شمش فولاد خراسان، شمش فولاد کاوه جنوب، میلگرد فولاد خراسان، میلگرد کاوه اروند، میلگرد صنعت بناب، ورق فولادی، شمش فولادی، ورق فولاد مبارکه اصفهان، ورق گرم B فولاد مبارکه، ورق گرم V فولاد مبارکه
آمار معاملات محصولات فولادی دوشنبه ۱۳ آبان ۹۸

آمار معاملات محصولات فولادی در بورس کالا ، مجتمع ذوب آهن فولاد خزر، صبا فولاد زاگرس و فولاد مبارکه اصفهان که اقدام به عرضه محصولات فولادی خود کرده اند این عرضه ها شامل شمش بلوم و میلگرد ۱۴-۱۶ A3، ورق گرم B، ورق گرم C، ورق سرد B، ورق گالوانیزه و ورق قلع اندود خود نموده اند که در مرکز تخصصی فلزات به شرخ زیر میباشد:

 

 

شمش بلوم مجتمع ذوب آهن فولاد خزر با قیمت پایه ۳۱٫۰۷۷ ریال عرضه شد و با قیمت ۳۵٫۴۵۹ ریال معامله شد.

 

شمش بلوم (۵SP (150*510 ذوب آهن فولاد خزر به شرح زیر می باشد

 

🔸 عرضه : ۲۰۰۰ تن
🔸 حداقل عرضه : ۱۰۰۰ تن
🔸 قیمت پایه : ۳۱٫۰۷۷ ریال
🔸 حداکثر افزایش عرضه: ۴۰۰۰ تن
🔸 حداقل خرید : ۱۰۰۰ تن

 

 • تقاضا :۸۰۰۰ تن
 • حجم معامله : ۴۰۰۰ تن
 • بالاترین قیمت : ۳۵٫۴۵۹ ریال 
 • قیمت میانگین :۳۵٫۳۳۹ ریال
 • پایین ترین قیمت : ۳۵٫۲۱۸ ریال

 

 

میلگرد صبا فولاد زاگرس با قیمت پایه ۳۷٫۰۸۱ ریال عرضه شد و با قیمت ۳۹٫۰۷۹ ریال معامله شد.

 

میلگرد ۱۴ و ۱۶ A3 صبا فولاد به شرح زیر می باشد

 

🔸 عرضه : ۵۵۰ تن
🔸 حداقل عرضه : ۴۴ تن
🔸 قیمت پایه : ۳۷٫۰۸۱ ریال
🔸 حداکثر افزایش عرضه: ۵۵۰ تن
🔸 حداقل خرید : ۲۲ تن

 

 • تقاضا : ۳۲۷۸ تن
 • حجم معامله : ۱۱۰۰ تن
 • بالاترین قیمت : ۳۹٫۰۷۹ ریال 
 • قیمت میانگین : ۳۹٫۰۰۴ ریال
 • پایین ترین قیمت : ۳۸٫۹۲۹ ریال

 

 

ورق گرم B فولاد مبارکه اصفهان با قیمت پایه ۳۴٫۸۴۳ ریال عرضه شد و با قیمت ۴۶٫۳۳۳ ریال معامله شد.

 

ورق گرم B به شرح زیر می باشد

 

 

🔸 عرضه : ۱۱۰۰۰ تن
🔸 حداقل عرضه : ۵۰۰ تن
🔸 قیمت پایه : ۳۴٫۸۴۳ ریال
🔸 حداکثر افزایش عرضه: ۸۰۰۸۰ تن
🔸 حداقل خرید : ۱۱۰ تن

 

 • تقاضا : ۱۵۷٫۴۱۰ تن
 • حجم معامله : ۹۱٫۰۸۰ تن
 • بالاترین قیمت : ۴۶٫۳۳۳ ریال 
 • قیمت میانگین : ۴۵٫۵۵۴ ریال
 • پایین ترین قیمت : ۴۵٫۴۵۹ ریال

 

 

ورق سرد B فولاد مبارکه اصفهان با قیمت پایه ۴۲٫۹۸۹ ریال عرضه شد و با قیمت ۵۵٫۹۹۹ ریال معامله شد.

