گزارش روزانه بازار فولاد، گزارش قیمت بازار آهن آلات، قیمت آهن الات، قیمت مقاطع فولادی، قیمت روز آهن آلات، قیمت بروز آهن آلات
گزارش قیمت روز آهن آلات

قیمت بروز فولاد و آهن آلات در مرکز تخصصی فلزات بصورت گزارش کامل بررسی و تحلیل می شود و هر روز بجز پنجشنبه ها رأس ساعت ۱۶/۳۰ دقیقه عصر بروزرسانی می گردد.

گزارش روزانه بازار فولاد و قیمت مقاطع فولادی و آهن آلات به شرح زیر می باشد:

قیمت میلگرد:

قیمت روز میلگرد با افزایش اعلام شد

بیشترین قیمت روز میلگرد مربوط به میلگرد فولاد بافق  به میزان ۶۸۰۰ تومان می‌باشد و کمترین قیمت میلگرد مربوط به میلگرد فولاد روهینا به میزان ۶۰۷۰ تومان می باشد.

دامنه نوسان قیمت میلگرد با افزایش۲۵۰ تومانی همراه شد.

 

قیمت تیرآهن:

 

قیمت تیرآهن افزایشی اعلام شد

بیشترین قیمت تیرآهن مربوط به تیرآهن جهان فولاد غرب  به میزان ۶۵۰۰ تومان و کمترین قیمت تیرآهن مربوط به تیرآهن ظفر بناب  به میزان ۷۱۶۰ تومان می باشد.

دامنه نوسان قیمت تیرآهن با افزایش ۱۴۵ تومانی همراه شد.

 

قیمت نبشی:

 

قیمت نبشی افزایشی اعلام شد

بیشترین قیمت نبشی.مربوط به نبشی کوهپایه به میزان ۶۷۲۰ تومان می باشد و کمترین قیمت نبشی مربوط.به نبشی ناب تبریز به میزان ۶۲۰۰ تومان می باشد.

دامنه نوسان قیمت نبشی با افزایش ۳۰۰ تومانی همراه شد.

 

قیمت ناودانی:

 

قیمت ناودانی ثابت اعلام شد

بیشترین قیمت .مربوط به مگا استیل به میزان ۶۳۰۰ تومان می باشد و کمترین قیمت مربوط به ناب تبریز به میزان ۶۲۰۰ تومان می باشد.

دامنه نوسان قیمت ناودانی با ثبات همراه شد.

 

قیمت پروفیل:

قیمت پروفیل ثابت اعلام شد

بیشترین قیمت ها.مربوط به موکریان فولاد به میزان ۸۶۰۰ تومان می باشد و کمترین قیمت مربوط به صفاهان فراست به قیمت ۸۵۰۰ تومان اعلام کردند.

دامنه نوسان قیمت پروفیل با ثبات همراه شد.

گزارش قیمت بروز آهن آلات مورخ چهارشنبه ۳ اردیبهشت ماه ۹۹

قیمت میلگرد:

قیمت روز میلگرد با افزایش اعلام شد

بیشترین قیمت روز میلگرد مربوط به میلگرد فولاد بافق به میزان ۶۶۸۰ تومان می‌باشد و کمترین قیمت میلگرد مربوط به میلگرد فولاد روهینا به میزان ۵۹۲۰ تومان می باشد.

دامنه نوسان قیمت میلگرد با افزایش۲۹۰ تومانی همراه شد.

 

قیمت تیرآهن:

 

قیمت تیرآهن افزایشی اعلام شد

بیشترین قیمت تیرآهن مربوط به تیرآهن جهان فولاد غرب  به میزان ۶۳۹۰ تومان و کمترین قیمت تیرآهن مربوط به تیرآهن ظفر بناب  به میزان ۶۹۶۰ تومان می باشد.

دامنه نوسان قیمت تیرآهن با افزایش ۱۵۰ تومانی همراه شد.

 

قیمت نبشی:

 

قیمت نبشی ثابت اعلام شد

بیشترین قیمت نبشی.مربوط به نبشی کوهپایه به میزان ۶۴۷۰ تومان می باشد و کمترین قیمت نبشی مربوط.به نبشی ناب تبریز به میزان ۶۲۰۰ تومان می باشد.

دامنه نوسان قیمت نبشی با ثبات همراه شد.

 

قیمت ناودانی:

 

قیمت ناودانی ثابت اعلام شد

بیشترین قیمت .مربوط به مگا استیل به میزان ۶۳۰۰ تومان می باشد و کمترین قیمت مربوط به ناب تبریز به میزان ۶۲۰۰ تومان می باشد.

دامنه نوسان قیمت ناودانی با ثبات همراه شد.

 

قیمت پروفیل:

قیمت پروفیل ثابت اعلام شد

بیشترین قیمت ها.مربوط به موکریان فولاد به میزان ۸۶۰۰ تومان می باشد و کمترین قیمت مربوط به صفاهان فراست به قیمت ۸۵۰۰ تومان اعلام کردند.

دامنه نوسان قیمت پروفیل با ثبات همراه شد.

گزارش قیمت بروز آهن آلات مورخ دوشنبه ۱ اردیبهشت ماه ۹۹

 

قیمت میلگرد:

قیمت روز میلگرد با کاهش اعلام شد

بیشترین قیمت روز میلگرد مربوط به میلگرد فولاد گلستان به میزان ۶۵۵۰ تومان می‌باشد و کمترین قیمت میلگرد مربوط به میلگرد فولاد قزوین به میزان ۵۶۸۰ تومان می باشد.

دامنه نوسان قیمت میلگرد با کاهش ۲۰۰ تومانی همراه شد.

 

قیمت تیرآهن:

 

قیمت تیرآهن ثابت اعلام شد

بیشترین قیمت تیرآهن مربوط به تیرآهن ظفر بناب  به میزان ۶۸۲۰ تومان و کمترین قیمت تیرآهن مربوط به تیرآهن ظفر بناب  به میزان ۶۳۲۰ تومان می باشد.

دامنه نوسان قیمت تیرآهن با ثبات همراه شد.

 

قیمت نبشی:

 

قیمت نبشی ثابت اعلام شد

بیشترین قیمت نبشی.مربوط به نبشی کوهپایه به میزان ۶۴۲۰ تومان می باشد و کمترین قیمت نبشی مربوط.به نبشی مگااستیل به میزان ۵۹۶۰ تومان می باشد.

دامنه نوسان قیمت نبشی با ثبات همراه شد.

 

قیمت ناودانی:

 

قیمت ناودانی ثابت اعلام شد

بیشترین قیمت .مربوط به مگا استیل به میزان ۶۳۰۰ تومان می باشد و کمترین قیمت مربوط به ناب تبریز به میزان ۶۲۰۰ تومان می باشد.

دامنه نوسان قیمت ناودانی با ثبات همراه شد.

 

قیمت پروفیل:

قیمت پروفیل ثابت اعلام شد

بیشترین قیمت ها.مربوط به موکریان فولاد به میزان ۸۷۰۰ تومان می باشد و کمترین قیمت مربوط به صفاهان فراست به قیمت ۸۵۰۰ تومان اعلام کردند.

دامنه نوسان قیمت پروفیل با ثبات همراه شد.

گزارش قیمت بروز آهن آلات مورخ یکشنبه ۳۱ فروردین ماه ۹۹

 

قیمت میلگرد:

قیمت روز میلگرد با افزایش اعلام شد

بیشترین قیمت روز میلگرد مربوط به میلگرد فولاد گلستان به میزان ۶۵۵۰ تومان می‌باشد و کمترین قیمت میلگرد مربوط به میلگرد فولاد قزوین به میزان ۵۶۸۰ تومان می باشد.

دامنه نوسان قیمت میلگرد با افزایش ۱۵۰ تومانی همراه شد.

 

قیمت تیرآهن:

 

قیمت تیرآهن ثابت اعلام شد

بیشترین قیمت تیرآهن مربوط به تیرآهن ظفر بناب  به میزان ۶۸۲۰ تومان و کمترین قیمت تیرآهن مربوط به تیرآهن ظفر بناب  به میزان ۶۳۲۰ تومان می باشد.

دامنه نوسان قیمت تیرآهن با ثبات همراه شد.

 

قیمت نبشی:

 

قیمت نبشی با افزایش اعلام شد

بیشترین قیمت نبشی.مربوط به نبشی کوهپایه به میزان ۶۴۲۰ تومان می باشد و کمترین قیمت نبشی مربوط.به نبشی مگااستیل به میزان ۵۹۶۰ تومان می باشد.

دامنه نوسان قیمت نبشی با افزایش ۱۰۰ تومانی همراه شد.

 

قیمت ناودانی:

 

قیمت ناودانی ثابت اعلام شد

بیشترین قیمت .مربوط به مگا استیل به میزان ۶۳۰۰ تومان می باشد و کمترین قیمت مربوط به ناب تبریز به میزان ۶۲۰۰ تومان می باشد.

دامنه نوسان قیمت ناودانی با ثبات همراه شد.

 

قیمت پروفیل:

قیمت پروفیل با کاهش اعلام شد

بیشترین قیمت ها.مربوط به موکریان فولاد به میزان ۸۷۰۰ تومان می باشد و کمترین قیمت مربوط به صفاهان فراست به قیمت ۸۵۰۰ تومان اعلام کردند.

دامنه نوسان قیمت پروفیل با کاهش ۲۰۰ تومانی همراه شد.

 

گزارش قیمت بروز آهن آلات مورخ شنبه ۳۰ فروردین ماه ۹۹

قیمت میلگرد:

قیمت روز میلگرد با افزایش اعلام شد

بیشترین قیمت روز میلگرد مربوط به میلگرد فولاد گلستان به میزان ۶۵۲۰ تومان می‌باشد و کمترین قیمت میلگرد مربوط به میلگرد فولاد قزوین به میزان ۵۶۸۰ تومان می باشد.

دامنه نوسان قیمت میلگرد با ۴۴۰ تومانی همراه شد.

 

قیمت تیرآهن:

 

قیمت تیرآهن با افزایش اعلام شد

بیشترین قیمت تیرآهن مربوط به تیرآهن ظفر بناب  به میزان ۹۸۲۰ تومان و کمترین قیمت تیرآهن مربوط به تیرآهن ظفر بناب  به میزان ۶۳۲۰ تومان می باشد.

دامنه نوسان قیمت تیرآهن با افزایش ۹۰ تومانی همراه شد.

 

قیمت نبشی:

 

قیمت نبشی با افزایش اعلام شد

بیشترین قیمت نبشی.مربوط به نبشی ناب تبریز به میزان ۶۴۰۰ تومان می باشد و کمترین قیمت نبشی مربوط.به نبشی مگااستیل به میزان ۵۹۲۰ تومان می باشد.

دامنه نوسان قیمت نبشی با افزایش ۲۵۰ تومانی همراه شد.

 

قیمت ناودانی:

 

قیمت ناودانی با افزایش اعلام شد

بیشترین قیمت .مربوط به ناب تبریز به میزان ۶۲۰۰ تومان می باشد و کمترین قیمت مربوط به مگا استیل به میزان ۶۰۲۰ تومان می باشد.

دامنه نوسان قیمت ناودانی با افزایش ۲۵۰ تومانی همراه شد.

 

قیمت پروفیل:

قیمت پروفیل با کاهش اعلام شد

بیشترین قیمت ها.مربوط به نورد میلاد یزد به میزان ۸۹۰۰ تومان می باشد و کمترین قیمت مربوط به صفاهان فراست به قیمت ۸۵۰۰ تومان اعلام کردند.

دامنه نوسان قیمت پروفیل با کاهش ۳۰۰ تومانی همراه شد.

گزارش قیمت بروز آهن آلات مورخ چهارشنبه ۲۷ فروردین ماه ۹۹

قیمت میلگرد:

قیمت روز میلگرد با کاهش اعلام شد

بیشترین قیمت روز میلگرد مربوط به میلگرد بافق یزد به میزان ۶۴۳۰ تومان می‌باشد و کمترین قیمت میلگرد مربوط به میلگرد فولاد قزوین به میزان ۵۵۰۰ تومان می باشد.

دامنه نوسان قیمت میلگرد با کاهش ۲۵۰ تومانی همراه شد.

 

قیمت تیرآهن:

 

قیمت تیرآهن ثابت اعلام شد

بیشترین قیمت تیرآهن مربوط به تیرآهن ظفر بناب  به میزان ۷۱۰۰ تومان و کمترین قیمت تیرآهن مربوط به تیرآهن ظفر بناب  به میزان ۶۶۰۰ تومان می باشد.

دامنه نوسان قیمت تیرآهن با ثبات همراه شد.

 

قیمت نبشی:

 

قیمت نبشی ثابت اعلام شد

بیشترین قیمت نبشی.مربوط به نبشی ناب تبریز به میزان ۶۴۰۰ تومان می باشد و کمترین قیمت نبشی مربوط.به نبشی مگااستیل به میزان ۶۰۲۰ تومان می باشد.

دامنه نوسان قیمت نبشی با ثبات همراه شد.

 

قیمت ناودانی:

 

قیمت ناودانی ثابت اعلام شد

بیشترین قیمت .مربوط به مگا استیل به میزان ۶۲۵۰ تومان می باشد و کمترین قیمت مربوط به ناب تبریز به میزان ۶۲۰۰ تومان می باشد.

دامنه نوسان قیمت ناودانی با ثبات همراه شد.

 

قیمت پروفیل:

قیمت پروفیل با کاهش اعلام شد

بیشترین قیمت ها.مربوط به نورد میلاد یزد به میزان ۸۹۰۰ تومان می باشد و کمترین قیمت مربوط به نیکان  به قیمت ۸۷۳۰ تومان اعلام کردند.

دامنه نوسان قیمت پروفیل با کاهش ۱۰۰ تومانی همراه شد.

گزارش قیمت بروز آهن آلات مورخ سه شنبه ۲۶ فروردین ماه ۹۹

قیمت میلگرد:

قیمت روز میلگرد با کاهش اعلام شد

بیشترین قیمت روز میلگرد مربوط به میلگرد بافق یزد به میزان ۶۴۷۰ تومان می‌باشد و کمترین قیمت میلگرد مربوط به میلگرد فولاد قزوین به میزان ۵۶۳۰ تومان می باشد.

دامنه نوسان قیمت میلگرد با کاهش ۴۰۰ تومانی همراه شد.

 

قیمت تیرآهن:

 

قیمت تیرآهن ثابت اعلام شد

بیشترین قیمت تیرآهن مربوط به تیرآهن ظفر بناب  به میزان ۷۱۰۰ تومان و کمترین قیمت تیرآهن مربوط به تیرآهن ظفر بناب  به میزان ۶۶۰۰ تومان می باشد.

دامنه نوسان قیمت تیرآهن با ثبات همراه شد.

 

قیمت نبشی:

 

قیمت نبشی با کاهش اعلام شد

بیشترین قیمت نبشی.مربوط به نبشی ناب تبریز به میزان ۶۴۰۰ تومان می باشد و کمترین قیمت نبشی مربوط.به نبشی کوهپایه به میزان ۶۱۹۰ تومان می باشد.

دامنه نوسان قیمت نبشی با کاهش ۲۸۰ تومانی همراه شد.

 

قیمت ناودانی:

 

قیمت ناودانی با کاهش اعلام شد

بیشترین قیمت .مربوط به مگا استیل به میزان ۶۲۵۰ تومان می باشد و کمترین قیمت مربوط به ناب تبریز به میزان ۶۲۰۰ تومان می باشد.

دامنه نوسان قیمت ناودانی با کاهش ۲۰۰ تومانی همراه شد.

 

قیمت پروفیل:

قیمت پروفیل با کاهش اعلام شد

بیشترین قیمت ها.مربوط به صبح پارسیان به میزان ۹۰۰۰ تومان می باشد و کمترین قیمت مربوط به صفاهان به قیمت ۸۸۰۰ تومان اعلام کردند.

دامنه نوسان قیمت پروفیل با کاهش ۱۰۰ تومانی همراه شد.

 

گزارش قیمت بروز آهن آلات مورخ دوشنبه ۲۵ فروردین ماه ۹۹

قیمت میلگرد:

قیمت روز میلگرد با کاهش اعلام شد

بیشترین قیمت روز میلگرد مربوط به میلگرد آناهیتا گیلان به میزان ۶۵۰۰ تومان می‌باشد و کمترین قیمت میلگرد مربوط به میلگرد فولاد قزوین به میزان ۵۷۰۰ تومان می باشد.

دامنه نوسان قیمت میلگرد با کاهش ۲۰۰ تومانی همراه شد.

 

قیمت تیرآهن:

 

قیمت تیرآهن ثابت اعلام شد

بیشترین قیمت تیرآهن مربوط به تیرآهن ظفر بناب  به میزان ۷۱۰۰ تومان و کمترین قیمت تیرآهن مربوط به تیرآهن ظفر بناب  به میزان ۶۶۰۰ تومان می باشد.

دامنه نوسان قیمت تیرآهن با ثبات همراه شد.

 

قیمت نبشی:

 

قیمت نبشی ثابت اعلام شد

بیشترین قیمت نبشی.مربوط به نبشی ناب تبریز به میزان ۶۶۶۰ تومان می باشد و کمترین قیمت نبشی مربوط.به نبشی ناب تبریز به میزان ۶۴۰۰ تومان می باشد.

دامنه نوسان قیمت نبشی با ثبات  همراه شد.

 

قیمت ناودانی:

 

قیمت ناودانی ثابت اعلام شد

بیشترین قیمت .مربوط به مگا استیل به میزان ۶۴۵۰ تومان می باشد و کمترین قیمت مربوط به ناب تبریز به میزان ۶۴۰۰ تومان می باشد.

دامنه نوسان قیمت ناودانی با ثبات همراه شد.

 

قیمت پروفیل:

قیمت پروفیل با کاهش اعلام شد

بیشترین قیمت ها.مربوط به صبح پارسیان به میزان ۹۰۰۰ تومان می باشد و کمترین قیمت مربوط به صفاهان به قیمت ۸۹۰۰ تومان اعلام کردند.

دامنه نوسان قیمت پروفیل با کاهش ۱۵۰ تومانی همراه شد.

گزارش قیمت بروز آهن آلات مورخ یکشنبه ۲۴ فروردین ماه ۹۹

قیمت میلگرد:

قیمت روز میلگرد با کاهش اعلام شد

بیشترین قیمت روز میلگرد مربوط به میلگرد آناهیتا گیلان به میزان ۶۵۰۰ تومان می‌باشد و کمترین قیمت میلگرد مربوط به میلگرد فولاد قزوین به میزان ۵۸۰۰ تومان می باشد.

دامنه نوسان قیمت میلگرد با کاهش ۴۳۰ تومانی همراه شد.

 

قیمت تیرآهن:

 

قیمت تیرآهن ثابت اعلام شد

بیشترین قیمت تیرآهن مربوط به تیرآهن ظفر بناب  به میزان ۷۱۰۰ تومان و کمترین قیمت تیرآهن مربوط به تیرآهن ظفر بناب  به میزان ۶۶۰۰ تومان می باشد.

دامنه نوسان قیمت تیرآهن با ثبات همراه شد.

 

قیمت نبشی:

 

قیمت نبشی کاهشی اعلام شد

بیشترین قیمت نبشی.مربوط به نبشی سپهر ایرانیان به میزان ۶۷۰۰ تومان می باشد و کمترین قیمت نبشی مربوط.به نبشی مگااستیل به میزان ۶۲۸۰ تومان می باشد.

دامنه نوسان قیمت نبشی با کاهش ۲۰۰ تومانی همراه شد.

 

قیمت ناودانی:

 

قیمت ناودانی ثابت اعلام شد

بیشترین قیمت .مربوط به مگا استیل به میزان ۶۴۵۰ تومان می باشد و کمترین قیمت مربوط به ناب تبریز به میزان ۶۴۰۰ تومان می باشد.

دامنه نوسان قیمت ناودانی با ثبات همراه شد.

 

قیمت پروفیل:

قیمت پروفیل با ثبات اعلام شد

بیشترین قیمت ها.مربوط به صبح پارسیان به میزان ۹۱۰۰ تومان می باشد و کمترین قیمت مربوط به  موکریان به قیمت ۹۰۰۰ تومان اعلام کردند.

دامنه نوسان قیمت پروفیل با ثابت همراه شد.

گزارش قیمت بروز آهن آلات مورخ شنبه ۲۳ فروردین ماه ۹۹

قیمت میلگرد:

قیمت روز میلگرد با کاهش اعلام شد

بیشترین قیمت روز میلگرد مربوط به میلگرد آناهیتا گیلان به میزان ۶۵۰۰ تومان می‌باشد و کمترین قیمت میلگرد مربوط به میلگرد فولاد قزوین به میزان ۵۹۰۰ تومان می باشد.

دامنه نوسان قیمت میلگرد با کاهش ۳۰۰ تومانی همراه شد.

 

قیمت تیرآهن:

 

قیمت تیرآهن ثابت اعلام شد

بیشترین قیمت تیرآهن مربوط به تیرآهن ظفر بناب  به میزان ۷۱۰۰ تومان و کمترین قیمت تیرآهن مربوط به تیرآهن ظفر بناب  به میزان ۶۶۰۰ تومان می باشد.

دامنه نوسان قیمت تیرآهن با ثبات همراه شد.

 

قیمت نبشی:

 

قیمت نبشی کاهشی اعلام شد

بیشترین قیمت نبشی.مربوط به نبشی سپهر ایرانیان به میزان ۶۷۰۰ تومان می باشد و کمترین قیمت نبشی مربوط.به نبشی مگااستیل به میزان ۶۲۸۰ تومان می باشد.

دامنه نوسان قیمت نبشی با کاهش ۱۰۰ تومانی همراه شد.

 

قیمت ناودانی:

 

قیمت ناودانی کاهشی اعلام شد

بیشترین قیمت .مربوط به مگا استیل به میزان ۶۴۵۰ تومان می باشد و کمترین قیمت مربوط به ناب تبریز به میزان ۶۴۰۰ تومان می باشد.

دامنه نوسان قیمت ناودانی با کاهش ۱۰۰ تومانی همراه شد.

 

قیمت پروفیل:

قیمت پروفیل با کاهش اعلام شد

بیشترین قیمت ها.مربوط به صبح پارسیان به میزان ۹۲۰۰ تومان می باشد و کمترین قیمت مربوط به  موکریان به قیمت ۹۰۰۰ تومان اعلام کردند.

دامنه نوسان قیمت پروفیل با کاهش ۱۰۰ تومانی همراه شد.

گزارش قیمت بروز آهن آلات مورخ چهارشنبه ۲۰ فروردین ماه ۹۹

قیمت میلگرد:

قیمت روز میلگرد با کاهش اعلام شد

بیشترین قیمت روز میلگرد مربوط به میلگرد آناهیتا گیلان به میزان ۶۸۰۰ تومان می‌باشد و کمترین قیمت میلگرد مربوط به میلگرد روهینا جنوب به میزان ۵۹۰۰ تومان می باشد.

دامنه نوسان قیمت میلگرد با کاهش ۱۰۰ تومانی همراه شد.

 

قیمت تیرآهن:

 

قیمت تیرآهن ثابت اعلام شد

بیشترین قیمت تیرآهن مربوط به تیرآهن ظفر بناب  به میزان ۷۱۰۰ تومان و کمترین قیمت تیرآهن مربوط به تیرآهن جهان فولاد غرب به میزان ۶۵۰۰ تومان می باشد.

دامنه نوسان قیمت تیرآهن با ثبات همراه شد.

 

قیمت نبشی:

 

قیمت نبشی ثابت اعلام شد

بیشترین قیمت نبشی.مربوط به نبشی نستا به میزان ۶۷۵۰ تومان می باشد و کمترین قیمت نبشی مربوط.به نبشی مگااستیل به میزان ۶۳۷۰ تومان می باشد.

دامنه نوسان قیمت نبشی با ثبات همراه شد.

 

قیمت ناودانی:

 

قیمت ناودانی ثابت اعلام شد

بیشترین قیمت .مربوط به مگا استیل به میزان ۶۵۵۰ تومان می باشد و کمترین قیمت مربوط به ناب تبریز به میزان ۶۵۰۰ تومان می باشد.

دامنه نوسان قیمت ناودانی با ثبات همراه شد.

 

قیمت پروفیل:

قیمت پروفیل ثابت اعلام شد

بیشترین قیمت ها.مربوط به صبح پارسیان به میزان ۹۳۰۰ تومان می باشد و کمترین قیمت مربوط به  موکریان به قیمت ۹۰۰۰ تومان اعلام کردند.

دامنه نوسان قیمت پروفیل با ثبات همراه شد.

 

گزارش قیمت بروز آهن آلات مورخ سه شنبه ۱۹ فروردین ماه ۹۹

قیمت میلگرد:

قیمت روز میلگرد با کاهش جزئی اعلام شد

بیشترین قیمت روز میلگرد مربوط به میلگرد آناهیتا گیلان به میزان ۶۸۰۰ تومان می‌باشد و کمترین قیمت میلگرد مربوط به میلگرد روهینا جنوب به میزان ۶۰۰۰ تومان می باشد.

دامنه نوسان قیمت میلگرد با کاهش جزئی ۱۰۰ تومانی همراه شد.

 

قیمت تیرآهن:

 

قیمت تیرآهن ثابت اعلام شد

بیشترین قیمت تیرآهن مربوط به تیرآهن ظفر بناب  به میزان ۷۱۰۰ تومان و کمترین قیمت تیرآهن مربوط به تیرآهن ظفر بناب به میزان ۶۶۰۰ تومان می باشد.

دامنه نوسان قیمت تیرآهن با ثبات همراه شد.

 

قیمت نبشی:

 

قیمت نبشی ثابت اعلام شد

بیشترین قیمت نبشی.مربوط به نبشی نستا به میزان ۶۷۵۰ تومان می باشد و کمترین قیمت نبشی مربوط.به نبشی مگااستیل به میزان ۶۳۷۰ تومان می باشد.

دامنه نوسان قیمت نبشی با ثبات همراه شد.

 

قیمت ناودانی:

 

قیمت ناودانی ثابت اعلام شد

بیشترین قیمت .مربوط به مگا استیل به میزان ۶۵۵۰ تومان می باشد و کمترین قیمت مربوط به ناب تبریز به میزان ۶۵۰۰ تومان می باشد.

دامنه نوسان قیمت ناودانی با ثبات همراه شد.

 

قیمت پروفیل:

قیمت پروفیل ثابت اعلام شد

بیشترین قیمت ها.مربوط به صبح پارسیان به میزان ۹۳۰۰ تومان می باشد و کمترین قیمت مربوط به  موکریان به قیمت ۹۰۰۰ تومان اعلام کردند.

دامنه نوسان قیمت پروفیل با ثبات همراه شد.

گزارش قیمت بروز آهن آلات مورخ دوشنبه ۱۸ فروردین ماه ۹۹

قیمت میلگرد:

قیمت روز میلگرد با کاهش جزئی اعلام شد

بیشترین قیمت روز میلگرد مربوط به میلگرد آناهیتا گیلان به میزان ۶۸۰۰ تومان می‌باشد و کمترین قیمت میلگرد مربوط به میلگرد روهینا جنوب به میزان ۶۰۰۰ تومان می باشد.

دامنه نوسان قیمت میلگرد با کاهش جزئی ۱۸۰ تومانی همراه شد.

 

قیمت تیرآهن:

 

قیمت تیرآهن ثابت اعلام شد

بیشترین قیمت تیرآهن مربوط به تیرآهن ظفر بناب  به میزان ۷۱۰۰ تومان و کمترین قیمت تیرآهن مربوط به تیرآهن ظفر بناب به میزان ۶۶۰۰ تومان می باشد.

دامنه نوسان قیمت تیرآهن با ثبات همراه شد.

 

قیمت نبشی:

 

قیمت نبشی ثابت اعلام شد

بیشترین قیمت نبشی.مربوط به نبشی نستا به میزان ۶۸۰۰ تومان می باشد و کمترین قیمت نبشی مربوط.به نبشی مگااستیل به میزان ۶۳۷۰ تومان می باشد.

دامنه نوسان قیمت نبشی با ثبات همراه شد.

 

قیمت ناودانی:

 

قیمت ناودانی ثابت اعلام شد

بیشترین قیمت .مربوط به مگا استیل به میزان ۶۵۵۰ تومان می باشد و کمترین قیمت مربوط به ناب تبریز به میزان ۶۵۰۰ تومان می باشد.

دامنه نوسان قیمت ناودانی با ثبات همراه شد.

 

قیمت پروفیل:

قیمت پروفیل ثابت اعلام شد

بیشترین قیمت ها.مربوط به صبح پارسیان به میزان ۹۳۰۰ تومان می باشد و کمترین قیمت مربوط به  موکریان به قیمت ۹۰۰۰ تومان اعلام کردند.

دامنه نوسان قیمت پروفیل با ثبات همراه شد.

 

گزارش قیمت بروز آهن آلات مورخ یکشنبه ۱۷ فروردین ماه ۹۹

قیمت میلگرد:

قیمت روز میلگرد ثابت اعلام شد

بیشترین قیمت روز میلگرد مربوط به میلگرد آناهیتا گیلان به میزان ۶۸۰۰ تومان می‌باشد و کمترین قیمت میلگرد مربوط به میلگرد فولاد بافق به میزان ۶۰۵۰ تومان می باشد.

دامنه نوسان قیمت میلگرد با ثبات همراه شد.

 

قیمت تیرآهن:

 

قیمت تیرآهن ثابت اعلام شد

بیشترین قیمت تیرآهن مربوط به تیرآهن ظفر بناب  به میزان ۷۱۰۰ تومان و کمترین قیمت تیرآهن مربوط به تیرآهن ظفر بناب به میزان ۶۶۰۰ تومان می باشد.

دامنه نوسان قیمت تیرآهن با ثبات همراه شد.

 

قیمت نبشی:

 

قیمت نبشی ثابت اعلام شد

بیشترین قیمت نبشی.مربوط به نبشی نستا به میزان ۶۸۰۰ تومان می باشد و کمترین قیمت نبشی مربوط.به نبشی مگااستیل به میزان ۶۳۷۰ تومان می باشد.

دامنه نوسان قیمت نبشی با ثبات همراه شد.

