گزارش روزانه بازار فولاد، گزارش قیمت بازار آهن آلات، قیمت آهن الات، قیمت مقاطع فولادی، قیمت روز آهن آلات، قیمت بروز آهن آلات
گزارش قیمت روز آهن آلات

قیمت بروز فولاد و آهن آلات در مرکز تخصصی فلزات بصورت گزارش کامل بررسی و تحلیل می شود و هر روز بجز پنجشنبه ها رأس ساعت ۱۶/۳۰ دقیقه عصر بروزرسانی می گردد.گزارش روزانه بازار فولاد و قیمت مقاطع فولادی و آهن آلات به شرح زیر می باشد:

قیمت میلگرد:

قیمت روز میلگرد ثابت اعلام شد

کمترین قیمت روز میلگرد مربوط به میلگرد های ۱۴-۲۲ A۳  ذوب و نورد کرمان به میزان ۴۲۲۰ تومان می‌باشد و بیشترین قیمت میلگرد مربوط به میلگرد ۸ A۳ فولاد گلستان به میزان ۴۸۶۰ تومان می‌باشد.

دامنه نوسان قیمت میلگرد با ثبات همراه بود.

 

قیمت تیرآهن :

 

قیمت تیرآهن ثابت اعلام شد

کمترین قیمت تیرآهن مربوط به تیرآهن۱۴ ظفر بناب به میزان ۴۵۳۰ تومان.و بیشترین.قیمت تیرآهن مربوط به تیرآهن ۱۴ جهان فولاد غرب به میزان ۴۸۹۰ تومان می باشد.

دامنه نوسان قیمت تیرآهن با ثبات همراه شد.

 

قیمت نبشی:

 

قیمت نبشی ثابت اعلام شد

بیشترین قیمت نبشی.مربوط به نبشی ۳ کوهپایه به میزان ۴۷۶۵ تومان می باشد و کمترین قیمت نبشی مربوط. به نبشی ۸ و ۱۰ آریان فولاد به.میزان ۴۴۷۰ تومان می باشد.

دامنه نوسان قیمت نبشی با ثبات همراه شد.

 

قیمت ناودانی :

 

قیمت ناودانی ثابت اعلام شد

بیشترین قیمت.مربوط به ناودانی ۱۴ مگا استیل به میزان ۴۵۷۰ می باشد و کمترین قیمت مربوط به ناودانی ۶ مگا استیل به.میزان ۴۵۵۰ تومان می باشد.

دامنه نوسان قیمت ناودانی با ثبات اعلام شد.

 

قیمت پروفیل:

قیمت پروفیل با افزایش همراه شد

بیشترین قیمت امروز پروفیل مربوط به پروفیل ۲ صبح پارسیان به میزان ۶۱۰۰ تومان و کمترین.قیمت پروفیل مربوط به پروفیل های  ۲.۵  جهان پروفیل به میزان ۵۷۰۰ می باشد.

دامنه نوسان قیمت پروفیل با افزایش همراه شد که بیشترین کاهش مربوط به  نیکان پروفیل به میزان ۱۵۰ تومان می باشد.

 

گزارش قیمت بروز آهن آلات مورخ سه شنبه ۲۱ آبان ماه ۹۸

 

قیمت میلگرد:

قیمت روز میلگرد با افزایش اعلام شد

کمترین قیمت روز میلگرد مربوط به میلگرد های ۱۴-۲۲ A۳  ذوب و نورد کرمان به میزان ۴۲۲۰ تومان می‌باشد و بیشترین قیمت میلگرد مربوط به میلگرد ۸ A۳ فولاد گلستان به میزان ۴۸۵۰ تومان می‌باشد.

دامنه نوسان قیمت میلگرد با ۸۰ تومان افزایش همراه بود که بیشترین افزایش مربوط به کاوه تیکمه داش به میزان ۸۰ تومان می باشد.

 

قیمت تیرآهن :

 

قیمت تیرآهن ثابت همراه شد

کمترین قیمت تیرآهن مربوط به تیرآهن۱۴ ظفر بناب به میزان ۴۵۳۰ تومان.و بیشترین.قیمت تیرآهن مربوط به تیرآهن ۱۴ جهان فولاد غرب به میزان ۴۸۹۰ تومان می باشد.

