سایز میلگرد

22
25

استاندارد میلگرد

A3
A3

نوع میلگرد

آجدار
آجدار

تولیدکننده میلگرد

فولاد عتیق آذر سهند
فولاد خرمدشت

استان

زنجان
قزوین

شهر

ابهر
تاکستان

واحد

کیلوگرم
کیلوگرم

سایز میلگرد

22
25

استاندارد میلگرد

A3
A3

نوع میلگرد

آجدار
آجدار

تولیدکننده میلگرد

فولاد عتیق آذر سهند
فولاد خرمدشت

استان

زنجان
قزوین

شهر

ابهر
تاکستان

واحد

کیلوگرم
کیلوگرم