شمش بلوم، شمش فولادی
آمار معاملات محصولات فولادی چهارشنبه ۱۳ آذر ماه ۹۸

آمار معاملات محصولات فولادی در بورس کالا آهن و فولاد ارفع، تولیدی فولاد سپید فراب کویر، مجتمع فولاد آتیه خاورمیانه، فولاد سیرجان ایرانیان، صنعت آهن و فولاد بافق، مجتمع فولاد صنعت بناب، صبا فولاد زاگرس، ذوب آهن اصفهان که اقدام به عرضه محصولات فولادی خود کرده اند این عرضه ها شامل شمش فولادی، سبد میلگرد مخلوط، میلگرد ۱۴و ۱۶ و ۲۰ A3 ،شمش بلوم، سبد میلگرد مخلوط، سبد میلگرد ۱۴-۳۲ A3، میلگرد ۱۴ و ۱۶ A3 و سبد میلگرد مخلوط خود نموده اند که در مرکز تخصصی فلزات به شرخ زیر میباشد:

شمش فولادی آهن و فولاد ارفع با قیمت پایه ۳۱٫۰۷۷ ریال عرضه شد و با قیمت ۳۸٫۲۳۹ ریال معامله شد.

 

شمش بلوم (۱۵۰*۱۵۰)۵SP آهن و فولاد ارفع به شرح زیر می باشد

 

🔸 عرضه : ۴۰۰۰ تن
🔸 حداقل عرضه : ۱۰۰۰ تن
🔸 قیمت پایه : ۳۱٫۰۷۷ ریال
🔸 حداکثر افزایش عرضه: ۴۰۰۰ تن
🔸 حداقل خرید : ۱۰۰۰ تن

 

 • تقاضا : ۲۹۰۰۰ تن
 • حجم معامله : ۸۰۰۰ تن
 • بالاترین قیمت : ۳۸٫۲۳۹ ریال 
 • قیمت میانگین : ۳۸٫۲۱۳ ریال
 • پایین ترین قیمت : ۳۸٫۱۹۹ ریال

 

شمش فولادی فولاد سیرجان ایرانیان با قیمت پایه ۳۱٫۰۷۷ ریال عرضه شد و با قیمت ۳۸٫۲۰۹ ریال معامله شد.

 

شمش بلوم (۱۵۰*۱۵۰)۵SP سیرجان ایرانیان به شرح زیر می باشد

 

🔸 عرضه : ۳۰۰۰ تن
🔸 حداقل عرضه : ۱۰۰۰ تن
🔸 قیمت پایه : ۳۱٫۰۷۷ ریال
🔸 حداکثر افزایش عرضه: ۳۰۰۰ تن
🔸 حداقل خرید : ۵۰۰ تن

 

 • تقاضا : ۱۶۰۰۰ تن
 • حجم معامله : ۶۰۰۰ تن
 • بالاترین قیمت : ۳۸٫۲۰۹ ریال 
 • قیمت میانگین : ۳۸٫۱۲۵ ریال
 • پایین ترین قیمت : ۳۸٫۰۱۹ ریال

 

فولاد سپید فراب کویر با قیمت پایه ریال ۳۹٫۰۶۶ عرضه شد و با قیمت ۴۲٫۳۸۹ ریال معامله شد.

 

سبد میلگرد مخلوط فراب کویر به شرح زیر می باشد

 

🔸 عرضه : ۱۴۹۶ تن
🔸 حداقل عرضه : ۴۴ تن
🔸 قیمت پایه : ۳۹٫۰۶۶ ریال
🔸 حداکثر افزایش عرضه: ۲۹۹۲ تن
🔸 حداقل خرید : ۲۲ تن

 

 • تقاضا : ۷۶۷۸ تن
 • حجم معامله : ۴۴۸۸ تن
 • بالاترین قیمت : ۴۲٫۳۸۹ ریال 
 • قیمت میانگین : ۴۲٫۲۵۹ ریال
 • پایین ترین قیمت : ۴۲٫۱۵۹ ریال

 

مجتمع فولاد آتیه خاورمیانه با قیمت پایه ۳۹٫۰۶۶ ریال عرضه شد و با قیمت ۴۲٫۹۶۹ ریال معامله شد.

 

میلگرد ۲۰,۱۶،۱۴-A3 فولاد آتیه خاورمیانه به شرح زیر می باشد

 

🔸 عرضه : ۷۴۸ تن
🔸 حداقل عرضه : ۴۴ تن
🔸 قیمت پایه : ۳۹٫۰۶۶ ریال
🔸 حداکثر افزایش عرضه: ۷۴۸ تن
🔸 حداقل خرید : ۲۲ تن

 

 • تقاضا: ۴۵۵۴ تن
 • حجم معامله : ۱۴۹۶ تن
 • بالاترین قیمت : ۴۲٫۹۶۹ ریال 
 • قیمت میانگین : ۴۲٫۹۴۴ ریال
 • پایین ترین قیمت : ۴۲٫۹۱۹ ریال

 

صنعت آهن و فولاد بافق با قیمت پایه ۳۹٫۰۶۶ ریال عرضه شد و با قیمت ۴۱٫۷۷۹ ریال معامله شد.

