شمش بلوم، شمش فولادی
آمار معاملات محصولات فولادی چهارشنبه ۶ آذر ماه ۹۸

آمار معاملات محصولات فولادی در بورس کالا فولاد خوزستان، فولاد خراسان، مجتمع صنعتی ذوب آهن پاسارگاد، گسترش خدمات آتیه اندیشان سپهر شرق، سپید فراب کویر، قائم پروفیل رازی، فولاد ظفر بناب، فولاد آذربایجان، صبا فولاد زاگرس، فولاد مبارکه اصفهان، فولاد صنعت بناب، صنایع هفت الماس، صنعتی و معدنی توسعه فراگیر سناباد که اقدام به عرضه محصولات فولادی خود کرده اند این عرضه ها شامل شمش فولادی، سبد میلگرد مخلوط، سبد میلگرد ۱۴ تا ۲۵، سبد میلگرد مخلوط، سبد میلگرد ۱۴-۳۲ A3 ، میلگرد ۱۶ و۱۴ A3، ورق قلع اندود، سبد میلگرد مخلوط، ورق گالوانیزه، کنسانتره سنگ آهن خود نموده اند که در مرکز تخصصی فلزات به شرخ زیر میباشد:

 

فولاد خوزستان با قیمت پایه ۳۱٫۰۷۷ ریال عرضه شد و با قیمت ۳۷٫۶۵۵ ریال معامله شد.

 

شمش بلوم (۵SP (150*510  فولاد خوزستان به شرح زیر می باشد

 

🔸 عرضه :  ۱۰۰۰۰ تن
🔸 حداقل عرضه : ۱۰۰۰ تن
🔸 قیمت پایه :  ۳۱٫۰۷۷ ریال
🔸 حداکثر افزایش عرضه: ۲۰۰۰۰ تن
🔸 حداقل خرید : ۱۰۰۰ تن

 

 • تقاضا : ۵۳۰۰۰ تن
 • حجم معامله : ۳۰۰۰۰ تن
 • بالاترین قیمت : ۳۷٫۶۵۵ ریال 
 • قیمت میانگین :  ۳۷٫۳۰۴ ریال
 • پایین ترین قیمت :  ۳۶٫۹۷۹ ریال

 

فولاد خراسان با قیمت پایه ۳۱٫۰۷۷ ریال عرضه شد و با قیمت ۳۷٫۰۲۸ ریال معامله شد.

 

شمش بلوم (۵SP (150*510  فولاد خراسان به شرح زیر می باشد

 

🔸 عرضه :  ۳۰۰۰ تن
🔸 حداقل عرضه : ۱۰۰۰ تن
🔸 قیمت پایه :  ۳۱٫۰۷۷ ریال
🔸 حداکثر افزایش عرضه: ۲۰۰۰ تن
🔸 حداقل خرید : ۱۰۰۰ تن

 

 • تقاضا : ۱۸۰۰۰ تن
 • حجم معامله : ۵۰۰۰ تن
 • بالاترین قیمت : ۳۷٫۰۲۸ ریال 
 • قیمت میانگین :  ۳۷٫۰۱۲ ریال
 • پایین ترین قیمت :  ۳۶٫۹۸۹ ریال

 

ذوب آهن پاسارگاد با قیمت پایه ۳۱٫۰۷۷ ریال عرضه شد و با قیمت ۳۶٫۸۹۹ ریال معامله شد.

 

شمش بلوم (۵SP (150*510  ذوب آهن پاسارگاد به شرح زیر می باشد

 

🔸 عرضه :  ۵۰۰۰ تن
🔸 حداقل عرضه : ۱۰۰۰ تن
🔸 قیمت پایه :  ۳۱٫۰۷۷ ریال
🔸 حداکثر افزایش عرضه: ۱۰۰۰۰ تن
🔸 حداقل خرید : ۱۰۰۰ تن

 

 • تقاضا : ۱۵۰۰۰ تن
 • حجم معامله : ۱۰۰۰۰ تن
 • بالاترین قیمت : ۳۶٫۸۹۹ ریال 
 • قیمت میانگین :  ۳۶٫۴۵۶ ریال
 • پایین ترین قیمت :  ۳۶٫۳۰۰ ریال

 

گسترش خدمات آتیه اندیشان سپهر شرق با قیمت پایه ۳۱٫۰۷۷ ریال عرضه شد و معامله نشد.

