میلگرد آذر فولاد امین

عنوان زمان واحد قیمت تغییرات قیمت خرید
قیمت میلگرد 8-A2 آذر فولاد امین 10 اسفند 99 10اسفند1399 ساعت : ۱۱:۱۹ کیلوگرم 13,100تومان یکشنبه1399/12/10 -100تومان 0% مشاهده
قیمت میلگرد 10-A2 آذر فولاد امین 10 اسفند 99 10اسفند1399 ساعت : ۱۱:۱۹ کیلوگرم 12,900تومان یکشنبه1399/12/10 -100تومان 0% مشاهده
قیمت میلگرد 12-A3 آذر فولاد امین 10 اسفند 99 10اسفند1399 ساعت : ۱۱:۱۹ کیلوگرم 12,900تومان یکشنبه1399/12/10 -100تومان 0% مشاهده
قیمت میلگرد 14-A3 آذر فولاد امین 10 اسفند 99 10اسفند1399 ساعت : ۱۱:۱۹ کیلوگرم 12,600تومان یکشنبه1399/12/10 -100تومان 0% مشاهده
قیمت میلگرد 16-A3 آذر فولاد امین 10 اسفند 99 10اسفند1399 ساعت : ۱۱:۱۹ کیلوگرم 12,600تومان یکشنبه1399/12/10 -100تومان 0% مشاهده
قیمت میلگرد 18-A3 آذر فولاد امین 10 اسفند 99 10اسفند1399 ساعت : ۱۱:۱۹ کیلوگرم 12,600تومان یکشنبه1399/12/10 -100تومان 0% مشاهده
قیمت میلگرد 20-A3 آذر فولاد امین 10 اسفند 99 10اسفند1399 ساعت : ۱۱:۱۹ کیلوگرم 12,600تومان یکشنبه1399/12/10 -100تومان 0% مشاهده
قیمت میلگرد 22-A3 آذر فولاد امین 10 اسفند 99 10اسفند1399 ساعت : ۱۱:۱۹ کیلوگرم 12,600تومان یکشنبه1399/12/10 -100تومان 0% مشاهده
قیمت میلگرد 25-A3 آذر فولاد امین 10 اسفند 99 10اسفند1399 ساعت : ۱۱:۱۹ کیلوگرم 12,600تومان یکشنبه1399/12/10 -100تومان 0% مشاهده
قیمت میلگرد 28-A3 آذر فولاد امین 10 اسفند 99 10اسفند1399 ساعت : ۱۱:۱۹ کیلوگرم 12,600تومان یکشنبه1399/12/10 -100تومان 0% مشاهده
قیمت میلگرد 32-A3 آذر فولاد امین 10 اسفند 99 10اسفند1399 ساعت : ۱۱:۱۹ کیلوگرم 12,600تومان یکشنبه1399/12/10 -100تومان 0% مشاهده
قیمت میلگرد 10-A3 آذر فولاد امین 10 اسفند 99 10اسفند1399 ساعت : ۱۱:۱۹ کیلوگرم 13,100تومان یکشنبه1399/12/10 -100تومان 0% مشاهده
قیمت میلگرد 10-A3 آذر فولاد امین 9 اسفند 99 9اسفند1399 ساعت : ۱۲:۳۵ کیلوگرم 13,200تومان شنبه1399/12/9 0تومان 0% مشاهده
قیمت میلگرد 32-A3 آذر فولاد امین 9 اسفند 99 9اسفند1399 ساعت : ۱۲:۳۵ کیلوگرم 12,700تومان شنبه1399/12/9 0تومان 0% مشاهده
قیمت میلگرد 28-A3 آذر فولاد امین 9 اسفند 99 9اسفند1399 ساعت : ۱۲:۳۵ کیلوگرم 12,700تومان شنبه1399/12/9 0تومان 0% مشاهده
قیمت میلگرد 25-A3 آذر فولاد امین 9 اسفند 99 9اسفند1399 ساعت : ۱۲:۳۵ کیلوگرم 12,700تومان شنبه1399/12/9 0تومان 0% مشاهده
قیمت میلگرد 22-A3 آذر فولاد امین 9 اسفند 99 9اسفند1399 ساعت : ۱۲:۳۵ کیلوگرم 12,700تومان شنبه1399/12/9 0تومان 0% مشاهده
قیمت میلگرد 20-A3 آذر فولاد امین 9 اسفند 99 9اسفند1399 ساعت : ۱۲:۳۵ کیلوگرم 12,700تومان شنبه1399/12/9 0تومان 0% مشاهده
قیمت میلگرد 18-A3 آذر فولاد امین 9 اسفند 99 9اسفند1399 ساعت : ۱۲:۳۵ کیلوگرم 12,700تومان شنبه1399/12/9 0تومان 0% مشاهده
قیمت میلگرد 16-A3 آذر فولاد امین 9 اسفند 99 9اسفند1399 ساعت : ۱۲:۳۵ کیلوگرم 12,700تومان شنبه1399/12/9 0تومان 0% مشاهده

گروه تامین صنعت، فعالیت حرفه‌ای خود را در زمینه فولاد در سال 1387 آغاز نمود و در ادامه به منظور ارائه خدمات علمی و مهندسی در زمینه مواد مصرفی صنعت ریخته‌گری، سایت حاضر را تحت عنوان Ferro تاسیس نمود.

ما برآنیم که با شناخت نیازهای مشتری و جلب اعتماد او، از طریق صداقت و رو راستی و پایبند بودن به اصول اخلاقی و حرفه‌ای، همواره اساس مشتری مداری را بجا آوریم.

  • 31315310-031(۱۰خط)
  • info@felezat.com-
-->