دامنه نوسان قیمت تیرآهن با ثبات همراه شد.

 

قیمت نبشی:

 

قیمت نبشی ثابت اعلام شد

بیشترین قیمت نبشی.مربوط به نبشی ۳ کوهپایه به میزان ۴۷۶۵ تومان می باشد و کمترین قیمت نبشی مربوط. به نبشی ۸ و ۱۰ آریان فولاد به.میزان ۴۴۷۰ تومان می باشد.

دامنه نوسان قیمت نبشی با ثبات همراه شد.

 

قیمت ناودانی :

 

قیمت ناودانی ثابت اعلام شد

بیشترین قیمت.مربوط به ناودانی ۱۴ مگا استیل به میزان ۴۵۷۰ می باشد و کمترین قیمت مربوط به ناودانی ۶ مگا استیل به.میزان ۴۵۵۰ تومان می باشد.

دامنه نوسان قیمت ناودانی با ثبات اعلام شد.

 

قیمت پروفیل:

قیمت پروفیل با افزایش همراه شد

بیشترین قیمت امروز پروفیل مربوط به پروفیل ۲ صبح پارسیان به میزان ۵۹۴۰ تومان و کمترین.قیمت پروفیل مربوط به پروفیل های  ۲.۵  جهان پروفیل به میزان ۵۶۵۰ می باشد.

دامنه نوسان قیمت پروفیل با افزایش همراه شد که بیشترین کاهش مربوط به پروفیل یزد و نورد میلاد یزد  به میزان ۱۰۰ تومان می باشد.

 

گزارش قیمت بروز آهن آلات مورخ دوشنبه ۲۰ آبان ماه ۹۸

 

قیمت میلگرد:

قیمت روز میلگرد با افزایش اعلام شد

کمترین قیمت روز میلگرد مربوط به میلگرد های ۱۴-۲۲ A۳  ذوب و نورد کرمان به میزان ۴۲۲۰ تومان می‌باشد و بیشترین قیمت میلگرد مربوط به میلگرد ۸ A۳ فولاد گلستان به میزان ۴۸۵۰ تومان می‌باشد.

دامنه نوسان قیمت میلگرد با ۶۰ تومان افزایش همراه بود که بیشترین افزایش مربوط به  صبا فولاد زاگرس به میزان ۶۰ تومان می باشد.

 

قیمت تیرآهن :

 

قیمت تیرآهن با افزایش همراه شد

کمترین قیمت تیرآهن مربوط به تیرآهن۱۴ ظفر بناب به میزان ۴۵۳۰ تومان.و بیشترین.قیمت تیرآهن مربوط به تیرآهن ۱۴ جهان فولاد غرب به میزان ۴۸۹۰ تومان می باشد.

دامنه نوسان قیمت تیرآهن با ۴۰ تومانی همراه شد که بیشترین آنها جهان فولاد غرب به میزان ۴۰ تومان می باشد.

 

قیمت نبشی:

 

قیمت نبشی با افزایش اعلام شد

بیشترین قیمت نبشی.مربوط به نبشی ۳ کوهپایه به میزان ۴۷۶۵ تومان می باشد و کمترین قیمت نبشی مربوط. به نبشی ۸ و ۱۰ آریان فولاد به.میزان ۴۴۷۰ تومان می باشد.

دامنه نوسان قیمت نبشی با افزایش اعلام شد که بیشترین آنها مربوط به مگااستیل به میزان ۷۰ تومان می باشد.

 

قیمت ناودانی :

 

قیمت ناودانی ثابت اعلام شد

بیشترین قیمت.مربوط به ناودانی ۱۴ مگا استیل به میزان ۴۵۷۰ می باشد و کمترین قیمت مربوط به ناودانی ۶ مگا استیل به.میزان ۴۵۵۰ تومان می باشد.

دامنه نوسان قیمت ناودانی با ثبات اعلام شد.

 

قیمت پروفیل:

قیمت پروفیل با افزایش جزئی همراه شد

بیشترین قیمت امروز پروفیل مربوط به پروفیل ۲ صبح پارسیان به میزان ۵۹۱۰ تومان و کمترین.قیمت پروفیل مربوط به پروفیل های  ۲.۵  جهان پروفیل به میزان ۵۶۰۰ می باشد.