 

شمش بلوم (۵SP (150*510  آتیه اندیشان سپهر شرق به شرح زیر می باشد

 

🔸 عرضه : ۱۵۰۰ تن
🔸 حداقل عرضه : ۱۰۰۰ تن
🔸 قیمت پایه :  ۳۱٫۰۷۷ ریال
🔸 حداکثر افزایش عرضه: ۵۰۰ تن
🔸 حداقل خرید : ۱۰۰۰ تن

 

 • تقاضا :  تن
 • حجم معامله :  تن
 • بالاترین قیمت :  ریال 
 • قیمت میانگین :   ریال
 • پایین ترین قیمت :   ریال

 

سپید فولاد فراب کویر با قیمت پایه ۳۸٫۰۱۹ ریال عرضه شد و با قیمت ۴۰٫۳۱۹ ریال معامله شد.

 

سبد میلگرد مخلوط سپید فراب کویر به شرح زیر می باشد

 

🔸 عرضه : ۱۴۹۶ تن
🔸 حداقل عرضه : ۴۴ تن
🔸 قیمت پایه :۳۸٫۰۱۹  ریال
🔸 حداکثر افزایش عرضه: ۲۹۹۲ تن
🔸 حداقل خرید : ۲۲ تن

 

 • تقاضا : ۹۱۵۲ تن
 • حجم معامله : ۴۴۸۸ تن
 • بالاترین قیمت : ۴۰٫۳۱۹ ریال 
 • قیمت میانگین :  ۴۰٫۱۴۵ ریال
 • پایین ترین قیمت :  ۴۰۰۴۹ ریال

 

قائم پروفیل رازی با قیمت پایه ۳۸٫۰۱۹ ریال عرضه شد و با قیمت ۳۹٫۴۵۹ ریال معامله شد.

 

سبد میلگرد ۱۶ و ۱۴ قائم پروفیل رازی به شرح زیر می باشد

 

🔸 عرضه : ۱۰۵۶ تن
🔸 حداقل عرضه : ۴۴ تن
🔸 قیمت پایه : ۳۸٫۰۱۹ ریال
🔸 حداکثر افزایش عرضه: ۱۰۵۶ تن
🔸 حداقل خرید : ۲۲ تن

 

 • تقاضا : ۳۲۱۲ تن
 • حجم معامله : ۲۱۱۲ تن
 • بالاترین قیمت : ۳۹٫۴۵۹ ریال 
 • قیمت میانگین :  ۳۹٫۴۴۴ ریال
 • پایین ترین قیمت :  ۳۹٫۴۲۹ ریال

 

ظفر بناب با قیمت پایه ۳۸٫۰۱۹ ریال عرضه شد و با قیمت ۴۰٫۸۸۹ریال معامله شد.

 

سبد میلگرد مخلوط ظفر بناب به شرح زیر می باشد

 

🔸 عرضه : ۶۶۰ تن
🔸 حداقل عرضه : ۴۴ تن
🔸 قیمت پایه : ۳۸٫۰۱۹  ریال
🔸 حداکثر افزایش عرضه: ۲۵۰۸ تن
🔸 حداقل خرید : ۲۲ تن

 

 • تقاضا : ۳۴۷۶ تن
 • حجم معامله : ۱۱۰۰ تن
 • بالاترین قیمت : ۴۰٫۸۸۹ ریال 
 • قیمت میانگین : ۴۰٫۷۶۵  ریال
 • پایین ترین قیمت :  ۴۰٫۵۷۸ ریال

 

فولاد آذربایجان با قیمت پایه ۳۸٫۰۱۹ ریال عرضه شد و با قیمت ۴۰٫۵۰۹ ریال معامله شد.

