شمش بلوم، شمش فولادی
آمار معاملات محصولات فولادی دوشنبه ۴ آذر ماه ۹۸

آمار معاملات محصولات فولادی در بورس کالا ذوب آهن اصفهان، فولاد مبارکه اصفهان که اقدام به عرضه محصولات فولادی خود کرده اند این عرضه ها شامل شمش بلوم، سبد میلگرد مخلوط و تیرآهن ۱۴ تا ۱۸، ورق گرم B، ورق گرم C، ورق سرد B و ورق گالوانیزه خود نموده اند که در مرکز تخصصی فلزات به شرخ زیر میباشد:

شمش آهن و فولاد ارفع با قیمت پایه ۳۱٫۰۷۷ ریال عرضه شد و با قیمت ۳۶٫۹۱۱ ریال معامله شد.

 

شمش بلوم (۵SP (150*510  صنایع آهن و فولاد ارفع به شرح زیر می باشد

 

🔸 عرضه :  ۴۰۰۰ تن
🔸 حداقل عرضه : ۱۰۰۰  تن
🔸 قیمت پایه : ۳۱٫۰۷۷ ریال
🔸 حداکثر افزایش عرضه: ۴۰۰۰ تن
🔸 حداقل خرید : ۱۰۰۰ تن

 

 • تقاضا : ۳۱۰۰۰ تن
 • حجم معامله : ۸۰۰۰ تن
 • بالاترین قیمت : ۳۶٫۹۱۱ ریال 
 • قیمت میانگین : ۳۶٫۶۲۲ ریال
 • پایین ترین قیمت : ۳۶٫۳۳۳ ریال

 

 

شمش ذوب آهن اصفهان با قیمت پایه ۳۱٫۰۷۷ ریال عرضه شد و با قیمت ۳۷٫۰۱۱ ریال معامله شد.

 

شمش بلوم (۵SP (150*510  ذوب آهن اصفهان به شرح زیر می باشد

 

🔸 عرضه :  ۵۰۰۰ تن
🔸 حداقل عرضه : ۱۰۰۰  تن
🔸 قیمت پایه : ۳۱٫۰۷۷ ریال
🔸 حداکثر افزایش عرضه: ۰ تن
🔸 حداقل خرید : ۵۰۰ تن

 

 • تقاضا : ۱۹۰۰۰ تن
 • حجم معامله : ۵۰۰۰ تن
 • بالاترین قیمت : ۳۷٫۰۱۱ ریال 
 • قیمت میانگین : ۳۷٫۰۱۱ ریال
 • پایین ترین قیمت : ۳۷٫۰۱۱ ریال

 

سبد میلگرد ذوب آهن اصفهان با قیمت پایه ۳۷٫۴۴۹ ریال عرضه شد و با قیمت ۴۰٫۱۱۹ ریال معامله شد.

 

سبد میلگرد مخلوط ذوب آهن اصفهان به شرح زیر می باشد

 

🔸 عرضه : ۲۲۰۰ تن
🔸 حداقل عرضه : ۴۴ تن
🔸 قیمت پایه : ۳۷٫۴۴۹ریال
🔸 حداکثر افزایش عرضه: ۲۲۰۰ تن
🔸 حداقل خرید : ۲۲ تن

 

 • تقاضا : ۹۶۸۰ تن
 • حجم معامله : ۴۴۰۰ تن
 • بالاترین قیمت : ۴۰٫۱۱۹ ریال 
 • قیمت میانگین : ۳۹٫۶۴۱ ریال
 • پایین ترین قیمت : ۳۹٫۵۳۸ ریال

 

 

تیرآهن ذوب آهن اصفهان با قیمت پایه ۳۷٫۴۴۹ ریال عرضه شد و با قیمت ۴۶٫۷۱۳ ریال معامله شد.

 

تیرآهن ۱۴ تا ۱۸ ذوب آهن اصفهان به شرح زیر می باشد

 

🔸 عرضه : ۲۲۰۰ تن
🔸 حداقل عرضه : ۴۴ تن
🔸 قیمت پایه : ۳۷٫۴۴۹ریال
🔸 حداکثر افزایش عرضه: ۲۲۰۰ تن
🔸 حداقل خرید : ۲۲ تن

 

 • تقاضا : ۱۴٫۶۰۸ تن
 • حجم معامله : ۴۴۰۰ تن
 • بالاترین قیمت : ۴۶٫۷۱۳ ریال 
 • قیمت میانگین : ۴۶٫۶۷۶ ریال
 • پایین ترین قیمت : ۴۶٫۵۶۳ ریال

 

 

ورق فولاد مبارکه اصفهان 

 

ورق گرم B فولاد مبارکه اصفهان با قیمت پایه ۳۷٫۳۲۸ ریال عرضه شد و با قیمت ۴۸٫۱۶۵ ریال معامله شد.