دامنه نوسان قیمت پروفیل با افزایش جزئی همراه شد که بیشترین کاهش مربوط به  صبح پارسیان به میزان ۵۰ تومان می باشد.

 

گزارش قیمت بروز آهن آلات مورخ یکشنبه ۱۹ آبان ماه ۹۸

قیمت میلگرد:

قیمت روز میلگرد با افزایش اعلام شد

کمترین قیمت روز میلگرد مربوط به میلگرد های ۱۴-۲۲ A۳  ذوب و نورد کرمان به میزان ۴۲۰۰ تومان می‌باشد و بیشترین قیمت میلگرد مربوط به میلگرد ۸ A۳ فولاد گلستان به میزان ۴۸۵۰ تومان می‌باشد.

دامنه نوسان قیمت میلگرد با ۷۰ تومان افزایش همراه بود که بیشترین افزایش مربوط به کاوه تیکمه داش به میزان ۷۰ تومان می باشد.

 

قیمت تیرآهن :

 

قیمت تیرآهن با افزایش همراه شد

کمترین قیمت تیرآهن مربوط به تیرآهن۱۴ ظفر بناب به میزان ۴۵۲۰ تومان.و بیشترین.قیمت تیرآهن مربوط به تیرآهن ۱۴ جهان فولاد غرب به میزان ۴۸۵۰ تومان می باشد.

دامنه نوسان قیمت تیرآهن با افزایش۸۰ تومانی همراه شد که بیشترین آنها ناب تبریز به میزان ۸۰ تومان می باشد.

 

قیمت نبشی:

 

قیمت نبشی با افزایش اعلام شد

بیشترین قیمت نبشی.مربوط به نبشی ۳ کوهپایه به میزان ۴۷۶۵ تومان می باشد و کمترین قیمت نبشی مربوط. به نبشی ۱۰ مگااستیل به.میزان ۴۴۷۰ تومان می باشد.

دامنه نوسان قیمت نبشی با افزایش اعلام شد که بیشترین آنها مربوط به جاوید بناب به میزان ۷۰ تومان می باشد.

 

قیمت ناودانی :

 

قیمت ناودانی ثابت اعلام شد

بیشترین قیمت.مربوط به ناودانی ۱۴ مگا استیل به میزان ۴۵۷۰ می باشد و کمترین قیمت مربوط به ناودانی ۶ مگا استیل به.میزان ۴۵۰۰ تومان می باشد.

دامنه نوسان قیمت ناودانی با ثبات اعلام شد.

 

قیمت پروفیل:

قیمت پروفیل با کاهش همراه شد

بیشترین قیمت امروز پروفیل مربوط به پروفیل ۲ صبح پارسیان به میزان ۵۸۶۰  تومان و کمترین.قیمت پروفیل مربوط به پروفیل های  ۲.۵  جهان پروفیل به میزان ۵۶۰۰ می باشد.

دامنه نوسان قیمت پروفیل با کاهش همراه شد که بیشترین کاهش مربوط به پروفیل موکریان و پروفیل مشهد به میزان ۳۰ تومان می باشد.

 

گزارش قیمت بروز آهن آلات مورخ شنبه ۱۸ آبان ماه ۹۸

قیمت میلگرد:

قیمت روز میلگرد با افزایش اعلام شد.

کمترین قیمت روز میلگرد مربوط به میلگرد های ۱۴-۲۲ A۳  ذوب و نورد کرمان به میزان ۴۱۹۰ تومان می‌باشد و بیشترین قیمت میلگرد مربوط به میلگرد ۸ A۳ فولاد گلستان به میزان ۴۸۳۰ تومان می‌باشد.

دامنه نوسان قیمت میلگرد با ۶۰ تومان افزایش همراه بود که بیشترین افزایش مربوط به  آریان فولاد  به میزان ۶۰ تومان می باشد.

 

قیمت تیرآهن :

 

قیمت تیرآهن با افزایش همراه شد.

کمترین قیمت تیرآهن مربوط به تیرآهن ۱۴ ظفر بناب به میزان ۴۵۰۰ تومان.و بیشترین.قیمت تیرآهن مربوط به تیرآهن ۱۴ جهان فولاد غرب به میزان ۴۸۵۰ تومان می باشد.