 

قیمت ناودانی:

 

قیمت ناودانی ثابت اعلام شد

بیشترین قیمت .مربوط به مگا استیل به میزان ۶۵۵۰ تومان می باشد و کمترین قیمت مربوط به ناب تبریز به میزان ۶۵۰۰ تومان می باشد.

دامنه نوسان قیمت ناودانی با ثبات همراه شد.

 

قیمت پروفیل:

قیمت پروفیل ثابت اعلام شد

بیشترین قیمت ها.مربوط به صبح پارسیان به میزان ۹۵۰۰ تومان می باشد و کمترین قیمت مربوط به  موکریان به قیمت ۹۰۰۰ تومان اعلام کردند.

دامنه نوسان قیمت پروفیل با ثبات همراه شد.

گزارش قیمت بروز آهن آلات مورخ شنبه ۱۶ فروردین ماه ۹۹

قیمت میلگرد:

قیمت روز میلگرد با نوسان اعلام شد

بیشترین قیمت روز میلگرد مربوط به میلگرد آناهیتا گیلان به میزان ۶۸۰۰ تومان می‌باشد و کمترین قیمت میلگرد مربوط به میلگرد فولاد بافق به میزان ۶۰۵۰ تومان می باشد.

دامنه نوسان قیمت میلگرد با نوسان همراه شد.

 

قیمت تیرآهن:

 

قیمت تیرآهن با نوسان اعلام شد

بیشترین قیمت تیرآهن مربوط به تیرآهن ظفر بناب  به میزان ۷۱۰۰ تومان و کمترین قیمت تیرآهن مربوط به تیرآهن ظفر بناب به میزان ۶۶۰۰ تومان می باشد.

دامنه نوسان قیمت تیرآهن با نوسان همراه بود.

 

قیمت نبشی:

 

قیمت نبشی نوسانی اعلام شد

بیشترین قیمت نبشی.مربوط به نبشی نستا به میزان ۶۸۰۰ تومان می باشد و کمترین قیمت نبشی مربوط.به نبشی مگااستیل به میزان ۶۳۸۰ تومان می باشد.

دامنه نوسان قیمت نبشی با نوسان همراه شد.

 

قیمت ناودانی:

 

قیمت ناودانی نوسانی اعلام شد

بیشترین قیمت .مربوط به مگا استیل به میزان ۶۵۵۰ تومان می باشد و کمترین قیمت مربوط به ناب تبریز به میزان ۶۵۰۰ تومان می باشد.

دامنه نوسان قیمت ناودانی با نوسان همراه شد.

 

قیمت پروفیل:

قیمت پروفیل با نوسان اعلام شد

بیشترین قیمت ها.مربوط به صبح پارسیان به میزان ۹۵۰۰ تومان می باشد و کمترین قیمت مربوط به  موکریان به قیمت ۹۰۰۰ تومان اعلام کردند.

دامنه نوسان قیمت پروفیل با نوسان همراه شد.

گزارش قیمت بروز آهن آلات مورخ چهارشنبه ۲۱ اسفند ماه ۹۸

قیمت میلگرد:

قیمت روز میلگرد با افزایش اعلام شد

بیشترین قیمت روز میلگرد مربوط به میلگرد آناهیتا گیلان به میزان ۶۸۰۰ تومان می‌باشد و کمترین قیمت میلگرد مربوط به میلگرد فولاد بافق به میزان ۶۱۰۰ تومان می باشد.

دامنه نوسان قیمت میلگرد با افزایش ۲۰۰ تومانی همراه شد.

 

قیمت تیرآهن:

 

قیمت تیرآهن با افزایش جزئی اعلام شد

بیشترین قیمت تیرآهن مربوط به تیرآهن جهان فولاد غرب به میزان ۷۰۰۰ تومان و کمترین قیمت تیرآهن مربوط به تیرآهن ظفر بناب به میزان ۶۶۵۰ تومان می باشد.

دامنه نوسان قیمت تیرآهن با افزایش جزئی همراه بود.

 

قیمت نبشی:

 

قیمت نبشی ثابت اعلام شد

بیشترین قیمت نبشی.مربوط به نبشی کوهپایه به میزان ۶۷۷۰ تومان می باشد و کمترین قیمت نبشی مربوط.به نبشی فولاد اصفهان به میزان ۶۵۰۰ تومان می باشد.

دامنه نوسان قیمت نبشی با ثبات همراه شد.

 

قیمت ناودانی:

 

قیمت ناودانی ثابت اعلام شد

بیشترین قیمت .مربوط به ناب تبریز به میزان ۶۵۰۰ تومان می باشد.

دامنه نوسان قیمت ناودانی با ثبات همراه شد.

 

قیمت پروفیل:

قیمت پروفیل ثابت اعلام شد

بیشترین قیمت ها.مربوط به صبح پارسیان به میزان ۹۳۰۰ تومان می باشد و کمترین قیمت مربوط به نیکان  به  قیمت ۹۰۰۰ تومان اعلام کردند.

دامنه نوسان قیمت پروفیل با ثبات همراه شد.

گزارش قیمت بروز آهن آلات مورخ سه شنبه ۲۰ اسفند ماه ۹۸

قیمت میلگرد:

قیمت روز میلگرد با افزایش اعلام شد

بیشترین قیمت روز میلگرد مربوط به میلگرد آناهیتا گیلان به میزان ۶۸۰۰ تومان می‌باشد و کمترین قیمت میلگرد مربوط به میلگرد سیما فولاد جهان به میزان ۶۱۵۰ تومان می باشد.

دامنه نوسان قیمت میلگرد با افزایش ۲۰۰ تومانی همراه شد.

 

قیمت تیرآهن:

 

قیمت تیرآهن با افزایش جزئی اعلام شد

بیشترین قیمت تیرآهن مربوط به تیرآهن جهان فولاد غرب به میزان ۶۶۸۰ تومان و کمترین قیمت تیرآهن مربوط به تیرآهن ظفر بناب به میزان ۶۶۵۰ تومان می باشد.

دامنه نوسان قیمت تیرآهن با افزایش ۱۵۰ تومانی همراه بود.

 

قیمت نبشی:

 

قیمت نبشی با افزایش جرئی اعلام شد

بیشترین قیمت نبشی.مربوط به نبشی کوهپایه به میزان ۶۷۷۰ تومان می باشد و کمترین قیمت نبشی مربوط.به نبشی صبا فولاد منظومه  به میزان ۶۳۸۰ تومان می باشد.

دامنه نوسان قیمت نبشی با افزایش ۵۰ تومانی همراه شد.

 

قیمت ناودانی:

 

قیمت ناودانی ثابت اعلام شد

بیشترین قیمت .مربوط به ناب تبریز به میزان ۶۵۰۰ تومان می باشد.

دامنه نوسان قیمت ناودانی با ثبات همراه شد.

 

قیمت پروفیل:

قیمت پروفیل ثابت اعلام شد

بیشترین قیمت ها.مربوط به صبح پارسیان به میزان ۹۳۰۰ تومان می باشد و کمترین قیمت مربوط به نیکان ، پروفیل یزد ، موکریان فولاد ، امید البرز به  قیمت ۹۰۰۰ تومان اعلام کردند.

دامنه نوسان قیمت پروفیل با ثبات همراه شد.

 

گزارش قیمت بروز آهن آلات مورخ دوشنبه ۱۹ اسفند ماه ۹۸

قیمت میلگرد:

قیمت روز میلگرد با افزایش جزئی اعلام شد

بیشترین قیمت روز میلگرد مربوط به میلگرد فولاد گلستان به میزان ۶۶۰۰ تومان می‌باشد و کمترین قیمت میلگرد مربوط به میلگرد ارگ تبریز به میزان ۶۰۰۰ تومان می باشد.

دامنه نوسان قیمت میلگرد با افزایش جزئی ۲۰۰ تومانی همراه شد.

 

قیمت تیرآهن:

 

قیمت تیرآهن ثابت اعلام شد

بیشترین قیمت تیرآهن مربوط به تیرآهن جهان فولاد غرب به میزان ۷۰۰۰ تومان و کمترین قیمت تیرآهن مربوط به تیرآهن ظفر بناب به میزان ۶۵۰۰ تومان می باشد.

دامنه نوسان قیمت تیرآهن با ثبات همراه بود.

 

قیمت نبشی:

 

قیمت نبشی ثابت اعلام شد

بیشترین قیمت نبشی.مربوط به نبشی کوهپایه به میزان ۶۷۷۰ تومان می باشد و کمترین قیمت نبشی مربوط.به نبشی صبا فولاد منظومه  به میزان ۶۳۸۰ تومان می باشد.

دامنه نوسان قیمت نبشی با ثبات همراه شد.

 

قیمت ناودانی:

 

قیمت ناودانی ثابت اعلام شد

بیشترین قیمت .مربوط به ناب تبریز به میزان ۶۵۰۰ تومان می باشد.

دامنه نوسان قیمت ناودانی با ثبات همراه شد.

 

قیمت پروفیل:

قیمت پروفیل ثابت اعلام شد

کمترین قیمت ها.مربوط به صبح پارسیان به میزان ۹۳۰۰ تومان می باشد و بیشترین قیمت مربوط به نیکان  به  قیمت ۸۹۲۰ تومان اعلام کردند.

دامنه نوسان قیمت پروفیل با ثبات همراه شد.

گزارش قیمت بروز آهن آلات مورخ شنبه ۱۷ اسفند ماه ۹۸

قیمت میلگرد:

قیمت روز میلگرد با کاهش جزئی اعلام شد

بیشترین قیمت روز میلگرد مربوط به میلگرد فولاد بافق  به میزان ۶۴۵۰ تومان می‌باشد و کمترین قیمت میلگرد مربوط به میلگرد آریان فولاد به میزان ۵۹۰۰ تومان می‌باشد.

دامنه نوسان قیمت میلگرد با کاهش جزئی ۲۰۰ تومانی همراه شد.

 

قیمت تیرآهن:

 

قیمت تیرآهن ثابت اعلام شد

بیشترین قیمت تیرآهن مربوط به تیرآهن جهان فولاد غرب به میزان ۷۰۰۰ تومان و کمترین قیمت تیرآهن مربوط به تیرآهن ظفر بناب به میزان ۶۵۰۰ تومان می باشد.

دامنه نوسان قیمت تیرآهن با ثبات همراه بود.

 

قیمت نبشی:

 

قیمت نبشی ثابت اعلام شد

بیشترین قیمت نبشی.مربوط به نبشی ناب تبریز  به میزان ۶۷۰۰ تومان می باشد و کمترین قیمت نبشی مربوط.به نبشی آریان فولاد به میزان ۵۴۵۰ تومان می باشد.

دامنه نوسان قیمت نبشی با ثبات همراه شد.

 

قیمت ناودانی:

 

قیمت ناودانی ثابت اعلام شد

بیشترین قیمت .مربوط به ناب تبریز به میزان ۶۵۰۰ تومان می باشد.

دامنه نوسان قیمت ناودانی با ثبات همراه شد.

 

قیمت پروفیل:

عدم اعلام قیمت از سوی تولیدکنندگان

گزارش قیمت بروز آهن آلات مورخ چهارشنبه ۱۴ اسفند ماه ۹۸

قیمت میلگرد:

قیمت روز میلگرد با افزایش جزئی اعلام شد

بیشترین قیمت روز میلگرد مربوط به میلگرد  شاهرود  به میزان ۶۶۰۰ تومان می‌باشد و کمترین قیمت میلگرد مربوط به میلگرد ارگ تبریز به میزان ۶۱۰۰ تومان می‌باشد.

دامنه نوسان قیمت میلگرد با افزایش جزئی ۱۸۰ تومانی همراه شد.

 

قیمت تیرآهن:

 

قیمت تیرآهن ثابت اعلام شد

بیشترین قیمت تیرآهن مربوط به تیرآهن جهان فولاد غرب به میزان ۷۰۰۰ تومان و کمترین قیمت تیرآهن مربوط به تیرآهن ظفر بناب به میزان ۶۳۵۰ تومان می باشد.

دامنه نوسان قیمت تیرآهن با ثبات نسبی همراه بود.

 

قیمت نبشی:

 

قیمت نبشی ثابت اعلام شد

بیشترین قیمت نبشی.مربوط به نبشی کوهپایه به میزان ۶۷۳۵ تومان می باشد و کمترین قیمت نبشی مربوط.به نبشی جاوید بناب به میزان ۶۴۹۰ تومان می باشد.

دامنه نوسان قیمت نبشی با ثبات همراه شد.

 

قیمت ناودانی:

 

قیمت ناودانی ثابت اعلام شد

بیشترین قیمت ها.مربوط به ناب تبریز به میزان ۶۵۰۰ تومان می باشد و کمترین قیمت جویا نورد به قیمت ۶۴۳۰  تومان اعلام کردند.

دامنه نوسان قیمت ناودانی با ثبات همراه شد.

 

قیمت پروفیل:

قیمت پروفیل ثابت اعلام شد

بیشترین قیمت.مربوط به پروفیل یزد به میزان ۹۰۰۰ تومان می باشد و کمترین قیمت مربوط به امید البرز به میزان ۸۹۵۰ تومان می باشد.

دامنه نوسان قیمت پروفیل با ثبات همراه شد.

گزارش قیمت بروز آهن آلات مورخ سه شنبه ۱۳ اسفند ماه ۹۸

قیمت میلگرد:

قیمت روز میلگرد با افزایش اعلام شد

بیشترین قیمت روز میلگرد مربوط به میلگرد  فولاد بافق به میزان ۶۸۰۰ تومان می‌باشد و کمترین قیمت میلگرد مربوط به میلگرد خرمدشت به میزان ۶۱۰۰ تومان می‌باشد.

دامنه نوسان قیمت میلگرد با افزایش ۲۳۰ تومانی همراه شد.

 

قیمت تیرآهن:

 

قیمت تیرآهن ثابت اعلام شد

بیشترین قیمت تیرآهن مربوط به تیرآهن جهان فولاد غرب به میزان ۷۰۰۰ تومان و کمترین قیمت تیرآهن مربوط به تیرآهن ظفر بناب به میزان ۶۳۵۰ تومان می باشد.

دامنه نوسان قیمت تیرآهن با ثبات نسبی همراه بود.

 

قیمت نبشی:

 

قیمت نبشی ثابت اعلام شد

بیشترین قیمت نبشی.مربوط به نبشی کوهپایه به میزان ۶۷۷۰ تومان می باشد و کمترین قیمت نبشی مربوط.به نبشی جویا نورد به میزان ۶۴۸۰ تومان می باشد.

دامنه نوسان قیمت نبشی با ثبات همراه شد.

 

قیمت ناودانی:

 

قیمت ناودانی ثابت اعلام شد

بیشترین قیمت ها.مربوط به ناب تبریز به میزان ۶۵۰۰ تومان می باشد و کمترین قیمت جویا نورد به قیمت ۶۴۳۰  تومان اعلام کردند.

دامنه نوسان قیمت ناودانی با ثبات همراه شد.

 

قیمت پروفیل:

قیمت پروفیل با کاهش اعلام شد

بیشترین قیمت.مربوط به پروفیل یزد به میزان ۹۰۰۰ تومان می باشد و کمترین قیمت مربوط به امید البرز به میزان ۸۹۵۰ تومان می باشد.

دامنه نوسان قیمت پروفیل با کاهش همراه شد.

گزارش قیمت بروز آهن آلات مورخ دوشنبه ۱۲ اسفند ماه ۹۸

قیمت میلگرد:

قیمت روز میلگرد نوسانی اعلام شد

بیشترین قیمت روز میلگرد مربوط به میلگرد صبا فولاد زاگرس به میزان ۶۵۰۰تومان می‌باشد و کمترین قیمت میلگرد مربوط به میلگرد خرمدشت به میزان ۶۰۰۰ تومان می‌باشد.

دامنه نوسان قیمت میلگرد با کاهش و افزایش  همراه شد.

 

قیمت تیرآهن:

 

قیمت تیرآهن ثابت اعلام شد

بیشترین قیمت تیرآهن مربوط به تیرآهن جهان فولاد غرب به میزان ۷۰۰۰ تومان و کمترین قیمت تیرآهن مربوط به تیرآهن ظفر بناب به میزان ۶۳۵۰ تومان می باشد.

دامنه نوسان قیمت تیرآهن با ثبات نسبی همراه بود.

 

قیمت نبشی:

 

قیمت نبشی ثابت اعلام شد

بیشترین قیمت نبشی.مربوط به نبشی کوهپایه به میزان ۶۷۷۰ تومان می باشد و کمترین قیمت نبشی مربوط.به نبشی جویا نورد به میزان ۶۴۸۰ تومان می باشد.

دامنه نوسان قیمت نبشی با ثبات همراه شد.

 

قیمت ناودانی:

 

قیمت ناودانی ثابت اعلام شد

بیشترین قیمت ها.مربوط به ناب تبریز به میزان ۶۵۰۰ تومان می باشد و کمترین قیمت جویا نورد به قیمت ۶۴۳۰  تومان اعلام کردند.

دامنه نوسان قیمت ناودانی با ثبات همراه شد.

 

قیمت پروفیل:

قیمت پروفیل با کاهش اعلام شد

بیشترین قیمت.مربوط به امید البرز  به میزان ۹۵۰۰ تومان می باشد و کمترین قیمت مربوط به نورد میلاد یزد به میزان ۸۹۸۰ تومان می باشد.

دامنه نوسان قیمت پروفیل با کاهش ۸۰۰ تومانی همراه شد.

گزارش قیمت بروز آهن آلات مورخ یکشنبه ۱۱ اسفند ماه ۹۸

قیمت میلگرد:

قیمت روز میلگرد با کاهش اعلام شد

بیشترین قیمت روز میلگرد مربوط به میلگرد پرشین فولاد به میزان ۷۰۵۰ تومان می‌باشد و کمترین قیمت میلگرد مربوط به میلگرد آریا ذوب به میزان ۶۰۰۰ تومان می‌باشد.

دامنه نوسان قیمت میلگرد با کاهش ۹۰۵ تومانی همراه شد.

 

قیمت تیرآهن:

 

قیمت تیرآهن با کاهش اعلام شد

بیشترین قیمت تیرآهن مربوط به تیرآهن جهان فولاد غرب به میزان ۷۰۰۰ تومان و کمترین قیمت تیرآهن مربوط به تیرآهن ظفر بناب به میزان ۶۵۵۰ تومان می باشد.

دامنه نوسان قیمت تیرآهن با کاهش ۵۲۰ تومانی اعلام شد.

 

قیمت نبشی:

 

قیمت نبشی با کاهش اعلام شد

بیشترین قیمت نبشی.مربوط به نبشی کوهپایه به میزان ۶۷۷۰ تومان می باشد و کمترین قیمت نبشی مربوط.به نبشی جویا نورد به میزان ۶۴۸۰ تومان می باشد.

دامنه نوسان قیمت نبشی با کاهش ۴۲۰ تومانی همراه شد.

 

قیمت ناودانی:

 

قیمت ناودانی با کاهش اعلام شد

بیشترین قیمت ها.مربوط به ناب تبریز به میزان ۶۵۰۰ تومان می باشد و کمترین قیمت جویا نورد به قیمت ۶۴۳۰  تومان اعلام کردند.

دامنه نوسان قیمت ناودانی با کاهش ۴۰۰ تومانی همراه شد.

 

قیمت پروفیل:

قیمت پروفیل با کاهش اعلام شد

بیشترین قیمت.مربوط به موکریان فولاد  به میزان ۱۰۱۰۰ تومان می باشد و کمترین قیمت مربوط به نورد میلاد یزد به میزان ۸۹۸۰ تومان می باشد.

دامنه نوسان قیمت پروفیل با کاهش ۴۰۰ تومانی همراه شد.

گزارش قیمت بروز آهن آلات مورخ شنبه ۱۰ اسفند ماه ۹۸

قیمت میلگرد:

قیمت روز میلگرد با کاهش اعلام شد

بیشترین قیمت روز میلگرد مربوط به میلگرد ظفر بناب به میزان ۷۰۲۰ تومان می‌باشد و کمترین قیمت میلگرد مربوط به میلگرد آریا ذوب به میزان ۶۲۰۰ تومان می‌باشد.

دامنه نوسان قیمت میلگرد با کاهش ۳۰۰ تومانی همراه شد.

 

قیمت تیرآهن:

 

قیمت تیرآهن ثابت اعلام شد

بیشترین قیمت تیرآهن مربوط به تیرآهن جهان فولاد غرب به میزان ۷۲۵۰  تومان و کمترین قیمت تیرآهن مربوط به تیرآهن ظفر بناب به میزان ۷۰۷۰ تومان می باشد.

دامنه نوسان قیمت تیرآهن با ثبات اعلام شد.

 

قیمت نبشی:

 

قیمت نبشی با کاهش اعلام شد

بیشترین قیمت نبشی.مربوط به نبشی کوهپایه به میزان ۷۱۷۰ تومان می باشد و کمترین قیمت نبشی مربوط.به نبشی  ناب تبریز به میزان ۶۸۵۰  تومان می باشد.

دامنه نوسان قیمت نبشی با کاهش ۳۰۰ تومانی همراه شد.

 

قیمت ناودانی:

 

قیمت ناودانی با کاهش اعلام شد

بیشترین قیمت ها.مربوط به ناب تبریز به میزان ۶۹۵۰ تومان می باشد و کمترین قیمت جویا نورد به قیمت ۶۸۵۰  تومان اعلام کردند.

دامنه نوسان قیمت ناودانی با کاهش ۲۵۰ تومانی همراه شد.

 

قیمت پروفیل:

قیمت پروفیل با کاهش اعلام شد

کمترین قیمت ها.مربوط به صبح پارسیان به میزان ۱۰۰۰۰ تومان می باشد و بیشترین قیمت مربوط به پروفیل یزد به  قیمت ۱۰۵۰۰ تومان اعلام کردند.

دامنه نوسان قیمت پروفیل با کاهش ۱۵۰ تومانی همراه شد.

گزارش قیمت بروز آهن آلات مورخ چهارشنبه ۷ اسفند ماه ۹۸

قیمت میلگرد:

قیمت روز میلگرد با کاهش اعلام شد

بیشترین قیمت روز میلگرد مربوط به میلگرد فولاد بافق به میزان ۷۴۹۰ تومان می‌باشد و کمترین قیمت میلگرد مربوط به میلگرد آریا ذوب به میزان ۶۷۰۰ تومان می‌باشد.

دامنه نوسان قیمت میلگرد با کاهش ۳۸۰ تومانی همراه شد.

 

قیمت تیرآهن:

 

قیمت تیرآهن ثابت اعلام شد

بیشترین قیمت تیرآهن مربوط به تیرآهن جهان فولاد غرب به میزان ۷۲۵۰  تومان و کمترین قیمت تیرآهن مربوط به تیرآهن ظفر بناب به میزان ۷۰۷۰ تومان می باشد.

دامنه نوسان قیمت تیرآهن با ثبات اعلام شد.

 

قیمت نبشی:

 

قیمت نبشی ثابت اعلام شد

بیشترین قیمت نبشی.مربوط به نبشی کوهپایه به میزان ۷۴۷۰ تومان می باشد و کمترین قیمت نبشی مربوط.به نبشی جاوید بناب به میزان ۷۰۵۰  تومان می باشد.

دامنه نوسان قیمت نبشی با ثبات همراه شد.

 

قیمت ناودانی:

 

قیمت ناودانی ثابت اعلام شد

بیشترین قیمت ها.مربوط به ناب تبریز به میزان ۷۱۵۰ تومان می باشد و کمترین قیمت جویا نورد به قیمت ۷۱۰۰  تومان اعلام کردند.

دامنه نوسان قیمت ناودانی با ثبات همراه شد.

 

قیمت پروفیل:

قیمت پروفیل با کاهش اعلام شد

کمترین قیمت ها.مربوط به صبح پارسیان به میزان ۱۰۳۰۰ تومان می باشد و بیشترین قیمت مربوط به پروفیل یزد به  قیمت ۱۰۵۰۰ تومان اعلام کردند.

دامنه نوسان قیمت پروفیل با کاهش ۵۰۰ تومانی همراه شد.

گزارش قیمت بروز آهن آلات مورخ سه شنبه ۶ اسفند ماه ۹۸

قیمت میلگرد:

قیمت روز میلگرد ثابت اعلام شد

بیشترین قیمت روز میلگرد مربوط به میلگرد فولاد گلستان به میزان ۷۴۵۰ تومان می‌باشد و کمترین قیمت میلگرد مربوط به میلگرد آریا ذوب به میزان ۶۷۵۰ تومان می‌باشد.

دامنه نوسان قیمت میلگرد با ثبات همراه شد.

 

قیمت تیرآهن:

 

قیمت تیرآهن ثابت اعلام شد

بیشترین قیمت تیرآهن مربوط به تیرآهن جهان فولاد غرب به میزان ۷۲۵۰  تومان و کمترین قیمت تیرآهن مربوط به تیرآهن ظفر بناب به میزان ۷۰۷۰ تومان می باشد.

دامنه نوسان قیمت تیرآهن با ثبات اعلام شد.

 

قیمت نبشی:

 

قیمت نبشی ثابت اعلام شد

بیشترین قیمت نبشی.مربوط به نبشی کوهپایه به میزان ۷۴۷۰ تومان می باشد و کمترین قیمت نبشی مربوط.به نبشی جاوید بناب به میزان ۷۰۵۰  تومان می باشد.

دامنه نوسان قیمت نبشی با ثبات همراه شد.

 

قیمت ناودانی:

 

قیمت ناودانی ثابت اعلام شد

بیشترین قیمت ها.مربوط به ناب تبریز به میزان ۷۱۵۰ تومان می باشد و کمترین قیمت جویا نورد به قیمت ۷۱۰۰  تومان اعلام کردند.

دامنه نوسان قیمت ناودانی با ثبات همراه شد.

 

قیمت پروفیل:

قیمت پروفیل نوسانی اعلام شد

بیشترین قیمت ها.مربوط به صبح پارسیان به میزان ۱۰۸۰۰ تومان می باشد و همچنین پروفیل یزد به  قیمت ۱۰۵۰۰ تومان اعلام کردند.

دامنه نوسان قیمت پروفیل با نوسان همراه شد.

گزارش قیمت بروز آهن آلات مورخ دوشنبه ۵ اسفند ماه ۹۸

قیمت میلگرد:

قیمت روز میلگرد افزایشی اعلام شد

بیشترین قیمت روز میلگرد مربوط به میلگرد فولاد گلستان به میزان ۷۴۵۰ تومان می‌باشد و کمترین قیمت میلگرد مربوط به میلگرد آریا ذوب به میزان ۶۸۵۰ تومان می‌باشد.

دامنه نوسان قیمت میلگرد با افزایش ۲۰۰ تومانی همراه شد.

 

قیمت تیرآهن:

 

قیمت تیرآهن ثابت اعلام شد

بیشترین قیمت تیرآهن مربوط به تیرآهن جهان فولاد غرب به میزان ۷۲۵۰  تومان و کمترین قیمت تیرآهن مربوط به تیرآهن ظفر بناب به میزان ۷۰۵۰ تومان می باشد.

دامنه نوسان قیمت تیرآهن با ثبات اعلام شد.

 

قیمت نبشی:

 

قیمت نبشی ثابت اعلام شد

بیشترین قیمت نبشی.مربوط به نبشی کوهپایه به میزان ۷۴۷۰ تومان می باشد و کمترین قیمت نبشی مربوط.به نبشی جاوید بناب به میزان ۷۰۵۰  تومان می باشد.

دامنه نوسان قیمت نبشی با ثبات همراه شد.

 

قیمت ناودانی:

 

قیمت ناودانی ثابت اعلام شد

بیشترین قیمت ها.مربوط به ناب تبریز به میزان ۷۱۵۰ تومان می باشد و کمترین قیمت جویا نورد به قیمت ۷۱۰۰  تومان اعلام کردند.

دامنه نوسان قیمت ناودانی با ثبات همراه شد.

 

قیمت پروفیل:

قیمت پروفیل با افزایش اعلام شد

بیشترین قیمت ها.مربوط به صبح پارسیان به میزان ۱۰۸۰۰ تومان می باشد و همچنین  امید البرز  به قیمت ۱۰۴۰۰ تومان اعلام کردند.

دامنه نوسان قیمت پروفیل با افزایش همراه شد.

گزارش قیمت بروز آهن آلات مورخ یکشنبه ۴ اسفند ماه ۹۸

 

قیمت میلگرد:

قیمت روز میلگرد افزایشی اعلام شد

بیشترین قیمت روز میلگرد مربوط به میلگرد فولاد گلستان به میزان ۷۳۵۰ تومان می‌باشد و کمترین قیمت میلگرد مربوط به میلگرد شاهین بناب به میزان ۶۶۲۰ تومان می‌باشد.

دامنه نوسان قیمت میلگرد با افزایش ۴۵۰ تومانی همراه شد.

 

قیمت تیرآهن:

 

قیمت تیرآهن با افزایش اعلام شد

بیشترین قیمت تیرآهن مربوط به تیرآهن جهان فولاد غرب به میزان ۷۲۵۰  تومان و کمترین قیمت تیرآهن مربوط به تیرآهن ظفر بناب به میزان ۷۰۳۰ تومان می باشد.

دامنه نوسان قیمت تیرآهن با افزایش اعلام شد.

 

قیمت نبشی:

 

قیمت نبشی با افزایش اعلام شد

بیشترین قیمت نبشی.مربوط به نبشی کوهپایه به میزان ۷۴۷۰ تومان می باشد و کمترین قیمت نبشی مربوط.به نبشی سپهر ایرانیان به میزان ۷۰۳۰  تومان می باشد.

دامنه نوسان قیمت نبشی با افزایش ۴۵۰ تومانی همراه شد.

 

قیمت ناودانی:

 

قیمت ناودانی با افزایش اعلام شد

بیشترین قیمت ها.مربوط به ناب تبریز به میزان ۷۱۵۰ تومان می باشد و کمترین قیمت جویا نورد به قیمت ۷۱۰۰  تومان اعلام کردند.

دامنه نوسان قیمت ناودانی با افزایش همراه شد.