 

سبد میلگرد ۱۴ تا ۳۲ – A3 فولاد آذربایجان به شرح زیر می باشد

 

🔸 عرضه : ۲۰۰۲ تن
🔸 حداقل عرضه : ۴۴ تن
🔸 قیمت پایه :  ۳۸٫۰۱۹ ریال
🔸 حداکثر افزایش عرضه: ۲۵۰۸ تن
🔸 حداقل خرید : ۲۲ تن

 

 • تقاضا : ۱۲٫۰۵۶ تن
 • حجم معامله : ۴۵۱۰ تن
 • بالاترین قیمت : ۴۰٫۵۰۹ ریال 
 • قیمت میانگین :  ۴۰٫۳۲۸ ریال
 • پایین ترین قیمت :  ۴۰٫۱۸۷ ریال

 

صبا فولاد زاگرس با قیمت پایه ۳۸٫۰۱۹ ریال عرضه شد و با قیمت ۴۰٫۵۰۹ریال معامله شد.

 

میلگرد ۱۴ و ۱۶ A3 صبا فولاد زاگرس به شرح زیر می باشد

 

🔸 عرضه : ۱۱۰۰ تن
🔸 حداقل عرضه : ۴۴ تن
🔸 قیمت پایه :  ۳۸٫۰۱۹ ریال
🔸 حداکثر افزایش عرضه: ۱۱۰۰ تن
🔸 حداقل خرید : ۲۲ تن

 

 • تقاضا : ۴۲۴۶ تن
 • حجم معامله : ۲۲۰۰ تن
 • بالاترین قیمت : ۴۰۵۰۹ ریال 
 • قیمت میانگین :  ۴۰٫۴۷۹ ریال
 • پایین ترین قیمت :  ۴۰۴۴۹ ریال

 

فولاد مبارکه اصفهان با قیمت پایه ۱۰۷٫۴۳۰ ریال عرضه شد و با قیمت ۱۴۱٫۸۷۶ ریال معامله شد.

 

ورق قلع اندود فولاد مبارکه اصفهان به شرح زیر می باشد

 

🔸 عرضه : ۴۰۰ تن
🔸 حداقل عرضه : ۲۰۰ تن
🔸 قیمت پایه :  ۱۰۷٫۴۳۰ ریال
🔸 حداکثر افزایش عرضه: ۱۶۰۰ تن
🔸 حداقل خرید : ۵۰ تن

 

 • تقاضا : ۲۵۰۰ تن
 • حجم معامله : ۲۰۰۰ تن
 • بالاترین قیمت : ۱۴۱٫۵۶۹ ریال 
 • قیمت میانگین :  ۱۲۸٫۸۷۶ ریال
 • پایین ترین قیمت :  ۳۸٫۳۱۹ ریال

 

مجتمع فولاد صنعت بناب با قیمت پایه ۳۸٫۰۱۹ ریال عرضه شد و با قیمت ۳۸٫۳۳۹ ریال معامله شد.

 

سبد میلگرد مخلوط صنعت بناب به شرح زیر می باشد

 

🔸 عرضه : ۵۰۶ تن
🔸 حداقل عرضه : ۴۴ تن
🔸 قیمت پایه :  ۳۸٫۰۱۹ ریال
🔸 حداکثر افزایش عرضه: ۵۰۶ تن
🔸 حداقل خرید : ۲۲ تن

 

 • تقاضا : ۱۲۷۶ تن
 • حجم معامله : ۱۰۱۲ تن
 • بالاترین قیمت : ۳۸٫۳۹۹ ریال 
 • قیمت میانگین :  ۳۸٫۳۴۲ ریال
 • پایین ترین قیمت :  ۳۸٫۳۱۹ ریال

 

صنایع هفت الماس با قیمت پایه ۷۷۷٫۵۸ ریال عرضه شد و معامله نشد.

 

ورق گالوانیزه هفت الماس به شرح زیر می باشد

 

🔸 عرضه : ۳۰۰۰ تن
🔸 حداقل عرضه : ۲۰۰ تن
🔸 قیمت پایه :  ۷۷۷٫۵۸ ریال
🔸 حداکثر افزایش عرضه: ۰ تن
🔸 حداقل خرید : ۵۰ تن

 

 • تقاضا :  تن
 • حجم معامله :  تن
 • بالاترین قیمت :  ریال 
 • قیمت میانگین :   ریال
 • پایین ترین قیمت :   ریال

 

به قیمت های فوق ۹ درصد مالیات بر ارزش افزوده اضافه میگردد.