میلگرد راد همدان

عنوان زمان واحد قیمت تغییرات قیمت خرید
قیمت میلگرد 8-A2 راد همدان 5 بهمن 99 5بهمن1399 ساعت : ۱۴:۱۶ کیلوگرم 13,585تومان یکشنبه1399/11/5 0تومان 0% مشاهده
قیمت میلگرد 10-A2 راد همدان 5 بهمن 99 5بهمن1399 ساعت : ۱۴:۱۶ کیلوگرم 13,385تومان یکشنبه1399/11/5 0تومان 0% مشاهده
قیمت میلگرد 12-A3 راد همدان 5 بهمن 99 5بهمن1399 ساعت : ۱۴:۱۶ کیلوگرم 13,135تومان یکشنبه1399/11/5 0تومان 0% مشاهده
قیمت میلگرد 14-A3 راد همدان 5 بهمن 99 5بهمن1399 ساعت : ۱۴:۱۶ کیلوگرم 13,085تومان یکشنبه1399/11/5 0تومان 0% مشاهده
قیمت میلگرد 16-A3 راد همدان 5 بهمن 99 5بهمن1399 ساعت : ۱۴:۱۶ کیلوگرم 13,085تومان یکشنبه1399/11/5 0تومان 0% مشاهده
قیمت میلگرد 18-A3 راد همدان 5 بهمن 99 5بهمن1399 ساعت : ۱۴:۱۶ کیلوگرم 13,085تومان یکشنبه1399/11/5 0تومان 0% مشاهده
قیمت میلگرد 20-A3 راد همدان 5 بهمن 99 5بهمن1399 ساعت : ۱۴:۱۶ کیلوگرم 13,085تومان یکشنبه1399/11/5 0تومان 0% مشاهده
قیمت میلگرد 22-A3 راد همدان 5 بهمن 99 5بهمن1399 ساعت : ۱۴:۱۶ کیلوگرم 13,085تومان یکشنبه1399/11/5 0تومان 0% مشاهده
قیمت میلگرد 25-A3 راد همدان 5 بهمن 99 5بهمن1399 ساعت : ۱۴:۱۶ کیلوگرم 13,115تومان یکشنبه1399/11/5 0تومان 0% مشاهده
قیمت میلگرد 28-A3 راد همدان 5 بهمن 99 5بهمن1399 ساعت : ۱۴:۱۶ کیلوگرم 13,115تومان یکشنبه1399/11/5 0تومان 0% مشاهده
قیمت میلگرد 32-A3 راد همدان 5 بهمن 99 5بهمن1399 ساعت : ۱۴:۱۶ کیلوگرم 13,205تومان یکشنبه1399/11/5 0تومان 0% مشاهده
قیمت میلگرد 32-A3 راد همدان 4 بهمن 99 4بهمن1399 ساعت : ۱۰:۰۱ کیلوگرم 13,205تومان شنبه1399/11/4 0تومان 0% مشاهده
قیمت میلگرد 28-A3 راد همدان 4 بهمن 99 4بهمن1399 ساعت : ۱۰:۰۱ کیلوگرم 13,115تومان شنبه1399/11/4 0تومان 0% مشاهده
قیمت میلگرد 25-A3 راد همدان 4 بهمن 99 4بهمن1399 ساعت : ۱۰:۰۱ کیلوگرم 13,115تومان شنبه1399/11/4 0تومان 0% مشاهده
قیمت میلگرد 22-A3 راد همدان 4 بهمن 99 4بهمن1399 ساعت : ۱۰:۰۱ کیلوگرم 13,085تومان شنبه1399/11/4 0تومان 0% مشاهده
قیمت میلگرد 20-A3 راد همدان 4 بهمن 99 4بهمن1399 ساعت : ۱۰:۰۱ کیلوگرم 13,085تومان شنبه1399/11/4 0تومان 0% مشاهده
قیمت میلگرد 18-A3 راد همدان 4 بهمن 99 4بهمن1399 ساعت : ۱۰:۰۱ کیلوگرم 13,085تومان شنبه1399/11/4 0تومان 0% مشاهده
قیمت میلگرد 16-A3 راد همدان 4 بهمن 99 4بهمن1399 ساعت : ۱۰:۰۱ کیلوگرم 13,085تومان شنبه1399/11/4 0تومان 0% مشاهده
قیمت میلگرد 14-A3 راد همدان 4 بهمن 99 4بهمن1399 ساعت : ۱۰:۰۱ کیلوگرم 13,085تومان شنبه1399/11/4 0تومان 0% مشاهده
قیمت میلگرد 12-A3 راد همدان 4 بهمن 99 4بهمن1399 ساعت : ۱۰:۰۱ کیلوگرم 13,135تومان شنبه1399/11/4 0تومان 0% مشاهده

گروه تامین صنعت، فعالیت حرفه‌ای خود را در زمینه فولاد در سال 1387 آغاز نمود و در ادامه به منظور ارائه خدمات علمی و مهندسی در زمینه مواد مصرفی صنعت ریخته‌گری، سایت حاضر را تحت عنوان Ferro تاسیس نمود.

ما برآنیم که با شناخت نیازهای مشتری و جلب اعتماد او، از طریق صداقت و رو راستی و پایبند بودن به اصول اخلاقی و حرفه‌ای، همواره اساس مشتری مداری را بجا آوریم.

  • 31315310-031(۱۰خط)
  • info@felezat.com-
-->