 

قیمت پروفیل:

قیمت پروفیل با افزایش اعلام شد

بیشترین قیمت ها.مربوط به صبح پارسیان به میزان ۱۰۷۰۰ تومان می باشد و همچنین  نیکان به قیمت ۹۸۰۰ تومان اعلام کردند.

دامنه نوسان قیمت پروفیل با افزایش همراه شد.

 

گزارش قیمت بروز آهن آلات مورخ شنبه ۳ اسفند ماه ۹۸

قیمت میلگرد:

قیمت روز میلگرد افزایشی  اعلام شد

بیشترین قیمت روز میلگرد مربوط به میلگرد بافق یزد  به میزان ۷۰۰۰ تومان می‌باشد و کمترین قیمت میلگرد مربوط به میلگرد ارگ تبریز به میزان ۶۴۵۰ تومان می‌باشد.

دامنه نوسان قیمت میلگرد با افزایش ۳۵۰ تومانی همراه شد.

 

قیمت تیرآهن:

 

قیمت تیرآهن با افزایش اعلام شد

بیشترین قیمت تیرآهن مربوط به تیرآهن جهان فولاد غرب به میزان ۷۱۵۰  تومان و کمترین قیمت تیرآهن مربوط به تیرآهن ظفر بناب به میزان ۶۵۰۰ تومان می باشد.

دامنه نوسان قیمت تیرآهن با افزایش ۲۰۰ تومانی اعلام شد.

 

قیمت نبشی:

 

قیمت نبشی با افزایش اعلام شد

بیشترین قیمت نبشی.مربوط به نبشی آریان فولاد به میزان ۶۸۵۰ تومان می باشد و کمترین قیمت نبشی مربوط.به نبشی آریان فولاد  به میزان ۶۶۰۰ تومان می باشد.

دامنه نوسان قیمت نبشی با افزایش ۳۳۰ تومانی همراه شد.

 

قیمت ناودانی:

 

عدم اعلام قیمت از سوی تولید کنندگان

 

قیمت پروفیل:

قیمت پروفیل با افزایش اعلام شد

بیشترین قیمت ها.مربوط به صبح پارسیان به میزان ۱۰۰۰۰ تومان می باشد و همچنین  موکریان به قیمت۱۰۱۰۰ تومان اعلام کردند.

دامنه نوسان قیمت پروفیل با افزایش همراه شد.

گزارش قیمت بروز آهن آلات مورخ چهارشنبه ۳۰ بهمن ماه ۹۸

قیمت میلگرد:

قیمت روز میلگرد افزایشی اعلام شد

بیشترین قیمت روز میلگرد مربوط به میلگرد جهان فولاد سیرجان به میزان ۶۷۳۰ تومان می‌باشد و کمترین قیمت میلگرد مربوط به میلگرد  فولاد ابهر به میزان ۶۰۵۰ تومان می‌باشد.

دامنه نوسان قیمت میلگرد با افزایش ۳۵۰ تومانی همراه شد.

 

قیمت تیرآهن:

 

قیمت تیرآهن با افزایش اعلام شد

بیشترین قیمت تیرآهن مربوط به تیرآهن جهان فولاد غرب به میزان ۶۸۰۰ تومان و کمترین قیمت تیرآهن مربوط به تیرآهن ظفر بناب به میزان ۶۴۲۰ تومان می باشد.

دامنه نوسان قیمت تیرآهن با افزایش ۲۵۰ تومانی اعلام شد.

 

قیمت نبشی:

 

قیمت نبشی با افزایش اعلام شد

بیشترین قیمت نبشی.مربوط به نبشی کوهپایه به میزان ۶۸۲۰ تومان می باشد و کمترین قیمت نبشی مربوط.به نبشی سپهر ایرانیان به میزان ۶۴۱۰ تومان می باشد.

دامنه نوسان قیمت نبشی با افزایش ۲۱۰ تومانی همراه شد.

 

قیمت ناودانی:

 

قیمت ناودانی با افزایش اعلام شد

بیشترین قیمت.مربوط به ناودانی ناب تبریز به میزان ۶۵۵۰ می باشد و کمترین قیمت مربوط به ناودانی جویا نورد  به میزان ۶۴۴۰ تومان می باشد.

دامنه نوسان قیمت ناودانی با افزایش ۱۵۰ تومانی همراه شد.

 

قیمت پروفیل:

قیمت پروفیل با افزایش اعلام شد

بیشترین قیمت.مربوط به صبح پارسیان به میزان ۹۴۰۰ می باشد و کمترین قیمت مربوط به موکریان به میزان ۹۲۰۰ تومان می باشد.

دامنه نوسان قیمت پروفیل با افزایش ۲۰۰ تومانی همراه شد.

گزارش قیمت بروز آهن آلات مورخ سه شنبه ۲۹ بهمن ماه ۹۸

قیمت میلگرد:

قیمت روز میلگرد افزایشی  اعلام شد

بیشترین قیمت روز میلگرد مربوط به میلگرد فولاد بافق به میزان ۶۶۵۰ تومان می‌باشد و کمترین قیمت میلگرد مربوط به میلگرد شمس سپهر به میزان ۶۰۰۰ تومان می‌باشد.

دامنه نوسان قیمت میلگرد با افزایش ۲۲۰ تومانی همراه شد.

 

قیمت تیرآهن:

 

قیمت تیرآهن با افزایش اعلام شد

بیشترین قیمت تیرآهن مربوط به تیرآهن ناب تبریز به میزان ۶۶۰۰ تومان و کمترین قیمت تیرآهن مربوط به تیرآهن ظفر بناب به میزان ۶۳۶۰ تومان می باشد.

دامنه نوسان قیمت تیرآهن با افزایش ۶۰ تومانی اعلام شد.

 

قیمت نبشی:

 

قیمت نبشی با افزایش اعلام شد

بیشترین قیمت نبشی.مربوط به نبشی آریان فولاد به میزان ۶۶۰۰ تومان می باشد و کمترین قیمت نبشی مربوط.به نبشی مگااستیل به میزان ۶۱۵۰ تومان می باشد.

دامنه نوسان قیمت نبشی با افزایش ۱۰۰ تومانی همراه شد.

 

قیمت ناودانی:

 

قیمت ناودانی با افزایش اعلام شد

بیشترین قیمت.مربوط به ناودانی ناب تبریز به میزان ۶۴۵۰ می باشد و کمترین قیمت مربوط به ناودانی مگااستیل به میزان ۶۳۹۰ تومان می باشد.

دامنه نوسان قیمت ناودانی با افزایش ۵۰ تومانی همراه شد.

 

قیمت پروفیل:

قیمت پروفیل با افزایش اعلام شد

بیشترین قیمت.مربوط به صبح پارسیان به میزان ۹۴۰۰ می باشد و کمترین قیمت مربوط به نیکان به میزان ۹۱۸۰ تومان می باشد.

دامنه نوسان قیمت پروفیل با افزایش ۳۰۰ تومانی همراه شد.

گزارش قیمت بروز آهن آلات مورخ یکشنبه ۲۷ بهمن ماه ۹۸

قیمت میلگرد:

قیمت روز میلگرد با کاهش جزئی اعلام شد

بیشترین قیمت روز میلگرد مربوط به میلگرد فولاد گلستان به میزان ۶۳۵۰ تومان می‌باشد و کمترین قیمت میلگرد مربوط به میلگرد آریان فولاد به میزان ۵۹۰۰ تومان می‌باشد.

دامنه نوسان قیمت میلگرد با کاهش ۱۳۰ تومانی همراه شد.

 

قیمت تیرآهن:

 

قیمت تیرآهن ثابت اعلام شد

بیشترین قیمت تیرآهن مربوط به تیرآهن ناب تبریز به میزان ۶۵۵۰ تومان و کمترین قیمت تیرآهن مربوط به تیرآهن ظفر بناب به میزان ۶۳۰۰ تومان می باشد.

دامنه نوسان قیمت تیرآهن با ثبات اعلام شد.

 

قیمت نبشی:

 

قیمت نبشی ثابت اعلام شد

بیشترین قیمت نبشی.مربوط به نبشی آریان فولاد به میزان ۶۶۰۰ تومان می باشد و کمترین قیمت نبشی مربوط.به نبشی مگااستیل به میزان ۶۱۲۰ تومان می باشد.

دامنه نوسان قیمت نبشی با ثبات همراه شد.

 

قیمت ناودانی:

 

قیمت ناودانی ثابت اعلام شد

بیشترین قیمت.مربوط به ناودانی ناب تبریز به میزان ۶۳۵۰ می باشد و کمترین قیمت مربوط به ناودانی مگااستیل به میزان ۶۲۳۰ تومان می باشد.

دامنه نوسان قیمت ناودانی با ثبات همراه شد.

 

قیمت پروفیل:

قیمت پروفیل ثابت اعلام شد

بیشترین قیمت.مربوط به صبح پارسیان به میزان ۹۰۰۰ می باشد و کمترین قیمت مربوط به موکریان به میزان ۸۸۰۰ تومان می باشد.

دامنه نوسان قیمت پروفیل با ثبات همراه شد.

گزارش قیمت بروز آهن آلات مورخ شنبه ۲۶ بهمن ماه ۹۸

قیمت میلگرد:

قیمت روز میلگرد با کاهش جزئی اعلام شد

بیشترین قیمت روز میلگرد مربوط به میلگرد فولاد گلستان به میزان ۶۳۵۰ تومان می‌باشد و کمترین قیمت میلگرد مربوط به میلگرد آریان فولاد به میزان ۵۹۰۰ تومان می‌باشد.

دامنه نوسان قیمت میلگرد با کاهش ۱۰۰ تومانی همراه شد.

 

قیمت تیرآهن:

 

قیمت تیرآهن ثابت اعلام شد

بیشترین قیمت تیرآهن مربوط به تیرآهن ناب تبریز به میزان ۶۵۵۰ تومان و کمترین قیمت تیرآهن مربوط به تیرآهن ظفر بناب به میزان ۶۳۰۰ تومان می باشد.

دامنه نوسان قیمت تیرآهن با ثبات اعلام شد.

 

قیمت نبشی:

 

قیمت نبشی ثابت اعلام شد

بیشترین قیمت نبشی.مربوط به نبشی فولاد کوهپایه به میزان ۶۶۲۰ تومان می باشد و کمترین قیمت نبشی مربوط.به نبشی مگااستیل به میزان ۶۱۴۰ تومان می باشد.

دامنه نوسان قیمت نبشی با ثبات همراه شد.

 

قیمت ناودانی:

 

قیمت ناودانی ثابت اعلام شد

بیشترین قیمت.مربوط به ناودانی ناب تبریز به میزان ۶۳۵۰ می باشد و کمترین قیمت مربوط به ناودانی مگااستیل به میزان ۶۲۳۰ تومان می باشد.

دامنه نوسان قیمت ناودانی با ثبات همراه شد.

 

قیمت پروفیل:

قیمت پروفیل با افزایش اعلام شد

بیشترین قیمت.مربوط به صبح پارسیان به میزان ۹۰۰۰ می باشد و کمترین قیمت مربوط به موکریان به میزان ۸۸۰۰ تومان می باشد.

دامنه نوسان قیمت پروفیل با افزایش ۲۰۰ تومانی همراه شد.

گزارش قیمت بروز آهن آلات مورخ چهارشنبه ۲۳ بهمن ماه ۹۸

قیمت میلگرد:

قیمت روز میلگرد با افزایش اعلام شد

بیشترین قیمت روز میلگرد مربوط به میلگرد  صبا فولاد زاگرس به میزان ۶۴۵۰ تومان می‌باشد و کمترین قیمت میلگرد مربوط به میلگرد آریا ذوب به میزان ۶۰۰۰ تومان می‌باشد.

دامنه نوسان قیمت میلگرد با افزایش ۸۰ تومانی همراه شد.

 

قیمت تیرآهن:

 

قیمت تیرآهن با افزایش اعلام شد

بیشترین قیمت تیرآهن مربوط به تیرآهن ناب تبریز به میزان ۶۵۵۰ تومان و کمترین قیمت تیرآهن مربوط به تیرآهن ظفر بناب به میزان ۶۳۰۰ تومان می باشد.

دامنه نوسان قیمت تیرآهن با افزایش ۱۰۰ تومانی اعلام شد.

 

قیمت نبشی:

 

قیمت نبشی ثابت اعلام شد

بیشترین قیمت نبشی.مربوط به نبشی فولاد کوهپایه به میزان ۶۶۲۰ تومان می باشد و کمترین قیمت نبشی مربوط.به نبشی مگااستیل به میزان ۶۱۴۰ تومان می باشد.

دامنه نوسان قیمت نبشی با ثبات همراه شد.

 

قیمت ناودانی:

 

قیمت ناودانی ثابت اعلام شد

بیشترین قیمت.مربوط به ناودانی ناب تبریز به میزان ۶۳۵۰ می باشد و کمترین قیمت مربوط به ناودانی مگااستیل به میزان ۶۲۳۰ تومان می باشد.

دامنه نوسان قیمت ناودانی با ثبات همراه شد.

 

قیمت پروفیل:

قیمت پروفیل با افزایش اعلام شد

بیشترین قیمت.مربوط به صبح پارسیان به میزان ۸۸۰۰ می باشد و کمترین قیمت مربوط به موکریان به میزان ۸۵۰۰ تومان می باشد.

دامنه نوسان قیمت پروفیل با افزایش ۳۰۰ تومانی همراه شد.

گزارش قیمت بروز آهن آلات مورخ دوشنبه ۲۱ بهمن ماه ۹۸

قیمت میلگرد:

قیمت روز میلگرد با افزایش اعلام شد

بیشترین قیمت روز میلگرد مربوط به میلگرد  صبا فولاد زاگرس به میزان ۶۴۵۰ تومان می‌باشد و کمترین قیمت میلگرد مربوط به میلگرد آریا ذوب به میزان ۶۰۰۰ تومان می‌باشد.

دامنه نوسان قیمت میلگرد با افزایش ۱۰۰ تومانی همراه شد.

 

قیمت تیرآهن:

 

قیمت تیرآهن ثابت اعلام شد

بیشترین قیمت تیرآهن مربوط به تیرآهن ناب تبریز به میزان ۶۵۵۰ تومان و کمترین قیمت تیرآهن مربوط به تیرآهن ظفر بناب به میزان ۶۲۰۰ تومان می باشد.

دامنه نوسان قیمت تیرآهن با ثبات اعلام شد.

 

قیمت نبشی:

 

قیمت نبشی ثابت اعلام شد

بیشترین قیمت نبشی.مربوط به نبشی فولاد کوهپایه به میزان ۶۶۲۰ تومان می باشد و کمترین قیمت نبشی مربوط.به نبشی مگااستیل به میزان ۶۱۴۰ تومان می باشد.

دامنه نوسان قیمت نبشی با ثبات همراه شد.

 

قیمت ناودانی:

 

قیمت ناودانی ثابت اعلام شد

بیشترین قیمت.مربوط به ناودانی ناب تبریز به میزان ۶۳۵۰ می باشد و کمترین قیمت مربوط به ناودانی مگااستیل به میزان ۶۲۳۰ تومان می باشد.

دامنه نوسان قیمت ناودانی با ثبات همراه شد.

 

قیمت پروفیل:

قیمت پروفیل با افزایش اعلام شد

بیشترین قیمت.مربوط به صبح پارسیان به میزان ۸۵۰۰ می باشد و کمترین قیمت مربوط به موکریان به میزان ۸۳۰۰ تومان می باشد.

دامنه نوسان قیمت پروفیل با افزایش ۲۵۰ تومانی همراه شد.

گزارش قیمت بروز آهن آلات مورخ یکشنبه ۲۰ بهمن ماه ۹۸

 

قیمت میلگرد:

قیمت روز میلگرد با افزایش اعلام شد

بیشترین قیمت روز میلگرد مربوط به میلگرد  صبا فولاد زاگرس به میزان ۶۴۲۰ تومان می‌باشد و کمترین قیمت میلگرد مربوط به میلگرد آریا ذوب به میزان ۵۹۳۰ تومان می‌باشد.

دامنه نوسان قیمت میلگرد با افزایش ۱۶۰ تومانی همراه شد.

 

قیمت تیرآهن:

 

قیمت تیرآهن با افزایش اعلام شد

بیشترین قیمت تیرآهن مربوط به تیرآهن ناب تبریز به میزان ۶۵۵۰ تومان و کمترین .قیمت تیرآهن مربوط به تیرآهن ظفر بناب به میزان ۶۲۰۰ تومان می باشد.

دامنه نوسان قیمت تیرآهن با افزایش ۱۰۰ اعلام شد.

 

قیمت نبشی:

 

قیمت نبشی با افزایش اعلام شد

بیشترین قیمت نبشی.مربوط به نبشی فولاد کوهپایه به میزان ۶۶۲۰ تومان می باشد و کمترین قیمت نبشی مربوط.به نبشی مگااستیل به میزان ۶۱۴۰ تومان می باشد.

دامنه نوسان قیمت نبشی با افزایش ۳۰۰ تومانی همراه شد.

 

قیمت ناودانی:

 

قیمت ناودانی با افزایش اعلام شد

بیشترین قیمت.مربوط به ناودانی ناب تبریز به میزان ۶۳۵۰ می باشد و کمترین قیمت مربوط به ناودانی مگااستیل به میزان ۶۲۳۰ تومان می باشد.

دامنه نوسان قیمت ناودانی با افزایش ۱۵۰ تومانی همراه شد.

 

قیمت پروفیل:

قیمت پروفیل با افزایش اعلام شد

بیشترین قیمت.مربوط به صبح پارسیان به میزان ۸۵۰۰ می باشد و کمترین قیمت مربوط به موکریان به میزان ۸۱۰۰ تومان می باشد.

دامنه نوسان قیمت پروفیل با افزایش ۳۵۰  تومانی همراه شد.

گزارش قیمت بروز آهن آلات مورخ شنبه ۱۹ بهمن ماه ۹۸

 

قیمت میلگرد:

قیمت روز میلگرد با افزایش اعلام شد

بیشترین قیمت روز میلگرد مربوط به میلگرد ۸ بافق به میزان ۶۴۵۰ تومان می‌باشد و کمترین قیمت میلگرد مربوط به میلگرد آریا ذوب به میزان ۵۸۰۰ تومان می‌باشد.

دامنه نوسان قیمت میلگرد با افزایش ۱۵۰ تومانی همراه شد.

 

قیمت تیرآهن:

 

قیمت تیرآهن با افزایش اعلام شد

بیشترین قیمت تیرآهن مربوط به تیرآهن ناب تبریز به میزان ۶۴۵۰ تومان و کمترین .قیمت تیرآهن مربوط به تیرآهن ظفر بناب به میزان ۶۱۰۰ تومان می باشد.

دامنه نوسان قیمت تیرآهن با افزایش ۸۰ اعلام شد.

 

قیمت نبشی:

 

قیمت نبشی با افزایش اعلام شد

بیشترین قیمت نبشی.مربوط به نبشی فولاد کوهپایه به میزان ۶۳۷۰ تومان می باشد و کمترین قیمت نبشی مربوط.به نبشی مگااستیل به میزان ۵۹۰۰ تومان می باشد.

دامنه نوسان قیمت نبشی با افزایش ۱۶۰ تومانی همراه شد.

 

قیمت ناودانی:

 

قیمت ناودانی با افزایش اعلام شد

بیشترین قیمت.مربوط به ناودانی ناب تبریز به میزان ۶۲۵۰ می باشد و کمترین قیمت مربوط به ناودانی مگااستیل به میزان ۶۰۸۰ تومان می باشد.

دامنه نوسان قیمت ناودانی با افزایش ۱۸۰ تومانی همراه شد.

 

قیمت پروفیل:

قیمت پروفیل با افزایش اعلام شد

بیشترین قیمت.مربوط به صبح پارسیان به میزان ۸۱۵۰ می باشد و کمترین قیمت مربوط به نیکان به میزان ۷۹۵۰تومان می باشد.

دامنه نوسان قیمت پروفیل با افزایش ۲۰۰ تومانی همراه شد.

 

گزارش قیمت بروز آهن آلات مورخ چهارشنبه ۱۶ بهمن ماه ۹۸

قیمت میلگرد:

قیمت روز میلگرد با افزایش اعلام شد

بیشترین قیمت روز میلگرد مربوط به میلگرد ۸ بافق به میزان ۶۱۷۰ تومان می‌باشد و کمترین قیمت میلگرد مربوط به میلگرد خرمدشت به میزان ۵۶۰۰ تومان می‌باشد.

دامنه نوسان قیمت میلگرد با افزایش ۳۷۰ تومانی همراه شد.

 

قیمت تیرآهن:

 

قیمت تیرآهن با افزایش اعلام شد

بیشترین قیمت تیرآهن مربوط به تیرآهن ناب تبریز به میزان ۶۴۰۰ تومان و کمترین .قیمت تیرآهن مربوط به تیرآهن جهان فولاد غرب به میزان ۶۳۰۰ تومان می باشد.

دامنه نوسان قیمت تیرآهن با افزایش ۱۵۰ اعلام شد.

 

قیمت نبشی:

 

قیمت نبشی با افزایش اعلام شد

بیشترین قیمت نبشی.مربوط به نبشی فولاد کوهپایه به میزان ۶۳۲۰ تومان می باشد و کمترین قیمت نبشی مربوط.به نبشی استیل ذوب به میزان ۵۹۰۰ تومان می باشد.

دامنه نوسان قیمت نبشی با افزایش ۲۰۰ تومانی همراه شد.

 

قیمت ناودانی:

 

قیمت ناودانی با افزایش اعلام شد

بیشترین قیمت.مربوط به ناودانی ناب تبریز به میزان ۶۱۵۰ می باشد و کمترین قیمت مربوط به ناودانی مگااستیل به میزان ۶۰۲۰ تومان می باشد.

دامنه نوسان قیمت ناودانی با افزایش ۱۸۰تومانی همراه شد.

 

قیمت پروفیل:

قیمت پروفیل با افزایش اعلام شد

بیشترین قیمت.مربوط به صبح پارسیان به میزان ۸۰۰۰ می باشد و کمترین قیمت مربوط به موکریان به میزان ۷۸۰۰ تومان می باشد.

دامنه نوسان قیمت پروفیل با افزایش ۱۰۰ تومانی همراه شد.

 

گزارش قیمت بروز آهن آلات مورخ سه شنبه ۱۵ بهمن ماه ۹۸

قیمت میلگرد:

قیمت روز میلگرد با افزایش اعلام شد

بیشترین قیمت روز میلگرد مربوط به میلگرد ۸ راد همدان به میزان ۵۸۸۵ تومان می‌باشد و کمترین قیمت میلگرد مربوط به میلگرد جهان فولاد سیرجان به میزان ۵۴۵۰ تومان می‌باشد.

دامنه نوسان قیمت میلگرد با افزایش ۱۳۰ تومانی همراه شد.

 

قیمت تیرآهن:

 

قیمت تیرآهن با افزایش اعلام شد

بیشترین قیمت تیرآهن مربوط به تیرآهن ناب تبریز به میزان ۶۲۵۰ تومان و کمترین .قیمت تیرآهن مربوط به تیرآهن جهان فولاد غرب به میزان ۶۲۰۰ تومان می باشد.

دامنه نوسان قیمت تیرآهن با افزایش ۱۰۰ اعلام شد.

 

قیمت نبشی:

 

قیمت نبشی با افزایش اعلام شد

بیشترین قیمت نبشی.مربوط به نبشی فولاد کوهپایه به میزان ۶۱۲۰ تومان می باشد و کمترین قیمت نبشی مربوط.به نبشی آریان فولاد به میزان ۵۸۵۰ تومان می باشد.

دامنه نوسان قیمت نبشی با افزایش ۸۰ تومانی همراه شد.

 

قیمت ناودانی:

 

قیمت ناودانی با افزایش اعلام شد

بیشترین قیمت.مربوط به ناودانی ناب تبریز به میزان ۵۹۰۰می باشد و کمترین قیمت مربوط به ناودانی جویا نورد به میزان ۵۸۷۰ تومان می باشد.

دامنه نوسان قیمت ناودانی با افزایش ۵۰ تومانی همراه شد.

 

قیمت پروفیل:

قیمت پروفیل با افزایش اعلام شد

بیشترین قیمت.مربوط به صبح پارسیان به میزان ۸۰۰۰ می باشد و کمترین قیمت مربوط به موکریان به میزان ۷۷۰۰ تومان می باشد.

دامنه نوسان قیمت پروفیل با افزایش ۳۵۰ تومانی همراه شد.

گزارش قیمت بروز آهن آلات مورخ دوشنبه ۱۴ بهمن ماه ۹۸

قیمت میلگرد:

قیمت روز میلگرد با افزایش اعلام شد

بیشترین قیمت روز میلگرد مربوط به میلگرد ۸ راد همدان به میزان ۵۹۷۰ تومان می‌باشد و کمترین قیمت میلگرد مربوط به میلگرد سمنان به میزان ۵۴۳۰ تومان می‌باشد.

دامنه نوسان قیمت میلگرد با افزایش ۱۳۰ تومانی همراه شد.

 

قیمت تیرآهن:

 

قیمت تیرآهن ثابت اعلام شد

بیشترین قیمت تیرآهن مربوط به تیرآهن ناب تبریز به میزان ۶۲۰۰ تومان و کمترین .قیمت تیرآهن مربوط به تیرآهن جهان فولاد غرب به میزان ۶۱۰۰ تومان می باشد.

دامنه نوسان قیمت تیرآهن با ثبات اعلام شد.

 

قیمت نبشی:

 

قیمت نبشی با افزایش اعلام شد

بیشترین قیمت نبشی.مربوط به نبشی فولاد کوهپایه به میزان ۶۱۲۰ تومان می باشد و کمترین قیمت نبشی مربوط.به نبشی آریان فولاد به میزان ۵۸۵۰ تومان می باشد.

دامنه نوسان قیمت نبشی با افزایش ۱۵۰ تومانی همراه شد.

 

قیمت ناودانی:

 

قیمت ناودانی ثابت اعلام شد

بیشترین قیمت.مربوط به ناودانی ناب تبریز به میزان ۵۸۸۰ می باشد و کمترین قیمت مربوط به ناودانی جویا نورد به میزان ۵۸۲۰ تومان می باشد.

دامنه نوسان قیمت ناودانی با ثبات همراه شد.

 

قیمت پروفیل:

قیمت پروفیل با افزایش اعلام شد

بیشترین قیمت.مربوط به پروفیل جهان به میزان ۷۹۰۰ می باشد و کمترین قیمت مربوط به صفاهان فراست به میزان ۷۵۰۰ تومان می باشد.

دامنه نوسان قیمت پروفیل با افزایش همراه شد.

گزارش قیمت بروز آهن آلات مورخ یکشنبه ۱۳ بهمن ماه ۹۸

قیمت میلگرد:

قیمت روز میلگرد با افزایش اعلام شد

بیشترین قیمت روز میلگرد مربوط به میلگرد ۸ بافق به میزان ۵۹۷۰ تومان می‌باشد و کمترین قیمت میلگرد مربوط به میلگرد فولاد میانه به میزان ۵۳۵۰ تومان می‌باشد.

دامنه نوسان قیمت میلگرد با افزایش ۲۲۰ تومانی همراه شد.

 

قیمت تیرآهن:

 

قیمت تیرآهن ثابت اعلام شد

کمترین قیمت تیرآهن مربوط به تیرآهن ظفر بناب به میزان ۵۵۲۰ تومان و بیشترین.قیمت تیرآهن مربوط به تیرآهن جهان فولاد غرب به میزان ۶۱۰۰ تومان می باشد.

دامنه نوسان قیمت تیرآهن با ثبات اعلام شد.

 

قیمت نبشی:

 

قیمت نبشی با افزایش اعلام شد

بیشترین قیمت نبشی.مربوط به نبشی فولاد کوهپایه به میزان ۶۰۸۴ تومان می باشد و کمترین قیمت نبشی مربوط.به نبشی مگااستیل به میزان ۵۷۵۰ تومان می باشد.

دامنه نوسان قیمت نبشی با افزایش ۱۵۰ تومانی همراه شد.

 

قیمت ناودانی:

 

قیمت ناودانی با افزایش اعلام شد

بیشترین قیمت.مربوط به ناودانی ناب تبریز به میزان ۵۸۵۰ می باشد و کمترین قیمت مربوط به ناودانی جویا نورد به میزان ۵۷۵۰ تومان می باشد.

دامنه نوسان قیمت ناودانی با افزایش ۱۵۰ تومانی همراه شد.

 

قیمت پروفیل:

قیمت پروفیل با افزایش اعلام شد

بیشترین قیمت.مربوط به پروفیل صبح پارسیان  به میزان ۷۶۰۰ می باشد و کمترین قیمت مربوط به پروفیل یزد به میزان ۷۴۵۰ تومان می باشد.

دامنه نوسان قیمت پروفیل با افزایش همراه شد.

گزارش قیمت بروز آهن آلات مورخ سه شنبه ۸ بهمن ماه ۹۸

قیمت میلگرد:

قیمت روز میلگرد با افزایش اعلام شد

بیشترین قیمت روز میلگرد مربوط به میلگرد ۸ بافق به میزان ۵۷۰۰ تومان می‌باشد و کمترین قیمت میلگرد مربوط به میلگرد فولاد ابهر به میزان ۵۱۵۰ تومان می‌باشد.

دامنه نوسان قیمت میلگرد با افزایش ۱۷۰ تومانی همراه شد.

 

قیمت تیرآهن:

 

قیمت تیرآهن ثابت اعلام شد

کمترین قیمت تیرآهن مربوط به تیرآهن ظفر بناب به میزان ۵۵۲۰ تومان و بیشترین.قیمت تیرآهن مربوط به تیرآهن جهان فولاد غرب به میزان ۶۱۰۰ تومان می باشد.

دامنه نوسان قیمت تیرآهن با ثبات اعلام شد.

 

قیمت نبشی:

 

قیمت نبشی با افزایش اعلام شد

بیشترین قیمت نبشی.مربوط به نبشی فولاد کوهپایه به میزان ۵۸۴۰ تومان می باشد و کمترین قیمت نبشی مربوط.به نبشی مگااستیل به میزان ۵۵۵۰ تومان می باشد.

