شمش بلوم، شمش فولادی
آمار معاملات محصولات فولادی یکشنبه ۲۹ دی ماه ۹۸

آمار معاملات محصولات فولادی در بورس کالا ذوب آهن اصفهان، صنعتی چادرملو، کاوه جنوب کیش، گسترش خدمات آتیه سپهر شرق، ذوب آهن فولاد خزر، آهن و فولاد خزر، فولاد خراسان که اقدام به عرضه محصولات فولادی خود کرده اند این عرضه ها شامل شمش بلوم (۱۵۰*۱۵۰)۵SP خود نموده اند که در مرکز تخصصی فلزات به شرخ زیر میباشد:

شمش فولادی ذوب آهن اصفهان با قیمت پایه ۳۱٫۶۱۶ ریال عرضه شد و با قیمت ۴۱٫۱۰۰ ریال معامله شد.

 

شمش بلوم (۱۵۰*۱۵۰)۵SP ذوب آهن به شرح زیر می باشد

 

🔸 عرضه : ۳۰۰۰ تن
🔸 حداقل عرضه : ۱۰۰۰ تن
🔸 قیمت پایه : ۳۱٫۶۱۶ ریال
🔸 حداکثر افزایش عرضه: ۰ تن
🔸 حداقل خرید : ۵۰۰ تن

 

 • تقاضا : ۴۰۰۰ تن
 • حجم معامله : ۳۰۰۰ تن
 • بالاترین قیمت : ۴۱٫۱۰۰ ریال 
 • قیمت میانگین : ۴۱٫۰۳۳ ریال
 • پایین ترین قیمت : ۴۰٫۹۹۹ ریال

 

شمش فولادی آتیه اندیشان سپهر شرق با قیمت پایه ۳۱٫۶۱۶ ریال عرضه شد و با قیمت ۴۴٫۲۵۹ ریال معامله شد.

 

شمش بلوم (۱۵۰*۱۵۰)۵SP سپهر شرق به شرح زیر می باشد

 

🔸 عرضه : ۱۰۰۰ تن
🔸 حداقل عرضه : ۱۰۰۰ تن
🔸 قیمت پایه : ۳۱٫۶۱۶ ریال
🔸 حداکثر افزایش عرضه: ۱۰۰۰ تن
🔸 حداقل خرید : ۵۰۰ تن

 

 • تقاضا : ۵۰۰۰ تن
 • حجم معامله : ۲۰۰۰ تن
 • بالاترین قیمت : ۴۴٫۲۵۹ریال 
 • قیمت میانگین : ۴۳٫۸۲۹ ریال
 • پایین ترین قیمت : ۴۳٫۳۹۹ ریال

 

شمش فولادی معدنی وصنعتی چادرملو با قیمت پایه ۳۱٫۶۱۶ ریال عرضه شد و با قیمت ۴۲٫۹۸۹ ریال معامله شد.

 

شمش بلوم (۱۵۰*۱۵۰)۵SP چادرملو به شرح زیر می باشد

 

🔸 عرضه : ۵۰۰۰ تن
🔸 حداقل عرضه : ۱۰۰۰ تن
🔸 قیمت پایه : ۳۱٫۶۱۶ ریال
🔸 حداکثر افزایش عرضه: ۵۰۰۰ تن
🔸 حداقل خرید : ۱۰۰۰ تن

 

 • تقاضا : ۲۷۰۰۰ تن
 • حجم معامله : ۱۰۰۰۰ تن
 • بالاترین قیمت : ۴۲٫۹۸۹ ریال 
 • قیمت میانگین : ۴۲٫۸۲۴ ریال
 • پایین ترین قیمت : ۴۲٫۶۵۹ ریال

 

شمش فولادی فولاد کاوه جنوب کیش با قیمت پایه ۳۱٫۶۱۶ ریال عرضه شد و با قیمت ۴۲٫۲۵۹ ریال معامله شد.

