شمش بلوم، شمش فولادی
آمار معاملات محصولات فولادی دوشنبه ۱۱ آذر ماه ۹۸

آمار معاملات محصولات فولادی در بورس کالا فولاد خراسان، ذوب آهن اصفهان، فولاد عتیق آذر سهند، فولاد مبارکه اصفهان، که اقدام به عرضه محصولات فولادی خود کرده اند این عرضه ها شامل شمش فولادی، تیرآهن ۱۴تا۱۸، سبد میلگرد ۱۴ تا ۲۵، ورق گرم B، ورق گرم C خود نموده اند که در مرکز تخصصی فلزات به شرخ زیر میباشد:

فولاد خراسان با قیمت پایه ۳۱٫۰۷۷ ریال عرضه شد و با قیمت ۳۷٫۵۹۹ ریال معامله شد.

 

شمش بلوم (۵SP (150*510  فولاد خراسان به شرح زیر می باشد

 

🔸 عرضه :  ۴۰۰۰ تن
🔸 حداقل عرضه : ۱۰۰۰ تن
🔸 قیمت پایه :  ۳۱٫۰۷۷ ریال
🔸 حداکثر افزایش عرضه: ۴۰۰۰ تن
🔸 حداقل خرید : ۱۰۰۰ تن

 

 • تقاضا : ۱۸۰۰۰ تن
 • حجم معامله : ۸۰۰۰ تن
 • بالاترین قیمت : ۳۷٫۵۹۹ ریال 
 • قیمت میانگین :  ۳۷٫۵۹۹ ریال
 • پایین ترین قیمت :  ۳۷٫۵۱۹ ریال

 

فولاد عتیق آذر سهند با قیمت پایه ۳۹٫۰۶۶ ریال عرضه شد و با قیمت ۴۰٫۶۱۹ ریال معامله شد.

 

سبد میلگرد ۱۴-۲۵ فولاد عتیق آذر سهند به شرح زیر می باشد

 

🔸 عرضه :  ۶۶۰ تن
🔸 حداقل عرضه : ۴۴ تن
🔸 قیمت پایه : ۳۹٫۰۶۶ ریال
🔸 حداکثر افزایش عرضه: ۴۴۰ تن
🔸 حداقل خرید : ۲۲ تن

 

 • تقاضا : ۲۶۴۰ تن
 • حجم معامله : ۱۱۰۰ تن
 • بالاترین قیمت : ۴۰٫۶۱۹ ریال 
 • قیمت میانگین :  ۴۰٫۵۹۱ ریال
 • پایین ترین قیمت :  ۴۰٫۵۴۸ ریال

 

ذوب آهن اصفهان با قیمت پایه ۳۸٫۴۸۰ ریال عرضه شد و با قیمت ۱۸٫۰۴۰ ریال معامله شد.

 

تیرآهن ۱۴تا۱۸ ذوب آهن اصفهان به شرح زیر می باشد

 

🔸 عرضه :  ۲۲۰۰ تن
🔸 حداقل عرضه : ۴۴ تن
🔸 قیمت پایه :  ۳۸٫۴۸۰ ریال
🔸 حداکثر افزایش عرضه: ۲۲۰۰ تن
🔸 حداقل خرید : ۲۲ تن

 

 • تقاضا : ۱۸٫۰۴۰ تن
 • حجم معامله : ۴۴۰۰ تن
 • بالاترین قیمت : ۴۷٫۵۲۹ ریال 
 • قیمت میانگین :  ۴۶٫۹۹۶ ریال
 • پایین ترین قیمت :  ۴۶٫۱۱۱ ریال

 

ورق گرم B فولاد مبارکه اصفهان با قیمت پایه ۳۸٫۴۱۹ ریال عرضه شد و با قیمت ۴۷٫۷۰۶ ریال معامله شد.(مچینگ)

 

ورق گرم B فولاد مبارکه اصفهان به شرح زیر می باشد

 

🔸 عرضه :  ۲۲۰۰ تن
🔸 حداقل عرضه : ۵۰۰ تن
🔸 قیمت پایه :  ۳۸٫۴۱۹  ریال
🔸 حداکثر افزایش عرضه: ۵۰۰۵۰ تن
🔸 حداقل خرید : ۱۱۰ تن

 

 • تقاضا : ۱۲٫۰۱۶ تن
 • حجم معامله : ۱۲٫۰۱۶ تن
 • بالاترین قیمت : ۴۷٫۷۰۶ ریال 
 • قیمت میانگین :  ۴۷٫۷۰۶ ریال
 • پایین ترین قیمت :  ۴۷٫۷۰۶ ریال

 

ورق گرم C فولاد مبارکه اصفهان با قیمت پایه ۳۸٫۴۱۹ ریال عرضه شد و با قیمت ۴۶٫۲۲۱ ریال معامله شد.(مچینگ)

 

ورق گرم C فولاد مبارکه اصفهان به شرح زیر می باشد

 

🔸 عرضه :  ۲۲۰۰ تن
🔸 حداقل عرضه : ۵۰۰ تن
🔸 قیمت پایه :  ۳۸٫۴۱۹  ریال
🔸 حداکثر افزایش عرضه: ۱۰۰۱۰ تن
🔸 حداقل خرید : ۱۱۰ تن

 

 • تقاضا : ۵۱۷۱ تن
 • حجم معامله : ۵۱۷۱ تن
 • بالاترین قیمت : ۴۶٫۲۲۱ ریال 
 • قیمت میانگین :  ۴۶٫۲۲۱ ریال
 • پایین ترین قیمت :  ۴۶٫۲۲۱ ریال

 

ورق گرم B فولاد مبارکه اصفهان با قیمت پایه ۳۸٫۴۱۹ ریال عرضه شد و با قیمت ۵۹٫۸۷۸ ریال معامله شد.(مچینگ)

 

ورق گرم B فولاد مبارکه اصفهان به شرح زیر می باشد

 

🔸 عرضه :  ۵۵۰ تن
🔸 حداقل عرضه : ۵۰۰ تن
🔸 قیمت پایه :  ۳۸٫۴۱۹  ریال
🔸 حداکثر افزایش عرضه: ۲۰۰۲۰ تن
🔸 حداقل خرید : ۱۱۰ تن

 

 • تقاضا : ۳۸۳۱ تن
 • حجم معامله : ۳۸۳۱ تن
 • بالاترین قیمت : ۵۹٫۸۷۸ ریال 
 • قیمت میانگین :  ۵۹٫۸۷۸ ریال
 • پایین ترین قیمت :  ۵۹٫۸۷۸ ریال

 

به قیمت های فوق ۹ درصد مالیات بر ارزش افزوده اضافه میگردد.