دامنه نوسان قیمت نبشی با افزایش ۱۵۰ تومانی همراه شد.

 

قیمت ناودانی:

 

قیمت ناودانی با افزایش اعلام شد

بیشترین قیمت.مربوط به ناودانی ناب تبریز به میزان ۵۶۵۰ می باشد و کمترین قیمت مربوط به ناودانی مگااستیل به میزان ۵۵۵۰ تومان می باشد.

دامنه نوسان قیمت ناودانی با افزایش ۹۰ تومانی همراه شد.

 

قیمت پروفیل:

قیمت پروفیل ثابت اعلام شد

بیشترین قیمت.مربوط به پروفیل صبح پارسیان  به میزان ۷۶۰۰ می باشد و کمترین قیمت مربوط به پروفیل صفاهان فراست به میزان ۷۴۰۰ تومان می باشد.

دامنه نوسان قیمت پروفیل با ثبات همراه شد.

گزارش قیمت بروز آهن آلات مورخ دوشنبه ۷ بهمن ماه ۹۸

 

قیمت میلگرد:

قیمت روز میلگرد با افزایش اعلام شد

بیشترین قیمت روز میلگرد مربوط به میلگرد ۸ بافق به میزان ۵۶۵۰ تومان می‌باشد و کمترین قیمت میلگرد مربوط به میلگرد فولاد ابهر به میزان ۵۱۵۰ تومان می‌باشد.

دامنه نوسان قیمت میلگرد با افزایش ۱۶۰ تومانی همراه شد.

 

قیمت تیرآهن:

 

قیمت تیرآهن ثابت اعلام شد

کمترین قیمت تیرآهن مربوط به تیرآهن ظفر بناب به میزان ۵۵۲۰ تومان و بیشترین.قیمت تیرآهن مربوط به تیرآهن جهان فولاد غرب به میزان ۶۱۰۰ تومان می باشد.

دامنه نوسان قیمت تیرآهن با ثبات اعلام شد.

 

قیمت نبشی:

 

قیمت نبشی با افزایش اعلام شد

بیشترین قیمت نبشی.مربوط به نبشی ناب تبریز به میزان ۵۸۰۰ تومان می باشد و کمترین قیمت نبشی مربوط.به نبشی مگااستیل به میزان ۵۴۷۰ تومان می باشد.

دامنه نوسان قیمت نبشی با افزایش ۵۰ تومانی همراه شد.

 

قیمت ناودانی:

 

قیمت ناودانی ثابت اعلام شد

بیشترین قیمت.مربوط به ناودانی ناب تبریز به میزان ۵۶۰۰ می باشد و کمترین قیمت مربوط به ناودانی مگااستیل به میزان ۵۵۵۰ تومان می باشد.

دامنه نوسان قیمت ناودانی با ثبات همراه شد.

 

قیمت پروفیل:

قیمت پروفیل با کاهش اعلام شد

بیشترین قیمت.مربوط به پروفیل صبح پارسیان  به میزان ۷۶۰۰ می باشد و کمترین قیمت مربوط به پروفیل صفاهان فراست به میزان ۷۴۰۰ تومان می باشد.

دامنه نوسان قیمت پروفیل با کاهش ۳۰۰ تومانی همراه شد.

گزارش قیمت بروز آهن آلات مورخ یکشنبه ۶ بهمن ماه ۹۸

قیمت میلگرد:

قیمت روز میلگرد با افزایش اعلام شد

بیشترین قیمت روز میلگرد مربوط به میلگرد ۸ بافق به میزان ۵۶۳۰ تومان می‌باشد و کمترین قیمت میلگرد مربوط به میلگرد ذوب و نورد کرمان به میزان ۵۱۰۰ تومان می‌باشد.

دامنه نوسان قیمت میلگرد با افزایش ۱۶۰ تومانی همراه شد.

 

قیمت تیرآهن:

 

قیمت تیرآهن با افزایش اعلام شد

کمترین قیمت تیرآهن مربوط به تیرآهن ظفر بناب به میزان ۵۵۲۰ تومان و بیشترین.قیمت تیرآهن مربوط به تیرآهن جهان فولاد غرب به میزان ۶۱۰۰ تومان می باشد.

دامنه نوسان قیمت تیرآهن با افزایش ۵۰ تومانی اعلام شد.

 

قیمت نبشی:

 

قیمت نبشی با افزایش اعلام شد

بیشترین قیمت نبشی.مربوط به نبشی کوهپایه به میزان ۵۷۶۹۰ تومان می باشد و کمترین قیمت نبشی مربوط.به نبشی مگااستیل به میزان ۵۴۷۰ تومان می باشد.

دامنه نوسان قیمت نبشی با افزایش ۱۰۰ تومانی همراه شد.

 

قیمت ناودانی:

 

قیمت ناودانی با افزایش اعلام شد

بیشترین قیمت.مربوط به ناودانی ناب تبریز و  مگااستیل به میزان ۵۵۵۰ می باشد و کمترین قیمت مربوط به ناودانی ناب تبریز و مگااستیل به میزان ۵۵۵۰ تومان می باشد.

دامنه نوسان قیمت ناودانی با افزایش ۹۰ تومانی همراه شد.

 

قیمت پروفیل:

قیمت پروفیل ثابت اعلام شد

بیشترین قیمت.مربوط به پروفیل صبح پارسیان  به میزان ۷۶۰۰ می باشد و کمترین قیمت مربوط به پروفیل صفاهان فراست به میزان ۷۴۰۰ تومان می باشد.

دامنه نوسان قیمت پروفیل با ثبات همراه شد.

گزارش قیمت بروز آهن آلات مورخ شنبه ۵ بهمن ماه ۹۸

 

قیمت میلگرد:

قیمت روز میلگرد با افزایش جزئی اعلام شد

بیشترین قیمت روز میلگرد مربوط به میلگرد ۸ بافق به میزان ۵۴۹۰ تومان می‌باشد و کمترین قیمت میلگرد مربوط به میلگرد فولاد خرمدشت به میزان ۴۹۳۰ تومان می‌باشد.

دامنه نوسان قیمت میلگرد با ثبات همراه شد.

 

قیمت تیرآهن:

 

قیمت تیرآهن ثابت اعلام شد

کمترین قیمت تیرآهن مربوط به تیرآهن ظفر بناب به میزان ۵۵۰۰ تومان و بیشترین.قیمت تیرآهن مربوط به تیرآهن جهان فولاد غرب به میزان ۶۱۰۰ تومان می باشد.

دامنه نوسان قیمت تیرآهن با ثبات اعلام شد.

 

قیمت نبشی:

 

قیمت نبشی ثابت اعلام شد

بیشترین قیمت نبشی.مربوط به نبشی کوهپایه به میزان ۵۶۹۰ تومان می باشد و کمترین قیمت نبشی مربوط.به نبشی مگااستیل به میزان ۵۳۸۰ تومان می باشد.

دامنه نوسان قیمت نبشی با ثبات همراه شد.

 

قیمت ناودانی:

 

قیمت ناودانی ثابت اعلام شد

بیشترین قیمت.مربوط به ناودانی مگااستیل به میزان ۵۵۰۰ می باشد و کمترین قیمت مربوط به ناودانی مگااستیل به میزان ۵۴۵۰ تومان می باشد.

دامنه نوسان قیمت ناودانی با ثبات همراه شد.

 

قیمت پروفیل:

قیمت پروفیل با افزایش اعلام شد

 

بیشترین قیمت.مربوط به پروفیل صبح پارسیان  به میزان ۷۶۰۰ می باشد و کمترین قیمت مربوط به پروفیل صفاهان فراست به میزان ۷۴۰۰ تومان می باشد.

دامنه نوسان قیمت پروفیل با افزایش ۲۰۰ تومانی همراه شد.

گزارش قیمت بروز آهن آلات مورخ چهارشنبه ۲ بهمن ماه ۹۸

 

قیمت میلگرد:

قیمت روز میلگرد ثابت اعلام شد

بیشترین قیمت روز میلگرد مربوط به میلگرد ۸ بافق به میزان ۵۴۹۰ تومان می‌باشد و کمترین قیمت میلگرد مربوط به میلگرد کیان فولاد به میزان ۴۹۵۰ تومان می‌باشد.دامنه نوسان قیمت میلگرد با ثبات همراه شد.

 

قیمت تیرآهن:

 

قیمت تیرآهن ثابت اعلام شد

کمترین قیمت تیرآهن مربوط به تیرآهن ظفر بناب به میزان ۵۵۰۰ تومان و بیشترین.قیمت تیرآهن مربوط به تیرآهن جهان فولاد غرب به میزان ۶۱۰۰ تومان می باشد.دامنه نوسان قیمت تیرآهن با ثبات اعلام شد.

 

قیمت نبشی:

 

قیمت نبشی ثابت اعلام شد

بیشترین قیمت نبشی.مربوط به نبشی کوهپایه به میزان ۵۶۹۰ تومان می باشد و کمترین قیمت نبشی مربوط.به نبشی مگااستیل به میزان ۵۳۸۰ تومان می باشد.

دامنه نوسان قیمت نبشی با ثبات همراه شد.

 

قیمت ناودانی:

 

قیمت ناودانی ثابت اعلام شد

بیشترین قیمت.مربوط به ناودانی مگااستیل به میزان ۵۵۰۰ می باشد و کمترین قیمت مربوط به ناودانی مگااستیل به میزان ۵۴۵۰ تومان می باشد.دامنه نوسان قیمت ناودانی با ثبات همراه شد.

 

قیمت پروفیل:

قیمت پروفیل با افزایش اعلام شد

بیشترین قیمت.مربوط به پروفیل صبح پارسیان  به میزان ۷۴۰۰ می باشد و کمترین قیمت مربوط به پروفیل صفاهان فراست به میزان ۷۲۰۰ تومان می باشد.

دامنه نوسان قیمت پروفیل با افزایش ۲۰۰ تومانی همراه شد.

 

گزارش قیمت بروز آهن آلات مورخ سه شنبه ۱ بهمن ماه ۹۸

 

قیمت میلگرد:

قیمت روز میلگرد ثابت اعلام شد

بیشترین قیمت روز میلگرد مربوط به میلگرد ۸ بافق به میزان ۵۴۵۰ تومان می‌باشد و کمترین قیمت میلگرد مربوط به میلگرد کیان فولاد به میزان ۴۹۵۰ تومان می‌باشد.

دامنه نوسان قیمت میلگرد با افزایش جزئی۷۰ تومانی همراه شد.

 

قیمت تیرآهن:

 

قیمت تیرآهن ثابت اعلام شد

کمترین قیمت تیرآهن مربوط به تیرآهن ظفر بناب به میزان ۵۵۰۰ تومان و بیشترین.قیمت تیرآهن مربوط به تیرآهن جهان فولاد غرب به میزان ۶۱۰۰ تومان می باشد.

دامنه نوسان قیمت تیرآهن با ثبات اعلام شد.

 

قیمت نبشی:

 

قیمت نبشی ثابت اعلام شد

بیشترین قیمت نبشی.مربوط به نبشی کوهپایه به میزان ۵۶۹۰ تومان می باشد و کمترین قیمت نبشی مربوط.به نبشی مگااستیل به میزان ۵۳۸۰ تومان می باشد.

دامنه نوسان قیمت نبشی با ثبات همراه شد.

 

قیمت ناودانی:

 

قیمت ناودانی ثابت اعلام شد

بیشترین قیمت.مربوط به ناودانی مگااستیل به میزان ۵۵۰۰ می باشد و کمترین قیمت مربوط به ناودانی مگااستیل به میزان ۵۴۵۰ تومان می باشد.دامنه نوسان قیمت ناودانی با ثبات همراه شد.

 

قیمت پروفیل:

عدم اعلام قیمت از سوی تولید کنندگان.

 

گزارش قیمت بروز آهن آلات مورخ دوشنبه ۳۰ دی ماه ۹۸

قیمت میلگرد:

قیمت روز میلگرد ثابت اعلام شد

بیشترین قیمت روز میلگرد مربوط به میلگرد ۸ بافق به میزان ۵۴۵۰ تومان می‌باشد و کمترین قیمت میلگرد مربوط به میلگرد کیان فولاد به میزان ۴۹۵۰ تومان می‌باشد.

دامنه نوسان قیمت میلگرد با ثبات همراه شد.

 

قیمت تیرآهن:

 

قیمت تیرآهن ثابت اعلام شد

کمترین قیمت تیرآهن مربوط به تیرآهن ظفر بناب به میزان ۵۵۰۰ تومان و بیشترین.قیمت تیرآهن مربوط به تیرآهن جهان فولاد غرب به میزان ۶۱۰۰ تومان می باشد.

دامنه نوسان قیمت تیرآهن با ثبات اعلام شد.

 

قیمت نبشی:

 

قیمت نبشی ثابت اعلام شد

بیشترین قیمت نبشی.مربوط به نبشی کوهپایه به میزان ۵۶۹۰ تومان می باشد و کمترین قیمت نبشی مربوط.به نبشی مگااستیل به میزان ۵۳۸۰ تومان می باشد.

دامنه نوسان قیمت نبشی با ثبات همراه شد.

 

قیمت ناودانی:

 

قیمت ناودانی ثابت اعلام شد

بیشترین قیمت.مربوط به ناودانی مگااستیل به میزان ۵۵۰۰ می باشد و کمترین قیمت مربوط به ناودانی مگااستیل به میزان ۵۴۵۰ تومان می باشد.

دامنه نوسان قیمت ناودانی با ثبات همراه شد.

 

قیمت پروفیل:

قیمت پروفیل ثابت همراه شد

بیشترین قیمت.مربوط به صبح پارسیان  به میزان ۷۴۰۰ می باشد و کمترین قیمت مربوط به صفاهان فراست به میزان ۷۰۰۰ تومان می باشد.

دامنه نوسان قیمت پروفیل با ثبات همراه شد.

گزارش قیمت بروز آهن آلات مورخ یکشنبه ۲۹ دی ماه ۹۸

قیمت میلگرد:

قیمت روز میلگرد با افزایش اعلام شد

بیشترین قیمت روز میلگرد مربوط به میلگرد ۸ بافق به میزان ۵۴۵۰ تومان می‌باشد و کمترین قیمت میلگرد مربوط به میلگرد کیان فولاد به میزان ۴۹۵۰ تومان می‌باشد.

دامنه نوسان قیمت میلگرد با افزایش ۹۰ تومانی همراه شد.

 

قیمت تیرآهن:

 

قیمت تیرآهن ثابت اعلام شد

کمترین قیمت تیرآهن مربوط به تیرآهن ظفر بناب به میزان ۵۵۰۰ تومان و بیشترین.قیمت تیرآهن مربوط به تیرآهن جهان فولاد غرب به میزان ۶۱۰۰ تومان می باشد.

دامنه نوسان قیمت تیرآهن با ثبات اعلام شد.

 

قیمت نبشی:

 

قیمت نبشی ثابت اعلام شد

بیشترین قیمت نبشی.مربوط به نبشی کوهپایه به میزان ۵۶۹۰ تومان می باشد و کمترین قیمت نبشی مربوط.به نبشی مگااستیل به میزان ۵۳۸۰ تومان می باشد.

دامنه نوسان قیمت نبشی با ثبات همراه شد.

 

قیمت ناودانی:

 

قیمت ناودانی ثابت اعلام شد

بیشترین قیمت.مربوط به ناودانی مگااستیل به میزان ۵۵۰۰ می باشد و کمترین قیمت مربوط به ناودانی مگااستیل به میزان ۵۴۵۰ تومان می باشد.

دامنه نوسان قیمت ناودانی با ثبات همراه شد.

 

قیمت پروفیل:

قیمت پروفیل با افزایش همراه شد

بیشترین قیمت.مربوط به پروفیل یزد و نورد میلاد یزد و نیکان پروفیل  به میزان ۷۰۵۰ می باشد و کمترین قیمت مربوط به صفاهان فراست به میزان ۷۰۰۰ تومان می باشد.

دامنه نوسان قیمت پروفیل با افزایش ۷۰ تومانی همراه شد.

گزارش قیمت بروز آهن آلات مورخ شنبه ۲۸ دی ماه ۹۸

قیمت میلگرد:

قیمت روز میلگرد با افزایش اعلام شد

بیشترین قیمت روز میلگرد مربوط به میلگرد ۸ بافق به میزان ۵۴۵۰ تومان می‌باشد و کمترین قیمت میلگرد مربوط به میلگرد کیان فولاد به میزان ۴۹۰۰ تومان می‌باشد.

دامنه نوسان قیمت میلگرد با افزایش ۱۵۰ تومانی همراه شد.

 

قیمت تیرآهن:

 

قیمت تیرآهن ثابت اعلام شد

کمترین قیمت تیرآهن مربوط به تیرآهن ظفر بناب به میزان ۵۵۰۰ تومان و بیشترین.قیمت تیرآهن مربوط به تیرآهن جهان فولاد غرب به میزان ۶۱۰۰ تومان می باشد.

دامنه نوسان قیمت تیرآهن با ثبات اعلام شد.

 

قیمت نبشی:

 

قیمت نبشی ثابت اعلام شد

بیشترین قیمت نبشی.مربوط به نبشی کوهپایه به میزان ۵۶۹۰ تومان می باشد و کمترین قیمت نبشی مربوط.به نبشی مگااستیل به میزان ۵۳۸۰ تومان می باشد.

دامنه نوسان قیمت نبشی با ثبات همراه شد.

 

قیمت ناودانی:

 

قیمت ناودانی ثابت اعلام شد

بیشترین قیمت.مربوط به ناودانی مگااستیل به میزان ۵۵۰۰ می باشد و کمترین قیمت مربوط به ناودانی مگااستیل به میزان ۵۴۵۰ تومان می باشد.

دامنه نوسان قیمت ناودانی با ثبات همراه شد.

 

قیمت پروفیل:

قیمت پروفیل با افزایش همراه شد

بیشترین قیمت.مربوط به پروفیل صبح پارسیان به میزان ۷۲۰۰ می باشد و کمترین قیمت مربوط به صفاهان فراست به میزان ۶۹۸۰ تومان می باشد.

دامنه نوسان قیمت پروفیل با افزایش ۵۰ تومانی همراه شد.

 

گزارش قیمت بروز آهن آلات مورخ چهارشنبه ۲۵ دی ماه ۹۸

قیمت میلگرد:

قیمت روز میلگرد با کاهش جزئی اعلام شد

بیشترین قیمت روز میلگرد مربوط به میلگرد ۸ بافق به میزان ۵۴۲۰ تومان می‌باشد و کمترین قیمت میلگرد مربوط به میلگرد آریان فولاد به میزان ۴۹۰۰ تومان می‌باشد.

دامنه نوسان قیمت میلگرد با کاهش ۱۰۰ تومانی همراه شد.

 

قیمت تیرآهن:

قیمت تیرآهن ثابت اعلام شد

کمترین قیمت تیرآهن مربوط به تیرآهن ظفر بناب به میزان ۵۶۰۰ تومان.و بیشترین.قیمت تیرآهن مربوط به تیرآهن جهان فولاد غرب به میزان ۶۱۰۰ تومان می باشد.

دامنه نوسان قیمت تیرآهن با ثبات اعلام شد.

 

قیمت نبشی:

قیمت نبشی ثابت اعلام شد

بیشترین قیمت نبشی.مربوط به نبشی کوهپایه به میزان ۵۶۹۰ تومان می باشد و کمترین قیمت نبشی مربوط.به نبشی مگااستیل به میزان ۵۳۳۰ تومان می باشد.

دامنه نوسان قیمت نبشی با ثبات همراه شد.

 

قیمت ناودانی:

قیمت ناودانی ثابت اعلام شد

بیشترین قیمت.مربوط به ناودانی مگااستیل به میزان ۵۵۰۰ می باشد و کمترین قیمت مربوط به ناودانی مگااستیل به میزان ۵۴۵۰ تومان می باشد.

دامنه نوسان قیمت ناودانی با ثبات همراه شد.

قیمت پروفیل:

قیمت پروفیل با کاهش همراه شد

بیشترین قیمت.مربوط به پروفیل صبح پارسیان به میزان ۷۰۰۰ می باشد و کمترین قیمت مربوط به صفاهان فراست به میزان ۶۹۵۰ تومان می باشد.

دامنه نوسان قیمت پروفیل با کاهش ۱۰۰ تومانی همراه شد.

گزارش قیمت بروز آهن آلات مورخ سه شنبه ۲۴ دی ماه ۹۸

قیمت میلگرد:

قیمت روز میلگرد با کاهش اعلام شد

بیشترین قیمت روز میلگرد مربوط به میلگرد ۸ بافق به میزان ۵۴۰۰ تومان می‌باشد و کمترین قیمت میلگرد مربوط به میلگرد آریان فولاد به میزان ۴۹۰۰ تومان می‌باشد.دامنه نوسان قیمت میلگرد با کاهش ۱۵۰ تومانی همراه شد.

 

قیمت تیرآهن:

 

قیمت تیرآهن ثابت اعلام شد

کمترین قیمت تیرآهن مربوط به تیرآهن ظفر بناب به میزان ۵۶۰۰ تومان.و بیشترین.قیمت تیرآهن مربوط به تیرآهن جهان فولاد غرب به میزان ۶۱۰۰تومان می باشد.

دامنه نوسان قیمت تیرآهن با ثبات اعلام شد.

 

قیمت نبشی:

 

قیمت نبشی ثابت اعلام شد

بیشترین قیمت نبشی.مربوط به نبشی کوهپایه به میزان ۵۶۹۰ تومان می باشد و کمترین قیمت نبشی مربوط.به نبشی مگااستیل به میزان ۵۳۳۰ تومان می باشد.

دامنه نوسان قیمت نبشی با ثبات همراه شد.

 

قیمت ناودانی:

 

قیمت ناودانی ثابت اعلام شد

بیشترین قیمت.مربوط به ناودانی مگااستیل به میزان ۵۵۰۰ می باشد و کمترین قیمت مربوط به ناودانی مگااستیل به میزان ۵۴۵۰ تومان می باشد.

دامنه نوسان قیمت ناودانی با ثبات همراه شد.

 

قیمت پروفیل:

قیمت پروفیل با کاهش همراه شد

بیشترین قیمت.مربوط به پروفیل صبح پارسیان به میزان ۷۱۵۰ می باشد و کمترین قیمت مربوط به صفاهان فراست به میزان ۶۹۳۰ تومان می باشد.

دامنه نوسان قیمت پروفیل با کاهش ۱۵۰ تومانی همراه شد.

گزارش قیمت بروز آهن آلات مورخ دوشنبه ۲۳ دی ماه ۹۸

قیمت میلگرد:

قیمت روز میلگرد با کاهش اعلام شد

بیشترین قیمت روز میلگرد مربوط به میلگرد ۸ بافق به میزان ۵۳۸۰ تومان می‌باشد و کمترین قیمت میلگرد مربوط به میلگرد آریان فولاد به میزان ۴۹۰۰ تومان می‌باشد.

دامنه نوسان قیمت میلگرد با کاهش ۲۱۰ تومانی همراه شد.

قیمت تیرآهن:

قیمت تیرآهن ثابت اعلام شد

کمترین قیمت تیرآهن مربوط به تیرآهن ظفر بناب به میزان ۵۶۰۰ تومان.و بیشترین.قیمت تیرآهن مربوط به تیرآهن جهان فولاد غرب به میزان ۶۱۰۰تومان می باشد.

دامنه نوسان قیمت تیرآهن با ثبات اعلام شد.

قیمت نبشی:

قیمت نبشی با کاهش اعلام شد

بیشترین قیمت نبشی.مربوط به نبشی کوهپایه به میزان ۵۶۹۰ تومان می باشد و کمترین قیمت نبشی مربوط.به نبشی مگااستیل به میزان ۵۳۳۰ تومان می باشد.

دامنه نوسان قیمت نبشی با کاهش۱۸۰ تومانی همراه شد.

قیمت ناودانی:

قیمت ناودانی با کاهش اعلام شد

بیشترین قیمت.مربوط به ناودانی مگااستیل به میزان ۵۵۰۰ می باشد و کمترین قیمت مربوط به ناودانی مگااستیل به میزان ۵۴۵۰ تومان می باشد.

دامنه نوسان قیمت ناودانی با کاهش ۱۰۰ تومانی همراه شد.

قیمت پروفیل:

قیمت پروفیل با کاهش همراه شد

بیشترین قیمت.مربوط به پروفیل صبح پارسیان به میزان ۷۱۵۰ می باشد و کمترین قیمت مربوط به پروفیل یزد و نورد میلاد یزد به میزان ۶۹۸۰ تومان می باشد.

دامنه نوسان قیمت پروفیل با کاهش ۱۷۰ تومانی همراه شد.

گزارش قیمت بروز آهن آلات مورخ یکشنبه ۲۲ دی ماه ۹۸

قیمت میلگرد:

قیمت روز میلگرد با کاهش اعلام شد

بیشترین قیمت روز میلگرد مربوط به میلگرد ۸ بافق به میزان ۵۵۰۰ تومان می‌باشد و کمترین قیمت میلگرد مربوط به میلگرد آریان فولاد به میزان ۴۹۰۰ تومان می‌باشد.

دامنه نوسان قیمت میلگرد با کاهش ۲۵۰ تومانی همراه شد.

 

قیمت تیرآهن:

قیمت تیرآهن ثابت اعلام شد

کمترین قیمت تیرآهن مربوط به تیرآهن ظفر بناب به میزان ۵۶۰۰ تومان.و بیشترین.قیمت تیرآهن مربوط به تیرآهن جهان فولاد غرب به میزان ۶۱۰۰تومان می باشد.

دامنه نوسان قیمت تیرآهن با ثبات اعلام شد.

 

قیمت نبشی:

قیمت نبشی با کاهش اعلام شد

بیشترین قیمت نبشی.مربوط به نبشی کوهپایه به میزان ۵۷۹۰ تومان می باشد و کمترین قیمت نبشی مربوط.به نبشی ناب تبریز میزان ۵۴۷۰ تومان می باشد.

دامنه نوسان قیمت نبشی با کاهش۱۸۰ تومانی همراه شد.

 

قیمت ناودانی:

قیمت ناودانی با کاهش اعلام شد

بیشترین قیمت.مربوط به ناودانی مگااستیل به میزان ۵۶۰۰ می باشد و کمترین قیمت مربوط به ناودانی مگااستیل به میزان ۵۵۰۰ تومان می باشد.

دامنه نوسان قیمت ناودانی با کاهش ۱۰۰ تومانی همراه شد.

 

قیمت پروفیل:

قیمت پروفیل با کاهش همراه شد

بیشترین قیمت.مربوط به پروفیل صبح پارسیان به میزان ۷۲۰۰ می باشد و کمترین قیمت مربوط به پروفیل یزد و نورد میلاد یزد به میزان ۷۱۵۰ تومان می باشد.

دامنه نوسان قیمت پروفیل با کاهش۲۰۰ تومانی همراه شد.

 

گزارش قیمت بروز آهن آلات مورخ شنبه ۲۱ دی ماه ۹۸

 

قیمت میلگرد:

قیمت روز میلگرد با کاهش اعلام شد

بیشترین قیمت روز میلگرد مربوط به میلگرد ۸ بافق به میزان ۵۶۰۰ تومان می‌باشد و کمترین قیمت میلگرد مربوط به میلگرد فولاد ابهر به میزان ۵۱۰۰  تومان می‌باشد.

دامنه نوسان قیمت میلگرد با کاهش ۱۵۰ تومانی همراه شد.

 

قیمت تیرآهن:

 

قیمت تیرآهن ثابت اعلام شد

کمترین قیمت تیرآهن مربوط به تیرآهن ظفر بناب به میزان ۵۶۰۰ تومان.و بیشترین.قیمت تیرآهن مربوط به تیرآهن جهان فولاد غرب به میزان ۶۱۰۰ تومان می باشد.

دامنه نوسان قیمت تیرآهن با ثبات اعلام شد.

 

قیمت نبشی:

 

قیمت نبشی با کاهش اعلام شد

بیشترین قیمت نبشی.مربوط به نبشی کوهپایه به میزان ۵۷۵۵ تومان می باشد و کمترین قیمت نبشی مربوط.به نبشی ناب تبریز میزان ۵۴۷۰ تومان می باشد.

دامنه نوسان قیمت نبشی با کاهش۱۰۰ تومانی همراه شد.

 

قیمت ناودانی:

 

قیمت ناودانی با کاهش اعلام شد

بیشترین قیمت.مربوط به ناودانی مگااستیل به میزان ۵۶۵۰ می باشد و کمترین قیمت مربوط به ناودانی مگااستیل به میزان ۵۵۰۰ تومان می باشد.

دامنه نوسان قیمت ناودانی با کاهش ۱۰۰ تومانی همراه شد.

 

قیمت پروفیل:

قیمت پروفیلبا کاهش همراه شد

بیشترین قیمت.مربوط به پروفیل صبح پارسیان به میزان ۷۲۵۰ می باشد و کمترین قیمت مربوط به پروفیل یزد و نورد میلاد یزد به میزان ۷۱۵۰ تومان می باشد.

دامنه نوسان قیمت پروفیل با کاهش۱۰۰ تومانی همراه شد.

 

گزارش قیمت بروز آهن آلات مورخ چهارشنبه ۱۸ دی ماه ۹۸

 

قیمت میلگرد:

قیمت روز میلگرد با افزایش اعلام شد

بیشترین قیمت روز میلگرد مربوط به میلگرد ۸ بافق به میزان ۵۶۸۰ تومان می‌باشد و کمترین قیمت میلگرد مربوط به میلگرد فولاد ابهر به میزان ۵۱۰۰  تومان می‌باشد.دامنه نوسان قیمت میلگرد با افزایش ۱۵۰ تومانی همراه شد.

 

قیمت تیرآهن:

 

قیمت تیرآهن با افزایش اعلام شد

کمترین قیمت تیرآهن مربوط به تیرآهن ظفر بناب به میزان ۵۴۵۰ تومان.و بیشترین.قیمت تیرآهن مربوط به تیرآهن جهان فولاد غرب به میزان ۶۱۰۰تومان می باشد.دامنه نوسان قیمت تیرآهن با افزایش ۲۵۰ تومانی اعلام شد.

