قیمت پروفیل

عنوان زمان واحد قیمت تغییرات قیمت خرید
قیمت پروفیل2 پروفیل مشهد 7 مهر 99 7مهر1399 ساعت : ۱۴:۰۶ کیلوگرم 22,200تومان دوشنبه1399/7/7 200تومان 0.01% مشاهده
قیمت پروفیل2 صبح پارسیان 7 مهر 99 7مهر1399 ساعت : ۱۴:۰۵ کیلوگرم 22,500تومان دوشنبه1399/7/7 300تومان 0.01% مشاهده
قیمت پروفیل2 تولیدی صنعتی کچو 7 مهر 99 7مهر1399 ساعت : ۱۴:۰۴ کیلوگرم 21,700تومان دوشنبه1399/7/7 1800تومان 0.09% مشاهده
قیمت پروفیل2.5 تولیدی صنعتی کچو 7 مهر 99 7مهر1399 ساعت : ۱۴:۰۴ کیلوگرم 20,700تومان دوشنبه1399/7/7 1800تومان 0.1% مشاهده
قیمت پروفیل2 پروفیل یزد 7 مهر 99 7مهر1399 ساعت : ۱۴:۰۰ کیلوگرم 21,900تومان دوشنبه1399/7/7 300تومان 0.01% مشاهده
قیمت پروفیل2.5 پروفیل یزد 7 مهر 99 7مهر1399 ساعت : ۱۴:۰۰ کیلوگرم 21,900تومان دوشنبه1399/7/7 300تومان 0.01% مشاهده
قیمت پروفیل2 میلاد یزد 7 مهر 99 7مهر1399 ساعت : ۱۴:۰۰ کیلوگرم 21,900تومان دوشنبه1399/7/7 300تومان 0.01% مشاهده
قیمت پروفیل2.5 میلاد یزد 7 مهر 99 7مهر1399 ساعت : ۱۴:۰۰ کیلوگرم 21,900تومان دوشنبه1399/7/7 300تومان 0.01% مشاهده
قیمت پروفیل2 مبتکران صبا 7 مهر 99 7مهر1399 ساعت : ۱۳:۵۹ کیلوگرم 21,650تومان دوشنبه1399/7/7 150تومان 0.01% مشاهده
قیمت پروفیل2.5 مبتکران صبا 7 مهر 99 7مهر1399 ساعت : ۱۳:۵۹ کیلوگرم 20,550تومان دوشنبه1399/7/7 50تومان 0% مشاهده
قیمت پروفیل3 مبتکران صبا 7 مهر 99 7مهر1399 ساعت : ۱۳:۵۹ کیلوگرم 20,550تومان دوشنبه1399/7/7 50تومان 0% مشاهده
قیمت پروفیل4 مبتکران صبا 7 مهر 99 7مهر1399 ساعت : ۱۳:۵۹ کیلوگرم 20,550تومان دوشنبه1399/7/7 50تومان 0% مشاهده
قیمت پروفیل2 لوله و پروفیل صابری 7 مهر 99 7مهر1399 ساعت : ۱۳:۵۰ کیلوگرم 22,000تومان دوشنبه1399/7/7 0تومان 0% مشاهده
قیمت پروفیل2.5 لوله و پروفیل صابری 7 مهر 99 7مهر1399 ساعت : ۱۳:۵۰ کیلوگرم 21,000تومان دوشنبه1399/7/7 0تومان 0% مشاهده
قیمت پروفیل3 لوله و پروفیل صابری 7 مهر 99 7مهر1399 ساعت : ۱۳:۵۰ کیلوگرم 21,000تومان دوشنبه1399/7/7 0تومان 0% مشاهده
قیمت پروفیل4 لوله و پروفیل صابری 7 مهر 99 7مهر1399 ساعت : ۱۳:۵۰ کیلوگرم 21,000تومان دوشنبه1399/7/7 0تومان 0% مشاهده
قیمت پروفیل4 تهران شرق 7 مهر 99 7مهر1399 ساعت : ۱۳:۳۹ کیلوگرم 20,500تومان دوشنبه1399/7/7 500تومان 0.03% مشاهده
قیمت پروفیل3 تهران شرق 7 مهر 99 7مهر1399 ساعت : ۱۳:۳۹ کیلوگرم 20,500تومان دوشنبه1399/7/7 500تومان 0.03% مشاهده
قیمت پروفیل2.5 تهران شرق 7 مهر 99 7مهر1399 ساعت : ۱۳:۳۹ کیلوگرم 20,500تومان دوشنبه1399/7/7 500تومان 0.03% مشاهده
قیمت پروفیل2 تهران شرق 7 مهر 99 7مهر1399 ساعت : ۱۳:۳۹ کیلوگرم 22,000تومان دوشنبه1399/7/7 0تومان 0% مشاهده

گروه تامین صنعت، فعالیت حرفه‌ای خود را در زمینه فولاد در سال 1387 آغاز نمود و در ادامه به منظور ارائه خدمات علمی و مهندسی در زمینه مواد مصرفی صنعت ریخته‌گری، سایت حاضر را تحت عنوان Ferro تاسیس نمود.

ما برآنیم که با شناخت نیازهای مشتری و جلب اعتماد او، از طریق صداقت و رو راستی و پایبند بودن به اصول اخلاقی و حرفه‌ای، همواره اساس مشتری مداری را بجا آوریم.

  • 31315310-031(۱۰خط)
  • info@felezat.com-