 

ورق گرم B فولاد مبارکه به شرح زیر می باشد

 

🔸 عرضه : ۷۷۰۰ تن
🔸 حداقل عرضه : ۵۰۰ تن
🔸 قیمت پایه : ۳۷٫۳۲۸ ریال
🔸 حداکثر افزایش عرضه: ۱۰۰۱۰۰ تن
🔸 حداقل خرید : ۱۱۰ تن

 

 • تقاضا : ۱۵۰٫۷۰۰ تن
 • حجم معامله : ۱۷٫۸۰۰ تن
 • بالاترین قیمت : ۴۸٫۱۶۵ ریال 
 • قیمت میانگین : ۴۷٫۷۰۶ ریال
 • پایین ترین قیمت : ۴۷٫۲۵۹ ریال

 

 

ورق گرم C فولاد مبارکه اصفهان با قیمت پایه ۳۷٫۳۲۸ ریال عرضه شد و با قیمت ۴۶٫۹۰۰ ریال معامله شد.

 

ورق گرم C فولاد مبارکه به شرح زیر می باشد

 

🔸 عرضه : ۵۵۰۰ تن
🔸 حداقل عرضه : ۵۰۰ تن
🔸 قیمت پایه : ۳۷٫۳۲۸ ریال
🔸 حداکثر افزایش عرضه: ۳۵٫۰۹۰ تن
🔸 حداقل خرید : ۱۱۰ تن

 

 • تقاضا : ۴۶٫۶۴۰ تن
 • حجم معامله : ۴۰٫۵۹۰ تن
 • بالاترین قیمت : ۴۶٫۹۰۰ ریال 
 • قیمت میانگین : ۴۶٫۲۲۱ ریال
 • پایین ترین قیمت : ۴۵٫۹۲۹ ریال

 

 

ورق سرد B فولاد مبارکه اصفهان با قیمت پایه ۴۳٫۷۱۴ ریال عرضه شد و با قیمت ۶۰٫۲۵۹ ریال معامله شد.

 

ورق  سرد B فولاد مبارکه به شرح زیر می باشد

 

🔸 عرضه : ۶۰۰۰ تن
🔸 حداقل عرضه : ۵۰۰ تن
🔸 قیمت پایه : ۴۳٫۷۱۴ ریال
🔸 حداکثر افزایش عرضه: ۲۴۰۰۰ تن
🔸 حداقل خرید : ۱۰۰ تن

 

 • تقاضا : ۵۱٫۳۰۰ تن
 • حجم معامله : ۳۰٫۰۰۰ تن
 • بالاترین قیمت : ۶۰٫۲۵۹ ریال 
 • قیمت میانگین : ۵۹٫۸۷۸ ریال
 • پایین ترین قیمت : ۵۹٫۶۱۹ ریال

 

 

ورق گالوانیزه فولاد مبارکه اصفهان با قیمت پایه ۴۳٫۷۱۴ ریال عرضه شد و با قیمت ۸۳٫۷۸۹ ریال معامله شد.

 

ورق گالوانیزه فولاد مبارکه به شرح زیر می باشد

 

🔸 عرضه : ۳۰۰ تن
🔸 حداقل عرضه : ۲۰۰ تن
🔸 قیمت پایه : ۷۷٫۷۵۸ ریال
🔸 حداکثر افزایش عرضه: ۴۰۰۰ تن
🔸 حداقل خرید : ۵۰ تن

 

 • تقاضا : ۵۳۰۰ تن
 • حجم معامله : ۴۳۰۰ تن
 • بالاترین قیمت : ۸۳٫۷۸۹ ریال 
 • قیمت میانگین : ۸۲٫۷۱۰ ریال
 • پایین ترین قیمت : ۸۲٫۱۱۱ ریال

 

 

ورق قلع اندود فولاد مبارکه اصفهان با قیمت پایه ۱۰۳٫۵۳۶ ریال عرضه شد و با قیمت ۱۴۳٫۹۹۹ ریال معامله شد.

 

ورق قلع اندود فولاد مبارکه به شرح زیر می باشد

 

🔸 عرضه : ۳۰۰ تن
🔸 حداقل عرضه : ۲۰۰ تن
🔸 قیمت پایه : ۱۰۳٫۵۳۶ ریال
🔸 حداکثر افزایش عرضه: ۴۰۰۰ تن
🔸 حداقل خرید : ۵۰ تن

 

 • تقاضا : ۲۷۰۰ تن
 • حجم معامله : ۱۳۰۰ تن
 • بالاترین قیمت : ۱۴۳٫۹۹۹ ریال 
 • قیمت میانگین : ۱۴۲٫۴۸۰ ریال
 • پایین ترین قیمت : ۱۳۹٫۵۵۹ ریال

 

به قیمت های فوق ۹ درصد مالیات بر ارزش افزوده اضافه میگردد.