شمش بلوم، شمش فولادی
آمار معاملات محصولات فولادی دوشنبه ۲۰ آبان ۹۸

آمار معاملات محصولات فولادی در بورس کالا ، فولاد خراسان، فولاد کاوه جنوب کیش، فولاد مبارکه اصفهان، فولاد کاوه اروند، فولا صنعت بناب، که اقدام به عرضه محصولات فولادی خود کرده اند این عرضه ها شامل شمش بلوم فولاد خراسان، سبد میلگرد ۱۴-۲۸ A3، شمش بلوم، ورق گرم B، ورق گرم C، سبد میلگرد مخلوط، خود نموده اند که در مرکز تخصصی فلزات به شرخ زیر میباشد:

 

شمش بلوم فولاد خراسان با قیمت پایه ۳۱٫۰۷۷ ریال عرضه شد و با قیمت ۳۵٫۰۲۸ ریال معامله شد.

 

شمش بلوم (۵SP (150*510  فولاد خراسان به شرح زیر می باشد

 

🔸 عرضه :  ۴۰۰۰ تن
🔸 حداقل عرضه : ۱۰۰۰  تن
🔸 قیمت پایه : ۳۱٫۰۷۷ ریال
🔸 حداکثر افزایش عرضه: ۳۰۰۰ تن
🔸 حداقل خرید : ۱۰۰۰ تن

 

 • تقاضا : ۱۲۰۰ تن
 • حجم معامله : ۴۰۰۰ تن
 • بالاترین قیمت : ۳۵٫۰۲۸ ریال 
 • قیمت میانگین : ۳۵٫۰۲۱ ریال
 • پایین ترین قیمت : ۳۵٫۰۱۸ ریال

 

شمش بلوم فولاد کاوه جنوب کیش با قیمت پایه ۳۱٫۰۷۷ ریال عرضه شد و با قیمت ۳۴٫۹۱۸ ریال معامله شد.

 

شمش بلوم (۵SP (150*510 کاوه جنوب به شرح زیر می باشد

 

🔸 عرضه : ۵۰۰۰ تن
🔸 حداقل عرضه : ۱۰۰۰ تن
🔸 قیمت پایه : ۳۱٫۰۷۷ ریال
🔸 حداکثر افزایش عرضه: ۵۰۰۰ تن
🔸 حداقل خرید : ۵۰۰ تن

 

 • تقاضا : ۲۵۰۰۰ تن
 • حجم معامله : ۱۰۰۰۰ تن
 • بالاترین قیمت : ۳۴٫۹۱۸ ریال 
 • قیمت میانگین : ۳۴٫۶۸۹ ریال
 • پایین ترین قیمت : ۳۴٫۴۱۹ ریال

 

 

ورق فولاد مبارکه اصفهان 

 

ورق گرم B فولاد مبارکه اصفهان با قیمت پایه ۳۴٫۴۰۵ ریال عرضه شد و با قیمت ۴۶٫۸۵۹ ریال معامله شد.

 

ورق گرم B فولاد مبارکه به شرح زیر می باشد

 

🔸 عرضه : ۱۱۰۰۰ تن
🔸 حداقل عرضه : ۵۰۰ تن
🔸 قیمت پایه : ۳۴٫۴۰۵ ریال
🔸 حداکثر افزایش عرضه: ۸۰۰۸۰ تن
🔸 حداقل خرید : ۱۱۰ تن

 

 • تقاضا : ۱۵۶٫۴۲۰ تن
 • حجم معامله : ۹۱٫۰۸۰ تن
 • بالاترین قیمت : ۴۶٫۸۵۹ ریال 
 • قیمت میانگین : ۴۶٫۲۳۹ ریال
 • پایین ترین قیمت : ۴۶٫۱۹۹ ریال

 

 

ورق گرم C فولاد مبارکه اصفهان با قیمت پایه ۳۴٫۴۰۵ ریال عرضه شد و با قیمت ۴۶٫۳۲۲ ریال معامله شد.

 

ورق گرم C فولاد مبارکه به شرح زیر می باشد

 

🔸 عرضه : ۵۵۰۰ تن
🔸 حداقل عرضه : ۵۰۰ تن
🔸 قیمت پایه : ۳۴٫۴۰۵ ریال
🔸 حداکثر افزایش عرضه: ۱۵٫۰۷۰ تن
🔸 حداقل خرید : ۱۱۰ تن

 

 • تقاضا : ۳۱٫۵۷۰ تن
 • حجم معامله : ۲۰٫۵۷۰ تن
 • بالاترین قیمت : ۴۶٫۳۲۲ ریال 
 • قیمت میانگین : ۴۶٫۲۴۱ ریال
 • پایین ترین قیمت : ۴۶٫۱۹۹ ریال

 

 

میلگرد فولاد خراسان با قیمت پایه ۳۶٫۹۹۳ ریال عرضه شد و با قیمت ۳۹٫۶۳۵ ریال معامله شد.

 

سبد میلگرد ۱۴-۲۸ A3 به شرح زیر می باشد

 

 

🔸 عرضه : ۲۲۰۲ تن
🔸 حداقل عرضه : ۴۴ تن
🔸 قیمت پایه : ۳۶٫۹۹۳ ریال
🔸 حداکثر افزایش عرضه: ۳۰۱۴ تن
🔸 حداقل خرید : ۲۲ تن

 

 • تقاضا : ۱۶٫۷۸۶ تن
 • حجم معامله : ۵۰۱۶ تن
 • بالاترین قیمت : ۳۹٫۶۳۵ ریال 
 • قیمت میانگین : ۳۹٫۵۲۰ ریال
 • پایین ترین قیمت : ۳۹٫۴۹۵ ریال

 

 

 فولاد صنعت بناب با قیمت پایه ۳۶٫۹۹۳ ریال عرضه شد و با قیمت ۴۰٫۰۰۱ ریال معامله شد.

 

سبد میلگرد مخلوط به شرح زیر می باشد

 

 

🔸 عرضه : ۵۰۶ تن
🔸 حداقل عرضه :۴۴  تن
🔸 قیمت پایه : ۳۶٫۹۹۳ ریال
🔸 حداکثر افزایش عرضه: ۵۰۶ تن
🔸 حداقل خرید : ۲۲ تن

 

 • تقاضا : ۱۹۳۶ تن
 • حجم معامله : ۱۰۱۲ تن
 • بالاترین قیمت : ۴۰٫۰۰۱ ریال 
 • قیمت میانگین : ۳۹٫۰۱۵ ریال
 • پایین ترین قیمت : ۳۸٫۱۶۵ ریال

 

 

 فولاد کاوه اروند با قیمت پایه  ۳۶٫۹۹۳ ریال عرضه شد و با قیمت ۳۸٫۰۱۹ ریال معامله شد.

 

سبد میلگرد مخلوط به شرح زیر می باشد

 

 

🔸 عرضه : ۱۱۰۰ تن
🔸 حداقل عرضه : ۴۴ تن
🔸 قیمت پایه : ۳۶٫۹۹۳ ریال
🔸 حداکثر افزایش عرضه: ۱۴۹۶ تن
🔸 حداقل خرید : ۲۲ تن

 

 • تقاضا : ۳۳۲۲ تن
 • حجم معامله : ۱۶۷۲ تن
 • بالاترین قیمت : ۳۸٫۰۱۹ ریال 
 • قیمت میانگین : ۳۷٫۹۴۰ ریال
 • پایین ترین قیمت : ۳۷٫۸۱۸ ریال

 

به قیمت های فوق ۹ درصد مالیات بر ارزش افزوده اضافه میگردد.