صدرا فولاد کاویان و ...می باشند.

 جهت دریافت استعلام قیمت و مشاوره رایگان درافتخار ما این است که مجموعه ای از خدمات مشاوره ای، راهکارهای تجاری، مواد اولیه و محصولات فولادی را با کیفیتی ثابت و قیمت رقابتی در اختیار صنعت فولاد و فعالان اقتصادی کشور عزیزمان قرار می دهیم.

مورد قیمت آهن اسفنجی، قیمت قراضه آهن، قیمت کک، قیمت فرومنگنز و ... ، قیمت شمش آهن و قیمت بیلت فولادی، قیمت میلگرد، قیمت نبشی و ناودانی، قیمت تیرآهن، قیمت لوله و پروفیل با کارشناسان بازرگانی و فروش گروه تامین صنعت در مرکز فلزات تماس حاصل فرمایید و از خدمات منحصر به فرد فلزات بهره مند شوید.

 

برای دریافت خدمات ارزنده و بروز تامین صنعت فیدار فولاد با شماره 03131315310 تماس حاصل فرمایید

نمایش بیشتر

گروه تامین صنعت، فعالیت حرفه‌ای خود را در زمینه فولاد در سال 1387 آغاز نمود و در ادامه به منظور ارائه خدمات علمی و مهندسی در زمینه مواد مصرفی صنعت ریخته‌گری، سایت حاضر را تحت عنوان Ferro تاسیس نمود.

ما برآنیم که با شناخت نیازهای مشتری و جلب اعتماد او، از طریق صداقت و رو راستی و پایبند بودن به اصول اخلاقی و حرفه‌ای، همواره اساس مشتری مداری را بجا آوریم.

 • 31315310-031(۱۰خط)
 • info@felezat.com-