دامنه نوسان قیمت تیرآهن با افزایش ۷۰ تومانی همراه شد که بیشترین آنها جهان فولاد غرب به میزان ۷۰ تومان می باشد.

 

قیمت نبشی:

 

قیمت نبشی با افزایش اعلام شد.

بیشترین قیمت نبشی.مربوط به نبشی ۳  کوهپایه به میزان ۴۷۳۵ تومان می باشد و کمترین قیمت نبشی مربوط. به نبشی‌ ۸  مگا استیل به.میزان  ۴۵۰۰ تومان می باشد.

دامنه نوسان قیمت نبشی با افزایش اعلام شد که بیشترین آنها مربوط به مگا استیل به میزان ۱۵۰ تومان می باشد.

 

قیمت ناودانی :

 

قیمت ناودانی با افزایش اعلام شد.

بیشترین قیمت.مربوط به ناودانی های ۱۴ مگا استیل  به میزان ۴۵۸۰ می باشد و کمترین قیمت نبشی مربوط. به ناودانی  ۶ مگا استیل به.میزان  ۴۴۵۰ تومان می باشد.

دامنه نوسان قیمت ناودانی با افزایش اعلام شد که بیشترین آنها مگا استیل به میزان ۵۰ تومان می باشد.

 

قیمت پروفیل:

قیمت پروفیل با ثبات همراه شد.

بیشترین قیمت امروز پروفیل مربوط به پروفیل ۲ صبح پارسیان به میزان ۵۸۶۰  تومان و کمترین.قیمت پروفیل مربوط به پروفیل های  ۲.۵  جهان پروفیل به میزان ۵۶۰۰ می باشد.

دامنه نوسان قیمت پروفیل با ثبات همراه شد.

 

گزارش قیمت بروز آهن آلات مورخ پنجشنبه ۱۶ آبان ماه ۹۸

 

قیمت میلگرد:

قیمت روز میلگرد با افزایش جزئی اعلام شد.

کمترین قیمت روز میلگرد مربوط به میلگرد های ۱۴-۲۲ A۳  ذوب و نورد کرمان به میزان ۴۱۷۰ تومان می‌باشد و بیشترین قیمت میلگرد مربوط به میلگرد ۸ A۳ فولاد گلستان به میزان ۴۷۹۰ تومان می‌باشد.

دامنه نوسان قیمت میلگرد با ۳۰ تومان افزایش همراه بود که بیشترین افزایش مربوط به پرشین فولاد و آریا ذوب به میزان ۳۰ تومان می باشد.

 

قیمت تیرآهن :

 

قیمت تیرآهن با افزایش همراه شد.

کمترین قیمت تیرآهن مربوط به تیرآهن ۱۴ ظفر بناب به میزان ۴۴۷۰ تومان.و بیشترین.قیمت تیرآهن مربوط به تیرآهن ۱۴ جهان فولاد غرب به میزان ۴۷۸۰ تومان می باشد.

دامنه نوسان قیمت تیرآهن با افزایش ۵۰ تومانی همراه شد که بیشترین آنها جهان فولاد غرب به میزان ۵۰ تومان می باشد.

 

قیمت نبشی:

 

قیمت نبشی با افزایش اعلام شد.

بیشترین قیمت نبشی.مربوط به نبشی ۴.۵ و ۶.۳ ناب تبریز به میزان ۴۶۵۰ تومان می باشد و کمترین قیمت نبشی مربوط. به نبشی‌ ۸  مگا استیل به.میزان  ۴۳۸۰ تومان می باشد.

دامنه نوسان قیمت نبشی با افزایش اعلام شد که بیشترین آنها فولاد اصفهان  به میزان ۵۰ تومان می باشد.

 

قیمت ناودانی :

 

قیمت ناودانی با افزایش جزئی اعلام شد.

بیشترین قیمت.مربوط به ناودانی های ناب تبریز به میزان ۴۵۲۰ می باشد و کمترین قیمت نبشی مربوط. به ناودانی  ۶ مگا استیل به.میزان  ۴۴۵۰ تومان می باشد.

دامنه نوسان قیمت ناودانی با افزایش اعلام شد که بیشترین آنها مگا استیل به میزان ۶۰ تومان می باشد.

 

قیمت پروفیل:

 

قیمت پروفیل با ثبات همراه شد.