 

ورق سرد B به شرح زیر می باشد

 

 

🔸 عرضه : ۱۰۰۰۰ تن
🔸 حداقل عرضه : ۵۰۰ تن
🔸 قیمت پایه : ۴۲٫۹۸۹ ریال
🔸 حداکثر افزایش عرضه: ۳۰۰۰۰ تن
🔸 حداقل خرید : ۱۰۰ تن

 

 • تقاضا : ۵۴٫۲۰۰ تن
 • حجم معامله : ۴۰۰۰۰ تن
 • بالاترین قیمت : ۵۵٫۹۹۹ ریال 
 • قیمت میانگین : ۵۵٫۳۰۷ ریال
 • پایین ترین قیمت : ۵۵٫۱۱۹ ریال

 

 

ورق گرم C فولاد مبارکه اصفهان با قیمت پایه ۳۴٫۸۴۳ ریال عرضه شد و با قیمت ۴۵٫۸۹۹ ریال معامله شد.

 

ورق گرم C به شرح زیر می باشد

 

 

🔸 عرضه : ۵۵۰۰ تن
🔸 حداقل عرضه : ۵۰۰ تن
🔸 قیمت پایه : ۳۴٫۸۴۳ ریال
🔸 حداکثر افزایش عرضه: ۱۵۰۷۰ تن
🔸 حداقل خرید : ۱۱۰ تن

 

 • تقاضا : ۳۳۰۰۰ تن
 • حجم معامله : ۲۰٫۵۷۰ تن
 • بالاترین قیمت : ۴۵٫۸۹۹ ریال 
 • قیمت میانگین : ۴۵٫۵۶۱ ریال
 • پایین ترین قیمت : ۴۵٫۰۹۹ ریال

 

 

ورق گالوانیزه فولاد مبارکه اصفهان با قیمت پایه ۶۴٫۹۹۹ ریال عرضه شد و با قیمت ۷۲٫۵۵۹ ریال معامله شد.

 

ورق گالوانیزه به شرح زیر می باشد

 

 

🔸 عرضه : ۳۰۰ تن
🔸 حداقل عرضه : ۲۰۰ تن
🔸 قیمت پایه : ۶۴٫۹۹۹ ریال
🔸 حداکثر افزایش عرضه: ۴۰۰۰ تن
🔸 حداقل خرید : ۵۰ تن

 

 • تقاضا : ۵۰۵۰ تن
 • حجم معامله : ۴۳۰۰ تن
 • بالاترین قیمت : ۷۲٫۵۵۹ ریال 
 • قیمت میانگین : ۶۹٫۴۰۳ ریال
 • پایین ترین قیمت : ۶۷٫۵۵۵ ریال

 

 

ورق قلع اندود فولاد مبارکه اصفهان با قیمت پایه ۱۱۵٫۰۴۰ ریال عرضه شد و با قیمت ۱۱۵٫۰۴۰ ریال معامله شد.

 

ورق قلع اندود به شرح زیر می باشد

 

 

🔸 عرضه : ۲۰۰ تن
🔸 حداقل عرضه : ۲۰۰ تن
🔸 قیمت پایه : ۱۱۵٫۰۴۰ ریال
🔸 حداکثر افزایش عرضه: ۲۰۰۰ تن
🔸 حداقل خرید : ۵۰ تن

 

 • تقاضا : ۲۰۵۰ تن
 • حجم معامله : ۲۰۵۰ تن
 • بالاترین قیمت : ۱۱۵٫۰۴۰ ریال 
 • قیمت میانگین : ۱۱۵٫۰۴۰ ریال
 • پایین ترین قیمت : ۱۱۵٫۰۴۰ ریال

 

 

 

به قیمت های فوق ۹ درصد مالیات بر ارزش افزوده اضافه میگردد.