میلگرد پرشین فولاد

عنوان زمان واحد قیمت تغییرات قیمت خرید
قیمت میلگرد 32-A3 پرشین فولاد 25 فروردین 00 25فروردین1400 ساعت : ۱۲:۲۴ کیلوگرم 13,250تومان چهارشنبه1400/1/25 100تومان 0.01% مشاهده
قیمت میلگرد 28-A3 پرشین فولاد 25 فروردین 00 25فروردین1400 ساعت : ۱۲:۲۴ کیلوگرم 13,250تومان چهارشنبه1400/1/25 100تومان 0.01% مشاهده
قیمت میلگرد 25-A3 پرشین فولاد 25 فروردین 00 25فروردین1400 ساعت : ۱۲:۲۴ کیلوگرم 13,200تومان چهارشنبه1400/1/25 0تومان 0% مشاهده
قیمت میلگرد 22-A3 پرشین فولاد 25 فروردین 00 25فروردین1400 ساعت : ۱۲:۲۴ کیلوگرم 13,200تومان چهارشنبه1400/1/25 0تومان 0% مشاهده
قیمت میلگرد 20-A3 پرشین فولاد 25 فروردین 00 25فروردین1400 ساعت : ۱۲:۲۴ کیلوگرم 13,200تومان چهارشنبه1400/1/25 0تومان 0% مشاهده
قیمت میلگرد 18-A3 پرشین فولاد 25 فروردین 00 25فروردین1400 ساعت : ۱۲:۲۴ کیلوگرم 13,200تومان چهارشنبه1400/1/25 0تومان 0% مشاهده
قیمت میلگرد 16-A3 پرشین فولاد 25 فروردین 00 25فروردین1400 ساعت : ۱۲:۲۴ کیلوگرم 13,200تومان چهارشنبه1400/1/25 0تومان 0% مشاهده
قیمت میلگرد 14-A3 پرشین فولاد 25 فروردین 00 25فروردین1400 ساعت : ۱۲:۲۴ کیلوگرم 13,250تومان چهارشنبه1400/1/25 100تومان 0.01% مشاهده
قیمت میلگرد 12-A3 پرشین فولاد 25 فروردین 00 25فروردین1400 ساعت : ۱۲:۲۴ کیلوگرم 13,300تومان چهارشنبه1400/1/25 0تومان 0% مشاهده
قیمت میلگرد 10-A3 پرشین فولاد 25 فروردین 00 25فروردین1400 ساعت : ۱۲:۲۴ کیلوگرم 13,500تومان چهارشنبه1400/1/25 0تومان 0% مشاهده
قیمت میلگرد 25-A3 پرشین فولاد 24 فروردین 00 24فروردین1400 ساعت : ۱۵:۰۰ کیلوگرم 13,200تومان سه شنبه1400/1/24 100تومان 0.76% مشاهده
قیمت میلگرد 22-A3 پرشین فولاد 24 فروردین 00 24فروردین1400 ساعت : ۱۵:۰۰ کیلوگرم 13,200تومان سه شنبه1400/1/24 100تومان 0.76% مشاهده
قیمت میلگرد 20-A3 پرشین فولاد 24 فروردین 00 24فروردین1400 ساعت : ۱۵:۰۰ کیلوگرم 13,200تومان سه شنبه1400/1/24 100تومان 0.76% مشاهده
قیمت میلگرد 18-A3 پرشین فولاد 24 فروردین 00 24فروردین1400 ساعت : ۱۵:۰۰ کیلوگرم 13,200تومان سه شنبه1400/1/24 100تومان 0.76% مشاهده
قیمت میلگرد 16-A3 پرشین فولاد 24 فروردین 00 24فروردین1400 ساعت : ۱۵:۰۰ کیلوگرم 13,200تومان سه شنبه1400/1/24 100تومان 0.76% مشاهده
قیمت میلگرد 32-A3 پرشین فولاد 24 فروردین 00 24فروردین1400 ساعت : ۱۳:۳۰ کیلوگرم 13,150تومان سه شنبه1400/1/24 100تومان 0.76% مشاهده
قیمت میلگرد 28-A3 پرشین فولاد 24 فروردین 00 24فروردین1400 ساعت : ۱۳:۳۰ کیلوگرم 13,150تومان سه شنبه1400/1/24 100تومان 0.76% مشاهده
قیمت میلگرد 25-A3 پرشین فولاد 24 فروردین 00 24فروردین1400 ساعت : ۱۳:۳۰ کیلوگرم 13,100تومان سه شنبه1400/1/24 100تومان 0.76% مشاهده
قیمت میلگرد 22-A3 پرشین فولاد 24 فروردین 00 24فروردین1400 ساعت : ۱۳:۳۰ کیلوگرم 13,100تومان سه شنبه1400/1/24 100تومان 0.76% مشاهده
قیمت میلگرد 20-A3 پرشین فولاد 24 فروردین 00 24فروردین1400 ساعت : ۱۳:۳۰ کیلوگرم 13,100تومان سه شنبه1400/1/24 100تومان 0.76% مشاهده

گروه تامین صنعت، فعالیت حرفه‌ای خود را در زمینه فولاد در سال 1387 آغاز نمود و در ادامه به منظور ارائه خدمات علمی و مهندسی در زمینه مواد مصرفی صنعت ریخته‌گری، سایت حاضر را تحت عنوان Ferro تاسیس نمود.

ما برآنیم که با شناخت نیازهای مشتری و جلب اعتماد او، از طریق صداقت و رو راستی و پایبند بودن به اصول اخلاقی و حرفه‌ای، همواره اساس مشتری مداری را بجا آوریم.

  • 31315310-031(۱۰خط)
  • info@felezat.com-
-->