بیشترین قیمت امروز پروفیل مربوط به پروفیل ۲ صبح پارسیان به میزان ۵۸۶۰  تومان و کمترین.قیمت پروفیل مربوط به پروفیل های  ۲.۵  جهان پروفیل به میزان ۵۶۰۰ می باشد.

دامنه نوسان قیمت پروفیل با ثبات همراه شد.

 

گزارش قیمت بروز آهن آلات مورخ سه شنبه ۱۴ آبان ماه ۹۸

 

قیمت میلگرد:

قیمت روز میلگرد با افزایش جزئی اعلام شد.

کمترین قیمت روز میلگرد مربوط به میلگرد های ۱۴-۲۲ A۳  ذوب و نورد کرمان به میزان ۴۱۷۰ تومان می‌باشد و بیشترین قیمت میلگرد مربوط به میلگرد ۸ A۳ فولاد گلستان به میزان ۴۷۹۰ تومان می‌باشد.

دامنه نوسان قیمت میلگرد با ۳۰ تومان افزایش همراه بود که بیشترین افزایش مربوط به شاهین بناب به میزان ۳۰ تومان می باشد.

 

قیمت تیرآهن :

 

قیمت تیرآهن با افزایش همراه شد.

کمترین قیمت تیرآهن مربوط به تیرآهن ۱۴ ظفر بناب به میزان ۴۴۷۰ تومان.و بیشترین.قیمت تیرآهن مربوط به تیرآهن ۱۴ جهان فولاد غرب به میزان ۴۷۳۰ تومان می باشد.

دامنه نوسان قیمت تیرآهن با افزایش ۵۰ تومانی همراه شد که بیشترین آنها جهان فولاد غرب به میزان ۵۰ تومان می باشد.

 

قیمت نبشی:

 

قیمت نبشی با افزایش اعلام شد.

بیشترین قیمت نبشی.مربوط به نبشی ۴ کوهپایه به میزان ۴۶۹۵ تومان می باشد و کمترین قیمت نبشی مربوط. به نبشی‌ ۱۰ و ۱۲ مگا استیل به.میزان  ۴۳۷۰ تومان می باشد.

دامنه نوسان قیمت نبشی با افزایش اعلام شد که بیشترین آنها فولاد اصفهان  به میزان ۵۰ تومان می باشد.

 

قیمت ناودانی :

 

قیمت ناودانی ثابت اعلام شد.

بیشترین قیمت.مربوط به ناودانی های ناب تبریز به میزان ۴۵۱۰ می باشد و کمترین قیمت نبشی مربوط. به ناودانی  ۶ مگا استیل به.میزان  ۴۳۹۰ تومان می باشد.

دامنه نوسان قیمت ناودانی با ثبات اعلام شد.

 

قیمت پروفیل:

 

قیمت پروفیل با ثبات همراه شد.

بیشترین قیمت امروز پروفیل مربوط به پروفیل ۲ صبح پارسیان به میزان ۵۸۶۰  تومان و کمترین.قیمت پروفیل مربوط به پروفیل های  ۲.۵  جهان پروفیل به میزان ۵۶۰۰ می باشد.

دامنه نوسان قیمت پروفیل با ثبات همراه شد.

 

گزارش قیمت بروز آهن آلات مورخ دوشنبه ۱۳ آبان ماه ۹۸

 

قیمت میلگرد:

قیمت میلگرد با افزایش اعلام شد.

کمترین قیمت روز میلگرد مربوط به میلگرد های ۱۴-۲۲ A۳  ذوب و نورد کرمان به میزان ۴۱۷۰ تومان می‌باشد و بیشترین قیمت میلگرد مربوط به میلگرد ۸ A۳ فولاد گلستان به میزان ۴۷۹۰ تومان می‌باشد.

دامنه نوسان قیمت میلگرد با ۷۰ تومان افزیش همراه بود که بیشترین افزایش مربوط به نیک صدرای توس به میزان ۷۰ تومان می باشد.

 

قیمت تیرآهن :

 

قیمت تیرآهن نسبت به روزهای گذشته با ثبات همراه بود.

کمترین قیمت تیرآهن مربوط به تیرآهن ۱۴ ظفر بناب به میزان ۴۴۵۰ تومان.و بیشترین.قیمت تیرآهن مربوط به تیرآهن ۱۴ جهان فولاد غرب به میزان ۴۶۸۰ تومان می باشد.