 

قیمت نبشی:

 

قیمت نبشی با افزایش اعلام شد

بیشترین قیمت نبشی.مربوط به نبشی آریان فولاد به میزان ۵۸۵۰ تومان می باشد و کمترین قیمت نبشی مربوط.به نبشی مگا استیل میزان ۵۴۸۰ تومان می باشد.دامنه نوسان قیمت نبشی با افزایش ۱۰۰ تومانی همراه شد.

 

قیمت ناودانی:

 

قیمت ناودانی با افزایش اعلام شد

بیشترین قیمت.مربوط به ناودانی مگااستیل به میزان ۵۷۱۰ می باشد و کمترین قیمت مربوط به ناودانی مگااستیل به میزان ۵۵۱۰ تومان می باشد.دامنه نوسان قیمت ناودانی با نوسان همراه شد.

 

قیمت پروفیل:

قیمت پروفیل با افزایش همراه شد

بیشترین قیمت.مربوط به پروفیل موکریان فولاد و جهان پروفیل پارس به میزان ۷۲۵۰ می باشد و کمترین قیمت مربوط به پروفیل نیکان به میزان ۷۱۸۰ تومان می باشد.دامنه نوسان قیمت پروفیل با افزایش ۲۵۰ تومانی همراه شد.

 

گزارش قیمت بروز آهن آلات مورخ سه شنبه ۱۷ دی ماه ۹۸

قیمت میلگرد:

قیمت روز میلگرد با افزایش اعلام شد

بیشترین قیمت روز میلگرد مربوط به میلگرد ۸ بافق به میزان ۵۵۵۰ تومان می‌باشد و کمترین قیمت میلگرد مربوط به میلگرد  کیان فولاد ابهر به میزان ۵۰۵۰ تومان می‌باشد.

دامنه نوسان قیمت میلگرد با افزایش ۱۵۰ تومانی همراه شد.

قیمت تیرآهن:

قیمت تیرآهن با افزایش اعلام شد

کمترین قیمت تیرآهن مربوط به تیرآهن ظفر بناب به میزان ۵۴۲۰ تومان.و بیشترین.قیمت تیرآهن مربوط به تیرآهن جهان فولاد غرب به میزان ۵۸۵۰ تومان می باشد.

دامنه نوسان قیمت تیرآهن با افزایش ۲۰۰ تومانی اعلام شد.

قیمت نبشی:

قیمت نبشی با افزایش اعلام شد

بیشترین قیمت نبشی.مربوط به نبشی آریان فولاد به میزان ۵۸۰۰ تومان می باشد و کمترین قیمت نبشی مربوط.به نبشی مگا استیل میزان ۵۴۶۰ تومان می باشد.

دامنه نوسان قیمت نبشی با افزایش ۲۰۰ تومانی همراه شد.

قیمت ناودانی:

قیمت ناودانی با افزایش اعلام شد

بیشترین قیمت.مربوط به ناودانی مگااستیل به میزان ۵۷۰۰ می باشد و کمترین قیمت مربوط به ناودانی مگااستیل به میزان ۵۵۰۰ تومان می باشد.

دامنه نوسان قیمت ناودانی با افزایش ۲۰۰ تومانی همراه شد.

قیمت پروفیل:

قیمت پروفیل با افزایش همراه شد

بیشترین قیمت.مربوط به پروفیل صبح پارسیان به میزان ۷۱۰۰  می باشد و کمترین قیمت مربوط به پروفیل موکریان فولاد به میزان ۷۰۵۰ تومان می باشد.

دامنه نوسان قیمت پروفیل با افزایش ۱۰۰ تومانی همراه شد.

گزارش قیمت بروز آهن آلات مورخ یکشنبه ۱۵ دی ماه ۹۸

قیمت میلگرد:

قیمت روز میلگرد با افزایش اعلام شد

بیشترین قیمت روز میلگرد مربوط به میلگرد ۸ بافق به میزان ۵۵۳۰ تومان می‌باشد و کمترین قیمت میلگرد مربوط به میلگرد  کیان فولاد ابهر به میزان ۴۸۸۰ تومان می‌باشد.

دامنه نوسان قیمت میلگرد با افزایش ۱۴۰ تومانی همراه شد.

 

قیمت تیرآهن:

 

قیمت تیرآهن ثابت اعلام شد

کمترین قیمت تیرآهن مربوط به تیرآهن ظفر بناب به میزان ۵۴۲۰ تومان.و بیشترین.قیمت تیرآهن مربوط به تیرآهن جهان فولاد غرب به میزان ۵۸۰۰ تومان می باشد.

دامنه نوسان قیمت تیرآهن با ثبات اعلام شد.

 

قیمت نبشی:

 

قیمت نبشی ثابت اعلام شد

بیشترین قیمت نبشی.مربوط به نبشی آریان فولاد به میزان ۵۷۰۰ تومان می باشد و کمترین قیمت نبشی مربوط.به نبشی جاوید بناب به.میزان ۵۳۹۰ تومان می باشد.

دامنه نوسان قیمت نبشی با ثبات همراه شد.

 

قیمت ناودانی:

 

قیمت ناودانی ثابت اعلام شد

بیشترین قیمت.مربوط به ناودانی مگااستیل به میزان ۵۵۰۰ می باشد و کمترین قیمت مربوط به ناودانی مگااستیل به میزان ۵۴۰۰ تومان می باشد.

دامنه نوسان قیمت ناودانی با ثبات همراه شد.

 

قیمت پروفیل:

قیمت پروفیل با افزایش همراه شد

بیشترین قیمت.مربوط به پروفیل صبح پارسیان به میزان ۷۰۰۰  می باشد و کمترین قیمت مربوط به پروفیل ۳ و ۴ صفاهان فراست به میزان ۶۶۵۰ تومان می باشد.

دامنه نوسان قیمت پروفیل با افزایش ۱۰۰ تومانی همراه شد.

 

گزارش قیمت بروز آهن آلات مورخ شنبه ۱۴ دی ماه ۹۸

قیمت میلگرد:

قیمت روز میلگرد با افزایش اعلام شد

بیشترین قیمت روز میلگرد مربوط به میلگرد ۸ بافق به میزان ۵۴۰۰ تومان می‌باشد و کمترین قیمت میلگرد مربوط به میلگرد  فولاد ابهر به میزان ۴۸۷۰ تومان می‌باشد.

دامنه نوسان قیمت میلگرد با افزایش ۱۹۰ تومانی همراه شد.

 

قیمت تیرآهن:

 

قیمت تیرآهن با افزایش اعلام شد

کمترین قیمت تیرآهن مربوط به تیرآهن ظفر بناب به میزان ۵۴۲۰ تومان.و بیشترین.قیمت تیرآهن مربوط به تیرآهن جهان فولاد غرب به میزان ۵۸۰۰ تومان می باشد.

دامنه نوسان قیمت تیرآهن با افزایش ۱۰۰ تومانی اعلام شد.

 

قیمت نبشی:

 

قیمت نبشی با افزایش اعلام شد

بیشترین قیمت نبشی.مربوط به نبشی آریان فولاد به میزان ۵۷۰۰ تومان می باشد و کمترین قیمت نبشی مربوط.به نبشی جاوید بناب به.میزان ۵۳۹۰ تومان می باشد.

دامنه نوسان قیمت نبشی با افزایش ۱۰۰ تومانی همراه شد.

 

قیمت ناودانی:

 

قیمت ناودانی افزایشی اعلام شد

بیشترین قیمت.مربوط به ناودانی مگااستیل به میزان ۵۵۰۰ می باشد و کمترین قیمت مربوط به ناودانی مگااستیل به میزان ۵۴۰۰ تومان می باشد.

دامنه نوسان قیمت ناودانی با افزایش ۱۰۰ تومانی همراه شد.

 

قیمت پروفیل:

قیمت پروفیل کاهش همراه شد

بیشترین قیمت.مربوط به پروفیل صبح پارسیان به میزان ۷۰۰۰  می باشد و کمترین قیمت مربوط به پروفیل ۳ و ۴ صفاهان فراست به میزان ۶۶۵۰ تومان می باشد.

دامنه نوسان قیمت پروفیل با کاهش ۱۵۰ تومانی همراه شد.

 

گزارش قیمت بروز آهن آلات مورخ چهارشنبه ۱۱ دی ماه ۹۸

 

قیمت میلگرد:

قیمت روز میلگرد با افزایش اعلام شد

بیشترین قیمت روز میلگرد مربوط به میلگرد ۸ حدید سیرجان به میزان ۵۲۵۰ تومان می‌باشد و کمترین قیمت میلگرد مربوط به میلگرد  فولاد ابهر به میزان ۴۸۰۰ تومان می‌باشد.دامنه نوسان قیمت میلگرد با افزایش ۱۵۰ تومانی آریان فولاد همراه شد.

 

قیمت تیرآهن:

 

قیمت تیرآهن با افزایش اعلام شد

کمترین قیمت تیرآهن مربوط به تیرآهن ظفر بناب به میزان ۵۰۸۵ تومان.و بیشترین.قیمت تیرآهن مربوط به تیرآهن جهان فولاد غرب به میزان ۵۶۰۰ تومان می باشد.دامنه نوسان قیمت تیرآهن با افزایش ۱۵۰ تومانی جهان فولاد غرب  اعلام شد. 

 

قیمت نبشی:

 

قیمت نبشی با افزایش اعلام شد

بیشترین قیمت نبشی.مربوط به نبشی آریان فولاد به میزان ۵۶۵۰ تومان می باشد و کمترین قیمت نبشی مربوط.به نبشی مگااستیل به.میزان ۵۱۸۰ تومان می باشد.دامنه نوسان قیمت نبشی با افزایش ۱۰۰ تومانی استیل ذوب همراه شد.

 

قیمت ناودانی:

 

قیمت ناودانی ثابت اعلام شد

بیشترین قیمت.مربوط به ناودانی مگااستیل به میزان ۵۲۷۰ می باشد و کمترین قیمت مربوط به ناودانی ناب تبریز به میزان ۵۲۵۰ تومان می باشد.دامنه نوسان قیمت ناودانی با ثبات همراه شد.

 

قیمت پروفیل:

قیمت پروفیل ثابت همراه شد

بیشترین قیمت.مربوط به پروفیل صبح پارسیان به میزان ۷۰۰۰  می باشد و کمترین قیمت مربوط به پروفیل ۳ و ۴ صفاهان فراست به میزان ۶۶۵۰ تومان می باشد.دامنه نوسان قیمت پروفیل با ثبات همراه شد.

گزارش قیمت بروز آهن آلات مورخ سه شنبه ۱۰ دی ماه ۹۸

 

قیمت میلگرد:

قیمت روز میلگرد با ثبات اعلام شد

بیشترین قیمت روز میلگرد مربوط به میلگرد ۸  فولاد گلستان به میزان ۵۲۲۰ تومان می‌باشد و کمترین قیمت میلگرد مربوط به میلگرد  فولاد ابهر به میزان ۴۷۲۰ تومان می‌باشد.

دامنه نوسان قیمت میلگرد ثابت همراه شد.

 

قیمت تیرآهن:

 

قیمت تیرآهن ثابت اعلام شد

کمترین قیمت تیرآهن مربوط به تیرآهن ظفر بناب به میزان ۵۰۶۰ تومان.و بیشترین.قیمت تیرآهن مربوط به تیرآهن جهان فولاد غرب به میزان ۵۴۵۰ تومان می باشد.

دامنه نوسان قیمت تیرآهن ثابت اعلام شد.

 

قیمت نبشی:

 

قیمت نبشی ثابت اعلام شد

بیشترین قیمت نبشی.مربوط به نبشی کوهپایه به میزان ۵۴۵۵ تومان می باشد و کمترین قیمت نبشی مربوط.به نبشی مگااستیل به.میزان ۵۱۱۰ تومان می باشد.

دامنه نوسان قیمت نبشی با ثبات همراه شد.

 

قیمت ناودانی:

 

قیمت ناودانی ثابت اعلام شد

بیشترین قیمت.مربوط به ناودانی مگااستیل به میزان ۵۲۷۰ می باشد و کمترین قیمت مربوط به ناودانی ناب تبریز به میزان ۵۲۵۰ تومان می باشد.

دامنه نوسان قیمت ناودانی با ثبات همراه شد.

 

قیمت پروفیل:

قیمت پروفیل با افزایش همراه شد

بیشترین قیمت.مربوط به پروفیل صبح پارسیان به میزان ۷۰۰۰  می باشد و کمترین قیمت مربوط به پروفیل ۳ و ۴ صفاهان فراست به میزان ۶۶۵۰ تومان می باشد.

دامنه نوسان قیمت پروفیل با افزایش ۵۰ تومانی صفاهان فراست و موکریان و پروفیل یزد و نورد میلاد یزد همراه شد.

 

گزارش قیمت بروز آهن آلات مورخ دوشنبه ۹ دی ماه ۹۸

قیمت میلگرد:

قیمت روز میلگرد با افزایش جزئی اعلام شد

بیشترین قیمت روز میلگرد مربوط به میلگرد ۸  فولاد گلستان به میزان ۵۲۲۰ تومان می‌باشد و کمترین قیمت میلگرد مربوط به میلگرد  فولاد ابهر به میزان ۴۷۲۰ تومان می‌باشد.

دامنه نوسان قیمت میلگرد با افزایش جزئی ۷۰تومانی فولاد ابهر همراه شد.

 

قیمت تیرآهن:

 

قیمت تیرآهن ثابت اعلام شد

کمترین قیمت تیرآهن مربوط به تیرآهن ظفر بناب به میزان ۵۰۶۰ تومان.و بیشترین.قیمت تیرآهن مربوط به تیرآهن جهان فولاد غرب به میزان ۵۴۵۰ تومان می باشد.

دامنه نوسان قیمت تیرآهن ثابت اعلام شد.

 

قیمت نبشی:

 

قیمت نبشی ثابت اعلام شد

بیشترین قیمت نبشی.مربوط به نبشی کوهپایه به میزان ۵۴۵۵ تومان می باشد و کمترین قیمت نبشی مربوط.به نبشی مگااستیل به.میزان ۵۱۱۰ تومان می باشد.

دامنه نوسان قیمت نبشی با ثبات همراه شد.

 

قیمت ناودانی:

 

قیمت ناودانی ثابت اعلام شد

بیشترین قیمت.مربوط به ناودانی مگااستیل به میزان ۵۲۷۰ می باشد و کمترین قیمت مربوط به ناودانی ناب تبریز به میزان ۵۲۵۰ تومان می باشد.

دامنه نوسان قیمت ناودانی با ثبات همراه شد.

 

قیمت پروفیل:

قیمت پروفیل با افزایش همراه شد

بیشترین قیمت.مربوط به پروفیل صبح پارسیان به میزان ۷۰۰۰  می باشد و کمترین قیمت مربوط به پروفیل ۳ و ۴ صفاهان فراست به میزان ۶۶۰۰ تومان می باشد.

دامنه نوسان قیمت پروفیل با افزایش ۱۰۰ تومانی صفاهان فراست همراه شد.

 

گزارش قیمت بروز آهن آلات مورخ یکشنبه ۸ دی ماه ۹۸

قیمت میلگرد:

قیمت روز میلگرد با کاهش جزئی اعلام شد

بیشترین قیمت روز میلگرد مربوط به میلگرد ۸  راد همدان به میزان ۵۳۰۵ تومان می‌باشد و کمترین قیمت میلگرد مربوط به میلگرد  فولاد ابهر به میزان ۴۷۰۰ تومان می‌باشد.دامنه نوسان قیمت میلگرد با کاهش جزئی ۱۰۰ تومانی آریان فولاد  همراه شد.

 

قیمت تیرآهن:

 

قیمت تیرآهن ثابت اعلام شد

کمترین قیمت تیرآهن مربوط به تیرآهن ظفر بناب به میزان ۵۰۶۰ تومان.و بیشترین.قیمت تیرآهن مربوط به تیرآهن جهان فولاد غرب به میزان ۵۴۵۰ تومان می باشد.دامنه نوسان قیمت تیرآهن ثابت اعلام شد.

 

قیمت نبشی:

 

قیمت نبشی با کاهش اعلام شد

بیشترین قیمت نبشی.مربوط به نبشی کوهپایه به میزان ۵۴۵۵ تومان می باشد و کمترین قیمت نبشی مربوط.به نبشی مگااستیل به.میزان ۵۱۱۰ تومان می باشد.دامنه نوسان قیمت نبشی با کاهش ۲۳۰ تومانی ناب تبریز همراه شد.

 

قیمت ناودانی:

 

قیمت ناودانی با کاهش اعلام شد

بیشترین قیمت.مربوط به ناودانی مگااستیل به میزان ۵۲۷۰ می باشد و کمترین قیمت مربوط به ناودانی ناب تبریز به میزان ۵۲۵۰ تومان می باشد.دامنه نوسان قیمت ناودانی با کاهش ۱۰۰ تومانی ناب تبریز همراه شد.

 

قیمت پروفیل:

قیمت پروفیل با افزایش همراه شد

بیشترین قیمت.مربوط به پروفیل موکریان به میزان ۷۰۰۰  می باشد و کمترین قیمت مربوط به پروفیل ۳ و ۴ صفاهان فراست به میزان ۶۵۰۰ تومان می باشد.دامنه نوسان قیمت پروفیل با افزایش ۱۰۰ تومانی موکریان  همراه شد.

گزارش قیمت بروز آهن آلات مورخ شنبه ۷ دی ماه ۹۸

 

قیمت میلگرد:

قیمت روز میلگرد با کاهش جزئی اعلام شد

بیشترین قیمت روز میلگرد مربوط به میلگرد ۸  راد همدان به میزان ۵۳۰۵ تومان می‌باشد و کمترین قیمت میلگرد مربوط به میلگرد  فولاد ابهر به میزان ۴۶۵۰ تومان می‌باشد.

دامنه نوسان قیمت میلگرد با کاهش جزئی ۵۰ تومانی فولاد ابهر همراه شد.

 

قیمت تیرآهن:

 

قیمت تیرآهن ثابت اعلام شد

کمترین قیمت تیرآهن مربوط به تیرآهن ظفر بناب به میزان ۵۰۶۰ تومان.و بیشترین.قیمت تیرآهن مربوط به تیرآهن جهان فولاد غرب به میزان ۵۴۵۰ تومان می باشد.

دامنه نوسان قیمت تیرآهن ثابت اعلام شد.

 

قیمت نبشی:

 

قیمت نبشی ثابت اعلام شد

بیشترین قیمت نبشی.مربوط به نبشی ۴ آریان فولاد  به میزان ۵۶۰۰ تومان می باشد و کمترین قیمت نبشی مربوط.به نبشی مگااستیل به.میزان ۵۱۱۰ تومان می باشد.

دامنه نوسان قیمت نبشی با ثبات همراه شد.

 

قیمت ناودانی:

 

قیمت ناودانی ثابت اعلام شد

بیشترین قیمت.مربوط به ناودانی  ناب تبریز به میزان ۵۳۵۰ می باشد و کمترین قیمت مربوط به ناودانی مگااستیل به میزان ۵۲۷۰ تومان می باشد.

دامنه نوسان قیمت ناودانی با ثبات همراه شد.

 

قیمت پروفیل:

قیمت پروفیل با نوسان همراه شد

بیشترین قیمت.مربوط به پروفیل موکریان به میزان ۶۹۰۰ می باشد و کمترین قیمت مربوط به پروفیل ۳ و ۴ صفاهان فراست به میزان ۶۵۰۰ تومان می باشد.

دامنه نوسان قیمت پروفیل با نوسان همراه شد.

 

گزارش قیمت بروز آهن آلات مورخ چهارشنبه ۴ دی ماه ۹۸

 

قیمت میلگرد:

 

قیمت روز میلگرد با ثبات اعلام شد

بیشترین قیمت روز میلگرد مربوط به میلگرد ۸  راد همدان به میزان ۵۳۰۵ تومان می‌باشد و کمترین قیمت میلگرد مربوط به میلگرد فولاد ابهر به میزان ۴۷۰۰ تومان می‌باشد.

دامنه نوسان قیمت میلگرد با ثبات همراه شد.

 

قیمت تیرآهن:

 

قیمت تیرآهن ثابت اعلام شد

کمترین قیمت تیرآهن مربوط به تیرآهن ظفر بناب به میزان ۵۰۶۰ تومان.و بیشترین.قیمت تیرآهن مربوط به تیرآهن جهان فولاد غرب به میزان ۵۴۵۰ تومان می باشد.

دامنه نوسان قیمت تیرآهن ثابت اعلام شد.

 

قیمت نبشی:

 

قیمت نبشی با افزایش جزئی اعلام شد

بیشترین قیمت نبشی.مربوط به نبشی ۴ آریان فولاد  به میزان ۵۶۰۰ تومان می باشد و کمترین قیمت نبشی مربوط.به نبشی مگااستیل به.میزان ۵۱۶۰ تومان می باشد.

دامنه نوسان قیمت نبشی با افزایش ۸۰ تومانی استیل ذوب همراه شد.

 

قیمت ناودانی:

 

قیمت ناودانی ثابت اعلام شد

بیشترین قیمت.مربوط به ناودانی  ناب تبریز به میزان ۵۳۵۰ می باشد و کمترین قیمت مربوط به ناودانی مگااستیل به میزان ۵۲۷۰ تومان می باشد.

دامنه نوسان قیمت ناودانی با ثبات همراه شد.

 

قیمت پروفیل:

 

قیمت پروفیل با افزایش اعلام شد

بیشترین قیمت.مربوط به پروفیل موکریان به میزان ۶۸۵۰ می باشد و کمترین قیمت مربوط به پروفیل ۳ و ۴ صفاهان فراست به میزان ۶۳۰۰ تومان می باشد.دامنه نوسان قیمت پروفیل با افزایش ۲۰۰ تومانی پروفیل یزد  همراه شد.

گزارش قیمت بروز آهن آلات مورخ سه شنبه ۳ دی ماه ۹۸

 

قیمت میلگرد:

قیمت روز میلگرد با افزایش جزئی اعلام شد

بیشترین قیمت روز میلگرد مربوط به میلگرد ۸  راد همدان به میزان ۵۳۰۵ تومان می‌باشد و کمترین قیمت میلگرد مربوط به میلگرد  فولاد ابهر به میزان ۴۷۰۰ تومان می‌باشد.

دامنه نوسان قیمت میلگرد با افزایش ۵۰ تومانی حدید سیرجان و شاهرود همراه شد.

 

قیمت تیرآهن:

 

قیمت تیرآهن ثابت اعلام شد

کمترین قیمت تیرآهن مربوط به تیرآهن ظفر بناب به میزان ۵۰۶۰ تومان.و بیشترین.قیمت تیرآهن مربوط به تیرآهن جهان فولاد غرب به میزان ۵۴۵۰ تومان می باشد.

دامنه نوسان قیمت تیرآهن ثابت اعلام شد.

 

قیمت نبشی:

 

قیمت نبشی ثابت اعلام شد

بیشترین قیمت نبشی.مربوط به نبشی ۴ آریان فولاد  به میزان ۵۶۰۰ تومان می باشد و کمترین قیمت نبشی مربوط.به نبشی مگااستیل به.میزان ۵۱۶۰ تومان می باشد.

دامنه نوسان قیمت نبشی با ثبات همراه شد.

 

قیمت ناودانی:

 

قیمت ناودانی ثابت اعلام شد

بیشترین قیمت.مربوط به ناودانی  ناب تبریز به میزان ۵۳۵۰ می باشد و کمترین قیمت مربوط به ناودانی مگااستیل به میزان ۵۲۷۰ تومان می باشد.

دامنه نوسان قیمت ناودانی با ثبات همراه شد.

 

قیمت پروفیل:

قیمت پروفیل با افزایش جزئی اعلام شد

بیشترین قیمت.مربوط به پروفیل موکریان به میزان ۶۷۵۰ می باشد و کمترین قیمت مربوط به پروفیل ۳ و ۴ صفاهان فراست به میزان ۶۲۵۰ تومان می باشد.

دامنه نوسان قیمت پروفیل با افزایش ۵۰ تومانی موکریان  همراه شد.

 

گزارش قیمت بروز آهن آلات مورخ دوشنبه ۲ دی ماه ۹۸

قیمت میلگرد:

قیمت روز میلگرد نوسانی اعلام شد

بیشترین قیمت روز میلگرد مربوط به میلگرد ۸  راد همدان به میزان ۵۲۷۵ تومان می‌باشد و کمترین قیمت میلگرد مربوط به میلگرد  فولاد ابهر به میزان ۴۷۰۰ تومان می‌باشد.

دامنه نوسان قیمت میلگرد با نوسانات جزئی همراه بود.

 

قیمت تیرآهن:

 

قیمت تیرآهن ثابت اعلام شد

کمترین قیمت تیرآهن مربوط به تیرآهن ظفر بناب به میزان ۵۰۵۰ تومان.و بیشترین.قیمت تیرآهن مربوط به تیرآهن جهان فولاد غرب به میزان ۵۴۵۰ تومان می باشد.

دامنه نوسان قیمت تیرآهن ثابت اعلام شد.

 

قیمت نبشی:

 

قیمت نبشی ثابت اعلام شد

بیشترین قیمت نبشی.مربوط به نبشی ۴ آریان فولاد  به میزان ۵۶۰۰ تومان می باشد و کمترین قیمت نبشی مربوط. به نبشی مگااستیل به.میزان ۵۱۶۰ تومان می باشد.

دامنه نوسان قیمت نبشی باافزایش جزئی همراه شد.

 

قیمت ناودانی:

 

قیمت ناودانی ثابت اعلام شد

بیشترین قیمت.مربوط به ناودانی  ناب تبریز به میزان ۵۳۵۰ می باشد و کمترین قیمت مربوط به ناودانی مگااستیل به میزان ۵۲۰۰ تومان می باشد.

دامنه نوسان قیمت ناودانی با ثبات همراه شد.

 

قیمت پروفیل:

قیمت پروفیل ثابت اعلام شد

بیشترین قیمت.مربوط به پروفیل موکریان به میزان ۶۷۰۰ می باشد و کمترین قیمت مربوط به پروفیل ۳ و ۴ صفاهان فراست به میزان ۶۲۵۰ تومان می باشد.

دامنه نوسان قیمت پروفیل با افزایش جزئی همراه شد.

 

گزارش قیمت بروز آهن آلات مورخ یکشنبه ۱ دی ماه ۹۸

 

قیمت میلگرد:

قیمت روز میلگرد با ثبات اعلام شد

بیشترین قیمت روز میلگرد مربوط به میلگرد ۸  راد همدان به میزان ۵۲۷۵ تومان می‌باشد و کمترین قیمت میلگرد مربوط به میلگرد  فولاد ابهر به میزان ۴۷۰۰ تومان می‌باشد.

دامنه نوسان قیمت میلگرد با نوسانات جزئی همراه بود.

 

قیمت تیرآهن:

 

قیمت تیرآهن ثابت اعلام شد

کمترین قیمت تیرآهن مربوط به تیرآهن ظفر بناب به میزان ۵۰۵۰ تومان.و بیشترین.قیمت تیرآهن مربوط به تیرآهن جهان فولاد غرب به میزان ۵۴۲۰ تومان می باشد.

دامنه نوسان قیمت تیرآهن ثابت اعلام شد.

 

قیمت نبشی:

 

قیمت نبشی با افزایش اعلام شد

بیشترین قیمت نبشی.مربوط به نبشی ۴ آریان فولاد  به میزان ۵۶۰۰ تومان می باشد و کمترین قیمت نبشی مربوط. به نبشی مگااستیل به.میزان ۵۱۶۰ تومان می باشد.

دامنه نوسان قیمت نبشی باافزایش ۱۵۰ توامانی ناب تبریز همراه شد.

 

قیمت ناودانی:

 

قیمت ناودانی با افزایش اعلام شد

بیشترین قیمت.مربوط به ناودانی  ناب تبریز به میزان ۵۳۵۰ می باشد و کمترین قیمت مربوط به ناودانی مگااستیل به میزان ۵۲۰۰ تومان می باشد.

دامنه نوسان قیمت ناودانی با افزایش ۱۰۰ تومانی  ناب تبریز همراه شد.

 

قیمت پروفیل:

قیمت پروفیل با افزایش اعلام شد

بیشترین قیمت.مربوط به پروفیل موکریان به میزان ۶۷۰۰ می باشد و کمترین قیمت مربوط به پروفیل ۳ و ۴ صفاهان فراست به میزان ۶۲۵۰ تومان می باشد.

دامنه نوسان قیمت پروفیل با افزایش ۱۰۰ تومانی صبح پارسیان همراه شد.

 

گزارش قیمت بروز آهن آلات مورخ شنبه ۳۰ آذر ماه ۹۸

قیمت میلگرد:

قیمت روز میلگرد با ثبات اعلام شد

بیشترین قیمت روز میلگرد مربوط به میلگرد ۸  راد همدان به میزان ۵۲۷۵ تومان می‌باشد و کمترین قیمت میلگرد مربوط به میلگرد  فولاد ابهر به میزان ۴۷۰۰ تومان می‌باشد.

دامنه نوسان قیمت میلگرد با نوسانات جزئی همراه بود.

 

قیمت تیرآهن:

 

قیمت تیرآهن ثبات اعلام شد

کمترین قیمت تیرآهن مربوط به تیرآهن ظفر بناب به میزان ۵۰۵۰ تومان.و بیشترین.قیمت تیرآهن مربوط به تیرآهن جهان فولاد غرب به میزان ۵۴۲۰ تومان می باشد.

دامنه نوسان قیمت تیرآهن ثابت اعلام شد.

 

قیمت نبشی:

 

قیمت نبشی ثابت اعلام شد

بیشترین قیمت نبشی.مربوط به نبشی ۴ آریان فولاد  به میزان ۵۶۰۰ تومان می باشد و کمترین قیمت نبشی مربوط. به نبشی۱۰ استیل ذوب به.میزان ۵۱۰۰ تومان می باشد.

دامنه نوسان قیمت نبشی با نوسانات جزئی همراه شد.

 

قیمت ناودانی:

 

قیمت ناودانی ثابت اعلام شد

بیشترین قیمت.مربوط به ناودانی ۶ و ۱۰ مگااستیل به میزان ۵۲۵۰ می باشد و کمترین قیمت مربوط به ناودانی ۱۰تا ۱۶  ناب تبریز  به میزان ۵۲۰۰ تومان می باشد.

