عرضه محصولات فولادی مورخ چهارشنبه ۱ آبان ماه ۹۸

عرضه محصولات فولادی در بورس کالا ، عرضه آهن و فولاد ارفع ، صبا فولاد زاگرس، فولاد آذربایجان، آهن و فولاد ارفع و تیرآهن ذوب آهن اصفهان که اقدام به عرضه محصولات فولادی خود کرده اند این عرضه ها شامل شمش بلوم (۱۵۰*۱۵۰)۵SP، سبد میلگرد ۱۴-۲۸ A3ُ، سبد میلگرد ۱۴-۳۲ A3، سبد تیرآهن مخلوط و تیرآهن ذوب آهن ۱۴تا۱۸ و سبد میلگرد ۱۴-۳۲ A3 خود نموده اند که در مرکز تخصصی فلزات به شرخ زیر میباشد:

 

 

عرضه شمش فولادی آهن و فولاد ارفع

 

 شمش بلوم (۱۵۰*۱۵۰)۵SP ارفع به شرح زیر می باشد

 

 

 • عرضه: ۴۰۰۰ تن
 • قیمت پایه: ۳۱٫۰۷۷ ریال

 

 • حداقل عرضه: ۱۰۰۰ تن
 • حداکثر افزایش عرضه: ۴۰۰۰ تن
 • حداقل خرید: ۱۰۰۰ تن

 

 

عرضه سبد میلگرد صبا فولاد زاگرس

 

سبد میلگرد ۱۴-۲۸ A3 صبا فولاد به شرح زیر می باشد

 

 

 • عرضه: ۴۴۰ تن
 • قیمت پایه: ۳۶٫۹۶۶ ریال

 

 • حداقل عرضه: ۴۴ تن
 • حداکثر افزایش عرضه: ۶۶۰ تن
 • حداقل خرید: ۲۲ تن

 

 

عرضه سبد میلگرد فولاد آذربایجان (فولاد میانه)

 

سبد میلگرد ۱۴-۳۲ A3 میانه به شرح زیر می باشد

 

 

 • عرضه: ۱۵۱۸ تن
 • قیمت پایه: ۳۶٫۹۶۶ ریال

 

 • حداقل عرضه: ۴۴ تن
 • حداکثر افزایش عرضه: ۱۵۱۸ تن
 • حداقل خرید: ۲۲ تن

 

 

عرضه سبد تیرآهن ذوب آهن اصفهان

 

سبد تیرآهن مخلوط  ذوب آهن به شرح زیر می باشد

 

 

 • عرضه: ۲۲۰۰ تن
 • قیمت پایه: ۳۶٫۴۱۲ ریال

 

 • حداقل عرضه: ۴۴ تن
 • حداکثر افزایش عرضه: ۲۲۰۰ تن
 • حداقل خرید: ۲۲ تن

 

 

عرضه تیرآهن ذوب آهن اصفهان

 

تیرآهن ۱۴تا۱۸ ذوب آهن به شرح زیر می باشد

 

 

 • عرضه: ۲۲۰۰ تن
 • قیمت پایه: ۳۶٫۴۱۲ ریال

 

 • حداقل عرضه: ۴۴ تن
 • حداکثر افزایش عرضه: ۴۴۰۰ تن
 • حداقل خرید: ۲۲ تن

 

 

عرضه سبد میلگرد ذوب آهن اصفهان

 

یبد میلگرد ۱۴-۳۲ A3 ذوب آهن به شرح زیر می باشد

 

 

 • عرضه: ۲۲۰۰ تن
 • قیمت پایه: ۳۶٫۴۱۲ ریال

 

 • حداقل عرضه: ۴۴ تن
 • حداکثر افزایش عرضه: ۳۳۰۰ تن
 • حداقل خرید: ۲۲ تن

 

 

به قیمت های فوق ۹ درصد مالیات بر ارزش افزوده اضافه میگردد.