دامنه نوسان قیمت تیرآهن با ثبات همراه شد. 

 

قیمت نبشی:

 

قیمت نبشی با ثبات اعلام شد.

بیشترین قیمت نبشی.مربوط به نبشی ۴ کوهپایه به میزان ۴۶۹۵ تومان می باشد و کمترین قیمت نبشی مربوط. به نبشی‌ ۱۰ و ۱۲ مگا استیل به.میزان  ۴۳۱۰ تومان می باشد.

دامنه نوسان قیمت نبشی ثابت اعلام شد.

 

قیمت ناودانی :

 

قیمت ناودانی ثبات اعلام شد.

بیشترین قیمت.مربوط به ناودانی های ناب تبریز به میزان ۴۵۰۰ می باشد و کمترین قیمت نبشی مربوط. به ناودانی  ۶ مگا استیل به.میزان  ۴۳۹۰ تومان می باشد.

دامنه نوسان قیمت ناودانی با ثبات اعلام شد.

 

قیمت پروفیل:

 

قیمت پروفیل با افزایش همراه شد.

بیشترین قیمت امروز پروفیل مربوط به پروفیل ۲ صبح پارسیان به میزان ۵۸۶۰  تومان و کمترین.قیمت پروفیل مربوط به پروفیل های  ۲.۵  جهان پروفیل به میزان ۵۶۰۰ می باشد.

دامنه نوسان قیمت پروفیل با افزایش همراه شد که بیشترین افزایش مربوط به صبح پارسیان به میزان ۶۰ تومان می باشد.

 

گزارش قیمت بروز آهن آلات مورخ یکشنبه ۱۲ آبان ماه ۹۸

 

قیمت میلگرد:

قیمت میلگرد با افزایش ۲۰ تومانی اعلام شد

کمترین قیمت روز میلگرد مربوط به میلگرد های ۱۴-۲۲ A۳  ذوب و نورد کرمان به میزان ۴۱۷۰ تومان می‌باشد و بیشترین قیمت میلگرد مربوط به میلگرد ۸ A۳  فولاد گلستان به میزان ۴۷۹۰ تومان می‌باشد.

دامنه نوسان قیمت میلگرد با افزایش همراه بود، که بیشترین افزایش مربوط به بافق، فولاد شاهرود، فولاد گلستان، نورد گرم سمنان میزان ۴۰ تومان می باشد.

 

قیمت تیرآهن :

 

قیمت تیرآهن  نسبت به روزهای گذشته با ثبات همراه بود.

کمترین قیمت تیرآهن مربوط به تیرآهن ۱۴ ظفر بناب به میزان ۴۴۵۰ تومان.و بیشترین.قیمت تیرآهن مربوط به تیرآهن ۱۴ جهان فولاد غرب به میزان ۴۶۸۰ تومان می باشد.

دامنه نوسان قیمت تیرآهن با ثبات همراه شد. 

 

قیمت نبشی:

 

قیمت نبشی با افزایش ۵۰ تومانی اعلام شد.

بیشترین قیمت نبشی.مربوط به نبشی ۶.۳  ناب تبریز به میزان ۴۶۲۰ می باشد و کمترین قیمت نبشی مربوط. به نبشی‌ ۸ و ۱۲ مگا استیل به.میزان  ۴۳۱۰ تومان می باشد.

دامنه نوسان قیمت نبشی با افزایش اعلام شد، که بیشترین آنها مربوط به فولاد اصفهان به میزان ۵۰ تومان می باشد.

 

قیمت ناودانی :

 

قیمت ناودانی  ثابت اعلام شد.

بیشترین قیمت.مربوط به ناودانی های ناب تبریز به میزان ۴۵۰۰ می باشد و کمترین قیمت نبشی مربوط. به ناودانی  ۶ مگا استیل به.میزان  ۴۳۹۰ تومان می باشد.

دامنه نوسان قیمت ناودانی با ثبات اعلام شد.

 

قیمت پروفیل:

 

قیمت پروفیل با افزایش همراه شد.