دامنه نوسان قیمت ناودانی با ثبات همراه شد.

 

قیمت پروفیل:

قیمت پروفیل ثابت اعلام شد

بیشترین قیمت.مربوط به پروفیل موکریان به میزان ۶۷۰۰ می باشد و کمترین قیمت مربوط به پروفیل ۳ و ۴ صفاهان فراست به میزان ۶۲۵۰ تومان می باشد.

دامنه نوسان قیمت پروفیل با ثبات همراه شد.

 

گزارش قیمت بروز آهن آلات مورخ چهارشنبه ۲۷ آذر ماه ۹۸

 

قیمت میلگرد:

قیمت روز میلگرد با افزایش اعلام شد

کمترین قیمت روز میلگرد مربوط به میلگرد ۱۶-۲۵ پرشین فولاد به میزان ۴۷۰۰ تومان می‌باشد و بیشترین قیمت میلگرد مربوط به میلگرد ۸ A3  فولاد بافق به میزان ۵۲۰۰ تومان می‌باشد.

دامنه نوسان قیمت میلگرد با افزایش ۱۰۰ تومانی همراه بود که مربوط به ارگ تبریز و آریان فولاد و فولاد گلستان می باشد.

 

قیمت تیرآهن:

 

قیمت تیرآهن ثبات اعلام شد

کمترین قیمت تیرآهن مربوط به تیرآهن ظفر بناب به میزان ۵۲۳۰ تومان.و بیشترین.قیمت تیرآهن مربوط به تیرآهن جهان فولاد غرب به میزان ۵۴۲۰ تومان می باشد.

دامنه نوسان قیمت تیرآهن ثابت اعلام شد.

 

قیمت نبشی:

 

قیمت نبشی با افزایش اعلام شد

بیشترین قیمت نبشی.مربوط به نبشی ۷ ناب تبریز به میزان ۵۴۰۰ تومان می باشد و کمترین قیمت نبشی مربوط. به نبشی ۵ ناب تبریز به.میزان ۵۱۵۰ تومان می باشد.

دامنه نوسان قیمت نبشی با افزایش ۱۵۰ تومانی مگااستیل همراه شد

 

قیمت ناودانی:

 

قیمت ناودانی ثابت اعلام شد

بیشترین قیمت.مربوط به ناودانی ۶ و ۱۰ مگااستیل به میزان ۵۲۵۰ می باشد و کمترین قیمت مربوط به ناودانی ۱۰تا ۱۶  ناب تبریز  به میزان ۵۲۰۰ تومان می باشد.

دامنه نوسان قیمت ناودانی با ثبات همراه شد.

 

قیمت پروفیل:

قیمت پروفیل ثابت اعلام شد

بیشترین قیمت.مربوط به پروفیل موکریان به میزان ۶۷۰۰ می باشد و کمترین قیمت مربوط به پروفیل ۳ و ۴ صفاهان فراست به میزان ۶۲۵۰ تومان می باشد.

دامنه نوسان قیمت پروفیل با ثبات همراه شد.

 

گزارش قیمت بروز آهن آلات مورخ سه شنبه ۲۶ آذر ماه ۹۸

 

قیمت میلگرد:

قیمت روز میلگرد با کاهش اعلام شد

کمترین قیمت روز میلگرد مربوط به میلگرد ارگ تبریز به میزان ۴۶۲۰ تومان می‌باشد و بیشترین قیمت میلگرد مربوط به میلگرد ۸ A3  فولاد بافق به میزان ۵۱۳۰ تومان می‌باشد.

دامنه نوسان قیمت میلگرد با کاهش ۸۰ تومانی همراه بود که مربوط به فولاد آذر امین می باشد.

 

قیمت تیرآهن:

 

قیمت تیرآهن ثبات اعلام شد

کمترین قیمت تیرآهن مربوط به تیرآهن ظفر بناب به میزان ۵۲۳۰ تومان.و بیشترین.قیمت تیرآهن مربوط به تیرآهن جهان فولاد غرب به میزان ۵۴۲۰ تومان می باشد.

دامنه نوسان قیمت تیرآهن ثابت اعلام شد.

 

قیمت نبشی:

 

قیمت نبشی ثابت اعلام شد

بیشترین قیمت نبشی.مربوط به نبشی ۷ ناب تبریز به میزان ۵۴۰۰ تومان می باشد و کمترین قیمت نبشی مربوط. به نبشی ۸ و ۱۰و ۱۲ مگااستیل به.میزان ۵۰۲۰ تومان می باشد.

دامنه نوسان قیمت نبشی با ثبات همراه شد.

 

قیمت ناودانی:

 

قیمت ناودانی ثابت اعلام شد

بیشترین قیمت.مربوط به ناودانی ۱۰تا  ۱۶ ناب تبریز به میزان ۵۲۰۰ می باشد و کمترین قیمت مربوط به ناودانی ۶ و ۱۲ مگااستیل به میزان ۵۲۰۰ تومان می باشد.

دامنه نوسان قیمت ناودانی با ثبات همراه شد.

 

قیمت پروفیل:

قیمت پروفیل با افزایش اعلام شد

بیشترین قیمت.مربوط به پروفیل موکریان به میزان ۶۷۰۰ می باشد و کمترین قیمت مربوط به پروفیل ۳ و ۴ صفاهان فراست به میزان ۶۲۵۰ تومان می باشد.

دامنه نوسان قیمت پروفیل با افزایش ۸۰ تومانی صفاهان فراست  همراه شد.

 

گزارش قیمت بروز آهن آلات مورخ دوشنبه ۲۵ آذر ماه ۹۸

 

قیمت میلگرد:

قیمت روز میلگرد با کاهش اعلام شد

کمترین قیمت روز میلگرد مربوط به میلگرد ارگ تبریز به میزان ۴۵۷۰ تومان می‌باشد و بیشترین قیمت میلگرد مربوط به میلگرد ۸ A3  فولاد بافق به میزان ۵۱۸۰ تومان می‌باشد.

دامنه نوسان قیمت میلگرد با کاهش ۲۰۰ تومانی همراه بود که مربوط به کیان فولاد ابهر می باشد.

 

قیمت تیرآهن:

 

قیمت تیرآهن ثبات اعلام شد

کمترین قیمت تیرآهن مربوط به تیرآهن ظفر بناب به میزان ۵۲۳۰ تومان.و بیشترین.قیمت تیرآهن مربوط به تیرآهن جهان فولاد غرب به میزان ۵۴۲۰ تومان می باشد.

دامنه نوسان قیمت تیرآهن ثابت اعلام شد.

 

قیمت نبشی:

 

قیمت نبشی ثابت اعلام شد

بیشترین قیمت نبشی.مربوط به نبشی ۷ ناب تبریز به میزان ۵۴۰۰ تومان می باشد و کمترین قیمت نبشی مربوط. به نبشی ۸ و ۱۰و ۱۲ مگااستیل به.میزان ۵۰۲۰ تومان می باشد.

دامنه نوسان قیمت نبشی با ثبات همراه شد.

 

قیمت ناودانی:

 

قیمت ناودانی ثابت اعلام شد

بیشترین قیمت.مربوط به ناودانی ۱۰تا  ۱۶ ناب تبریز به میزان ۵۲۰۰ می باشد و کمترین قیمت مربوط به ناودانی ۶ و ۱۲ مگااستیل به میزان ۵۲۰۰ تومان می باشد.

دامنه نوسان قیمت ناودانی با ثبات همراه شد.

 

قیمت پروفیل:

قیمت پروفیل با کاهش اعلام شد

بیشترین قیمت.مربوط به پروفیل موکریان به میزان ۶۶۵۰ می باشد و کمترین قیمت مربوط به پروفیل ۳ و ۴ صفاهان فراست به میزان ۶۲۵۰ تومان می باشد.

دامنه نوسان قیمت پروفیل با کاهش ۵۰ تومانی جهان پروفیل  همراه شد.

 

گزارش قیمت بروز آهن آلات مورخ یکشنبه ۲۴ آذر ماه ۹۸

 

قیمت میلگرد:

قیمت روز میلگرد با کاهش اعلام شد

کمترین قیمت روز میلگرد مربوط به میلگرد ارگ تبریز به میزان ۴۶۵۰ تومان می‌باشد و بیشترین قیمت میلگرد مربوط به میلگرد ۸ A3  فولاد بافق به میزان ۵۱۸۰ تومان می‌باشد.

دامنه نوسان قیمت میلگرد با کاهش ۲۰۰ تومانی همراه بود که مربوط به آریا ذوب می باشد.

 

قیمت تیرآهن:

 

قیمت تیرآهن با ثبات اعلام شد

کمترین قیمت تیرآهن مربوط به تیرآهن ظفر بناب به میزان ۵۲۳۰ تومان.و بیشترین.قیمت تیرآهن مربوط به تیرآهن جهان فولاد غرب به میزان ۵۴۲۰ تومان می باشد.

دامنه نوسان قیمت تیرآهن ثابت اعلام شد.

 

قیمت نبشی:

 

قیمت نبشی با کاهش اعلام شد

بیشترین قیمت نبشی.مربوط به نبشی ۷ ناب تبریز به میزان ۵۴۰۰ تومان می باشد و کمترین قیمت نبشی مربوط. به نبشی ۸ و ۱۰و ۱۲ مگااستیل به.میزان ۵۰۲۰ تومان می باشد.

دامنه نوسان قیمت نبشی با کاهش ۲۰۰ تومانی فولاد استیل ذوب همراه شد.

 

قیمت ناودانی:

 

قیمت ناودانی با کاهش اعلام شد

بیشترین قیمت.مربوط به ناودانی ۱۰تا  ۱۶ ناب تبریز به میزان ۵۲۰۰ می باشد و کمترین قیمت مربوط به ناودانی ۶ و ۱۲ مگااستیل به میزان ۵۲۰۰ تومان می باشد.

دامنه نوسان قیمت ناودانی با کاهش ۱۰۰ تومانی ناب تبریز  همراه شد.

 

قیمت پروفیل:

قیمت پروفیل با کاهش اعلام شد

بیشترین قیمت.مربوط به پروفیل جهان پروفیل به میزان ۶۶۷۰ می باشد و کمترین قیمت مربوط به پروفیل ۳ و ۴ صفاهان فراست به میزان ۶۲۵۰ تومان می باشد.

دامنه نوسان قیمت پروفیل با کاهش ۱۳۰ تومانی جهان پروفیل  همراه شد.

 

گزارش قیمت بروز آهن آلات مورخ شنبه ۲۳ آذر ماه ۹۸

 

قیمت میلگرد:

قیمت روز میلگرد با کاهش اعلام شد

کمترین قیمت روز میلگرد مربوط به میلگرد ارگ تبریز به میزان ۴۷۰۰ تومان می‌باشد و بیشترین قیمت میلگرد مربوط به میلگرد ۸ A3  فولاد بافق به میزان ۵۳۰۰ تومان می‌باشد.

دامنه نوسان قیمت میلگرد با کاهش ۱۵۰ تومانی همراه بود که مربوط به پرشین فولاد و آریان فولاد می باشد.

 

قیمت تیرآهن:

 

قیمت تیرآهن با کاهش اعلام شد

کمترین قیمت تیرآهن مربوط به تیرآهن ظفر بناب به میزان ۵۲۳۰ تومان.و بیشترین.قیمت تیرآهن مربوط به تیرآهن جهان فولاد غرب به میزان ۵۴۲۰ تومان می باشد.

دامنه نوسان قیمت تیرآهن با کاهش ۲۰۰ تومانی ناب تبریز همراه شد.

 

قیمت نبشی:

 

قیمت نبشی با کاهش اعلام شد

بیشترین قیمت نبشی.مربوط به نبشی ۳ کوهپایه به میزان ۵۴۵۵ تومان می باشد و کمترین قیمت نبشی مربوط. به نبشی ۱۰و۱۲ مگااستیل به.میزان ۵۱۴۰ تومان می باشد.

دامنه نوسان قیمت نبشی با کاهش ۱۰۰ تومانی فولاد جاوید بناب و ناب تبریز و مگااستیل  همراه شد.

 

قیمت ناودانی:

 

قیمت ناودانی با کاهش اعلام شد

بیشترین قیمت.مربوط به ناودانی ۱۰تا  ۱۶ ناب تبریز به میزان ۵۳۰۰ می باشد و کمترین قیمت مربوط به ناودانی ۶ و ۱۲ مگااستیل به میزان ۵۲۰۰ تومان می باشد.

دامنه نوسان قیمت ناودانی با کاهش ۱۰۰ تومانی ناب تبریز  همراه شد.

 

قیمت پروفیل:

قیمت پروفیل با کاهش اعلام شد

بیشترین قیمت.مربوط به پروفیل جهان پروفیل به میزان ۶۸۰۰ می باشد و کمترین قیمت مربوط به پروفیل ۳ و ۴ صفاهان فراست به میزان ۶۳۰۰ تومان می باشد.

دامنه نوسان قیمت پروفیل با کاهش ۱۳۰ صفاهان فراست تومانی همراه شد.

 

 

گزارش قیمت بروز آهن آلات مورخ چهارشنبه ۲۰ آذر ماه ۹۸

 

قیمت میلگرد:

قیمت روز میلگرد با کاهش اعلام شد

کمترین قیمت روز میلگرد مربوط به میلگرد های ۱۸-۳۲ A۳ فولاد ابهر به میزان ۴۹۰۰ تومان می‌باشد و بیشترین قیمت میلگرد مربوط به میلگرد ۸ A3  فولاد بافق به میزان ۵۳۷۰ تومان می‌باشد.

دامنه نوسان قیمت میلگرد با کاهش ۸۰ تومانی همراه بود که مربوط به فولاد کاوه تیکمه داش  و  صنایع فولاد امین می باشد.

 

قیمت تیرآهن:

 

قیمت تیرآهن ثابت اعلام شد

بیشترین قیمت تیرآهن مربوط به تیرآهن ناب تبریز به میزان ۵۶۰۰ تومان.و کمترین قیمت تیرآهن مربوط به تیرآهن ظفر بناب به میزان ۵۱۸۰ تومان می باشد.

دامنه نوسان قیمت تیرآهن با ثبات همراه شد.

 

قیمت نبشی:

 

قیمت نبشی ثابت اعلام شد

بیشترین قیمت نبشی.مربوط به نبشی ۳ کوهپایه به میزان ۵۴۵۵ تومان می باشد و کمترین قیمت نبشی مربوط. به نبشی ۱۰و۱۲ مگااستیل به.میزان ۵۲۴۰ تومان می باشد.

دامنه نوسان قیمت نبشی با ثبات همراه شد.

 

قیمت ناودانی:

 

قیمت ناودانی ثابت اعلام شد

بیشترین قیمت.مربوط به ناودانی ۱۴ مگااستیل به میزان ۵۴۰۰ می باشد و کمترین قیمت مربوط به ناودانی ۱۰ و ۱۶ ناب تبریز به میزان ۵۴۰۰ تومان می باشد.

دامنه نوسان قیمت ناودانی با ثبات همراه شد.

 

قیمت پروفیل:

قیمت پروفیل ثابت اعلام شد

بیشترین قیمت.مربوط به پروفیل موکریان به میزان ۷۰۰۰ می باشد و کمترین قیمت مربوط به پروفیل ۳ و ۴ صفاهان فراست به میزان ۶۴۰۰ تومان می باشد.

دامنه نوسان قیمت پروفیل با ثبات همراه شد.

 

گزارش قیمت بروز آهن آلات مورخ سه شنبه ۱۹ آذر ماه ۹۸

قیمت میلگرد:

قیمت روز میلگرد با افزایش اعلام شد

کمترین قیمت روز میلگرد مربوط به میلگرد های ۱۸-۳۲ A۳ فولاد ابهر به میزان ۴۹۰۰ تومان می‌باشد و بیشترین قیمت میلگرد مربوط به میلگرد ۸ A3  فولاد بافق به میزان ۵۴۰۰ تومان می‌باشد.

دامنه نوسان قیمت میلگرد با افزایش ۲۸۰ تومانی همراه بود که مربوط به فولاد کاوه تیکمه داش  می باشد.

 

قیمت تیرآهن:

 

قیمت تیرآهن با افزایش اعلام شد

کمترین قیمت تیرآهن مربوط به تیرآهن ناب تبریز به میزان ۵۶۰۰ تومان.و بیشترین.قیمت تیرآهن مربوط به تیرآهن ظفر بناب به میزان ۵۱۸۰ تومان می باشد.

دامنه نوسان قیمت تیرآهن با افزایش ۱۵۰ تومانی ناب تبریز  همراه شد.

 

قیمت نبشی:

 

قیمت نبشی با افزایش اعلام شد

بیشترین قیمت نبشی.مربوط به نبشی ۳ کوهپایه به میزان ۵۴۵۵ تومان می باشد و کمترین قیمت نبشی مربوط. به نبشی ۱۰و۱۲ مگااستیل به.میزان ۵۲۴۰ تومان می باشد.

دامنه نوسان قیمت نبشی با افزایش همراه شد که بیشترین مربوط به نستا به میزان ۲۳۰ تومان می باشد.

 

قیمت ناودانی:

 

قیمت ناودانی با افزایش اعلام شد

بیشترین قیمت.مربوط به ناودانی ۱۴ مگااستیل به میزان ۵۴۰۰ می باشد و کمترین قیمت مربوط به ناودانی ۱۰ و ۱۶ ناب تبریز به میزان ۵۴۰۰ تومان می باشد.

دامنه نوسان قیمت ناودانی با افزایش ۱۵۰ تومانی همراه شد.

 

قیمت پروفیل:

عدم اعلام قیمت از سوی تولیدکنندگان بعلت نوسان قیمت.

 

 

گزارش قیمت بروز آهن آلات مورخ دوشنبه ۱۸ آذر ماه ۹۸

قیمت میلگرد:

قیمت روز میلگرد با افزایش اعلام شد

کمترین قیمت روز میلگرد مربوط به میلگرد های ۱۸-۳۲ A۳ نورد گرم سمنان به میزان ۴۸۵۰ تومان می‌باشد و بیشترین قیمت میلگرد مربوط به میلگرد ۸ A3  فولاد بافق به میزان ۵۳۵۰ تومان می‌باشد.

دامنه نوسان قیمت میلگرد با افزایش ۲۰۰ تومانی همراه بود که مربوط به صبا فولاد زاگرس  می باشد.

 

قیمت تیرآهن:

 

قیمت تیرآهن با افزایش اعلام شد

کمترین قیمت تیرآهن مربوط به تیرآهن ناب تبریز به میزان ۵۳۵۰ تومان.و بیشترین.قیمت تیرآهن مربوط به تیرآهن ناب تبریز به میزان ۵۴۵۰ تومان می باشد.

دامنه نوسان قیمت تیرآهن با افزایش ۲۵۰ تومانی ناب تبریز  همراه شد.

 

قیمت نبشی:

 

قیمت نبشی با افزایش اعلام شد

بیشترین قیمت نبشی.مربوط به نبشی ۳ کوهپایه به میزان ۵۳۵۵ تومان می باشد و کمترین قیمت نبشی مربوط. به نبشی ۱۰ استیل ذوب به.میزان ۵۰۷۰ تومان می باشد.

دامنه نوسان قیمت نبشی با افزایش همراه شد که بیشترین مربوط به جاوید بناب به میزان ۲۹۰ تومان می باشد.

 

قیمت ناودانی:

 

قیمت ناودانی با افزایش اعلام شد

بیشترین قیمت.مربوط به ناودانی ۱۶ مگااستیل به میزان ۵۲۵۰ می باشد و کمترین قیمت مربوط به ناودانی ۱۲ ناب تبریز به.میزان ۵۲۵۰ تومان می باشد.

دامنه نوسان قیمت ناودانی با افزایش ۲۵۰ تومانی ناب تبریز همراه شد.

 

قیمت پروفیل:

عدم اعلام قیمت از سوی تولیدکنندگان بعلت نوسان قیمت.

 

 

گزارش قیمت بروز آهن آلات مورخ یکشنبه ۱۷ آذر ماه ۹۸

 

قیمت میلگرد:

قیمت روز میلگرد با افزایش اعلام شد

کمترین قیمت روز میلگرد مربوط به میلگرد های ۱۸-۳۲ A۳ نورد گرم سمنان به میزان ۴۷۰۰ تومان می‌باشد و بیشترین قیمت میلگرد مربوط به میلگرد ۸ A3  فولاد بافق به میزان ۵۱۹۰ تومان می‌باشد.

دامنه نوسان قیمت میلگرد با افزایش ۱۹۰ تومانی همراه بود که مربوط به سیما فولاد جهان  می باشد.

 

قیمت تیرآهن:

 

قیمت تیرآهن با افزایش اعلام شد

کمترین قیمت تیرآهن مربوط به تیرآهن ظفر بناب به میزان ۵۰۰۰ تومان.و بیشترین.قیمت تیرآهن مربوط به تیرآهن ناب تبریز به میزان ۵۲۰۰ تومان می باشد.

دامنه نوسان قیمت تیرآهن با افزایش ۱۰۰ تومانی ناب تبریز  همراه شد.

 

قیمت نبشی:

 

قیمت نبشی با افزایش اعلام شد

بیشترین قیمت نبشی.مربوط به نبشی ۳ کوهپایه به میزان ۵۱۵۵ تومان می باشد و کمترین قیمت نبشی مربوط. به نبشی ۱۰ ناب تبریز به.میزان ۴۹۵۰ تومان می باشد.

دامنه نوسان قیمت نبشی با افزایش همراه شد که بیشترین مربوط به مگااستیل به میزان ۱۰۰ تومان می باشد.

 

قیمت ناودانی:

 

قیمت ناودانی با افزایش اعلام شد

بیشترین قیمت.مربوط به ناودانی ۱۶ مگااستیل به میزان ۵۱۰۰ می باشد و کمترین قیمت مربوط به ناودانی ۱۲ ناب تبریز به.میزان ۵۰۰۰ تومان می باشد.

دامنه نوسان قیمت ناودانی با افزایش ۱۰۰ تومانی مگااستیل همراه شد.

 

قیمت پروفیل:

عدم اعلام قیمت از سوی تولیدکنندگان بعلت نوسان قیمت.

 

 

گزارش قیمت بروز آهن آلات مورخ شنبه ۱۶ آذر ماه ۹۸

قیمت میلگرد:

قیمت روز میلگرد با افزایش اعلام شد

کمترین قیمت روز میلگرد مربوط به میلگرد های ۱۸-۳۲ A۳ نورد گرم سمنان به میزان ۴۵۷۰ تومان می‌باشد و بیشترین قیمت میلگرد مربوط به میلگرد ۸ A3  فولاد بافق به میزان ۵۰۸۰ تومان می‌باشد.

دامنه نوسان قیمت میلگرد با افزایش ۱۶۰ تومانی همراه بود که مربوط به فولاد کاوه تیکمه داش می باشد.

 

قیمت تیرآهن:

 

قیمت تیرآهن با افزایش اعلام شد

کمترین قیمت تیرآهن مربوط به تیرآهن۱۴ ناب تبریز به میزان ۴۹۰۰ تومان.و بیشترین.قیمت تیرآهن مربوط به تیرآهن ۱۴ جهان فولاد غرب به میزان ۵۱۵۰ تومان می باشد.

دامنه نوسان قیمت تیرآهن با افزایش ۱۵۰ تومانی جهان فولاد غرب همراه شد.

 

قیمت نبشی:

 

قیمت نبشی با افزایش اعلام شد

بیشترین قیمت نبشی.مربوط به نبشی ۳ کوهپایه به میزان ۵۱۵۵ تومان می باشد و کمترین قیمت نبشی مربوط. به نبشی ۱۰ ناب تبریز به.میزان ۴۸۵۰ تومان می باشد.

دامنه نوسان قیمت نبشی با افزایش همراه شد که بیشترین مربوط به مگااستیل به میزان ۱۲۰ تومان می باشد.

 

قیمت ناودانی:

 

قیمت ناودانی با افزایش اعلام شد

بیشترین قیمت.مربوط به ناودانی ۱۶ مگااستیل به میزان ۵۰۰۰ می باشد و کمترین قیمت مربوط به ناودانی ۱۲ ناب تبریز به.میزان ۴۹۰۰ تومان می باشد.

دامنه نوسان قیمت ناودانی با افزایش ۵۰ تومانی مگااستیل همراه شد.

 

قیمت پروفیل:

قیمت پروفیل با نوسان اعلام شد

بیشترین قیمت امروز پروفیل مربوط به پروفیل ۲ موکریان به میزان ۶۶۵۰ تومان و کمترین.قیمت پروفیل مربوط به پروفیل ۳ و ۴ صفاهان فراست به میزان ۶۱۵۰ می باشد.

دامنه نوسان قیمت پروفیل با نوسان همراه شد.

 

گزارش قیمت بروز آهن آلات مورخ چهارشنبه ۱۳ آذر ماه ۹۸

قیمت میلگرد:

قیمت روز میلگرد با افزایش جزئی اعلام شد

کمترین قیمت روز میلگرد مربوط به میلگرد های ۱۸-۳۲ A۳ نورد گرم سمنان به میزان ۴۴۷۰ تومان می‌باشد و بیشترین قیمت میلگرد مربوط به میلگرد ۸ A3  فولاد گلستان به میزان ۴۹۴۰ تومان می‌باشد.

دامنه نوسان قیمت میلگرد با افزایش جزئی ۱۰۰ تومانی همراه بود که مربوط به آریان فولاد می باشد.

 

قیمت تیرآهن:

 

قیمت تیرآهن ثابت اعلام شد

کمترین قیمت تیرآهن مربوط به تیرآهن۱۴ ناب تبریز به میزان ۴۹۰۰ تومان.و بیشترین.قیمت تیرآهن مربوط به تیرآهن ۱۴ جهان فولاد غرب به میزان ۵۰۲۰ تومان می باشد.

دامنه نوسان قیمت تیرآهن با ثبات همراه شد.

 

قیمت نبشی:

 

قیمت نبشی با افزایش اعلام شد

بیشترین قیمت نبشی.مربوط به نبشی ۳ کوهپایه به میزان ۵۰۰۵ تومان می باشد و کمترین قیمت نبشی مربوط. به نبشی ۱۲ فولاد اصفهان به.میزان ۴۷۵۰ تومان می باشد.

دامنه نوسان قیمت نبشی با افزایش همراه شد که بیشترین مربوط به آریان فولاد به میزان ۱۰۰ تومان می باشد.

 

قیمت ناودانی:

 

قیمت ناودانی ثابت اعلام شد

بیشترین قیمت.مربوط به ناودانی ۱۶ ناب تبریز به میزان ۴۸۵۰ می باشد و کمترین قیمت مربوط به ناودانی ۱۲ مگااستیل به.میزان ۴۸۲۰ تومان می باشد.

دامنه نوسان قیمت ناودانی با ثبات همراه شد.

 

قیمت پروفیل:

قیمت پروفیل با افزایش اعلام شد

بیشترین قیمت امروز پروفیل مربوط به پروفیل ۲ موکریان به میزان ۶۷۰۰ تومان و کمترین.قیمت پروفیل مربوط به پروفیل ۳ و ۴ صفاهان فراست به میزان ۶۱۰۰ می باشد.

دامنه نوسان قیمت پروفیل با افزایش همراه شد که بیشترین مربوط به موکریان به میزان ۱۵۰ تومان می باشد.

 

گزارش قیمت بروز آهن آلات مورخ سه شنبه ۱۲ آذر ماه ۹۸

 

قیمت میلگرد:

قیمت روز میلگرد با افزایش جزئی اعلام شد

کمترین قیمت روز میلگرد مربوط به میلگرد های ۱۸-۳۲ A۳ نورد گرم سمنان به میزان ۴۴۷۰ تومان می‌باشد و بیشترین قیمت میلگرد مربوط به میلگرد ۸ A3  فولاد گلستان به میزان ۴۹۴۰ تومان می‌باشد.

دامنه نوسان قیمت میلگرد با افزایش جزئی ۵۰ تومانی همراه بود که مربوط به پرشین فولاد می باشد.

 

قیمت تیرآهن:

 

قیمت تیرآهن ثابت اعلام شد

کمترین قیمت تیرآهن مربوط به تیرآهن۱۴ ناب تبریز به میزان ۴۹۰۰ تومان.و بیشترین.قیمت تیرآهن مربوط به تیرآهن ۱۴ جهان فولاد غرب به میزان ۵۰۲۰ تومان می باشد.

دامنه نوسان قیمت تیرآهن با ثبات همراه شد.

 

قیمت نبشی:

 

قیمت نبشی ثابت اعلام شد

بیشترین قیمت نبشی.مربوط به نبشی ۳ کوهپایه به میزان ۴۹۶۵ تومان می باشد و کمترین قیمت نبشی مربوط. به نبشی۱۰ و ۱۲ فولاد اصفهان به.میزان ۴۷۰۰ تومان می باشد.

دامنه نوسان قیمت نبشی با ثبات همراه شد.

 

قیمت ناودانی:

 

قیمت ناودانی ثابت اعلام شد

بیشترین قیمت.مربوط به ناودانی ۱۶ ناب تبریز به میزان ۴۸۵۰ می باشد و کمترین قیمت مربوط به ناودانی ۱۲ مگااستیل به.میزان ۴۸۲۰ تومان می باشد.

دامنه نوسان قیمت ناودانی با ثبات همراه شد.

 

قیمت پروفیل:

قیمت پروفیل با افزایش اعلام شد

بیشترین قیمت امروز پروفیل مربوط به پروفیل ۲ موکریان به میزان ۶۵۵۰ تومان و کمترین.قیمت پروفیل مربوط به پروفیل ۲.۵ نیکان به میزان ۶۲۵۰ می باشد.

دامنه نوسان قیمت پروفیل با افزایش همراه شد که بیشترین مربوط به موکریان به میزان ۱۵۰ تومان می باشد.

