میلگرد کاوه تیکمه داش

عنوان زمان واحد قیمت تغییرات قیمت خرید
قیمت میلگرد 8-A2 کاوه تیکمه داش 10 اسفند 99 10اسفند1399 ساعت : ۱۱:۱۲ کیلوگرم 12,950تومان یکشنبه1399/12/10 50تومان 0% مشاهده
قیمت میلگرد 10-A2 کاوه تیکمه داش 10 اسفند 99 10اسفند1399 ساعت : ۱۱:۱۲ کیلوگرم 12,850تومان یکشنبه1399/12/10 0تومان 0% مشاهده
قیمت میلگرد 10-A3 کاوه تیکمه داش 10 اسفند 99 10اسفند1399 ساعت : ۱۱:۱۲ کیلوگرم 13,050تومان یکشنبه1399/12/10 0تومان 0% مشاهده
قیمت میلگرد 12-A3 کاوه تیکمه داش 10 اسفند 99 10اسفند1399 ساعت : ۱۱:۱۲ کیلوگرم 12,850تومان یکشنبه1399/12/10 0تومان 0% مشاهده
قیمت میلگرد 14-A3 کاوه تیکمه داش 10 اسفند 99 10اسفند1399 ساعت : ۱۱:۱۲ کیلوگرم 12,700تومان یکشنبه1399/12/10 0تومان 0% مشاهده
قیمت میلگرد 16-A3 کاوه تیکمه داش 10 اسفند 99 10اسفند1399 ساعت : ۱۱:۱۲ کیلوگرم 12,700تومان یکشنبه1399/12/10 0تومان 0% مشاهده
قیمت میلگرد 18-A3 کاوه تیکمه داش 10 اسفند 99 10اسفند1399 ساعت : ۱۱:۱۲ کیلوگرم 12,700تومان یکشنبه1399/12/10 0تومان 0% مشاهده
قیمت میلگرد 20-A3 کاوه تیکمه داش 10 اسفند 99 10اسفند1399 ساعت : ۱۱:۱۲ کیلوگرم 12,700تومان یکشنبه1399/12/10 0تومان 0% مشاهده
قیمت میلگرد 22-A3 کاوه تیکمه داش 10 اسفند 99 10اسفند1399 ساعت : ۱۱:۱۲ کیلوگرم 12,700تومان یکشنبه1399/12/10 0تومان 0% مشاهده
قیمت میلگرد 25-A3 کاوه تیکمه داش 10 اسفند 99 10اسفند1399 ساعت : ۱۱:۱۲ کیلوگرم 12,700تومان یکشنبه1399/12/10 0تومان 0% مشاهده
قیمت میلگرد 28-A3 کاوه تیکمه داش 10 اسفند 99 10اسفند1399 ساعت : ۱۱:۱۲ کیلوگرم 12,700تومان یکشنبه1399/12/10 0تومان 0% مشاهده
قیمت میلگرد 32-A3 کاوه تیکمه داش 10 اسفند 99 10اسفند1399 ساعت : ۱۱:۱۲ کیلوگرم 12,700تومان یکشنبه1399/12/10 0تومان 0% مشاهده
قیمت میلگرد 8-A2 کاوه تیکمه داش 9 اسفند 99 9اسفند1399 ساعت : ۱۲:۰۶ کیلوگرم 12,900تومان شنبه1399/12/9 0تومان 0% مشاهده
قیمت میلگرد 10-A2 کاوه تیکمه داش 9 اسفند 99 9اسفند1399 ساعت : ۱۲:۰۶ کیلوگرم 12,850تومان شنبه1399/12/9 0تومان 0% مشاهده
قیمت میلگرد 10-A3 کاوه تیکمه داش 9 اسفند 99 9اسفند1399 ساعت : ۱۲:۰۵ کیلوگرم 13,050تومان شنبه1399/12/9 0تومان 0% مشاهده
قیمت میلگرد 12-A3 کاوه تیکمه داش 9 اسفند 99 9اسفند1399 ساعت : ۱۲:۰۵ کیلوگرم 12,850تومان شنبه1399/12/9 0تومان 0% مشاهده
قیمت میلگرد 14-A3 کاوه تیکمه داش 9 اسفند 99 9اسفند1399 ساعت : ۱۲:۰۵ کیلوگرم 12,700تومان شنبه1399/12/9 0تومان 0% مشاهده
قیمت میلگرد 16-A3 کاوه تیکمه داش 9 اسفند 99 9اسفند1399 ساعت : ۱۲:۰۵ کیلوگرم 12,700تومان شنبه1399/12/9 0تومان 0% مشاهده
قیمت میلگرد 18-A3 کاوه تیکمه داش 9 اسفند 99 9اسفند1399 ساعت : ۱۲:۰۵ کیلوگرم 12,700تومان شنبه1399/12/9 0تومان 0% مشاهده
قیمت میلگرد 20-A3 کاوه تیکمه داش 9 اسفند 99 9اسفند1399 ساعت : ۱۲:۰۵ کیلوگرم 12,700تومان شنبه1399/12/9 0تومان 0% مشاهده

گروه تامین صنعت، فعالیت حرفه‌ای خود را در زمینه فولاد در سال 1387 آغاز نمود و در ادامه به منظور ارائه خدمات علمی و مهندسی در زمینه مواد مصرفی صنعت ریخته‌گری، سایت حاضر را تحت عنوان Ferro تاسیس نمود.

ما برآنیم که با شناخت نیازهای مشتری و جلب اعتماد او، از طریق صداقت و رو راستی و پایبند بودن به اصول اخلاقی و حرفه‌ای، همواره اساس مشتری مداری را بجا آوریم.

  • 31315310-031(۱۰خط)
  • info@felezat.com-
-->