بیشترین قیمت امروز پروفیل مربوط به پروفیل ۲ موکریان، جهان پروفیل، پروفیل یزد، نورد میلاد یزد و صبح پارسیان به میزان ۵۸۰۰ تومان و کمترین.قیمت پروفیل مربوط به پروفیل های ۲.۵ پروفیل یزد، نورد میلاد یزد میزان ۵۶۰۰ می باشد.

دامنه نوسان قیمت پروفیل با افزایش همراه شد، که بیشترین مربوط به جهان پروفیل به میزان ۱۵۰ تومان می باشد.

 

گزارش قیمت بروز آهن آلات مورخ شنبه ۱۱ آبان ماه ۹۸

 

قیمت میلگرد:

قیمت میلگرد با افزایش ۵۰ تومانی اعلام شد

کمترین قیمت روز میلگرد مربوط به میلگرد های ۱۴-۲۲ A۳  ذوب و نورد کرمان به میزان ۴۱۶۰ تومان می‌باشد. و بیشترین قیمت میلگرد مربوط به میلگرد ۸ A۳  فولاد گلستان به میزان ۴۷۷۰ تومان می‌باشد.

دامنه نوسان قیمت میلگرد با افزایش همراه بود.که بیشترین افزایش مربوط به صنایع فولاد کرمان به میزان ۴۰ تومان می باشد.

 

قیمت تیرآهن :

 

قیمت تیرآهن  نسبت به روزهای گذشته با ثبات همراه بود.

کمترین قیمت تیرآهن مربوط به تیرآهن ۱۴ ظفر بناب به میزان ۴۴۵۰ تومان.و بیشترین.قیمت تیرآهن مربوط به تیرآهن ۱۴ جهان فولاد غرب به میزان ۴۶۸۰ تومان می باشد.

دامنه نوسان قیمت تیرآهن با ثبات همراه شد. 

 

قیمت نبشی:

 

قیمت نبشی همانند روز گذشته ثابت اعلام شد.

بیشترین قیمت نبشی.مربوط به نبشی ۷  ناب تبریز به میزان ۴۶۵۰ می باشد. کمترین قیمت نبشی مربوط. به نبشی‌ ۸ و ۱۲ مگا استیل به.میزان  ۴۲۵۰ تومان می باشد.

دامنه نوسان قیمت نبشی با ثبات اعلام شد.

 

قیمت ناودانی :

 

قیمت ناودانی مثل نبشی ثبات اعلام شد.

بیشترین قیمت.مربوط به ناودانی های ناب تبریز به میزان ۴۵۰۰ می باشد. کمترین قیمت نبشی مربوط. به ناودانی  ۶ مگا استیل به.میزان  ۴۳۳۰ تومان می باشد.

دامنه نوسان قیمت ناودانی با ثبات اعلام شد.

 

قیمت پروفیل:

 

قیمت پروفیل با افزایش همراه شد.

بیشترین قیمت امروز پروفیل مربوط به پروفیل ۲ موکریان به میزان ۵۷۵۰ تومان. و کمترین.قیمت پروفیل مربوط به پروفیل های  ٣ و ۴ صفاهان فراست میزان ۵۴۰۰ می باشد.

دامنه نوسان قیمت پروفیل با افزایش همراه شد. که بیشترین مربوط به نیکان به میزان ۳۰ تومان می باشد.

 

گزارش قیمت آهن آلات مورخ پنجشنبه ۹ آبان ماه ۹۸

 

قیمت میلگرد:

قیمت میلگرد با افزایش ۴۰ تومانی اعلام شد

کمترین قیمت روز میلگرد مربوط به میلگرد های ۱۴-۲۲ A۳  ذوب و نورد کرمان به میزان ۴۱۳۰ تومان می‌باشد. و بیشترین قیمت میلگرد مربوط به میلگرد ۸ A۳ فولاد گلستان به میزان ۴۷۷۰ تومان می‌باشد.

دامنه نوسان قیمت میلگرد با افزایش همراه بود.که بیشترین افزایش مربوط به سپهر ایرانیان به میزان ۴۰ تومان می باشد.

 

قیمت تیرآهن :

 

قیمت تیرآهن  نسبت به روزهای گذشته با ثبات همراه بود.

کمترین قیمت تیرآهن مربوط به تیرآهن ۱۴ ظفر بناب به میزان ۴۴۵۰ تومان.و بیشترین.قیمت تیرآهن مربوط به تیرآهن ۱۴ جهان فولاد غرب به میزان ۴۶۸۰ تومان می باشد.