 

 

گزارش قیمت بروز آهن آلات مورخ دوشنبه ۱۱ آذر ماه ۹۸

 

قیمت میلگرد:

قیمت روز میلگرد  ثابت اعلام شد

کمترین قیمت روز میلگرد مربوط به میلگرد های ۱۸-۲۸-۳۲ A۳ شمس سپهر و نورد گرم سمنان به میزان ۴۴۷۰ تومان می‌باشد و بیشترین قیمت میلگرد مربوط به میلگرد ۸ A3  فولاد گلستان به میزان ۴۹۴۰ تومان می‌باشد.

دامنه نوسان قیمت میلگرد با ثبات همراه بود.

 

قیمت تیرآهن:

 

قیمت تیرآهن با افزایش اعلام شد

کمترین قیمت تیرآهن مربوط به تیرآهن۱۴ ناب تبریز به میزان ۴۹۰۰ تومان.و بیشترین.قیمت تیرآهن مربوط به تیرآهن ۱۴ جهان فولاد غرب به میزان ۵۰۲۰ تومان می باشد.

دامنه نوسان قیمت تیرآهن با افزایش همراه شد که بیشترین مربوط به جهان فولاد غرب به میزان ۶۰ تومان می باشد.

 

قیمت نبشی:

 

قیمت نبشی ثابت اعلام شد

بیشترین قیمت نبشی.مربوط به نبشی ۳ کوهپایه به میزان ۴۹۶۵ تومان می باشد و کمترین قیمت نبشی مربوط. به نبشی۱۰ و ۱۲ فولاد اصفهان به.میزان ۴۷۰۰ تومان می باشد.

دامنه نوسان قیمت نبشی با ثبات همراه شد.

 

قیمت ناودانی:

 

قیمت ناودانی ثابت اعلام شد

بیشترین قیمت.مربوط به ناودانی ۱۶ ناب تبریز به میزان ۴۸۵۰ می باشد و کمترین قیمت مربوط به ناودانی ۱۲ مگااستیل به.میزان ۴۸۲۰ تومان می باشد.

دامنه نوسان قیمت ناودانی با ثبات همراه شد.

 

قیمت پروفیل:

قیمت پروفیل ثابت اعلام شد

بیشترین قیمت امروز پروفیل مربوط به پروفیل ۲ صبح پارسیان به میزان ۶۴۵۰ تومان و کمترین.قیمت پروفیل مربوط به پروفیل ۲.۵ نیکان به میزان ۶۱۵۰ می باشد.

دامنه نوسان قیمت پروفیل با ثبات همراه شد.

 

گزارش قیمت بروز آهن آلات مورخ یکشنبه ۱۰ آذر ماه ۹۸

قیمت میلگرد:

قیمت روز میلگرد با افزایش اعلام شد

کمترین قیمت روز میلگرد مربوط به میلگرد های ۱۸-۲۸-۳۲ A۳ شمس سپهر و نورد گرم سمنان به میزان ۴۴۷۰ تومان می‌باشد و بیشترین قیمت میلگرد مربوط به میلگرد ۸ A3  فولاد گلستان به میزان ۴۹۴۰ تومان می‌باشد.

دامنه نوسان قیمت میلگرد با افزایش همراه بود که بیشترین مربوط به فولاد خرمدشت و فولاد کاوه تیکمه داش به میزان ۱۰۰ تومان می باشد.

 

قیمت تیرآهن:

 

قیمت تیرآهن ثابت اعلام شد

کمترین قیمت تیرآهن مربوط به تیرآهن۱۴ ناب تبریز به میزان ۴۸۵۰ تومان.و بیشترین.قیمت تیرآهن مربوط به تیرآهن ۱۴ جهان فولاد غرب به میزان ۴۹۶۰ تومان می باشد.

دامنه نوسان قیمت تیرآهن با ثبات همراه شد.

 

قیمت نبشی:

 

قیمت نبشی ثابت اعلام شد

بیشترین قیمت نبشی.مربوط به نبشی ۳ کوهپایه به میزان ۴۹۶۵ تومان می باشد و کمترین قیمت نبشی مربوط. به نبشی۱۰ و ۱۲ فولاد اصفهان به.میزان ۴۷۰۰ تومان می باشد.

دامنه نوسان قیمت نبشی با ثبات همراه شد.

 

قیمت ناودانی:

 

قیمت ناودانی ثابت اعلام شد

بیشترین قیمت.مربوط به ناودانی ۱۶ ناب تبریز به میزان ۴۸۳۰ می باشد و کمترین قیمت مربوط به ناودانی ۱۴ ناب تبریز به.میزان ۴۸۰۰ تومان می باشد.

دامنه نوسان قیمت ناودانی با ثبات همراه شد.

 

قیمت پروفیل:

قیمت پروفیل با افزایش همراه شد

بیشترین قیمت امروز پروفیل مربوط به پروفیل ۲ صبح پارسیان به میزان ۶۴۵۰ تومان و کمترین.قیمت پروفیل مربوط به پروفیل ۲.۵ نیکان به میزان ۶۱۴۰ می باشد.

دامنه نوسان قیمت پروفیل با افزایش همراه شد که بیشترین مربوط به صبح پارسیان به میزان ۱۵۰ تومان می باشد.

 

گزارش قیمت بروز آهن آلات مورخ شنبه ۹ آذر ماه ۹۸

 

قیمت میلگرد:

قیمت روز میلگرد با افزایش اعلام شد

کمترین قیمت روز میلگرد مربوط به میلگرد های ۱۸-۲۸-۳۲ A۳ جهان فولاد سیرجان به میزان ۴۲۵۰ تومان می‌باشد و بیشترین قیمت میلگرد مربوط به میلگرد ۸ A3 فولاد بافق به میزان ۴۹۱۰ تومان می‌باشد.

دامنه نوسان قیمت میلگرد با افزایش همراه بود که بیشترین مربوط به  ارگ تبریز و صبا فولاد زاگرس به میزان ۱۰۰ تومان می باشد.

 

قیمت تیرآهن:

 

قیمت تیرآهن با افزایش جزئی اعلام شد

کمترین قیمت تیرآهن مربوط به تیرآهن۱۴ ناب تبریز به میزان ۴۸۵۰ تومان.و بیشترین.قیمت تیرآهن مربوط به تیرآهن ۱۴ جهان فولاد غرب به میزان ۴۹۶۰ تومان می باشد.

دامنه نوسان قیمت تیرآهن با ثبات همراه شد.

 

قیمت نبشی:

 

قیمت نبشی با افزایش اعلام شد

بیشترین قیمت نبشی.مربوط به نبشی ۳ کوهپایه به میزان ۴۹۶۵ تومان می باشد و کمترین قیمت نبشی مربوط. به نبشی۱۰ و ۱۲ فولاد اصفهان به.میزان ۴۷۰۰ تومان می باشد.

دامنه نوسان قیمت نبشی با افزایش همراه شد که بیشترین سپهرایرانیان به میزان ۱۶۰ تومان می باشد.

 

قیمت ناودانی:

 

قیمت ناودانی ثابت اعلام شد

بیشترین قیمت.مربوط به ناودانی ۱۶ ناب تبریز به میزان ۴۸۳۰ می باشد و کمترین قیمت مربوط به ناودانی ۱۴ ناب تبریز به.میزان ۴۸۰۰ تومان می باشد.

دامنه نوسان قیمت ناودانی با ثبات همراه شد.

 

قیمت پروفیل:

قیمت پروفیل با ثبات همراه شد

بیشترین قیمت امروز پروفیل مربوط به پروفیل ۲ موکریان به میزان ۶۳۵۰ تومان و کمترین.قیمت پروفیل مربوط به پروفیل ۲.۵ نیکان به میزان ۶۱۰۰ می باشد.

دامنه نوسان قیمت پروفیل با نوسان همراه شد.

 

 

گزارش قیمت بروز آهن آلات مورخ چهارشنبه ۶ آذر ماه ۹۸

قیمت میلگرد:

قیمت روز میلگرد با افزایش جزئی اعلام شد

کمترین قیمت روز میلگرد مربوط به میلگرد های ۱۸-۲۸-۳۲ A۳ جهان فولاد سیرجان به میزان ۴۲۵۰ تومان می‌باشد و بیشترین قیمت میلگرد مربوط به میلگرد ۸ A3 فولاد بافق به میزان ۴۸۸۰ تومان می‌باشد.

دامنه نوسان قیمت میلگرد با افزایش جزئی همراه بود که بیشترین مربوط به  ارگ تبریز به میزان ۴۵ تومان می باشد.

 

قیمت تیرآهن:

 

قیمت تیرآهن ثابت اعلام شد

کمترین قیمت تیرآهن مربوط به تیرآهن۱۴ ظفر بناب به میزان ۴۷۱۰ تومان.و بیشترین.قیمت تیرآهن مربوط به تیرآهن ۱۴ جهان فولاد غرب به میزان ۴۹۶۰ تومان می باشد.

دامنه نوسان قیمت تیرآهن با ثبات همراه شد.

 

قیمت نبشی:

 

قیمت نبشی با افزایش جزئی اعلام شد

بیشترین قیمت نبشی.مربوط به نبشی ۵ جاوید بناب به میزان ۴۸۸۰ تومان می باشد و کمترین قیمت نبشی مربوط. به نبشی۱۰ و ۱۲ آریان فولاد به.میزان ۴۶۲۰ تومان می باشد.

دامنه نوسان قیمت نبشی با افزایش جزئی همراه شد که بیشترین فولاد نستا به میزان ۶۰ تومان می باشد.

 

قیمت ناودانی:

 

قیمت ناودانی ثابت اعلام شد

بیشترین قیمت.مربوط به ناودانی ۱۶ ناب تبریز به میزان ۴۷۳۰ می باشد و کمترین قیمت مربوط به ناودانی ۱۴ مگااستیل به.میزان ۴۶۷۰ تومان می باشد.

دامنه نوسان قیمت ناودانی با ثبات همراه شد.

 

قیمت پروفیل:

قیمت پروفیل با نوسان همراه شد

بیشترین قیمت امروز پروفیل مربوط به پروفیل ۲ موکریان به میزان ۶۳۵۰ تومان و کمترین.قیمت پروفیل مربوط به پروفیل ۲.۵ نیکان به میزان ۶۱۰۰ می باشد.

دامنه نوسان قیمت پروفیل با نوسان همراه شد.

 

گزارش قیمت بروز آهن آلات مورخ سه شنبه ۵ آذر ماه ۹۸

 

قیمت میلگرد:

قیمت روز میلگرد با افزایش اعلام شد

کمترین قیمت روز میلگرد مربوط به میلگرد های ۱۸-۲۸-۳۲ A۳ جهان فولاد سیرجان به میزان ۴۲۵۰ تومان می‌باشد و بیشترین قیمت میلگرد مربوط به میلگرد ۸ A3 فولاد بافق به میزان ۴۸۹۰ تومان می‌باشد.

دامنه نوسان قیمت میلگرد با افزایش همراه بود که بیشترین مربوط به راد همدان به میزان ۸۰ تومان می باشد.

 

قیمت تیرآهن:

 

قیمت تیرآهن ثابت اعلام شد

کمترین قیمت تیرآهن مربوط به تیرآهن۱۴ ظفر بناب به میزان ۴۷۱۰ تومان.و بیشترین.قیمت تیرآهن مربوط به تیرآهن ۱۴ جهان فولاد غرب به میزان ۴۹۶۰ تومان می باشد.

دامنه نوسان قیمت تیرآهن با ثبات همراه شد.

 

قیمت نبشی:

 

قیمت نبشی با افزایش اعلام شد

بیشترین قیمت نبشی.مربوط به نبشی ۴ آریان فولاد به میزان ۴۸۷۰ تومان می باشد و کمترین قیمت نبشی مربوط. به نبشی ۸ و ۱۲مگااستیل به.میزان ۴۶۱۰ تومان می باشد.

دامنه نوسان قیمت نبشی با افزایش همراه شد که بیشترین فولاد اصفهان به میزان ۱۰۰ تومان می باشد.

 

قیمت ناودانی:

 

قیمت ناودانی ثابت اعلام شد

بیشترین قیمت.مربوط به ناودانی ۱۶ ناب تبریز به میزان ۴۷۳۰ می باشد و کمترین قیمت مربوط به ناودانی ۱۴ مگااستیل به.میزان ۴۶۷۰ تومان می باشد.

دامنه نوسان قیمت ناودانی با ثبات همراه شد.

 

قیمت پروفیل:

قیمت پروفیل با افزایش همراه شد

بیشترین قیمت امروز پروفیل مربوط به پروفیل ۲ موکریان به میزان ۶۳۵۰ تومان و کمترین.قیمت پروفیل مربوط به پروفیل ۲.۵ جهان پروفیل به میزان ۶۱۲۰ می باشد.

دامنه نوسان قیمت پروفیل با افزایش همراه شد که بیشترین آنها مربوط به جهان پروفیل و موکریان به میزان ۱۵۰ تومان می باشد.

 

گزارش قیمت بروز آهن آلات مورخ دوشنبه ۴ آذر ماه ۹۸

 

قیمت میلگرد:

قیمت روز میلگرد با افزایش اعلام شد

کمترین قیمت روز میلگرد مربوط به میلگرد های ۱۴-۲۲ A۳  ذوب و نورد کرمان به میزان ۴۲۲۰ تومان می‌باشد و بیشترین قیمت میلگرد مربوط به میلگرد ۸ A3 فولاد بافق به میزان ۴۸۵۰ تومان می‌باشد.

دامنه نوسان قیمت میلگرد با افزایش همراه بود که بیشترین مربوط به آریان فولاد به میزان ۱۰۰ تومان می باشد.

 

قیمت تیرآهن:

 

قیمت تیرآهن ثابت اعلام شد

کمترین قیمت تیرآهن مربوط به تیرآهن۱۴ ظفر بناب به میزان ۴۷۱۰ تومان.و بیشترین.قیمت تیرآهن مربوط به تیرآهن ۱۴ جهان فولاد غرب به میزان ۴۹۶۰ تومان می باشد.

دامنه نوسان قیمت تیرآهن با ثبات همراه شد.

 

قیمت نبشی:

 

قیمت نبشی با افزایش اعلام شد

بیشترین قیمت نبشی.مربوط به نبشی ۴ آریان فولاد به میزان ۴۸۷۰ تومان می باشد و کمترین قیمت نبشی مربوط. به نبشی ۸ و ۱۲مگااستیل  و نبشی های ۱۰ و ۱۲ فولاد اصفهان به.میزان ۴۵۵۰ تومان می باشد.

دامنه نوسان قیمت نبشی با افزایش همراه شد که بیشترین آریان فولاد به میزان ۱۰۰ تومان می باشد.

 

قیمت ناودانی:

 

قیمت ناودانی ثابت اعلام شد

بیشترین قیمت.مربوط به ناودانی ۱۶ ناب تبریز به میزان ۴۷۳۰ می باشد و کمترین قیمت مربوط به ناودانی ۱۴ مگااستیل و ۱۰ و ۱۲ ناب تبریز به.میزان ۴۷۰۰ تومان می باشد.

دامنه نوسان قیمت ناودانی با ثبات همراه شد.

 

قیمت پروفیل:

قیمت پروفیل با کاهش جزئی همراه شد

بیشترین قیمت امروز پروفیل مربوط به پروفیل ۲ موکریان به میزان ۶۲۰۰ تومان و کمترین.قیمت پروفیل مربوط به پروفیل ۲.۵جهان پروفیل به میزان ۵۹۸۰ می باشد.

دامنه نوسان قیمت پروفیل با کاهش جزئی همراه شد که بیشترین آنها مربوط به جهان پروفیل به میزان ۱۳۰ تومان می باشد.

 

گزارش قیمت بروز آهن آلات مورخ یکشنبه ۳ آذر ماه ۹۸

 

قیمت میلگرد:

قیمت روز میلگرد با کاهش جزئی اعلام شد

کمترین قیمت روز میلگرد مربوط به میلگرد های ۱۴-۲۲ A۳  ذوب و نورد کرمان به میزان ۴۲۲۰ تومان می‌باشد و بیشترین قیمت میلگرد مربوط به میلگرد ۸ A3 فولاد بافق به میزان ۴۸۲۰ تومان می‌باشد.

دامنه نوسان قیمت میلگرد با کاهش جزئی همراه بود که بیشترین مربوط به آریان فولاد و فولاد کاوه تیکمه داش به میزان ۱۰۰ تومان می باشد.

 

قیمت تیرآهن:

 

قیمت تیرآهن ثابت اعلام شد

کمترین قیمت تیرآهن مربوط به تیرآهن۱۴ ظفر بناب به میزان ۴۷۱۰ تومان.و بیشترین.قیمت تیرآهن مربوط به تیرآهن ۱۴ جهان فولاد غرب به میزان ۴۹۶۰ تومان می باشد.

دامنه نوسان قیمت تیرآهن با ثبات همراه شد.

 

قیمت نبشی:

 

قیمت نبشی با کاهش جزئی اعلام شد

بیشترین قیمت نبشی.مربوط به نبشی ۳ کوهپایه به میزان ۴۸۶۵ تومان می باشد و کمترین قیمت نبشی مربوط. به نبشی ۸ و ۱۲مگااستیل  و نبشی های ۱۰ و ۱۲ فولاد اصفهان به میزان ۴۵۰۰ تومان می باشد.

دامنه نوسان قیمت نبشی با کاهش جزئی همراه شد که بیشترین فولاد اصفهان به میزان ۵۰ تومان می باشد.

 

قیمت ناودانی:

 

قیمت ناودانی ثابت اعلام شد

بیشترین قیمت.مربوط به ناودانی ۱۶ ناب تبریز به میزان ۴۷۳۰ می باشد و کمترین قیمت مربوط به ناودانی ۱۰ و ۱۲مگااستیل به.میزان ۴۵۵۰ تومان می باشد.

دامنه نوسان قیمت ناودانی با ثبات همراه شد.

 

قیمت پروفیل:

قیمت پروفیل با کاهش جزئی همراه شد

بیشترین قیمت امروز پروفیل مربوط به پروفیل ۲ موکریان به میزان ۶۲۳۰ تومان و کمترین.قیمت پروفیل مربوط به پروفیل های ۳ و ۴ صفاهان فراست به میزان ۵۷۰۰ می باشد.

دامنه نوسان قیمت پروفیل با کاهشجزئی همراه شد که بیشترین آنها مربوط به امید البرز به میزان ۱۰۰ تومان می باشد.

 

گزارش قیمت بروز آهن آلات مورخ شنبه ۲۵ آبان ماه ۹۸

 

قیمت میلگرد:

قیمت روز میلگرد با افزایش جزئی اعلام شد

کمترین قیمت روز میلگرد مربوط به میلگرد های ۱۴-۲۲ A۳  ذوب و نورد کرمان به میزان ۴۲۲۰ تومان می‌باشد و بیشترین قیمت میلگرد مربوط به میلگرد ۸ A۳ فولاد گلستان به میزان ۴۸۶۰ تومان می‌باشد.

دامنه نوسان قیمت میلگرد با افزایش جزئی همراه بود که بیشترین افزایش مربوط به آریان فولاد به میزان ۱۰۰ تومان می باشد.

 

قیمت تیرآهن :

 

قیمت تیرآهن با افزایش جزئی اعلام شد

کمترین قیمت تیرآهن مربوط به تیرآهن۱۴ ظفر بناب به میزان ۴۵۳۰ تومان.و بیشترین.قیمت تیرآهن مربوط به تیرآهن ۱۴ جهان فولاد غرب به میزان ۴۹۱۰ تومان می باشد.

دامنه نوسان قیمت تیرآهن با افزایش جزئی همراه شد که بیشترین ناب تبریز به میزان ۵۰ تومان می باشد.

 

قیمت نبشی:

 

قیمت نبشی با افزایش جزئی اعلام شد

بیشترین قیمت نبشی.مربوط به نبشی ۳ کوهپایه به میزان ۴۸۶۵ تومان می باشد و کمترین قیمت نبشی مربوط. به نبشی ۸ و ۱۰ آریان فولاد به.میزان ۴۵۲۰ تومان می باشد.

دامنه نوسان قیمت نبشی با افزایش جزئی همراه شد که بیشترین مگااستیل به میزان ۱۴۵ تومان می باشد.

 

قیمت ناودانی:

 

قیمت ناودانی افزایش جزئی اعلام شد

بیشترین قیمت.مربوط به ناودانی ۱۶ ناب تبریز به میزان ۴۶۵۰ می باشد و کمترین قیمت مربوط به ناودانی ۱۶ ناب تبریز به.میزان ۴۶۸۰ تومان می باشد.

دامنه نوسان قیمت ناودانی با افزایش جزئی همراه شد که بیشترین مگااستیل به میزان ۱۰۰ تومان می باشد.

 

قیمت پروفیل:

قیمت پروفیل با افزایش همراه شد

بیشترین قیمت امروز پروفیل مربوط به پروفیل ۲ صبح پارسیان به میزان ۶۳۵۰ تومان و کمترین.قیمت پروفیل مربوط به پروفیل های ۲.۵ جهان پروفیل به میزان ۶۰۱۰ می باشد.

دامنه نوسان قیمت پروفیل با افزایش همراه شد که بیشترین افزایش مربوط به صبح پارسیان به میزان ۱۵۰ تومان می باشد.

 

گزارش قیمت بروز آهن آلات مورخ چهارشنبه ۲۲ آبان ماه ۹۸

 

قیمت میلگرد:

قیمت روز میلگرد ثابت اعلام شد

کمترین قیمت روز میلگرد مربوط به میلگرد های ۱۴-۲۲ A۳  ذوب و نورد کرمان به میزان ۴۲۲۰ تومان می‌باشد و بیشترین قیمت میلگرد مربوط به میلگرد ۸ A۳ فولاد گلستان به میزان ۴۸۶۰ تومان می‌باشد.

دامنه نوسان قیمت میلگرد با ثبات همراه بود.

 

قیمت تیرآهن :

 

قیمت تیرآهن ثابت اعلام شد

کمترین قیمت تیرآهن مربوط به تیرآهن۱۴ ظفر بناب به میزان ۴۵۳۰ تومان.و بیشترین.قیمت تیرآهن مربوط به تیرآهن ۱۴ جهان فولاد غرب به میزان ۴۸۹۰ تومان می باشد.

دامنه نوسان قیمت تیرآهن با ثبات همراه شد.

 

قیمت نبشی:

 

قیمت نبشی ثابت اعلام شد

بیشترین قیمت نبشی.مربوط به نبشی ۳ کوهپایه به میزان ۴۷۶۵ تومان می باشد و کمترین قیمت نبشی مربوط. به نبشی ۸ و ۱۰ آریان فولاد به.میزان ۴۴۷۰ تومان می باشد.

دامنه نوسان قیمت نبشی با ثبات همراه شد.

 

قیمت ناودانی :

 

قیمت ناودانی ثابت اعلام شد

بیشترین قیمت.مربوط به ناودانی ۱۴ مگا استیل به میزان ۴۵۷۰ می باشد و کمترین قیمت مربوط به ناودانی ۶ مگا استیل به.میزان ۴۵۵۰ تومان می باشد.

دامنه نوسان قیمت ناودانی با ثبات اعلام شد.

 

قیمت پروفیل:

قیمت پروفیل با افزایش همراه شد

بیشترین قیمت امروز پروفیل مربوط به پروفیل ۲ صبح پارسیان به میزان ۶۱۰۰ تومان و کمترین.قیمت پروفیل مربوط به پروفیل های  ۲.۵  جهان پروفیل به میزان ۵۷۰۰ می باشد.

دامنه نوسان قیمت پروفیل با افزایش همراه شد که بیشترین کاهش مربوط به  نیکان پروفیل به میزان ۱۵۰ تومان می باشد.

 

گزارش قیمت بروز آهن آلات مورخ سه شنبه ۲۱ آبان ماه ۹۸

 

قیمت میلگرد:

قیمت روز میلگرد با افزایش اعلام شد

کمترین قیمت روز میلگرد مربوط به میلگرد های ۱۴-۲۲ A۳  ذوب و نورد کرمان به میزان ۴۲۲۰ تومان می‌باشد و بیشترین قیمت میلگرد مربوط به میلگرد ۸ A۳ فولاد گلستان به میزان ۴۸۵۰ تومان می‌باشد.

دامنه نوسان قیمت میلگرد با ۸۰ تومان افزایش همراه بود که بیشترین افزایش مربوط به کاوه تیکمه داش به میزان ۸۰ تومان می باشد.

 

قیمت تیرآهن :

 

قیمت تیرآهن ثابت همراه شد

کمترین قیمت تیرآهن مربوط به تیرآهن۱۴ ظفر بناب به میزان ۴۵۳۰ تومان.و بیشترین.قیمت تیرآهن مربوط به تیرآهن ۱۴ جهان فولاد غرب به میزان ۴۸۹۰ تومان می باشد.

دامنه نوسان قیمت تیرآهن با ثبات همراه شد.

 

قیمت نبشی:

 

قیمت نبشی ثابت اعلام شد

بیشترین قیمت نبشی.مربوط به نبشی ۳ کوهپایه به میزان ۴۷۶۵ تومان می باشد و کمترین قیمت نبشی مربوط. به نبشی ۸ و ۱۰ آریان فولاد به.میزان ۴۴۷۰ تومان می باشد.

دامنه نوسان قیمت نبشی با ثبات همراه شد.

 

قیمت ناودانی :

 

قیمت ناودانی ثابت اعلام شد

بیشترین قیمت.مربوط به ناودانی ۱۴ مگا استیل به میزان ۴۵۷۰ می باشد و کمترین قیمت مربوط به ناودانی ۶ مگا استیل به.میزان ۴۵۵۰ تومان می باشد.

دامنه نوسان قیمت ناودانی با ثبات اعلام شد.

 

قیمت پروفیل:

قیمت پروفیل با افزایش همراه شد

بیشترین قیمت امروز پروفیل مربوط به پروفیل ۲ صبح پارسیان به میزان ۵۹۴۰ تومان و کمترین.قیمت پروفیل مربوط به پروفیل های  ۲.۵  جهان پروفیل به میزان ۵۶۵۰ می باشد.

دامنه نوسان قیمت پروفیل با افزایش همراه شد که بیشترین کاهش مربوط به پروفیل یزد و نورد میلاد یزد  به میزان ۱۰۰ تومان می باشد.

 

گزارش قیمت بروز آهن آلات مورخ دوشنبه ۲۰ آبان ماه ۹۸

 

قیمت میلگرد:

قیمت روز میلگرد با افزایش اعلام شد

کمترین قیمت روز میلگرد مربوط به میلگرد های ۱۴-۲۲ A۳  ذوب و نورد کرمان به میزان ۴۲۲۰ تومان می‌باشد و بیشترین قیمت میلگرد مربوط به میلگرد ۸ A۳ فولاد گلستان به میزان ۴۸۵۰ تومان می‌باشد.

دامنه نوسان قیمت میلگرد با ۶۰ تومان افزایش همراه بود که بیشترین افزایش مربوط به  صبا فولاد زاگرس به میزان ۶۰ تومان می باشد.

 

قیمت تیرآهن :

 

قیمت تیرآهن با افزایش همراه شد

کمترین قیمت تیرآهن مربوط به تیرآهن۱۴ ظفر بناب به میزان ۴۵۳۰ تومان.و بیشترین.قیمت تیرآهن مربوط به تیرآهن ۱۴ جهان فولاد غرب به میزان ۴۸۹۰ تومان می باشد.

دامنه نوسان قیمت تیرآهن با ۴۰ تومانی همراه شد که بیشترین آنها جهان فولاد غرب به میزان ۴۰ تومان می باشد.

 

قیمت نبشی:

 

قیمت نبشی با افزایش اعلام شد

بیشترین قیمت نبشی.مربوط به نبشی ۳ کوهپایه به میزان ۴۷۶۵ تومان می باشد و کمترین قیمت نبشی مربوط. به نبشی ۸ و ۱۰ آریان فولاد به.میزان ۴۴۷۰ تومان می باشد.

دامنه نوسان قیمت نبشی با افزایش اعلام شد که بیشترین آنها مربوط به مگااستیل به میزان ۷۰ تومان می باشد.

 

قیمت ناودانی :

 

قیمت ناودانی ثابت اعلام شد

بیشترین قیمت.مربوط به ناودانی ۱۴ مگا استیل به میزان ۴۵۷۰ می باشد و کمترین قیمت مربوط به ناودانی ۶ مگا استیل به.میزان ۴۵۵۰ تومان می باشد.

دامنه نوسان قیمت ناودانی با ثبات اعلام شد.

 

قیمت پروفیل:

قیمت پروفیل با افزایش جزئی همراه شد

بیشترین قیمت امروز پروفیل مربوط به پروفیل ۲ صبح پارسیان به میزان ۵۹۱۰ تومان و کمترین.قیمت پروفیل مربوط به پروفیل های  ۲.۵  جهان پروفیل به میزان ۵۶۰۰ می باشد.

دامنه نوسان قیمت پروفیل با افزایش جزئی همراه شد که بیشترین کاهش مربوط به  صبح پارسیان به میزان ۵۰ تومان می باشد.

 

گزارش قیمت بروز آهن آلات مورخ یکشنبه ۱۹ آبان ماه ۹۸

قیمت میلگرد:

قیمت روز میلگرد با افزایش اعلام شد

کمترین قیمت روز میلگرد مربوط به میلگرد های ۱۴-۲۲ A۳  ذوب و نورد کرمان به میزان ۴۲۰۰ تومان می‌باشد و بیشترین قیمت میلگرد مربوط به میلگرد ۸ A۳ فولاد گلستان به میزان ۴۸۵۰ تومان می‌باشد.

دامنه نوسان قیمت میلگرد با ۷۰ تومان افزایش همراه بود که بیشترین افزایش مربوط به کاوه تیکمه داش به میزان ۷۰ تومان می باشد.

 

قیمت تیرآهن :

 

قیمت تیرآهن با افزایش همراه شد

کمترین قیمت تیرآهن مربوط به تیرآهن۱۴ ظفر بناب به میزان ۴۵۲۰ تومان.و بیشترین.قیمت تیرآهن مربوط به تیرآهن ۱۴ جهان فولاد غرب به میزان ۴۸۵۰ تومان می باشد.

دامنه نوسان قیمت تیرآهن با افزایش۸۰ تومانی همراه شد که بیشترین آنها ناب تبریز به میزان ۸۰ تومان می باشد.

