قیمت میلگرد

عنوان زمان واحد قیمت تغییرات قیمت خرید
قیمت میلگرد 32-A3 کاوه تیکمه داش 3 مهر 99 3مهر1399 ساعت : ۱۲:۴۸ کیلوگرم 12,600تومان پنجشنبه1399/7/3 200تومان 0.02% مشاهده
قیمت میلگرد 28-A3 کاوه تیکمه داش 3 مهر 99 3مهر1399 ساعت : ۱۲:۴۸ کیلوگرم 12,600تومان پنجشنبه1399/7/3 200تومان 0.02% مشاهده
قیمت میلگرد 25-A3 کاوه تیکمه داش 3 مهر 99 3مهر1399 ساعت : ۱۲:۴۸ کیلوگرم 12,600تومان پنجشنبه1399/7/3 200تومان 0.02% مشاهده
قیمت میلگرد 22-A3 کاوه تیکمه داش 3 مهر 99 3مهر1399 ساعت : ۱۲:۴۸ کیلوگرم 12,600تومان پنجشنبه1399/7/3 200تومان 0.02% مشاهده
قیمت میلگرد 20-A3 کاوه تیکمه داش 3 مهر 99 3مهر1399 ساعت : ۱۲:۴۸ کیلوگرم 12,600تومان پنجشنبه1399/7/3 200تومان 0.02% مشاهده
قیمت میلگرد 18-A3 کاوه تیکمه داش 3 مهر 99 3مهر1399 ساعت : ۱۲:۴۸ کیلوگرم 12,600تومان پنجشنبه1399/7/3 200تومان 0.02% مشاهده
قیمت میلگرد 16-A3 کاوه تیکمه داش 3 مهر 99 3مهر1399 ساعت : ۱۲:۴۸ کیلوگرم 12,600تومان پنجشنبه1399/7/3 200تومان 0.02% مشاهده
قیمت میلگرد 14-A3 کاوه تیکمه داش 3 مهر 99 3مهر1399 ساعت : ۱۲:۴۸ کیلوگرم 12,600تومان پنجشنبه1399/7/3 200تومان 0.02% مشاهده
قیمت میلگرد 12-A3 کاوه تیکمه داش 3 مهر 99 3مهر1399 ساعت : ۱۲:۴۸ کیلوگرم 12,700تومان پنجشنبه1399/7/3 200تومان 0.02% مشاهده
قیمت میلگرد 10-A3 کاوه تیکمه داش 3 مهر 99 3مهر1399 ساعت : ۱۲:۴۸ کیلوگرم 12,800تومان پنجشنبه1399/7/3 200تومان 0.02% مشاهده
قیمت میلگرد 10-A2 کاوه تیکمه داش 3 مهر 99 3مهر1399 ساعت : ۱۲:۴۸ کیلوگرم 12,700تومان پنجشنبه1399/7/3 200تومان 0.02% مشاهده
قیمت میلگرد 8-A2 کاوه تیکمه داش 3 مهر 99 3مهر1399 ساعت : ۱۲:۴۸ کیلوگرم 12,800تومان پنجشنبه1399/7/3 200تومان 0.02% مشاهده
قیمت میلگرد 8-A3 کاوه تیکمه داش 3 مهر 99 3مهر1399 ساعت : ۱۲:۴۸ کیلوگرم 12,950تومان پنجشنبه1399/7/3 200تومان 0.02% مشاهده
قیمت میلگرد 8-A2 آذر فولاد امین 3 مهر 99 3مهر1399 ساعت : ۱۲:۴۶ کیلوگرم 12,850تومان پنجشنبه1399/7/3 100تومان 0.01% مشاهده
قیمت میلگرد 10-A2 آذر فولاد امین 3 مهر 99 3مهر1399 ساعت : ۱۲:۴۶ کیلوگرم 12,650تومان پنجشنبه1399/7/3 100تومان 0.01% مشاهده
قیمت میلگرد 10-A3 آذر فولاد امین 3 مهر 99 3مهر1399 ساعت : ۱۲:۴۵ کیلوگرم 12,850تومان پنجشنبه1399/7/3 100تومان 0.01% مشاهده
قیمت میلگرد 12-A3 آذر فولاد امین 3 مهر 99 3مهر1399 ساعت : ۱۲:۴۵ کیلوگرم 12,650تومان پنجشنبه1399/7/3 100تومان 0.01% مشاهده
قیمت میلگرد 14-A3 آذر فولاد امین 3 مهر 99 3مهر1399 ساعت : ۱۲:۴۵ کیلوگرم 12,500تومان پنجشنبه1399/7/3 100تومان 0.01% مشاهده
قیمت میلگرد 16-A3 آذر فولاد امین 3 مهر 99 3مهر1399 ساعت : ۱۲:۴۵ کیلوگرم 12,500تومان پنجشنبه1399/7/3 100تومان 0.01% مشاهده
قیمت میلگرد 18-A3 آذر فولاد امین 3 مهر 99 3مهر1399 ساعت : ۱۲:۴۵ کیلوگرم 12,500تومان پنجشنبه1399/7/3 100تومان 0.01% مشاهده

گروه تامین صنعت، فعالیت حرفه‌ای خود را در زمینه فولاد در سال 1387 آغاز نمود و در ادامه به منظور ارائه خدمات علمی و مهندسی در زمینه مواد مصرفی صنعت ریخته‌گری، سایت حاضر را تحت عنوان Ferro تاسیس نمود.

ما برآنیم که با شناخت نیازهای مشتری و جلب اعتماد او، از طریق صداقت و رو راستی و پایبند بودن به اصول اخلاقی و حرفه‌ای، همواره اساس مشتری مداری را بجا آوریم.

  • 31315310-031(۱۰خط)
  • info@felezat.com-