دامنه نوسان قیمت تیرآهن با ثبات همراه شد. 

 

قیمت نبشی:

 

قیمت نبشی همانند روز گذشته ثابت اعلام شد.

بیشترین قیمت نبشی.مربوط به نبشی ۷  ناب تبریز به میزان ۴۶۵۰ می باشد. کمترین قیمت نبشی مربوط. به نبشی‌ ۸ و ۱۲ مگا استیل به.میزان  ۴۲۵۰ تومان می باشد.

دامنه نوسان قیمت نبشی با ثبات اعلام شد.

 

قیمت ناودانی :

 

قیمت ناودانی مثل نبشی ثبات اعلام شد.

بیشترین قیمت.مربوط به ناودانی های ناب تبریز به میزان ۴۵۰۰ می باشد. کمترین قیمت نبشی مربوط. به ناودانی  ۶ مگا استیل به.میزان  ۴۳۳۰ تومان می باشد.

دامنه نوسان قیمت ناودانی با ثبات اعلام شد.

 

قیمت پروفیل:

 

قیمت پروفیل با افزایش همراه شد.

بیشترین قیمت امروز پروفیل مربوط به پروفیل ۲ موکریان به میزان ۵۷۳۰ تومان. و کمترین.قیمت پروفیل مربوط به پروفیل های  ٣ و ۴   صفاهان فراست میزان ۵۴۰۰ می باشد.

دامنه نوسان قیمت پروفیل با افزایش همراه شد. که بیشترین مربوط به امید البرز به میزان ۷۰ تومان می باشد.

 

گزارش قیمت آهن آلات مورخ چهارشنبه ۸ آبان ماه ۹۸

 

قیمت میلگرد:

قیمت میلگرد با افزایش ۴۰ تومانی اعلام شد

کمترین قیمت روز میلگرد مربوط به میلگرد های ۱۴-۲۲ A۳  ذوب و نورد کرمان به میزان ۴۱۲۰ تومان می‌باشد. و بیشترین قیمت میلگرد مربوط به میلگرد ۸ A۳ فولاد گلستان به میزان ۴۷۷۰ تومان می‌باشد.

دامنه نوسان قیمت میلگرد با افزایش همراه بود.که بیشترین افزایش مربوط به فولاد کرمان به میزان ۴۰ تومان می باشد.

 

قیمت تیرآهن :

 

قیمت تیرآهن  نسبت به روزهای گذشته با ثبات همراه بود.

کمترین قیمت تیرآهن مربوط به تیرآهن ۱۴ ظفر بناب به میزان ۴۴۵۰ تومان.و بیشترین.قیمت تیرآهن مربوط به تیرآهن ۱۴ جهان فولاد غرب به میزان ۴۶۸۰ تومان می باشد.

دامنه نوسان قیمت تیرآهن با ثبات همراه شد. 

 

قیمت نبشی:

 

قیمت نبشی همانند روز گذشته ثابت اعلام شد.

بیشترین قیمت نبشی.مربوط به نبشی ۷  ناب تبریز به میزان ۴۶۵۰ می باشد. کمترین قیمت نبشی مربوط. به نبشی‌ ۸ و ۱۲ مگااستیل به.میزان  ۴۲۵۰ تومان می باشد.

دامنه نوسان قیمت نبشی با ثبات اعلام شد.

 

قیمت ناودانی :

 

قیمت ناودانی مثل نبشی ثبات اعلام شد.

بیشترین قیمت.مربوط به ناودانی های ناب تبریز به میزان ۴۵۰۰ می باشد. کمترین قیمت نبشی مربوط. به ناودانی  ۶ مگااستیل به.میزان  ۴۳۳۰ تومان می باشد.

دامنه نوسان قیمت ناودانی با ثبات اعلام شد.

 

قیمت پروفیل:

 

قیمت روز پروفیلبا ثبات همراه شد.

بیشترین قیمت امروز پروفیل مربوط به پروفیل ۲ موکریان به میزان ۵۷۰۰ تومان. و کمترین.قیمت پروفیل مربوط به پروفیل های  ۲.۵  جهان پروفیل به میزان ۵۴۰۰ می باشد.

دامنه نوسان قیمت پروفیل با ثبات همراه شد.