میلگرد راد همدان

عنوان زمان واحد قیمت تغییرات قیمت خرید
قیمت میلگرد 32-A3 راد همدان 16 اسفند 99 16اسفند1399 ساعت : ۱۲:۲۳ کیلوگرم 13,565تومان شنبه1399/12/16 0تومان 0% مشاهده
قیمت میلگرد 28-A3 راد همدان 16 اسفند 99 16اسفند1399 ساعت : ۱۲:۲۳ کیلوگرم 13,475تومان شنبه1399/12/16 0تومان 0% مشاهده
قیمت میلگرد 25-A3 راد همدان 16 اسفند 99 16اسفند1399 ساعت : ۱۲:۲۳ کیلوگرم 13,475تومان شنبه1399/12/16 0تومان 0% مشاهده
قیمت میلگرد 22-A3 راد همدان 16 اسفند 99 16اسفند1399 ساعت : ۱۲:۲۳ کیلوگرم 13,445تومان شنبه1399/12/16 0تومان 0% مشاهده
قیمت میلگرد 20-A3 راد همدان 16 اسفند 99 16اسفند1399 ساعت : ۱۲:۲۳ کیلوگرم 13,445تومان شنبه1399/12/16 0تومان 0% مشاهده
قیمت میلگرد 18-A3 راد همدان 16 اسفند 99 16اسفند1399 ساعت : ۱۲:۲۳ کیلوگرم 13,445تومان شنبه1399/12/16 0تومان 0% مشاهده
قیمت میلگرد 16-A3 راد همدان 16 اسفند 99 16اسفند1399 ساعت : ۱۲:۲۳ کیلوگرم 13,445تومان شنبه1399/12/16 0تومان 0% مشاهده
قیمت میلگرد 14-A3 راد همدان 16 اسفند 99 16اسفند1399 ساعت : ۱۲:۲۳ کیلوگرم 13,445تومان شنبه1399/12/16 0تومان 0% مشاهده
قیمت میلگرد 12-A3 راد همدان 16 اسفند 99 16اسفند1399 ساعت : ۱۲:۲۳ کیلوگرم 13,495تومان شنبه1399/12/16 0تومان 0% مشاهده
قیمت میلگرد 10-A2 راد همدان 16 اسفند 99 16اسفند1399 ساعت : ۱۲:۲۳ کیلوگرم 13,745تومان شنبه1399/12/16 0تومان 0% مشاهده
قیمت میلگرد 8-A2 راد همدان 16 اسفند 99 16اسفند1399 ساعت : ۱۲:۲۳ کیلوگرم 13,945تومان شنبه1399/12/16 0تومان 0% مشاهده
قیمت میلگرد 32-A3 راد همدان 14 اسفند 99 14اسفند1399 ساعت : ۱۰:۳۳ کیلوگرم 13,565تومان پنجشنبه1399/12/14 0تومان 0% مشاهده
قیمت میلگرد 28-A3 راد همدان 14 اسفند 99 14اسفند1399 ساعت : ۱۰:۳۳ کیلوگرم 13,475تومان پنجشنبه1399/12/14 0تومان 0% مشاهده
قیمت میلگرد 25-A3 راد همدان 14 اسفند 99 14اسفند1399 ساعت : ۱۰:۳۳ کیلوگرم 13,475تومان پنجشنبه1399/12/14 0تومان 0% مشاهده
قیمت میلگرد 22-A3 راد همدان 14 اسفند 99 14اسفند1399 ساعت : ۱۰:۳۳ کیلوگرم 13,445تومان پنجشنبه1399/12/14 0تومان 0% مشاهده
قیمت میلگرد 20-A3 راد همدان 14 اسفند 99 14اسفند1399 ساعت : ۱۰:۳۳ کیلوگرم 13,445تومان پنجشنبه1399/12/14 0تومان 0% مشاهده
قیمت میلگرد 18-A3 راد همدان 14 اسفند 99 14اسفند1399 ساعت : ۱۰:۳۳ کیلوگرم 13,445تومان پنجشنبه1399/12/14 0تومان 0% مشاهده
قیمت میلگرد 16-A3 راد همدان 14 اسفند 99 14اسفند1399 ساعت : ۱۰:۳۳ کیلوگرم 13,445تومان پنجشنبه1399/12/14 0تومان 0% مشاهده
قیمت میلگرد 14-A3 راد همدان 14 اسفند 99 14اسفند1399 ساعت : ۱۰:۳۳ کیلوگرم 13,445تومان پنجشنبه1399/12/14 0تومان 0% مشاهده
قیمت میلگرد 12-A3 راد همدان 14 اسفند 99 14اسفند1399 ساعت : ۱۰:۳۳ کیلوگرم 13,495تومان پنجشنبه1399/12/14 0تومان 0% مشاهده

گروه تامین صنعت، فعالیت حرفه‌ای خود را در زمینه فولاد در سال 1387 آغاز نمود و در ادامه به منظور ارائه خدمات علمی و مهندسی در زمینه مواد مصرفی صنعت ریخته‌گری، سایت حاضر را تحت عنوان Ferro تاسیس نمود.

ما برآنیم که با شناخت نیازهای مشتری و جلب اعتماد او، از طریق صداقت و رو راستی و پایبند بودن به اصول اخلاقی و حرفه‌ای، همواره اساس مشتری مداری را بجا آوریم.

  • 31315310-031(۱۰خط)
  • info@felezat.com-
-->