 

سبد میلگرد مخلوط آهن و فولاد بافق به شرح زیر می باشد

 

🔸 عرضه : ۵۵۰ تن
🔸 حداقل عرضه : ۴۴ تن
🔸 قیمت پایه : ۳۹٫۰۶۶ ریال
🔸 حداکثر افزایش عرضه: ۵۵۰ تن
🔸 حداقل خرید : ۲۲ تن

 

 • تقاضا : ۳۵۸۶ تن
 • حجم معامله : ۱۱۰۰ تن
 • بالاترین قیمت : ۴۱٫۷۷۹ ریال 
 • قیمت میانگین : ۴۰٫۶۹۲ ریال
 • پایین ترین قیمت : ۴۰٫۴۰۱ ریال

 

مجتمع فولاد صنعت بناب با قیمت پایه ۳۹٫۰۶۶ ریال عرضه شد و با قیمت ۴۰٫۸۲۹ ریال معامله شد.

 

سبد میلگرد ۱۴ تا ۳۲ – A3 صنعت بناب به شرح زیر می باشد

 

🔸 عرضه : ۵۰۶ تن
🔸 حداقل عرضه : ۴۴ تن
🔸 قیمت پایه : ۳۹٫۰۶۶ ریال
🔸 حداکثر افزایش عرضه: ۵۰۶ تن
🔸 حداقل خرید : ۲۲ تن

 

 • تقاضا : ۳۴۳۲ تن
 • حجم معامله : ۱۰۱۲ تن
 • بالاترین قیمت : ۴۰٫۸۲۹  ریال 
 • قیمت میانگین : ۴۰٫۵۱۴ ریال
 • پایین ترین قیمت : ۴۰٫۴۱۱ ریال

 

صبا فولاد زاگرس با قیمت پایه ۳۹٫۰۶۶ ریال عرضه شد و با قیمت ۴۲٫۰۳۶ ریال معامله شد.

 

میلگرد ۱۴,۱۶-A3 صبا فولاد زاگرس به شرح زیر می باشد

 

🔸 عرضه : ۱۱۰۰ تن
🔸 حداقل عرضه : ۴۴ تن
🔸 قیمت پایه : ۳۹٫۰۶۶ ریال
🔸 حداکثر افزایش عرضه: ۱۱۰۰ تن
🔸 حداقل خرید : ۲۲ تن

 

 • تقاضا : ۶۷۷۶ تن
 • حجم معامله : ۲۲۰۰ تن
 • بالاترین قیمت : ۴۲٫۰۳۶ ریال 
 • قیمت میانگین : ۴۲٫۰۲۸ ریال
 • پایین ترین قیمت : ۴۲٫۰۱۹ ریال

 

ذوب آهن اصفهان با قیمت پایه ۳۷٫۸۹۰ ریال عرضه شد و با قیمت ۴۱٫۱۱۹ ریال معامله شد.

 

سبد میلگرد مخلوط ذوب آهن اصفهان به شرح زیر می باشد

 

🔸 عرضه : ۲۲۰۰ تن
🔸 حداقل عرضه : ۴۴ تن
🔸 قیمت پایه : ۳۷٫۸۹۰ ریال
🔸 حداکثر افزایش عرضه: ۲۲۰۰ تن
🔸 حداقل خرید : ۲۲ تن

 

 • تقاضا : ۸۲۷۲ تن
 • حجم معامله : ۴۴۰۰ تن
 • بالاترین قیمت : ۴۱٫۱۱۹ ریال 
 • قیمت میانگین : ۴۰٫۳۲۱ ریال
 • پایین ترین قیمت : ۴۰٫۱۱۴ ریال

 

کک سازی زرند با قیمت پایه ۱۵٫۹۳۰ ریال عرضه شد و با قیمت ۱۷٫۴۳۵ریال معامله شد.

 

کک متالورژی ۸۰-۲۵ کک سازی زرند به شرح زیر می باشد

 

🔸 عرضه : ۲۴۰۰ تن
🔸 حداقل عرضه : ۲۰۰ تن
🔸 قیمت پایه : ۱۵٫۹۳۰ ریال
🔸 حداکثر افزایش عرضه: ۰ تن
🔸 حداقل خرید : ۲۴۰۰ تن

 

 • تقاضا : ۹۶۰۰ تن
 • حجم معامله : ۲۴۰۰ تن
 • بالاترین قیمت :۱۷٫۴۳۵  ریال 
 • قیمت میانگین : ۱۷٫۴۳۵ ریال
 • پایین ترین قیمت : ۱۷٫۴۳۵ ریال

 

به قیمت های فوق ۹ درصد مالیات بر ارزش افزوده اضافه میگردد.