سایز میلگرد

22
28

استاندارد میلگرد

A3
A3

نوع میلگرد

آجدار
آجدار

تولیدکننده میلگرد

فولاد عتیق آذر سهند
نورد گرم سمنان

استان

زنجان
سمنان

شهر

ابهر
سمنان

واحد

کیلوگرم
کیلوگرم

سایز میلگرد

22
28

استاندارد میلگرد

A3
A3

نوع میلگرد

آجدار
آجدار

تولیدکننده میلگرد

فولاد عتیق آذر سهند
نورد گرم سمنان

استان

زنجان
سمنان

شهر

ابهر
سمنان

واحد

کیلوگرم
کیلوگرم