 

شمش بلوم (۱۵۰*۱۵۰)۵SP کاوه جنوب به شرح زیر می باشد

 

🔸 عرضه : ۵۰۰۰ تن
🔸 حداقل عرضه : ۱۰۰۰ تن
🔸 قیمت پایه : ۳۱٫۶۱۶ ریال
🔸 حداکثر افزایش عرضه: ۱۰۰۰۰ تن
🔸 حداقل خرید : ۵۰۰ تن

 

 • تقاضا : ۳۹۵۰۰ تن
 • حجم معامله : ۱۵۰۰۰ تن
 • بالاترین قیمت : ۴۲٫۲۵۹ ریال 
 • قیمت میانگین : ۴۲٫۰۱۳ ریال
 • پایین ترین قیمت : ۴۱٫۶۰۹ ریال

 

شمش فولادی ذوب آهن فولاد خزر با قیمت پایه ۳۱٫۶۱۶ ریال عرضه شد و با قیمت ۴۳٫۲۵۹ ریال معامله شد.

 

شمش بلوم (۱۵۰*۱۵۰)۵SP  فولاد خزر به شرح زیر می باشد

 

🔸 عرضه : ۵۰۰۰ تن
🔸 حداقل عرضه : ۱۰۰۰ تن
🔸 قیمت پایه : ۳۱٫۶۱۶ ریال
🔸 حداکثر افزایش عرضه: ۳۰۰۰ تن
🔸 حداقل خرید : ۱۰۰۰ تن

 

 • تقاضا : ۲۴۰۰۰ تن
 • حجم معامله : ۸۰۰۰ تن
 • بالاترین قیمت : ۴۳٫۲۵۹ ریال 
 • قیمت میانگین : ۴۳٫۲۲۲ ریال
 • پایین ترین قیمت : ۴۳٫۰۷۹ ریال

 

شمش فولادی آهن و فولاد ارفع با قیمت پایه ۳۱٫۶۱۶ ریال عرضه شد و با قیمت ۴۲٫۷۱۹ ریال معامله شد.

 

شمش بلوم (۱۵۰*۱۵۰)۵SP ارفع به شرح زیر می باشد

 

🔸 عرضه : ۳۰۰۰ تن
🔸 حداقل عرضه : ۱۰۰۰ تن
🔸 قیمت پایه : ۳۱٫۶۱۶ ریال
🔸 حداکثر افزایش عرضه: ۳۰۰۰ تن
🔸 حداقل خرید : ۱۰۰۰ تن

 

 • تقاضا : ۱۸۰۰۰ تن
 • حجم معامله : ۶۰۰۰ تن
 • بالاترین قیمت : ۴۲٫۷۱۹ ریال 
 • قیمت میانگین : ۴۲٫۷۱۳ ریال
 • پایین ترین قیمت : ۴۲٫۷۰۷ ریال

 

شمش فولادی فولاد خراسان با قیمت پایه ۳۱٫۶۱۶ ریال عرضه شد و با قیمت ۴۱٫۸۵۹ ریال معامله شد.

 

شمش بلوم (۱۵۰*۱۵۰)۵SP فولاد خراسان به شرح زیر می باشد

 

🔸 عرضه : ۵۰۰۰ تن
🔸 حداقل عرضه : ۱۰۰۰ تن
🔸 قیمت پایه : ۳۱٫۶۱۶ ریال
🔸 حداکثر افزایش عرضه: ۵۰۰۰ تن
🔸 حداقل خرید : ۱۰۰۰ تن

 

 • تقاضا : ۱۷۰۰۰ تن
 • حجم معامله : ۷۰۰۰ تن
 • بالاترین قیمت : ۴۱٫۸۵۹ ریال 
 • قیمت میانگین : ۴۱٫۸۳۸ ریال
 • پایین ترین قیمت : ۴۱٫۸۲۹ ریال

 

 

به قیمت های فوق ۹ درصد مالیات بر ارزش افزوده اضافه میگردد.