 

قیمت نبشی:

 

قیمت نبشی با افزایش اعلام شد

بیشترین قیمت نبشی.مربوط به نبشی ۳ کوهپایه به میزان ۴۷۶۵ تومان می باشد و کمترین قیمت نبشی مربوط. به نبشی ۱۰ مگااستیل به.میزان ۴۴۷۰ تومان می باشد.

دامنه نوسان قیمت نبشی با افزایش اعلام شد که بیشترین آنها مربوط به جاوید بناب به میزان ۷۰ تومان می باشد.

 

قیمت ناودانی :

 

قیمت ناودانی ثابت اعلام شد

بیشترین قیمت.مربوط به ناودانی ۱۴ مگا استیل به میزان ۴۵۷۰ می باشد و کمترین قیمت مربوط به ناودانی ۶ مگا استیل به.میزان ۴۵۰۰ تومان می باشد.

دامنه نوسان قیمت ناودانی با ثبات اعلام شد.

 

قیمت پروفیل:

قیمت پروفیل با کاهش همراه شد

بیشترین قیمت امروز پروفیل مربوط به پروفیل ۲ صبح پارسیان به میزان ۵۸۶۰  تومان و کمترین.قیمت پروفیل مربوط به پروفیل های  ۲.۵  جهان پروفیل به میزان ۵۶۰۰ می باشد.

دامنه نوسان قیمت پروفیل با کاهش همراه شد که بیشترین کاهش مربوط به پروفیل موکریان و پروفیل مشهد به میزان ۳۰ تومان می باشد.

 

گزارش قیمت بروز آهن آلات مورخ شنبه ۱۸ آبان ماه ۹۸

قیمت میلگرد:

قیمت روز میلگرد با افزایش اعلام شد.

کمترین قیمت روز میلگرد مربوط به میلگرد های ۱۴-۲۲ A۳  ذوب و نورد کرمان به میزان ۴۱۹۰ تومان می‌باشد و بیشترین قیمت میلگرد مربوط به میلگرد ۸ A۳ فولاد گلستان به میزان ۴۸۳۰ تومان می‌باشد.

دامنه نوسان قیمت میلگرد با ۶۰ تومان افزایش همراه بود که بیشترین افزایش مربوط به  آریان فولاد  به میزان ۶۰ تومان می باشد.

 

قیمت تیرآهن :

 

قیمت تیرآهن با افزایش همراه شد.

کمترین قیمت تیرآهن مربوط به تیرآهن ۱۴ ظفر بناب به میزان ۴۵۰۰ تومان.و بیشترین.قیمت تیرآهن مربوط به تیرآهن ۱۴ جهان فولاد غرب به میزان ۴۸۵۰ تومان می باشد.

دامنه نوسان قیمت تیرآهن با افزایش ۷۰ تومانی همراه شد که بیشترین آنها جهان فولاد غرب به میزان ۷۰ تومان می باشد.

 

قیمت نبشی:

 

قیمت نبشی با افزایش اعلام شد.

بیشترین قیمت نبشی.مربوط به نبشی ۳  کوهپایه به میزان ۴۷۳۵ تومان می باشد و کمترین قیمت نبشی مربوط. به نبشی‌ ۸  مگا استیل به.میزان  ۴۵۰۰ تومان می باشد.

دامنه نوسان قیمت نبشی با افزایش اعلام شد که بیشترین آنها مربوط به مگا استیل به میزان ۱۵۰ تومان می باشد.

 

قیمت ناودانی :

 

قیمت ناودانی با افزایش اعلام شد.

بیشترین قیمت.مربوط به ناودانی های ۱۴ مگا استیل  به میزان ۴۵۸۰ می باشد و کمترین قیمت نبشی مربوط. به ناودانی  ۶ مگا استیل به.میزان  ۴۴۵۰ تومان می باشد.

دامنه نوسان قیمت ناودانی با افزایش اعلام شد که بیشترین آنها مگا استیل به میزان ۵۰ تومان می باشد.

 

قیمت پروفیل:

قیمت پروفیل با ثبات همراه شد.

بیشترین قیمت امروز پروفیل مربوط به پروفیل ۲ صبح پارسیان به میزان ۵۸۶۰  تومان و کمترین.قیمت پروفیل مربوط به پروفیل های  ۲.۵  جهان پروفیل به میزان ۵۶۰۰ می باشد.

دامنه نوسان قیمت پروفیل با ثبات همراه شد.

 

گزارش قیمت بروز آهن آلات مورخ پنجشنبه ۱۶ آبان ماه ۹۸

 

قیمت میلگرد:

قیمت روز میلگرد با افزایش جزئی اعلام شد.

کمترین قیمت روز میلگرد مربوط به میلگرد های ۱۴-۲۲ A۳  ذوب و نورد کرمان به میزان ۴۱۷۰ تومان می‌باشد و بیشترین قیمت میلگرد مربوط به میلگرد ۸ A۳ فولاد گلستان به میزان ۴۷۹۰ تومان می‌باشد.

دامنه نوسان قیمت میلگرد با ۳۰ تومان افزایش همراه بود که بیشترین افزایش مربوط به پرشین فولاد و آریا ذوب به میزان ۳۰ تومان می باشد.

 

قیمت تیرآهن :

 

قیمت تیرآهن با افزایش همراه شد.

کمترین قیمت تیرآهن مربوط به تیرآهن ۱۴ ظفر بناب به میزان ۴۴۷۰ تومان.و بیشترین.قیمت تیرآهن مربوط به تیرآهن ۱۴ جهان فولاد غرب به میزان ۴۷۸۰ تومان می باشد.

دامنه نوسان قیمت تیرآهن با افزایش ۵۰ تومانی همراه شد که بیشترین آنها جهان فولاد غرب به میزان ۵۰ تومان می باشد.

 

قیمت نبشی:

 

قیمت نبشی با افزایش اعلام شد.

بیشترین قیمت نبشی.مربوط به نبشی ۴.۵ و ۶.۳ ناب تبریز به میزان ۴۶۵۰ تومان می باشد و کمترین قیمت نبشی مربوط. به نبشی‌ ۸  مگا استیل به.میزان  ۴۳۸۰ تومان می باشد.

دامنه نوسان قیمت نبشی با افزایش اعلام شد که بیشترین آنها فولاد اصفهان  به میزان ۵۰ تومان می باشد.

 

قیمت ناودانی :

 

قیمت ناودانی با افزایش جزئی اعلام شد.

بیشترین قیمت.مربوط به ناودانی های ناب تبریز به میزان ۴۵۲۰ می باشد و کمترین قیمت نبشی مربوط. به ناودانی  ۶ مگا استیل به.میزان  ۴۴۵۰ تومان می باشد.

دامنه نوسان قیمت ناودانی با افزایش اعلام شد که بیشترین آنها مگا استیل به میزان ۶۰ تومان می باشد.

 

قیمت پروفیل:

 

قیمت پروفیل با ثبات همراه شد.

بیشترین قیمت امروز پروفیل مربوط به پروفیل ۲ صبح پارسیان به میزان ۵۸۶۰  تومان و کمترین.قیمت پروفیل مربوط به پروفیل های  ۲.۵  جهان پروفیل به میزان ۵۶۰۰ می باشد.

دامنه نوسان قیمت پروفیل با ثبات همراه شد.

 

گزارش قیمت بروز آهن آلات مورخ سه شنبه ۱۴ آبان ماه ۹۸

 

قیمت میلگرد:

قیمت روز میلگرد با افزایش جزئی اعلام شد.

کمترین قیمت روز میلگرد مربوط به میلگرد های ۱۴-۲۲ A۳  ذوب و نورد کرمان به میزان ۴۱۷۰ تومان می‌باشد و بیشترین قیمت میلگرد مربوط به میلگرد ۸ A۳ فولاد گلستان به میزان ۴۷۹۰ تومان می‌باشد.

دامنه نوسان قیمت میلگرد با ۳۰ تومان افزایش همراه بود که بیشترین افزایش مربوط به شاهین بناب به میزان ۳۰ تومان می باشد.

 

قیمت تیرآهن :

 

قیمت تیرآهن با افزایش همراه شد.

کمترین قیمت تیرآهن مربوط به تیرآهن ۱۴ ظفر بناب به میزان ۴۴۷۰ تومان.و بیشترین.قیمت تیرآهن مربوط به تیرآهن ۱۴ جهان فولاد غرب به میزان ۴۷۳۰ تومان می باشد.

دامنه نوسان قیمت تیرآهن با افزایش ۵۰ تومانی همراه شد که بیشترین آنها جهان فولاد غرب به میزان ۵۰ تومان می باشد.

 

قیمت نبشی:

 

قیمت نبشی با افزایش اعلام شد.

بیشترین قیمت نبشی.مربوط به نبشی ۴ کوهپایه به میزان ۴۶۹۵ تومان می باشد و کمترین قیمت نبشی مربوط. به نبشی‌ ۱۰ و ۱۲ مگا استیل به.میزان  ۴۳۷۰ تومان می باشد.

دامنه نوسان قیمت نبشی با افزایش اعلام شد که بیشترین آنها فولاد اصفهان  به میزان ۵۰ تومان می باشد.

 

قیمت ناودانی :

 

قیمت ناودانی ثابت اعلام شد.

بیشترین قیمت.مربوط به ناودانی های ناب تبریز به میزان ۴۵۱۰ می باشد و کمترین قیمت نبشی مربوط. به ناودانی  ۶ مگا استیل به.میزان  ۴۳۹۰ تومان می باشد.

دامنه نوسان قیمت ناودانی با ثبات اعلام شد.

 

قیمت پروفیل:

 

قیمت پروفیل با ثبات همراه شد.

بیشترین قیمت امروز پروفیل مربوط به پروفیل ۲ صبح پارسیان به میزان ۵۸۶۰  تومان و کمترین.قیمت پروفیل مربوط به پروفیل های  ۲.۵  جهان پروفیل به میزان ۵۶۰۰ می باشد.

دامنه نوسان قیمت پروفیل با ثبات همراه شد.

 

گزارش قیمت بروز آهن آلات مورخ دوشنبه ۱۳ آبان ماه ۹۸

 

قیمت میلگرد:

قیمت میلگرد با افزایش اعلام شد.

کمترین قیمت روز میلگرد مربوط به میلگرد های ۱۴-۲۲ A۳  ذوب و نورد کرمان به میزان ۴۱۷۰ تومان می‌باشد و بیشترین قیمت میلگرد مربوط به میلگرد ۸ A۳ فولاد گلستان به میزان ۴۷۹۰ تومان می‌باشد.

دامنه نوسان قیمت میلگرد با ۷۰ تومان افزیش همراه بود که بیشترین افزایش مربوط به نیک صدرای توس به میزان ۷۰ تومان می باشد.

 

قیمت تیرآهن :

 

قیمت تیرآهن نسبت به روزهای گذشته با ثبات همراه بود.

کمترین قیمت تیرآهن مربوط به تیرآهن ۱۴ ظفر بناب به میزان ۴۴۵۰ تومان.و بیشترین.قیمت تیرآهن مربوط به تیرآهن ۱۴ جهان فولاد غرب به میزان ۴۶۸۰ تومان می باشد.

دامنه نوسان قیمت تیرآهن با ثبات همراه شد. 

 

قیمت نبشی:

 

قیمت نبشی با ثبات اعلام شد.

بیشترین قیمت نبشی.مربوط به نبشی ۴ کوهپایه به میزان ۴۶۹۵ تومان می باشد و کمترین قیمت نبشی مربوط. به نبشی‌ ۱۰ و ۱۲ مگا استیل به.میزان  ۴۳۱۰ تومان می باشد.

دامنه نوسان قیمت نبشی ثابت اعلام شد.

 

قیمت ناودانی :

 

قیمت ناودانی ثبات اعلام شد.

بیشترین قیمت.مربوط به ناودانی های ناب تبریز به میزان ۴۵۰۰ می باشد و کمترین قیمت نبشی مربوط. به ناودانی  ۶ مگا استیل به.میزان  ۴۳۹۰ تومان می باشد.

دامنه نوسان قیمت ناودانی با ثبات اعلام شد.

 

قیمت پروفیل:

 

قیمت پروفیل با افزایش همراه شد.

بیشترین قیمت امروز پروفیل مربوط به پروفیل ۲ صبح پارسیان به میزان ۵۸۶۰  تومان و کمترین.قیمت پروفیل مربوط به پروفیل های  ۲.۵  جهان پروفیل به میزان ۵۶۰۰ می باشد.

دامنه نوسان قیمت پروفیل با افزایش همراه شد که بیشترین افزایش مربوط به صبح پارسیان به میزان ۶۰ تومان می باشد.

 

گزارش قیمت بروز آهن آلات مورخ یکشنبه ۱۲ آبان ماه ۹۸

 

قیمت میلگرد:

قیمت میلگرد با افزایش ۲۰ تومانی اعلام شد

کمترین قیمت روز میلگرد مربوط به میلگرد های ۱۴-۲۲ A۳  ذوب و نورد کرمان به میزان ۴۱۷۰ تومان می‌باشد و بیشترین قیمت میلگرد مربوط به میلگرد ۸ A۳  فولاد گلستان به میزان ۴۷۹۰ تومان می‌باشد.

دامنه نوسان قیمت میلگرد با افزایش همراه بود، که بیشترین افزایش مربوط به بافق، فولاد شاهرود، فولاد گلستان، نورد گرم سمنان میزان ۴۰ تومان می باشد.

 

قیمت تیرآهن :

 

قیمت تیرآهن  نسبت به روزهای گذشته با ثبات همراه بود.

کمترین قیمت تیرآهن مربوط به تیرآهن ۱۴ ظفر بناب به میزان ۴۴۵۰ تومان.و بیشترین.قیمت تیرآهن مربوط به تیرآهن ۱۴ جهان فولاد غرب به میزان ۴۶۸۰ تومان می باشد.

دامنه نوسان قیمت تیرآهن با ثبات همراه شد. 

 

قیمت نبشی:

 

قیمت نبشی با افزایش ۵۰ تومانی اعلام شد.

بیشترین قیمت نبشی.مربوط به نبشی ۶.۳  ناب تبریز به میزان ۴۶۲۰ می باشد و کمترین قیمت نبشی مربوط. به نبشی‌ ۸ و ۱۲ مگا استیل به.میزان  ۴۳۱۰ تومان می باشد.

دامنه نوسان قیمت نبشی با افزایش اعلام شد، که بیشترین آنها مربوط به فولاد اصفهان به میزان ۵۰ تومان می باشد.

 

قیمت ناودانی :

 

قیمت ناودانی  ثابت اعلام شد.

بیشترین قیمت.مربوط به ناودانی های ناب تبریز به میزان ۴۵۰۰ می باشد و کمترین قیمت نبشی مربوط. به ناودانی  ۶ مگا استیل به.میزان  ۴۳۹۰ تومان می باشد.

دامنه نوسان قیمت ناودانی با ثبات اعلام شد.

 

قیمت پروفیل:

 

قیمت پروفیل با افزایش همراه شد.

بیشترین قیمت امروز پروفیل مربوط به پروفیل ۲ موکریان، جهان پروفیل، پروفیل یزد، نورد میلاد یزد و صبح پارسیان به میزان ۵۸۰۰ تومان و کمترین.قیمت پروفیل مربوط به پروفیل های ۲.۵ پروفیل یزد، نورد میلاد یزد میزان ۵۶۰۰ می باشد.

دامنه نوسان قیمت پروفیل با افزایش همراه شد، که بیشترین مربوط به جهان پروفیل به میزان ۱۵۰ تومان می باشد.

 

گزارش قیمت بروز آهن آلات مورخ شنبه ۱۱ آبان ماه ۹۸

 

قیمت میلگرد:

قیمت میلگرد با افزایش ۵۰ تومانی اعلام شد

کمترین قیمت روز میلگرد مربوط به میلگرد های ۱۴-۲۲ A۳  ذوب و نورد کرمان به میزان ۴۱۶۰ تومان می‌باشد. و بیشترین قیمت میلگرد مربوط به میلگرد ۸ A۳  فولاد گلستان به میزان ۴۷۷۰ تومان می‌باشد.

دامنه نوسان قیمت میلگرد با افزایش همراه بود.که بیشترین افزایش مربوط به صنایع فولاد کرمان به میزان ۴۰ تومان می باشد.

 

قیمت تیرآهن :

 

قیمت تیرآهن  نسبت به روزهای گذشته با ثبات همراه بود.

کمترین قیمت تیرآهن مربوط به تیرآهن ۱۴ ظفر بناب به میزان ۴۴۵۰ تومان.و بیشترین.قیمت تیرآهن مربوط به تیرآهن ۱۴ جهان فولاد غرب به میزان ۴۶۸۰ تومان می باشد.

دامنه نوسان قیمت تیرآهن با ثبات همراه شد. 

 

قیمت نبشی:

 

قیمت نبشی همانند روز گذشته ثابت اعلام شد.

بیشترین قیمت نبشی.مربوط به نبشی ۷  ناب تبریز به میزان ۴۶۵۰ می باشد. کمترین قیمت نبشی مربوط. به نبشی‌ ۸ و ۱۲ مگا استیل به.میزان  ۴۲۵۰ تومان می باشد.

دامنه نوسان قیمت نبشی با ثبات اعلام شد.

 

قیمت ناودانی :

 

قیمت ناودانی مثل نبشی ثبات اعلام شد.

بیشترین قیمت.مربوط به ناودانی های ناب تبریز به میزان ۴۵۰۰ می باشد. کمترین قیمت نبشی مربوط. به ناودانی  ۶ مگا استیل به.میزان  ۴۳۳۰ تومان می باشد.

دامنه نوسان قیمت ناودانی با ثبات اعلام شد.

 

قیمت پروفیل:

 

قیمت پروفیل با افزایش همراه شد.

بیشترین قیمت امروز پروفیل مربوط به پروفیل ۲ موکریان به میزان ۵۷۵۰ تومان. و کمترین.قیمت پروفیل مربوط به پروفیل های  ٣ و ۴ صفاهان فراست میزان ۵۴۰۰ می باشد.

دامنه نوسان قیمت پروفیل با افزایش همراه شد. که بیشترین مربوط به نیکان به میزان ۳۰ تومان می باشد.

 

گزارش قیمت آهن آلات مورخ پنجشنبه ۹ آبان ماه ۹۸

 

قیمت میلگرد:

قیمت میلگرد با افزایش ۴۰ تومانی اعلام شد

کمترین قیمت روز میلگرد مربوط به میلگرد های ۱۴-۲۲ A۳  ذوب و نورد کرمان به میزان ۴۱۳۰ تومان می‌باشد. و بیشترین قیمت میلگرد مربوط به میلگرد ۸ A۳ فولاد گلستان به میزان ۴۷۷۰ تومان می‌باشد.

دامنه نوسان قیمت میلگرد با افزایش همراه بود.که بیشترین افزایش مربوط به سپهر ایرانیان به میزان ۴۰ تومان می باشد.

 

قیمت تیرآهن :

 

قیمت تیرآهن  نسبت به روزهای گذشته با ثبات همراه بود.

کمترین قیمت تیرآهن مربوط به تیرآهن ۱۴ ظفر بناب به میزان ۴۴۵۰ تومان.و بیشترین.قیمت تیرآهن مربوط به تیرآهن ۱۴ جهان فولاد غرب به میزان ۴۶۸۰ تومان می باشد.

دامنه نوسان قیمت تیرآهن با ثبات همراه شد. 

 

قیمت نبشی:

 

قیمت نبشی همانند روز گذشته ثابت اعلام شد.

بیشترین قیمت نبشی.مربوط به نبشی ۷  ناب تبریز به میزان ۴۶۵۰ می باشد. کمترین قیمت نبشی مربوط. به نبشی‌ ۸ و ۱۲ مگا استیل به.میزان  ۴۲۵۰ تومان می باشد.

دامنه نوسان قیمت نبشی با ثبات اعلام شد.

 

قیمت ناودانی :

 

قیمت ناودانی مثل نبشی ثبات اعلام شد.

بیشترین قیمت.مربوط به ناودانی های ناب تبریز به میزان ۴۵۰۰ می باشد. کمترین قیمت نبشی مربوط. به ناودانی  ۶ مگا استیل به.میزان  ۴۳۳۰ تومان می باشد.

دامنه نوسان قیمت ناودانی با ثبات اعلام شد.

 

قیمت پروفیل:

 

قیمت پروفیل با افزایش همراه شد.

بیشترین قیمت امروز پروفیل مربوط به پروفیل ۲ موکریان به میزان ۵۷۳۰ تومان. و کمترین.قیمت پروفیل مربوط به پروفیل های  ٣ و ۴   صفاهان فراست میزان ۵۴۰۰ می باشد.

دامنه نوسان قیمت پروفیل با افزایش همراه شد. که بیشترین مربوط به امید البرز به میزان ۷۰ تومان می باشد.

 

گزارش قیمت آهن آلات مورخ چهارشنبه ۸ آبان ماه ۹۸

 

قیمت میلگرد:

قیمت میلگرد با افزایش ۴۰ تومانی اعلام شد

کمترین قیمت روز میلگرد مربوط به میلگرد های ۱۴-۲۲ A۳  ذوب و نورد کرمان به میزان ۴۱۲۰ تومان می‌باشد. و بیشترین قیمت میلگرد مربوط به میلگرد ۸ A۳ فولاد گلستان به میزان ۴۷۷۰ تومان می‌باشد.

دامنه نوسان قیمت میلگرد با افزایش همراه بود.که بیشترین افزایش مربوط به فولاد کرمان به میزان ۴۰ تومان می باشد.

 

قیمت تیرآهن :

 

قیمت تیرآهن  نسبت به روزهای گذشته با ثبات همراه بود.

کمترین قیمت تیرآهن مربوط به تیرآهن ۱۴ ظفر بناب به میزان ۴۴۵۰ تومان.و بیشترین.قیمت تیرآهن مربوط به تیرآهن ۱۴ جهان فولاد غرب به میزان ۴۶۸۰ تومان می باشد.

دامنه نوسان قیمت تیرآهن با ثبات همراه شد. 

 

قیمت نبشی:

 

قیمت نبشی همانند روز گذشته ثابت اعلام شد.

بیشترین قیمت نبشی.مربوط به نبشی ۷  ناب تبریز به میزان ۴۶۵۰ می باشد. کمترین قیمت نبشی مربوط. به نبشی‌ ۸ و ۱۲ مگااستیل به.میزان  ۴۲۵۰ تومان می باشد.

دامنه نوسان قیمت نبشی با ثبات اعلام شد.

 

قیمت ناودانی :

 

قیمت ناودانی مثل نبشی ثبات اعلام شد.

بیشترین قیمت.مربوط به ناودانی های ناب تبریز به میزان ۴۵۰۰ می باشد. کمترین قیمت نبشی مربوط. به ناودانی  ۶ مگااستیل به.میزان  ۴۳۳۰ تومان می باشد.

دامنه نوسان قیمت ناودانی با ثبات اعلام شد.

 

قیمت پروفیل:

 

قیمت روز پروفیل با ثبات همراه شد.

بیشترین قیمت امروز پروفیل مربوط به پروفیل ۲ موکریان به میزان ۵۷۰۰ تومان. و کمترین.قیمت پروفیل مربوط به پروفیل های  ۲.۵  جهان پروفیل به میزان ۵۴۰۰ می باشد.

دامنه نوسان قیمت پروفیل با ثبات همراه شد.

گزارش قیمت بروز آهن آلات مورخ یکشنبه ۲۲ دی ماه ۹۸

قیمت میلگرد:

قیمت روز میلگرد با کاهش اعلام شد

بیشترین قیمت روز میلگرد مربوط به میلگرد ۸ بافق به میزان ۵۵۰۰ تومان می‌باشد و کمترین قیمت میلگرد مربوط به میلگرد آریان فولاد به میزان ۴۹۰۰ تومان می‌باشد.

دامنه نوسان قیمت میلگرد با کاهش ۲۵۰ تومانی همراه شد.

 

قیمت تیرآهن:

قیمت تیرآهن ثابت اعلام شد

کمترین قیمت تیرآهن مربوط به تیرآهن ظفر بناب به میزان ۵۶۰۰ تومان.و بیشترین.قیمت تیرآهن مربوط به تیرآهن جهان فولاد غرب به میزان ۶۱۰۰تومان می باشد.

دامنه نوسان قیمت تیرآهن با ثبات اعلام شد.

 

قیمت نبشی:

قیمت نبشی با کاهش اعلام شد

بیشترین قیمت نبشی.مربوط به نبشی کوهپایه به میزان ۵۷۹۰ تومان می باشد و کمترین قیمت نبشی مربوط.به نبشی ناب تبریز میزان ۵۴۷۰ تومان می باشد.

دامنه نوسان قیمت نبشی با کاهش۱۸۰ تومانی همراه شد.

 

قیمت ناودانی:

قیمت ناودانی با کاهش اعلام شد

بیشترین قیمت.مربوط به ناودانی مگااستیل به میزان ۵۶۰۰ می باشد و کمترین قیمت مربوط به ناودانی مگااستیل به میزان ۵۵۰۰ تومان می باشد.

دامنه نوسان قیمت ناودانی با کاهش ۱۰۰ تومانی همراه شد.

 

قیمت پروفیل:

قیمت پروفیل با کاهش همراه شد

بیشترین قیمت.مربوط به پروفیل صبح پارسیان به میزان ۷۲۰۰ می باشد و کمترین قیمت مربوط به پروفیل یزد و نورد میلاد یزد به میزان ۷۱۵۰ تومان می باشد.

دامنه نوسان قیمت پروفیل با کاهش۲۰۰ تومانی همراه شد.

 

گزارش قیمت بروز آهن آلات مورخ شنبه ۲۱ دی ماه ۹۸

 

قیمت میلگرد:

قیمت روز میلگرد با کاهش اعلام شد

بیشترین قیمت روز میلگرد مربوط به میلگرد ۸ بافق به میزان ۵۶۰۰ تومان می‌باشد و کمترین قیمت میلگرد مربوط به میلگرد فولاد ابهر به میزان ۵۱۰۰  تومان می‌باشد.

دامنه نوسان قیمت میلگرد با کاهش ۱۵۰ تومانی همراه شد.

 

قیمت تیرآهن:

 

قیمت تیرآهن ثابت اعلام شد

کمترین قیمت تیرآهن مربوط به تیرآهن ظفر بناب به میزان ۵۶۰۰ تومان.و بیشترین.قیمت تیرآهن مربوط به تیرآهن جهان فولاد غرب به میزان ۶۱۰۰ تومان می باشد.

دامنه نوسان قیمت تیرآهن با ثبات اعلام شد.

 

قیمت نبشی:

 

قیمت نبشی با کاهش اعلام شد

بیشترین قیمت نبشی.مربوط به نبشی کوهپایه به میزان ۵۷۵۵ تومان می باشد و کمترین قیمت نبشی مربوط.به نبشی ناب تبریز میزان ۵۴۷۰ تومان می باشد.

دامنه نوسان قیمت نبشی با کاهش۱۰۰ تومانی همراه شد.

 

قیمت ناودانی:

 

قیمت ناودانی با کاهش اعلام شد

بیشترین قیمت.مربوط به ناودانی مگااستیل به میزان ۵۶۵۰ می باشد و کمترین قیمت مربوط به ناودانی مگااستیل به میزان ۵۵۰۰ تومان می باشد.

دامنه نوسان قیمت ناودانی با کاهش ۱۰۰ تومانی همراه شد.

 

قیمت پروفیل:

قیمت پروفیلبا کاهش همراه شد

بیشترین قیمت.مربوط به پروفیل صبح پارسیان به میزان ۷۲۵۰ می باشد و کمترین قیمت مربوط به پروفیل یزد و نورد میلاد یزد به میزان ۷۱۵۰ تومان می باشد.

دامنه نوسان قیمت پروفیل با کاهش۱۰۰ تومانی همراه شد.

 

گزارش قیمت بروز آهن آلات مورخ چهارشنبه ۱۸ دی ماه ۹۸

 

قیمت میلگرد:

قیمت روز میلگرد با افزایش اعلام شد

بیشترین قیمت روز میلگرد مربوط به میلگرد ۸ بافق به میزان ۵۶۸۰ تومان می‌باشد و کمترین قیمت میلگرد مربوط به میلگرد فولاد ابهر به میزان ۵۱۰۰  تومان می‌باشد.دامنه نوسان قیمت میلگرد با افزایش ۱۵۰ تومانی همراه شد.

 

قیمت تیرآهن:

 

قیمت تیرآهن با افزایش اعلام شد

کمترین قیمت تیرآهن مربوط به تیرآهن ظفر بناب به میزان ۵۴۵۰ تومان.و بیشترین.قیمت تیرآهن مربوط به تیرآهن جهان فولاد غرب به میزان ۶۱۰۰تومان می باشد.دامنه نوسان قیمت تیرآهن با افزایش ۲۵۰ تومانی اعلام شد.

 

قیمت نبشی:

 

قیمت نبشی با افزایش اعلام شد

بیشترین قیمت نبشی.مربوط به نبشی آریان فولاد به میزان ۵۸۵۰ تومان می باشد و کمترین قیمت نبشی مربوط.به نبشی مگا استیل میزان ۵۴۸۰ تومان می باشد.دامنه نوسان قیمت نبشی با افزایش ۱۰۰ تومانی همراه شد.

 

قیمت ناودانی:

 

قیمت ناودانی با افزایش اعلام شد

بیشترین قیمت.مربوط به ناودانی مگااستیل به میزان ۵۷۱۰ می باشد و کمترین قیمت مربوط به ناودانی مگااستیل به میزان ۵۵۱۰ تومان می باشد.دامنه نوسان قیمت ناودانی با نوسان همراه شد.

 

قیمت پروفیل:

قیمت پروفیل با افزایش همراه شد

بیشترین قیمت.مربوط به پروفیل موکریان فولاد و جهان پروفیل پارس به میزان ۷۲۵۰ می باشد و کمترین قیمت مربوط به پروفیل نیکان به میزان ۷۱۸۰ تومان می باشد.دامنه نوسان قیمت پروفیل با افزایش ۲۵۰ تومانی همراه شد.

 

گزارش قیمت بروز آهن آلات مورخ سه شنبه ۱۷ دی ماه ۹۸