سایز میلگرد

22

استاندارد میلگرد

A3

نوع میلگرد

آجدار

تولیدکننده میلگرد

فولاد عتیق آذر سهند

استان

زنجان

شهر

ابهر

واحد

کیلوگرم